§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Prowadzony jest przez Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS z siedzibą w Tarnowie, pl. Katedralny 6, NIP: 873-000-60-31, REGON: 005705739, sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.biblos.pl.

 2. Regulamin sklepu internetowego ma zastosowanie do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców dokonujących zakupów w sklepie internetowym Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej BIBLOS i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, tryb zawierania i realizacji umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, dostępne formy płatności i dostawy oraz procedurę odstąpienia od umowy i rozpatrywania reklamacji.

 3. Każdy Klient sklepu internetowego wymieniony w ust. 2 winien się zapoznać z regulaminem sklepu internetowego.

 4. Regulamin sklepu internetowego dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

§ 2 Definicje

       Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:

 1. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, zawierającą z Wydawnictwem Diecezji Tarnowskiej Biblos umowę w ramach sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 2. Sprzedawcy – rozumie się przez to Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS z siedzibą w Tarnowie, pl. Katedralny 6, 33-100 Tarnów, NIP: 873-00-06-031, REGON: 005705739,

 3. Kliencie – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonującą zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,

 4. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu internetowego,

 5. Przedsiębiorcy uprzywilejowanym – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,

 6. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.biblos.pl,

 7. Umowie zawartej na odległość – rozumie się przez to umowę zawartą przez Klienta ze Sprzedawcą, za pomocą zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

 8. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: www.biblos.pl/content/7-regulamin,

 9. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, którego treścią jest bezwarunkowe zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,

 10. Koncie – rozumie się przez to konto klienta w Sklepie, oznaczone indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Klienta, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i innych czynnościach dokonywanych w ramach Sklepu,

 11. Formularzu rejestracji – rozumie się przez to skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,

 12. Formularzu zamówienia - rozumie się przez to interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wskazanie towarów, które mają być przedmiotem Umowy oraz określenie dodatkowych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu płatności i dostawy,

 13. Koszyku – rozumie się przez to element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, które mają być przedmiotem Umowy, umożlwiający określenie przedmiotu Zamówienia oraz jego modyfikacji, w szczególności wskazania i zmiany ilości produktów,

 14. Produkcie – rozumie się przez to dostępną w Sklepie rzecz ruchomą lub usługę, będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

 15. Umowie Sprzedaży lub Umowie rozumie się przez to umowę sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawieraną lub zawartą za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także umowę o świadczenie usług.

§ 3 Dane Sprzedawcy i zasady kontaktu

 1. Adres Sprzedawcy: 33-100 Tarnów, pl. Katedralny 6,

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: dzial.handlowy@biblos.pl,

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 694 451 417,

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 20 1940 1076 3002 6900 0000 0000,

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą korzystając z danych wskazanych w ust. 1-3.

 6. Telefoniczne porozumiewanie się ze Sprzedawcą możliwe jest w godzinach jego pracy, tj. w godzinach 7.00-15.00.

§ 4 Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Warunkami technicznymi umożliwiającymi korzystanie ze Sklepu, w tym składania Zamówień jest:

  1. posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer ver. 11, Firefox, ver. 72.0.2, Google Chrome 98, Opera One, Safari 5.1.7, Microsoft Edge, lub nowsze,

  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona na urządzeniu końcowym obsługa plików cookies oraz javascript,

  4. zainstalowany na urządzeniu końcowym program FlashPlayer,

 2. Przeglądanie oferty Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga spełnienia warunku określonego w ust. 1 lit. b).

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest wyłącznie w przypadku podania przez Klienta prawdziwych i kompletnych danych identyfikujących wskazanych w Formularzu zamówienia.

§ 5 Korzystanie ze Sklepu

 1. Klient może składać Zamówienia na Produkty będące w ofercie Sprzedawcy w ramach prowadzonego Sklepu po założeniu Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo bez zakładania Konta, po podaniu danych określonych w Formularzu zamówienia umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 2. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym spamem, wirusami, atakami hakerskimi. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą się wiązać z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które ograniczą te zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 3. Podczas korzystania ze Sklepu zakazane jest rozpowszechnianie treści naruszających prawo lub dobra osobiste innych podmiotów, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem dostępnych w Sklepie formularzy oraz wykorzystywanie formularzy lub innych elementów Sklepu do działań niezgodnych z prawem, w tym rozsyłania niezamówionych informacji (spam).

 4. Ceny Produktów w Sklepie są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT oraz podatek akcyzowy, o ile dany Produkt jest obciążony tymi podatkami). Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy. Cena obowiązująca w dacie złożenia Zamówienia nie może być zmieniona przez Sprzedającego.

 5. Kwota do zapłaty przez Klienta obejmuje wartość zamówionych Produktów oraz koszt ich dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), a także inne należności obciążające Klienta.

 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, o ile w opisie Produktu Sprzedawca nie zastrzegł inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży (złożenia Zamówienia).

 7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 8. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 9. Jeśli charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie jej obliczenia, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach obciążających Klienta, będzie podana w opisie Produktu.

§ 6 Konto

 1. Założenie Konta wymaga wypełnienia Formularza rejestracji, obejmującego następujące dane: nazwa kontaktu (login), imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, data urodzenia (opcjonalnie) oraz zaznaczenie odpowiednich pól.

 2. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu założenia Konta.

 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, wskazanych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient może w każdym czasie usunąć Konto. Usunięcie Konta wymaga złożenia oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia Konta, którego można dokonać na pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Żądanie usunięcia Konta nie wymaga uzasadnienia ani nie podlega żadnym opłatom.

§ 7 Składanie Zamówień

 1. Aby złożyć Zamówienie Klient:

  1. loguje się do Sklepu lub składa Zamówienie bez rejestracji;

  2. wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie klika przycisk „Do koszyka” (lub podobny), a w przypadku gdy przedmiotem Zamówienia ma być więcej niż jedna sztuka Produktu określa ilość sztuk;

  3. w przypadku składania Zamówienia bez rejestracji – wypełnia Formularz zamówienia poprzez wpisanie określonych w Formularzu zamówienia danych Klienta oraz składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu, zapoznaniu się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, prawdziwości podanych danych oraz dotyczące przekazywania informacji handlowych;

  4. wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności,

  5. potwierdza złożenie zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” (lub równorzędnym) oraz potwierdza zamówienie, klikając w link przesłany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail na adres wskazany w Formularzu zamówienia,

  6. opłaca zamówienie w określonym terminie w sposób zgodny z wybraną metodą płatności.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane poza godzinami pracy Sprzedawcy, o których mowa w § 3 pkt. 6, uznane są za złożone w pierwszym następującym dniu roboczym.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Zamówienia, informując jednocześnie Klienta o przyczynach tego wstrzymania. W przypadku braku danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt z Klientem Sprzedawca przekaże informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, po nawiązaniu kontaktu przez Klienta.

§ 8 Dostawa i płatność

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy nabytych Produktów:

  1. przesyłka dostarczona za pośrednictwem operatora pocztowego, w tym również za pobraniem;

  2. przesyłka kurierska, w tym również za pobraniem;

  3. dostawa do paczkomatu,

  4. odbiór osobisty pod adresem: ul. Mościckiego 5, 33-100 Tarnów,

 2. W zależności od wybranej metody dostawy, Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. za pobraniem (dokonywana przy odbiorze za pobraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej);

  2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  3. gotówką (możliwa tylko w przypadku odbioru osobistego);

  4. elektronicznie;

  5. kartą płatniczą.

§ 9 Wykonanie Umowy

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza je niezwłocznie. Potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia. Niedokonanie płatności w terminie oznacza rezygnację Klienta ze złożonego Zamówienia. Odbiór osobisty nie jest możliwy przed dokonaniem płatności.

  2. płatności gotówkowej lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Uprzednie dokonanie płatności jest warunkiem wydania przedmiotu Zamówienia.

 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Jeżeli wybór nie zostanie przez Klienta dokonany, dostawa nastąpi po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta dostarczenia Produktów częściami Klient jest zobowiązany do odrębnego poniesienia kosztów każdej dostawy. Sprzedawca ma prawo zdecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek, bez ponoszenia dodatkowych kosztów dostawy przez Klienta.

 5. Czas realizacji Zamówienia, liczony od dnia wysyłki, wynosi 2-4 dni roboczych. Wysyłka następuje:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – w ciągu 2 dni następujących po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy.

  2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem – w ciągu 2 dni następujących po potwierdzeniu Zamówienia.

 6. Jeśli Klient wybierze osobisty odbiór Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie Produktu. O przygotowaniu Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę wiadomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu zamówienia.

 7. W przypadku odbioru osobistego Produktów objętych jednym Zamówieniem Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 8. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

 9. W przypadku nieodebrania lub odmowy odebrania Produktu lub Produktów przez Klienta, Klient może zostać zobowiązany do naprawienia szkody, jaką z tego tytułu poniósł Sprzedawca, w szczególności wydatków związanych ze zwrotem w sytuacji, gdy produkt nie miał być odbierany osobiście.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi lub osobie uprawnionej do odbioru w jego imieniu.

 2. W przypadku Umowy, której przedmiotem jest więcej niż jeden Produkt, termin, o którym mowa w ust. 1 biegnie odrębnie dla każdego Produktu od daty jego dostarczenia.

 3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być złożone w formie pisemnej, na adres Sprzedającego wskazany w § 3 pkt 1 bądź pocztą elektroniczną, na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 pkt 2, lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy:

  1. zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą;

  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 7. Zwrotu, o którym mowa w ust. 6 lit. b), Sprzedawca dokona przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została użyta przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu Produktu lub do czasu otrzymania dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 pkt 1 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

 10. Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, a także inne koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 12. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego albo służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Do Umów Sprzedaży, które zawierane są przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Produktu z Umową, które zawarte są w ustawie z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

 3. Wyłączona jest określona w kodeksie cywilnym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zakupionego Produktu wobec Klienta innego niż Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany został poinformowany przez Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i wyraźnie ten fakt zaakceptował.

 5. Reklamację lub niezgodność Produktu z Umową można zgłosić na piśmie lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych teleadresowych Sprzedawcy wskazanych w § 3 lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5, winno zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. Pominięcie opisu wady oraz okoliczności jej wystąpienia nie powoduje bezskuteczności zgłoszenia.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać jego naprawy lub wymiany na wolny od wad.

 9. Sprzedawca może:

  1. dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany żąda naprawy, lub

  2. dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany żąda wymiany,

jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób przez niego wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 1. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby od Sprzedawcy poniesienia nadmiernych kosztów, może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności Produktu z Umową.

 2. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności Produktu z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla niego, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany go nabył.

 4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu;

  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;

  3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

  4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w ust. 11;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

 5. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.

 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jego oświadczenia o obniżeniu ceny.

 7. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

 8. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów, dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.

 9. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt.

 10. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu cenę.

 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

 13. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść Sprzedawca umieszcza w opisie Produktu w Sklepie.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym a Sprzedawcą.

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego gromadzone są w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – wybrany podmiot obsługujący takie płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, zmiany, usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 6. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

 7. Polityka prywatności oraz pełna treść klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie Sklepu pod adresem: https://biblos.pl/content/14-klauzula-informacyjna

§ 14 Opinie

Sprzedawca nie zapewnia Klientom możliwość publikowania w Sklepie opinii o Produktach. 

§ 15 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca informuje, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, natomiast wykorzystywane bazy danych chronione na podstawie ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Treści dostępne na stronach Sklepu mogą również zawierać wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub znaki towarowe chronione na podstawie ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 2. Sprzedawca informuje, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi, korzystanie z baz danych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 3. Sprzedawca może zawrzeć z Klientem odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Klienta z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami produktów itp.). W celu zawarcia takiej umowy Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania.  Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany wymagań technicznych związanych z korzystaniem ze Sklepu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.