WIERNOŚĆ KAPŁANA NA WZÓR WIERNOŚCI CHRYSTUSA Elementy teologicznej argumentacji Zobacz większe

WIERNOŚĆ KAPŁANA NA WZÓR WIERNOŚCI CHRYSTUSA Elementy teologicznej argumentacji

Nowy

ks. Henryk Szmulewicz

: Wiara i życie
: Książki

19,00 zł

Opis

„Wierność kapłana na wzór wierności Chrystusa” to obszerna rozprawa teologiczna ks. dr. hab. Henryka Szmulewicza, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Jej tytuł wprost nawiązuje do hasła Roku Kapłańskiego i stanowi próbę przedstawienia elementów teologicznej argumentacji. Autor w obszernej refleksji rozważa zagadnienie kapłańskiej wierności, podkreślając, że ta cnota powinna być mocno wpisana w życie i posługę kapłanów, wszak kapłan to „drugi Chrystus”, który do końca umiłował człowieka.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733278-4-9
rok wydania 2010
ilość stron 394
format A5

Spis treści

Wstęp

Rozdział pierwszy:
WIERNOŚĆ CHRYSTUSA, WIERNOŚĆ KAPŁANA

I. Wierność Chrystusa – „do końca ich umiłował” (J 13,1)
1. Wierność Wcielonego Syna Bożego
2. Wierność Boskiego Nauczyciela
a. Dar Osoby i nauki
b. Pełna dobrowolność daru
c. Wniosek: Miłość wierna w centrum życia i nauczania Jezusa
3. Nieprzychylność otoczenia jako próba Jezusowej wierności
a. Od początku aż do po Wielki Tydzień
b. „Godzina” męki i cierpienia
4. Odpowiedź Jezusa: wierność do końca
a. Zaufanie i posłannictwo
b. Nowe przykazanie miłości
c. Droga na Kalwarię
d. Ukrzyżowanie i śmierć
5. Jezusowa miłość wierna w śmierci i zmartwychwstaniu
a. Uniwersalizm
b. Wynagrodzenie
c. Przebaczenie
d. Miłosierdzie
e. Zwycięstwo

II. Wierność kapłana – „aby każdy z nich był wierny” (1 Kor 4,2)
1. Pytanie o ideał kapłańskiej wierności
a. Rola wierności w drodze do ideału
b. Wierność kapłańska – dar i zadanie
2. Troska Kościoła o kapłańską wierność
a. Kwestia o pierwszorzędnym znaczeniu
b. Kontekst negatywny – kapłańska niewierność
c. Perspektywa nadziei
3. Nadzieje Roku Kapłańskiego (2009-2010)
a. Odnowa więzi z Jezusem
b. Świadectwo uczestnictwa w misji Kościoła
c. Umocnienie w dążeniu do świętości

Rozdział drugi:
W DRODZE DO IDEAŁU WIERNOŚCI W ŻYCIU KAPŁANA

I. Kapłańska wierność – cechy ogólne
1. Wierność przyrzeczona
a. Tego się od kapłana oczekuje
b. Tego się od kapłana wymaga
2. Wierność doskonała
a. Bóg jest doskonały w swej wierności
b. Kapłan powołany do doskonałej wierności
3. Wierność totalna
a. Powołanie kapłańskie jako dar
b. Odpowiedź kapłana: Totus Tuus
4. Wierność heroiczna
a. Radykalna wierność Boga
b. Wierność aż do męczeństwa

5. Wierność eklezjalna
a. Powołanie zakonne
b. Powołanie katolików świeckich
c. Wierność i powołanie kapłańskie
6. Wierność zwycięska
a. W upodobnieniu się do Jezusa
b. W poznaniu prawdy o Bogu i człowieku
c. W służbie Bogu i człowiekowi
d. W obliczu problemów współczesnego świata
e. W pielgrzymce do domu Ojca
7. Wybrane obszary kapłańskiej wierności – zapowiedź dalszej części analiz

II. Kapłan wierny objawieniu biblijnemu
1. Nie tylko współczesna negacja autorytetu biblijnego
2. Wierność kapłana objawieniu biblijnemu
a. Objawienie starotestamentalne
b. Orędzie Nowego Testamentu

III. Wierność kapłana wobec autorytetu Kościoła
1. Zakres autorytetu Kościoła
a. Wiara i obyczaje
b. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny
c. Świadectwo wobec „tego świata”
2. Autorytet Kościoła i wierność kapłana
a. Chrystus źródłem kapłańskiego autorytetu
b. Otwartość na dialog
c. Zbawczy charakter struktury hierarchicznej

IV. Sakramenty wtajemniczenia u podstaw kapłańskiej wierności
1. Konieczna zgodność wiary i życia
a. Dla osiągnięcia świętości
b. Dla owocnego głoszenia Ewangelii
c. Dla sprawowania władzy jako służby
2. Szczególny akcent: Eucharystia i kapłańska wierność
a. Eucharystia znakiem Jezusowej wierności
b. Eucharystyczna szkoła wierności kapłańskiej

V. Wierność jako odpowiedź kapana na dar Bożej miłości
1. Miłość Boża jest darem
2. Dary Bożej miłości dla kapłana
a. Obecność
b. Życie
c. Świętość
d. Przyjaźń
3. Nagroda za kapłańską wierność – pełnia Bożej miłości w życiu wiecznym
a. Bo miłość jest silniejsza od śmierci
b. Bo miłość nigdy nie ustaje

VI. Walka duchowa próbą wierności kapłańskiej
1. Walka z szatanem
a. Szatan chce zniszczyć Kościół
b. Szantan atakuje kapłanów
2. Walka z wszelkim grzechem
a. Powszechność miłości Bożej wobec grzeszników
b. Grzech czyni kapłana nieprzyjacielem Boga
c. Bóg jako pierwszy zwraca się z miłością do kapłana
3. Szczególna próba: miłość nieprzyjaciół
a. Stary Testament: nieprzyjaźń jest sprzeczna z wolą Bożą
b. Przesłanie Nowego Testamentu – kontynuacja i nowość
c. Miłość nieprzyjaciół „znakiem sprzeciwu” wobec świata
d. Miłość kapłana do wszystkich – także nieprzyjaciół
e. Kapłan wobec nieprzyjaciół poza kontekstem religijnym
f. Możliwa pomyłka: nieprzyjaciele niesłusznie za takich uważani
g. Pełna wierność Jezusowi i Jego nauczaniu

VII. Kapłan wierny to autentyczny świadek nadziei dla świata
1. Kościół głosi światu orędzie nadziei
2. Wierność Panu ludzkiej historii
3. Wierność Odkupicielowi rodzaju ludzkiego
a. Uniwersalny charakter odkupienia w Chrystusie
b. Kult i świadectwo
4. Wierność Duchowi jedności i pojednania

VIII. Wierność Maryi przykładem dla wierności kapłańskiej
1. Wierność w wierze, nadziei i miłości
2. Wierność otrzymanemu od Boga powołaniu
3. Szczególna pomoc Maryi w walce kapłana z grzechem i szatanem