POWOŁANIA DAREM MIŁOŚCI BOŻEJ Rozmyślania ze św. Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem o potrzebie i godności p ... Zobacz większe

POWOŁANIA DAREM MIŁOŚCI BOŻEJ Rozmyślania ze św. Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem o potrzebie i godności p ...

Nowy

ks. Piotr-M. Gajda

: Książki

30,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-73393-174-5
rok wydania 2013
ilość stron 284
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

SŁOWO BISKUPA TARNOWSKIEGO

WPROWADZENIE


Rozdział I
POWOŁANIA DO SŁUŻBY BOŻEJ


1. Powołania darem miłości Boga
2. Kapłaństwo – jakże to drogocenny dar
3. Powołania znakiem nadziei opartej na wierze
4. Jezus wzywa młodych do udziału w jego więzi z Ojcem
5. Odwaga Boga, który ludziom zawierza samego siebie
6. U początku każdego powołania jest: Pójdź za mną
7. Inicjatywa miłości Boga u źródeł każdego powołania
8. Jezus cię szuka, kieruje wzrok na ciebie
9. Czy chcesz mnie, Panie?
10. Powołanie jest Bożym darem – za pośrednictwem Kościoła
11. Łaska powołania i wolność człowieka
12. Posługa kapłana wymaga odwagi i poświęcenia
13. Przymioty niezbędne w pełnieniu posłannictwa kapłana
14. Wymogi związane z kapłańskim powołaniem
15. Powołanie – wezwaniem domagającym się odpowiedzi
16. Trudności w pójściu za Jezusem
17. Przeszkody w udzieleniu wolnej odpowiedzi
18. Na miłość Chrystusa można odpowiedzieć tylko miłością
19. Pozytywna odpowiedź na Boże wezwanie – dziełem miłości
20. Celibat wyrazem szczególnego oddania Chrystusowi
21. Poślij mnie
22. Radość z odpowiedzi na Boże wezwanie
23. Radość ze spotkania z Chrystusem i z Jego powołaniem
24. Wezwanie do wierności Chrystusowi i jego Kościołowi
25. Skuteczne działanie na rzecz powołań


Rozdział II
FORMACJA


Konieczność formacji seminarzystów
1. Jaki ma być kapłan w obliczu współczesnych wyzwań?
2. Formacja ludzka podstawą całej formacji kapłańskiej
3. Dojrzałość ludzka wymaga formacji do wolności
4. Formacja intelektualna
5. Dojrzewanie uczuciowe
6. Formacja duchowa – głęboka więź z Chrystusem
7. Uczenie się odnajdywania Chrystusa w ludziach
8. W seminarium Chrystus towarzyszy powołaniu
9. Seminarium to wspólnota wychowawcza w drodze
10. Seminarium – kościelną wspólnotą uczniów Chrystusa
11. Celem seminarium jest poznać i umiłować Chrystusa

Nawrócenie – sakrament pokuty i pojednania
1. Nawrócenie się do Boga
2. Zacheusz przykładem nawrócenia
3. Aby się zbawić, trzeba uznać siebie za grzesznika
4. Pycha czy pokora?
5. Stop plotkarstwu i nienawiści
6. Nie mówmy źle o bliźnich
7. Obgadywanie jest rzeczą okropną!
8. Problemem nie grzech, ale brak skruchy i pokuty
9. Odpuszczenie grzechów
10. Nie lękajmy się spowiedzi
11. Bądźcie zawsze przejrzyści wobec Jezusa w spowiedniku!
12. Gorliwa posługa sakramentu pojednania
13. Ponownie odkrywajmy piękno i radość sakramentu pokuty
14. Często korzystajmy z sakramentu nawrócenia i uświęcenia
15. Wartość wychowawcza sakramentu pokuty dla spowiedników
16. Wartość pedagogiczna sakramentu pokuty dla penitentów
17. Dobrodziejstwo kierownictwa duchowego

Eucharystia – centrum życia; potrzeba modlitwy; dążenie do świętości
1. Eucharystia jest szczytem chrześcijańskiej modlitwy
2. Jak żyć, czyniąc Eucharystię centrum życia?
3. Służmy ofiarnie Jezusowi obecnemu w Eucharystii
4. Modlitwa naczelną wartością formacji duchowej
5. Modlitwa najcenniejszą formą posługiwania
6. Niech wasze serce będzie zjednoczone z sercem Chrystusa
7. Nie zatracajmy się w czystym aktywizmie
8. Chrystus wzywa księży do świętości i nadziei
9. Kościół potrzebuje świętych kapłanów
10. Pozwólmy Chrystusowej łasce działać w nas


Rozdział III
KAPŁAŃSTWO


Kapłaństwo to miłość Chrystusa
1. Jezus nazywa mnie przyjacielem
2. Na czym polega przyjaźń, którą mnie Chrystus obdarza?
3. Życie kapłana jest służbą miłości
4. Kapłan jest człowiekiem zakochanym w Chrystusie
5. Priorytetem dla księdza jest więź z Chrystusem
6. Jakiego rodzaju owoców Pan oczekuje od księży?

Kapłaństwo to czuwanie dla Chrystusa
1. Zadaniem księdza jest posługa czuwania dla Chrystusa
2. Celibat – podstawowym prawem Kościoła łacińskiego
3. Celibat – wielkim znakiem wiary i obecności Boga w świecie
4. Lęk i pokusa odejścia

Kapłaństwo to bycie dla innych
1. Kapłan z otwartym sercem
2. Wezwani, by towarzyszyć Chrystusowi i pójść do ludzi
3. Pracujmy dla Boga i służmy ludziom z pokorą
4. Zostaliśmy posłani, aby służyć wspólnocie zbawionych
5. Dla Chrystusowej służby zostaliśmy wyświęceni
6. Służenie sobie tworzy wspólną przestrzeń wolności
7. W Kościele prawdziwą władzą jest służba
8. Na kapłanach spoczywa posługa nauczania
9. Misyjny wymiar życia kapłańskiego
10. Wychodzić poza siebie w modlitwie i w duszpasterstwie
11. Nie ma nic piękniejszego, jak prowadzić ludzi do Boga
12. Bądźmy takimi kapłanami, jakich nasz lud oczekuje
13. Ludzie oczekują od nas wierności kapłaństwu
14. Potrzebna jest nam dyscyplina


Rozdział IV
WSKAZANIA PAPIEŻY


Wskazania dla osób życia konsekrowanego
Podtrzymujcie i odnawiajcie wiarę

Wskazania dla prezbiterów
1. Wpatrujcie się we wzór, w Chrystusa
2. Głoście Ewangelię z radością
3. Jezusowe orędzie głoście z apostolskim zapałem
4. Dbajcie o swoje życie duchowe, o to, by być z Chrystusem
5. Miejcie wiarę w wasze kapłaństwo
6. Czujcie się odpowiedzialni za Kościół
7. Działajcie w jedności z biskupem diecezjalnym
8. Pracujcie dla pokoju, sprawiedliwości i pojednania
9. Bądźcie pasterzami pachnącymi jak owce
10. Bądźcie do głębi kapłanami i niczym więcej
11. Strzeżcie się, aby nie ulec pokusie pieniędzy i próżności
12. Bądźcie pasterzami, a nie najemnikami
13. Oddalajcie od siebie zwątpienie, wyczerpanie i bezradność

Wskazania dla biskupów
1. Czy miłujecie mnie? Czy jesteście moimi przyjaciółmi?
2. Podstawowe cechy posługi biskupiej
3. Biskup ma być człowiekiem czujnego serca
4. Biskupstwo posługą miłości
5. Żniwo jest wielkie – robotników mało
6. Troska o pierwszeństwo życia duchowego
7. Posługa uświęcania wymaga świadectwa świętego życia
8. Pochylajcie się nad tymi, których Pan wam powierzył
9. Odpowiedzialność biskupa diecezjalnego za formację stałą
10. Obowiązek rezydencji i troski szczególnie o księży


Rozdział V
MATKA I OPIEKUNKA NASZA


1. Maryja wzorem naszego pielgrzymowania
2. Maryja opiekuje się braćmi swojego Syna
3. Maryja podporą kapłańskiego posługiwania
4. Maryja Matką nadziei i Mistrzynią życia duchowego


Bibliografia


Opracowania ks. P.M. Gajdy wydane drukiem