MARYJA W PAMIĘCI KOŚCIOŁA Mariologia Część I Zobacz większe

MARYJA W PAMIĘCI KOŚCIOŁA Mariologia Część I

Nowy

ks. Janusz Królikowski

: Academica
: Teologia dogmatyczna
: Książki

MARYJA W PAMIĘCI KOŚCIOŁA Mariologia Część I

Więcej szczegółów

33,00 zł

Opis

Na książkę ks. Janusza Królikowskiego składa się zbiór szkiców z mariologii. Autorowi zależało w nich na spójnym przedstawieniu rozwoju refleksji mariologicznej w dziejach Kościoła. Jego efektem - według autora - jest nie tylko obecne bogactwo mariologii - jako dziedziny teologicznej - ale także żywotność pobożności i duchowości maryjnej. Do wykładu ks. Janusza Królikowskiego został dołączony wybór tekstów, o decydującym dla mariologii znaczeniu.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-206-3
rok wydania 2014
ilość stron 356
format B5

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE – Grzegorz Bartosik OFMConv

WPROWADZENIE

Rozdział I
MARYJA W NOWYM TESTAMENCIE
1. Święty Paweł
2. Święty Marek
3. Święty Mateusz
4. Święty Łukasz
5. Święty Jan
6. Mariologia Nowego Testamentu
Bibliografia

Rozdział II
ZARYS HISTORII MARIOLOGII
1. Mariologia pierwszych wieków
1.1. II wiek
1.2. III wiek
1.3. Złoty okres patrystyczny
1.3.1. Wschód
1.3.2. Zachód
2. Wschód bizantyński
3. Zachód
3.1. Od VI do XI wieku
3.2. Od XII do XV wieku
4. Kryzysy i podziały w Kościele
5. Refleksja maryjna od XVI do XVIII wieku
6. Od końca XVIII wieku do II Soboru Watykańskiego
Bibliografia


Rozdział III
MARILOLOGIA W WYPOWIEDZIACH URZĘDU NAUCZYCIELSKIEGO KOŚCIOŁA
1. Maryja w nauczaniu soborów powszechnych
1.1. Sobór Efeski – 431 r.
1.2. Sobór Chalcedoński – 451 r.
1.3. II Sobór Konstantynopolitański – 553 r.
1.4. III Sobór Konstantynopolitański – 680-681 r.
1.5. II Sobór Nicejski – 787 r.
1.6. IV Sobór Konstantynopolitański – 869-870 r.
1.7. IV Sobór Laterański – 1215 r.
1.8. II Sobór Lyoński – 1274 r.
1.9. Sobór Florencki – 1438-1445 r.
1.10. Sobór Trydencki – 1545-1563 r.
1.11. Nauczanie soborowe a mariologia
2. Mariologiczne wypowiedzi papieży
2.1. Marcin I – 649 r.
2.2. Pius IX – 1854 r.
2.3. Pius XII – 1950 r.
2.4. Inne wypowiedzi
3. Mariologia II Soboru Watykańskiego
3.1. Maryja w misterium Chrystusa
3.2. Maryja w misterium Kościoła
3.3. Kult maryjny
3.4. Synteza soborowa
4. Mariologia w nauczaniu papieża Jana Pawła II
4.1. Metoda
4.2. Treść
4.3. Znaczenie
5. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział IV
MARYJA ZJEDNOCZONA Z CHRYSTUSEM. SYNTEZA MARIOLOGICZNA W KATECHIZMIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
1. Maryja zjednoczona z Chrystusem przez wiarę
2. Maryja zjednoczona z Chrystusem przez swoje życie
3. Maryja zjednoczona z Chrystusem przez swoje szczególne przywileje
4. Maryja zjednoczona z Chrystusem przez swoją modlitwę
5. Maryja zjednoczona z Chrystusem przez swoją szczególną relację z Kościołem
6. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział V
MARIOLOGIA NA POCZĄTKU XXI WIEKU
1. Metodologia mariologiczna
1.1. Problematyka biblijna
1.2. W świetle Tradycji
1.3. Teologia spekulatywna
1.4. Aktualność misteriów zbawczych
1.5. Aktualizacja antropologiczna
2. Zasada organizująca mariologii
2.1. Zasada chrystologiczna
2.2. Zasada eklezjologiczna
2.3. Zasada antropologiczna
2.4. Zasada unifikująca
3. Kwestia strukturalna
Bibliografa

Zakończenie
ISTOTNY ELEMENT WIARY KATOLICKIEJ


TEKSTY
1: Św. Justyn
Oto Dziewica pocznie
2: Protoewangelia Jakuba
Dziewicza Matka
3: Św. Ireneusz
Ewa – Maryja
4: Tertulian
Matka prawdziwego człowieka
5: Orygenes
Magnificat
Synowie Maryi
6: Św. Grzegorz z Nyssy
Ukazanie się Maryi św. Grzegorzowi Cudotwórcy
7: Św. Cyryl Aleksandryjski
Ku czci Bogarodzicy
8: Św. Efrem Syryjczyk
Ku chwale Bożej Rodzicielki, Dziewicy Maryi
Ewa i Maryja
9: Św. Jan Chryzostom
Dziewicza ziemia
Narodzenie z niewiasty
10: Św. Grzegorz z Nyssy
Matka Zbawiciela
11: Św. Grzegorz z Nazjanzu
Maryja w misterium Chrystusa
12: Św. Ambroży
Niech w każdym będzie dusza Maryi
13: Św. Augustyn
Uczennica Chrystusa
Jak Maryja
Maryja na Godach w Kanie
14: Św. Roman Piewca
Maryja pod krzyżem
15: Św. Jan Damasceński Wniebowzięta
16: Akathistos
17: Św. Beda Czcigodny
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
18: Symeon Metafrasta
Współczująca Matka
19: Św. Anzelm
Modlitwy do Matki Bożej:
W uroczystość Jej Narodzenia
W uroczystość Jej Zwiastowania
W uroczystość Jej Zrodzenia Syna
W uroczystość Jej Wniebowzięcia
20: Św. Bernard z Clairveaux
Kazanie na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny: O wodociągu
Błogosławiona między niewiastami
21: Św. Tomasz z Akwinu
Czy uświęcenie Błogosławionej Dziewicy w łonie matki dało Jej pełnię łask?
Czy było konieczne zawiadomienie Najświętszej Dziewicy o tym, co się w Niej miało dokonać?
Czy poczęcie Chrystusa należy przypisać Duchowi Świętemu?
22: Św. Bonawentura
Matka przed Synem
Poczęła z Ducha Świętego
23: Bł. Jan Duns Szkot
Niepokalanie poczęta
24: Dante Alighieri
Córa swego Syna
25: Marcin Luter
Wielbi dusza moja Pana
26: Maria z Agredy
Mistyczne Miasto Boże
27: Stanisław Hozjusz
Dlaczego czcimy Maryję?
28: Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
Prawdziwe nabożeństwo do Maryi
Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi
Modlitwa poranna do Matki Bożej
29: Św. Alfons de Liguori
Uwielbienia Maryi
30: Stefan Witwicki
O przenajświętszem imieniu Maryi
31: John Henry Newman
Prawdziwe i fałszywe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny
32: Matthias Joseph Scheeben
Poślubiona Duchowi Świętemu
33: Sergiusz Bułgakow
Maryja – serce Kościoła
34: Hans Urs von Balthasar
Maryjne doświadczenie Boga
35: Kard. Joseph Ratzinger
Biblijne miejsce mariologii
36: II Sobór Watykański
Błogosławiona Maryja Dziewica, Bogarodzica, w misterium Chrystusa i Kościoła
37: Paweł VI
Matka Kościoła
38: Paweł VI
Marialis cultus
39: Jan Paweł II
Matka Odkupiciela – pośrednictwo Maryi
40: Jan Paweł II
Aktualność i zadania mariologii
41: Jan Paweł II
Nie banalizować orędzia dziewictwa Maryi z Nazaretu, Matki Syna Bożego
42: Kongregacja Wychowania Katolickiego
Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej
43: Benedykt XVI
Niepokalana Matka pielgrzymującego Kościoła
44: Benedykt XVI
Obraz naszego przeznaczenia
45: Benedykt XVI
Wzór wszelkiej świętości
46: Franciszek
Błogosławiona, która uwierzyła

INDEKS NAZWISK