O POŁOŻENIU PLAM SŁONECZNYCH Literatura, dialektyka, retoryka, filozofia i astronomia w Istoria e dimostrazioni intorno  ... Zobacz większe

O POŁOŻENIU PLAM SŁONECZNYCH Literatura, dialektyka, retoryka, filozofia i astronomia w Istoria e dimostrazioni intorno ...

Nowy

Tadeusz Sierotowicz

: OBI
: Książki

49,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-115-8
rok wydania 2013
ilość stron 622
format B5

Spis treści

Do wyrozumiałych Czytelników…
Streszczenie
Skróty
Źródła ilustracji
Wstęp


CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział I. Historia powstania i treść listów o plamach słonecznych
I.1. Plamy słoneczne i historiia powstania listów
I.2. Próba schematyzacji kwestii poruszanych w tekstach Galileusza i Apellesa

Rozdział II. Kilka uwag o z wewnętrznej i zewnętrznej filozofii nauki oraz o paradygmacie poszlakowym
II.1. Wewnętrzna i zewnętrzna filozofia nauki
II.2. Paradygmat poszlakowy

Rozdział III. Literackie aspekty Relacji i dowodzeń Galileusza
III.1. Rodzaj literacki, dialektyka i retoryka Relacji i dowodzeń Galileusza
III.2. Przymioty linguae scientiae nostrae aetatis, czyli Relacja i dowodzenia
Galileusza w świetle Wykładów amerykańskich Italo Calvina

Rozdział IV. Zewnętrzna filozofia nauki w Relacji i dowodzeniach
IV.1. Księga natury czy księgi Arystotelesa – spór o zmienność niebios
IV.2. Inspiracje Galileuszowego toposu księgi natury w Relacji i dowodzeniach
IV.3. Interwencja cenzury, czyli spór o separację dziedzin poznania

Rozdział V. Wewnętrzna filozofia nauki w Relacji i dowodzeniach
V.1. Gdzie znajdują się plamy słoneczne, czyli hermeneutyka księgi natury: metoda praktyczna Galileusza i jej ewolucja
V.2. QdCM, regressus i Relacja i dowodzenia
V.3. Galileusz i obserwacje oraz konkluzje Apellesa dotyczące położenia plam
Podsumowanie – słownik linguae scientiae nostrae aetatis w Relacji i dowodzeniach:
metodo pratico i connession de’veri


Uzupełnienie 1– plamy w Dialogu o dwu układach

Uzupełnienie 2 – la progressione dimostrativa


CZĘŚĆ DRUGA
Tłumaczenia tekstów
Tres epistolae de maculis solaribus (TE)
Pierwszy list Pana Marka Welsera do Pana Galileusza
Pierwszy list Galileusza o plamach słonecznych (GI)
Drugi list Pana Marka Welsera do Pana Galileusza
Drugi list Galileusza o plamach słonecznych (GII)
De maculis solaribus […] Accuratior Disquisitio (AD)
Trzeci list Pana Marka Welsera do Pana Galileusza
Czwarty list Pana Marka Welsera do Pana Galileusza
Trzeci list Galileusza o plamach słonecznych (GIII)

Bibliografia
Ilustracje
Noty biograficzne
Indeks nazwisk występujących w części drugiej

To the Discerning Readers…
Summary
Abbreviations
Credit
Introduction


FIRST PART

Chapter I. The history and contents of the sunspots letters
I.1. On the sunspots and the history of the publication of sunspots letters
I.2. Contents of Scheiner’s and Galileo’s sunspots letters and the taxonomy of arguments

Chapter II. Remarks on the external vs. internal philosophy of science and evidential paradigm
II.1. External and internal philosophy of science
II.2. Evidential Paradigm

Chapter III. Literary aspects of the Istoria e dimostrazini
III.1. Literary form, dialectics and rhetoric of the Istoria e dimostrazioni
III.2. Virtues of the linguae scientiae nostrae aetatis or Istoria e dimostrazioni. in the light of Italo Calvino’s American lectures

Chapter IV. External philosophy of science in the Istoria e dimostrazioni
IV.1. The Book of nature of the books of Aristotle – the dispute on celestial mutations
IV.2. The Book of nature – the inspiration of Galileo’s topos
IV.3. The Censorship or the separation of the different areas of knowledge

Chapter V. Internal philosophy of science in the Istoria e dimostrazioni
V.1. Where the sunspots are – hermeneutics of the book of nature: Galileo’s practical method and his evolution
V.2. QdCM, regressus and Istoria e dimostrazioni
V.3. Galileo and Scheiner’s observations and conclusions about the position of the sunspots
Conclusions – dictionary of linguae scientiae nostrae aetatis in Istoria e dimostrazioni: metodo pratico and connession de’veri

Appendix 1 – the Sunspots in the Dialogue Concerning Two Chief World Systems

Appendix 2 - la progressione dimostrativa

SECOND PART
Translations
Tresepistolae de maculissolaribus (TE)
The First Letter of Marc Welser to Galileo
The First Letterof Galileo on Sunspots (GI)
The First Letter of Marc Welser to Galileo
The Second Letter of Galileo on Sunspots (GII)
De maculissolaribus […] AccuratiorDisquisitio (AD)
The Third Letter of Marc Welser to Galileo
The FourthLetter of Marc Welser to Galileo
The Third Letter of Galileo on Sunspots (GIII)

Bibliography
Illustrations
Biographical notes
Index