POSŁAŃCY NADZIEI, POJEDNANIA I POKOJU Rozmyślania z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI o znaczeniu kapłańskiej posługi Zobacz większe

POSŁAŃCY NADZIEI, POJEDNANIA I POKOJU Rozmyślania z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI o znaczeniu kapłańskiej posługi

Nowy

ks. Piotr-M. Gajda

: Książki

37,00 zł

Opis

Źródłem materiałów do rozważań o kapłaństwie są wybrane teksty z listów do kapłanów na Wielki Czwartek oraz z homilii i z przemówień Jana Pawła II i Benedykta XVI. W rzeczowym układzie rozważań autor w jakimś stopniu oparł się na schemacie (spisie treści) Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów.
Struktura każdego z rozważań jest następująca:
– westchnienie kapłana do Ducha Świętego o światło dla umysłu i woli, aby potrafił zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, czy myśli, czuje i działa po Bożemu oraz podjąć stosowne postanowienia;
– uważne odczytanie tytułu medytacji i zdania wprowadzającego wraz z towarzyszącym mu przypisem, informującym o tym, który z papieży wypowiedział się w danej sprawie, gdzie, kiedy i z jakiej okazji;
– bliższe zapoznanie się z treścią papieskiej wypowiedzi;
– wewnętrzna refleksja, na która składają się: przypomnienie najważniejszych myśli zawartych w tekście papieskim, zastanowienie się kapłana (czasem z pomocą pytań) – co myślał w danej kwestii i jaki to miało wpływ na jego działanie i w końcu – podjęcie postanowienia.


List kardynała Z. Grocholewskiego do Autora

Więcej informacji

ISBN 978-83-733286-9-3
rok wydania 2010
ilość stron 416
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP
WPROWADZENIE


CZĘŚĆ I
TOŻSAMOŚĆ KAPŁANA

KAPŁAŃSTWO JAKO DAR
1. „Wielkość i piękno posługi kapłańskiej”
2. „Chrystus jest prawdziwym kapłanem”
3. „Kapłan musi być człowiekiem”
4. Wielkim darem – powołanie do pójścia za głosem Bożym
5. „Kapłaństwo darem Boga”
6. „Kapłaństwo jest szczególnym powołaniem”
7. Kapłaństwo – wyrazem tej miłości, którą Chrystus nas umiłował
8. „Kapłaństwo to miłość serca Jezusowego”
9. „Kapłaństwo Jezusa zakorzenione w głębi Jego serca”
10. Kapłańskie ręce – rękami Chrystusa
11. Wymowa rytualnego gestu „nałożenia rąk”
12. Kapłańskie „posługiwanie Ewangelii – owocne w mocy Eucharystii”
13. „Nie starcza całego życia, aby zrozumieć w pełni, co znaczy być kapłanem”
14. „Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi”
15. „Jesteście bliskimi przyjaciółmi” Chrystusa
16. „Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych”
17. Musimy być wierni Temu, który nas powołał
18. „Jezus bierze nas za rękę i prowadzi”

ŹRÓDŁO SAKRAMENTALNE
1. Kapłaństwo zrodziło się z Jezusowej miłości do ludzi
2. „Chrystus zawołał po imieniu każdego z kapłanów”
3. Chrystus Kapłan źródłem tożsamości dla prezbiterów
4. „Jakże kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie…”
5. Pogłębiajmy „odczytanie istoty kapłaństwa”
6. Tajemnica i misja Chrystusa: kapłan i ofiara
7. Kapłan – człowiek związany z ofiarą Chrystusa
8. Przyjaźń z Jezusem
9. Kontynuacja misji zleconej Synowi Bożemu przez Ojca
10. „Kapłan jest wybrany z ludu i jemu przekazany”
11. „Powołani do szczególnej służby całemu ludowi”
12. Naszą powinnością jest „stać przed Panem”
13. Zadaniem kapłana jest „służyć Panu”
14. Ksiądz powinien „trwać przed Panem”

WYMIAR CHRYSTOLOGICZNY
1. Kapłani „niosą” świat z Chrystusem i do Chrystusa…
2. Posłuszeństwo i wolność
3. Od kapłana wymaga się wierności i gorliwości
4. Wierność wobec własnego powołania
5. Kapłani są „sługami światła bijącego od oblicza Chrystusa”
6. Jesteśmy ukryci w dłoniach i w sercu Chrystusa
7. Kapłan pośrednikiem między niebem i ziemią
8. Ksiądz – dobry pasterz darem Bożego miłosierdzia
9. Kapłani – pasterze „w służbie Chrystusa”
10. Posługa pasterska
11. Wezwani do naśladowania Chrystusa, „Dobrego Pasterza”
12. „Słudzy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza”
13. Eucharystia w życiu dobrego pasterza
14. W trosce o wszystkie owce
15. Posługa kapłanów
16. „Ten, kto rządzi, musi stać się sługą”
17. „Zdumiewające owoce posługiwania”
18. Sakramentalnie upodobniony do Chrystusa
19. „Pan czyni nas swymi przyjaciółmi”
20. „Głębia miłości do Chrystusa i dusz ludzkich”
21. „Jakże niesamowitą rzeczą jest być księdzem!”


WYMIAR PNEUMATOLOGICZNY
1. Znaczenie darów Ducha Świętego w życiu kapłanów
2. Niezatarty znak święceń kapłańskich
3. Duch Święty działa poprzez swoje dary
4. Kapłaństwo zawdzięczamy Duchowi Świętemu
5. „Ścisła więź łączy kapłaństwo z Duchem Świętym”
6. Owoce Ducha Świętego – Eucharystia i kapłaństwo
7. Duch Święty czyni mocnym w chwilach próby
8 Za sprawą Ducha Świętego możemy działać „w osobie Chrystusa”

WYMIAR EKLEZJOLOGICZNY
1. Bądźcie ludźmi Kościoła
2. Prezbiter darem Chrystusa dla wspólnoty
3. „Kapłaństwo jest oddaniem się Bogu po to, aby «służyć wielu»”
4. „Będziecie mi świadkami”
5. „Prezbiter żyje w zjednoczeniu z całym Kościołem”
6. Kościół staje przed problemem braku powołań
7. „Chrystus nie przestaje szukać i wołać z Wieczernika”
8. „Świadectwo kapłanów wiernych swej misji”
9. „Potrzebny jest przykład tych, którzy już powiedzieli «tak» Bogu”
10. Postępujcie „w sposób godny powołania”
11. „Od was w dużej mierze zależy los Kościoła”

KOMUNIA (JEDNOŚĆ) KAPŁAŃSKA
1. „Wspólnota między kapłanami jest dziś szczególnie ważna”
2. Znaczenie kapłańskiej jedności
3. „Kapłan powinien być człowiekiem jedności”
4. Księża świadkami komunii w kapłańskich wspólnotach
5. Kapłańskie braterstwo częścią świadectwa wiarygodności
6. „Dawać świadectwo miłości”
7. Bóg w Chrystusie i Duchu Świętym – nadzieją kapłanów


CZĘŚĆ II
DUCHOWOŚĆ KAPŁAŃSKA

AKTUALNY KONTEKST HISTORYCZNY
1. „Duchowość kapłańska jest eucharystyczna”
2. „Niezwykły wzór życia i służby kapłańskiej”
3. „Nauczał parafian świadectwem swego życia”
4. Kapłani powinni się wyróżniać „ewangelicznym świadectwem”

TRWAĆ Z CHRYSTUSEM NA MODLITWIE
1. Kapłaństwo musi być zakorzenione w modlitwie
2. Modlitwa kamieniem węgielnym kapłaństwa
3. Św. Jan Vianney starał się upodobnić do Chrystusa
4. Umiejętność łączenia aktywności posługi z wypełnianiem „ćwiczeń duchownych”
5. Modlitwa prawdziwą drogą uświęcenia kapłanów

MIŁOŚĆ DUSZPASTERSKA OBJAWIENIEM MIŁOŚCI CHRYSTUSA
1. Jezus do końca nas umiłował
2. „Umiłowanie młodzieży posiada swój ewangeliczny charakter”

PRZEPOWIADANIE SŁOWA
1. Głoszenie słowa Bożego – zadaniem kapłana
2. „Słowo Boże duszą naszego apostolatu i życia kapłańskiego”
3. Zadaniem prezbitera jest ukazywać ludziom Boga
4. Kapłan – zwiastunem tajemnicy zbawienia
5. Księża są wezwani do głoszenia chwały Bożej
6. „Nieść zawsze Ewangelię innym”
7. „Słowo Boże przekazywane liturgicznie”
8. Przepowiadanie i katecheza
9. Przemieniająca moc ziarna głoszonego słowa Bożego
10. „Integralną częścią głoszenia słowa Bożego jest jedność prezbiteratu”
11. Warunki skutecznego głoszenia Ewangelii
12. Bądźcie współtwórcami i sługami radości

SAKRAMENT EUCHARYSTII
1. Eucharystia i kapłaństwo
2. „Czyńcie to na moją pamiątkę”
3. „Pamiątka” uobecniająca
4. Cud przeistoczenia widoczny jedynie dla oczu wiary
5. „Bijącym sercem każdego kapłańskiego życia” są słowa konsekracji
6. Chrystus musi znajdować godne mieszkanie w sercu przyjmującego
7. Eucharystia darem i dobrem wspólnym Kościoła
8. Eucharystia i miłość
9. Bądźmy wierni zadaniom Wieczernika
10. Świętość sprawowania eucharystycznej Ofiary
11. Ofiara Mszy św., Komunia i adoracja u św. Jana Marii Vianneya
12. Kult tajemnicy eucharystycznej
13. Sprawowanie Eucharystii stawia szereg wymagań
14. Znaczenie szat liturgicznych
15. Bóg przyobleka nas w „szatę miłości”
16. Rzeczywistość „nowej szaty”
17. „Szata miłości” jest niezbędna

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
1. „Od ołtarza do konfesjonału”
2. W sakramencie pokuty kapłan reprezentuje misję Chrystusa
3. Prezbiter świadkiem i szafarzem wielkiej tajemnicy
4. „Jesteśmy sługami pojednania z Bogiem”
5. Kapłan narzędziem miłosiernej miłości Boga
6. Spowiednik odpowiednio przygotowany
7. Miłosierne spojrzenie Chrystusa
8. Scena miłosierdzia: spotkanie Jezusa z Zacheuszem
9. „Muszę się zatrzymać w twoim domu”
10. Między rygoryzmem i laksyzmem
11. Konieczność osobistego spotkania szafarza z penitentem
12. „Dałem wam przykład”
13. „Wezwani i konsekrowani dla sakramentu pojednania”
14. Miłość miłosierna – odpowiedzią na pragnienie pojednania
15. Odkrywajmy na nowo sakrament pokuty
16. Przeżywajmy nasze powołanie jako „tajemnicę miłosierdzia”
17. Znaczenie katechezy o świadomości moralnej i o grzechu
18. Piękno sakramentu pojednania
19. W służbie sakramentu pokuty
20. Konfesjonał miejscem miłosierdzia, rady, umocnienia…
21. Bądźmy wiernymi uczniami Świętego Proboszcza z Ars
22. Wdzięczność za dar sakramentu pojednania

PRZEWODNIK WSPÓLNOTY
1. Pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej
2. „Kapłan z ludzi wzięty i dla ludzi postanowiony”
3. „Rodzimy się do prezbiteratu z łona Kościoła”
4. Posługa prezbiterów „wymaga, aby żyli wśród ludzi”
5. Szafarz Bożych tajemnic ma być „dla drugich”
6. Być „blisko wszystkich ludzkich spraw «po kapłańsku»”
7. „Musicie żyć dla Boga i dla innych”
8. Znaczenie celebracji dnia Pańskiego dla wspólnoty parafialnej
9. „Sztuką nad sztukami jest rząd dusz”

CELIBAT KAPŁAŃSKI
1. Pierwszym zadaniem kapłanów – „być przyjaciółmi Jezusa”
2. Celibat znakiem wolności, która służy
3. Próba i odpowiedzialność
4. Bezżenność dla królestwa Bożego

POBOŻNOŚĆ MARYJNA
1. Matka Chrystusa
2. Maryja wzorem poddania się kierownictwu Ducha Świętego
3. Z Maryją pod krzyżem
4. Matka kapłanów
5. Maryja ma w kapłanach upodobanie
6. „Wprowadzajmy Maryję do naszego kapłaństwa jako Matkę”

KOBIETY W ŻYCIU KAPŁANÓW
1. Znaczenie kobiet w życiu księży
2. „Matka i siostra – dwa podstawowe wymiary odniesienia kapłana do kobiety”

DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR KAPŁAŃSTWA I JUBILEUSZE KSIĘŻY
1. Głęboka wdzięczność
2. „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”
3. Obecnie kapłani są „potrzebni bardziej niż kiedykolwiek”
4. Jubileusze kapłańskie – czas radości i dziękczynienia


CZĘŚĆ III
FORMACJA STAŁA

WYMÓG FORMACJI STAŁEJ
1. Konieczność formacji stałej seminarzystów i kapłanów
2. „Duchowość kapłańska jest ze swej istoty eucharystyczna”
3. Troska o dobrą formację
4. Św. Jan Vianney „starał się swoje serce i własne życie upodobnić do Chrystusowego”
5. Kapłani – świadkowie Chrystusa – wezwani do świętości
6. „Kościół potrzebuje świętych kapłanów”

CIĄGŁA PRACA NAD SOBĄ
1. „W każdy dzień nawracać się muszę”
2. „Uświęcał siebie, aby tym lepiej móc uświęcać innych”
3. Proboszcz z Ars żył radami ewangelicznymi
4. Wizja kapłaństwa, któremu trzeba poświęcić się bez reszty
5. Rozpoznawanie własnych pokus
6. „Przemijamy niejako wraz z Chrystusem, zmierzając ku Ojcu”

ZAKOŃCZENIE:
Apel papieża Benedykta XVI do księży o dochowywanie wierności

PODSTAWOWA BIBLIOGRAFIA ŹRÓDŁOWA