PIERWSZE WIEKI KOŚCIOŁA Zobacz większe

PIERWSZE WIEKI KOŚCIOŁA

Nowy

ks. Antoni Żurek

: Academica
: Książki

23,00 zł

Opis

Książka zawiera informacje odnośnie narodzin Kościoła, jego sytuacji w pogańskim Cesarstwie, roli męczenników, a także rozwoju w chrześcijańskim Cesarstwie. Autor porusza również takie tematy, jak: spory i podziały w Kościele, życie codzienne chrześcijan, Kościół wczesnobizantyjski, Kościół łaciński u progu średniowiecza, dalsza ewangelizacja Europy Zachodniej w V-VII w., chrześcijańska cywilizacja.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733251-7-3
rok wydania 2007
typ wydania1 1
ilość stron 250
format B5

Spis treści

I. POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA (I-III w.)

1 KOŚCIÓŁ APOSTOŁÓW
1.1 Narodziny Kościoła
1.2 Chrześcijanie w Palestynie
1.3 Początek działalności misyjnej
1.4 Działalność św. Piotra
1.5 Działalność św. Pawła
1.6 W najstarszych gminach chrześcijańskich

2. KOŚCIÓŁ OJCÓW APOSTOLSKICH
2.1 „Słowo Pańskie rozszerzało się” (Dz 12,24)
2.2 Jeden Kościół choć wiele gmin
2.3 Fałszywi bracia
2.4 Początki literatury chrześcijańskiej

3 KOŚCIÓŁ W POGAŃSKIM CESARSTWIE
3.1 Sytuacja religijna w Cesarstwie Rzymskim I-II w. po Chr.
3.2 Cesarstwo wobec rodzącego się chrześcijaństwa
3.3 Obcy wśród swoich

4 KOŚCIÓŁ MĘCZENNIKÓW
4.1 Państwo przeciw chrześcijanom
4.2 Prześladowania za Decjusza (lata 250-251)
4.3 Prześladowania za Waleriana (257 r.)
4.4 Prześladowania za Dioklecjana i Galeriusza (lata 300-311)
4.5 Edykt mediolański Konstantyna Wielkiego (313 r.)

5 DOJRZEWANIE W UCISKU
5.1 Kult i pobożność chrześcijańska
5.2 Inicjacja chrześcijańska
5.3 Pokuta
5.4 Życie duchowe i moralne chrześcijan
5.5 Małżeństwo i rodzina
5.6 Ideały: męczeństwo i dziewictwo
5.7 Ku pełniejszemu poznaniu Tajemnicy

6 KOŚCIÓŁ W PRZEDEDNIU WOLNOŚCI
6.1 „Zapełniliśmy wasze miasta”
6.2 Rozwój instytucjonalny
6.3 Wiara – Najwyższa Mądrość
6.4 Początki sztuki chrześcijańskiej
6.5 Kościół wobec kultury i państwa
6.6 W obliczu manicheizmu

II Od NICEI DO CHALCEDONU

1 KU CHRZEŚCIJAŃSKIEMU CESARSTWU
1.1 Polityka religijna Konstantyna Wielkiego
1.2 Konstantyn Wielki – „chrześcijański cesarz”?
1.3 Następcy Konstantyna Wielkiego
1.4 „Cesarz jest w Kościele a nie ponad nim”
1.5 Społeczeństwo pogańskie wobec chrześcijan

2 KOŚCIÓŁ MIĘDZY NICEĄ A CHALCEDONEM
2.1 Chrystianizacja Cesarstwa
2.2 Działalność misyjna
2.3 Organizacja Kościoła
2.4 Biskup Rzymu
2.5 Złoty wiek Ojców Kościoła
2.6 Wschód i Zachód w Kościele

3 WIELKIE SPORY I PODZIAŁY W KOŚCIELE
3.1 Arianizm
3.2 Kontrowersje chrystologiczne
3.3 Donatyzm
3.4 Pryscylianizm
3.5 Pelagianizm
3.6 Spory orygenesowskie

4 NARODZINY ŻYCIA MONASTYCZNEGO
4.1 Fenomen Ojców Pustyni
4.2 Anachoreci
4.3 Cenobici
4.4 Początki monastycyzmu łacińskiego
4.5 Żeński ruch monastyczny
4.6 Pierwotny monastycyzm w życiu Kościoła

5 ŻYCIE CODZIENNE CHRZEŚCIJAN
5.1 Duchowieństwo
5.2 Życie liturgiczne i pobożność chrześcijańska
5.3 Chrześcijanin w życiu codziennym
5.4 Miłosierdzie chrześcijańskie

III MIĘDZY STAROŻYTNOŚCIĄ A ŚRE-DNIOWIECZEM

1 KOŚCIÓŁ WCZESNOBIZANTYJSKI
1.1 Teologiczne dylematy
1.2 Powstanie Kościołów narodowych
1.3 Kościół „bizantyjski”
1.4 Niebezpieczeństwo islamu

2 KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI U PROGU ŚREDNIOWIECZA
2.1 Biskup Rzymu – „Sługa sług Bożych”
2.2 Wikariusz apostolski, biskup, proboszcz
2.3 Mnisi
2.4 Wierni

3 DALSZA EWANGELIZACJA EUROPY ZACHODNIEJ (V-VII W.)
3.1 Chrystianizacja Irlandii
3.2 Chrzest Franków
3.3 Działalność ewangelizacyjna mnichów iroszkoc-kich
3.4 Ewangelizacja Wysp Brytyjskich
3.5 Nawracanie Gotów

4 KU CHRZEŚCIJAŃSKIEJ CYWILIZACJI
4.1 Kultura chrześcijańska
4.2 Szkoły kościelne
4.3 Myśl chrześcijańska

KATALOG PAPIEŻY

ŹRÓDŁA I PODSTAWOWA BIBLIOGRAFIA
 

Fragment

1 KOŚCIÓŁ APOSTOŁÓW

Kościół został założony przez Chrystusa w czasie Jego ziemskiej działalności . Chrystus też określił misję Kościoła i nadał mu właściwą strukturę . Natomiast w dniu Pięćdziesiątnicy „Kościół publicznie ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się rozszerzanie Ewangelii” . Od tej też chwili można śledzić jego dzieje, a tym samym mówić o historii Kościoła. O jego najwcześniejszych dziejach najwięcej mówią księgi Nowego Testamentu, zwłaszcza Dzieje Apostolskie. Mniej więcej od początku drugiego stulecia po Chrystusie pojawiają się inne teksty chrześcijańskie oraz tradycje, które zostały zebrane przez Euzebiusza z Cezarei w jego Historii kościelnej. Dzieło to stanowi główne źródło informacji o tych czasach dla wszystkich współczesnych historyków. Wiadomości przytoczone przez Euzebiusza i inne źródła chrześcijańskie znajdują potwierdzenie w nielicznych źródłach pozachrześcijańskich oraz w świadectwach archeologicznych i podobnych źródłach historycznych.