CZŁOWIEK MIĘDZY LOSEM A WYBOREM. Zobacz większe

CZŁOWIEK MIĘDZY LOSEM A WYBOREM.

Nowy

ks. Michał Drożdż

: Teologia pastoralna
: Książki

39,00 zł

Opis

Książka pamiątkowa dedykowana ks. dr. Władysławowi Szewczykowi koncentruje się wokół problematyki bliskiej zainteresowaniom naukowym i duszpasterskim Jubilata. W części pierwszej, pt. „Rozumieć człowieka” dominuje filozoficzne i psychologiczne spojrzenie na człowieka , w części drugiej, pt. „Pomagać człowiekowi”, omawiane są zagadnienia życia wewnętrznego, kryzysu duchowego i sposobów jego przezwyciężenia, a w części trzeciej, pt. „Człowiek w rodzinie”, problematyka dotycząca tej podstawowej jednostki społecznej. Całość poprzedza bardzo interesująca rozmowa ks. Michała Drożdża z ks. W. Szewczykiem na temat jego drogi życiowej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733235-2-0
rok wydania 2006
typ wydania1 1
ilość stron 584
format B5

Spis treści

Słowo wstępne Biskupa Tarnowskiego
W służbie Bogu, rodzinie, człowiekowi…
W trosce o człowieka.
Z Księdzem Jubilatem Władysławem Szewczykiem rozmawia
ksiądz Michał Drożdż
Część pierwsza
ROZUMIEĆ CZŁOWIEKA
Michał Heller
Ostateczne wyjaśnienia w kosmologii
Stanisław Wszołek
Kant, Peirce i problem oddzielenia rozumu od wiary
Stanisław Głaz
Antropologiczne aspekty godności według Jana Pawła II
Wiesław Szurek
Fides et Ratio o człowieku – naprzeciw antropocentryzmowi
współczesnej myśli filozoficznej
Zdzisław Kroplewski
Człowiek istotą racjonalną?
Spojrzenie filozoficzno-psychologiczne
Marian Wolicki
Filozoficzne podstawy logoterapii
Michał Drożdż
Człowiek jako źródło komunikacji
Bogusław Wójcik
Wolna wola – stary problem w nowej odsłonie
Andrzej Sułek
Człowiek i jego rozwój w koncepcji Viktora Emila Frankla
Zenomena Płużek
Spero contra spem – czyli nadzieja wbrew nadziei
Wiesława Okła
Wartości w strukturze osobowości i w sztuce pomagania
Zbigniew Wolak
Między psychologią a filozofią miłości
Część druga
POMAGAĆ CZŁOWIEKOWI
Ireneusz Stolarczyk
Miłość i sprawiedliwość – prawda o człowieku i społeczeństwie
Zdzisław Golan
Duchowość – religijność – zdrowie
Alojzy Drożdż
Czy wystarczy żyć zgodnie z sumieniem?
Andrzej Michalik
Studium rozwoju osobowości Tomasza Mertona
Mirosław Nowosielski
Pojęcie kryzysu psychologicznego
Mirosław Bartos, Emilia Krupa
Poczucie bezpieczeństwa a obraz siebie u osób dorosłych
Stanisław Bilski
Jak budować zaufanie w relacji nauczyciel – młodzież?
Anna Fidelus
Percepcja postaw rodzicielskich a zachowania agresywne
wśród dzieci i młodzieży
Tomasz Rozkrut
Biegły (psycholog, psychiatra)
w procesie o nieważność małżeństwa
Bogusław Połeć
Wychowywanie ku pełni człowieczeństwa w katechezie
Marian Zając
Wzory osobowe ojca i ich wpływ na wychowanie
Katechizowanych
Wiesław Lechowicz
Człowiek drogą duszpasterstwa
Janusz Kłęczek
Chory terminalnie w rodzinie
Wiesław Piotrowski
Pastoralna troska o osoby, które utraciły kogoś bliskiego
Antoni Żurek
Znaleźć spokój serca – religijność człowieka w świetle
Wyznań św. Augustyna
Henryk Szmulewicz
Antropologiczna „funkcja” cnót teologalnych w eschatologii
Janusz Królikowski
Wstęp do teologii sztuki
Część trzecia
CZŁOWIEK W RODZINIE
Michał Bednarz
Rola ojca i matki w wychowaniu dzieci według Pisma Świętego
Tadeusz Brzegowy
Pochwała oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami 7,1-7
Piotr Łabuda
Jedność i nierozerwalność małżeństwa w tradycji Markowej
(Mk 10,1-12)
Bolesław Margański
Rodzina Kościołem domowym
Józef Stala
Przymierze małżeńskie jako miejsce i źródło świadectwa
Elżbieta i Tadeusz Wójcik
W trosce o rodzinę
Krzysztof Wolski
Posługa naukowa wobec rodziny
Jerzy Bajda
Rodzina przekazicielem wiary i dobrych obyczajów
Franciszek Głód
Dom rodzinny – szkołą cnót społecznych
Maria Ryś
Oddziaływania wychowawcze rodziców, nauczycieli,
wychowawców zgodne z personalistyczną koncepcją człowieka
Henryk Krzysteczko
Rodzina jako miejsce kształtowania się postaw społecznych
Marek Kluz
Chrześcijańska wizja rodziny w nauczaniu
Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza
Czesław Murawski
Rok Rodziny w diecezji sandomierskiej
Robert Kantor
Rodzina jako fundament struktury organizacyjnej
świata rzymskiego
Stanisław Garnczarski
Rola chorału gregoriańskiego w wychowaniu chrześcijańskim
Wykaz publikacji naukowych
Wykaz prac magisterskich

Czlwoeik Miedzy losem a wyborem
Ksiega pamiatkowa dedykowana ks wladyslawowi szewczykowi

Pod red Michala Drozdza