BÓG KOBIET Studium językoznawczo-teologiczne (Wyobrażenia Boga w teologii feministycznej w perspektywie językoznawczo-te ... Zobacz większe

BÓG KOBIET Studium językoznawczo-teologiczne (Wyobrażenia Boga w teologii feministycznej w perspektywie językoznawczo-te ...

Nowy

Aleksander Gomola

: Teolingwistyka
: Książki

26,00 zł

Opis

Niniejsza książka stanowi źródło wiedzy o jednym z nurtów teologii feministycznej, która w Polsce wciąż jeszcze pozostaje praktycznie nieznana. Autor poddaje analizie sposób mówienia o Bogu, a zatem i nowe wyobrażenie Boga, promowane i prezentowane przez powstałą w latach 60. XX w. w chrześcijaństwie teologię feministyczną. Perspektywą badawczą tej analizy są założenia teoretyczne językoznawstwa kognitywnego. Praca ta pozwala dowiedzieć się nie tyle czegoś więcej o Bogu, ile o nas samych, naszym postrzeganiu świata i porządku społecznym, naszej hierarchii wartości i interpretacji naszej egzystencji w jej wymiarze jednostkowym i ogólnoludzkim.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733279-6-2
rok wydania 2010
ilość stron 304
format A5

Spis treści

PODZIĘKOWANIA

WSTĘP

1. ZAŁOŻENIA I PROPOZYCJE TEORETYCZNE JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO
1.1. Zasada ucieleśnienia
1.2. Schematy wyobrażeniowe
1.3. Metafora pojęciowa / kognitywna teoria metafory
1.3.1. Taksonomia metafor pojęciowych
1.3.1.1. Metafory strukturalne
1.3.1.2. Metafory orientacyjne
1.3.1.3. Metafory ontologiczne
1.3.2. Koherencja metafor pojęciowych
1.3.3. Podłoże kulturowe metafor pojęciowych
1.4. Kategoria radialna / wyidealizowany model kognitywny / stereotyp
1.4.1. Kategoria radialna
1.4.2. Wyidealizowany model kognitywny
1.4.3. Stereotyp
1.5. Teoria integracji pojęciowej
1.5.1. Mechanizm tworzenia amalgamatów
1.5.2. Typy amalgamatów
1.5.2.1. Powiązanie proste (simplex network)
1.5.2.2. Rzutowanie jednokierunkowe (single scope network)
1.5.2.3. Rzutowanie dwukierunkowe (double scope network)

2. TEOLOGIA FEMINISTYCZNA JAKO KRYTYCZNA TEOLOGIA JĘZYKA
2.1. Początki i rozwój teologii feministycznej
2.2. Cele teologii feministycznej
2.3. Propozycje i metody badawcze teologii feministycznej
2.3.1. Dominująca rola języka
2.3.2. Krytyka patriarchalizmu
2.3.3. Stosunek do Biblii
2.3.4. Nowe wyobrażenia Boga
2.4. Zasada ucieleśnienia
2.4.1. „Ucieleśnienie” jako podstawa ekofeminizmu
2.4.2. „Ucieleśnienie” w postmodernistycznej teologii feministycznej

3. JĘZYK RELIGIJNY JAKO MIEJSCE SPOTKANIA TEOLOGII I JĘZYKOZNAWSTWA
3.1. Wymiar figuratywny języka religijnego
3.1.1. Pytanie o sensowność języka religijnego – rys historyczny
3.1.2. Odwołania do koncepcji językoznawczych w teologii feministycznej
3.1.3. Podobieństwa i różnice między teologią feministyczną i językoznawstwem kognitywnym dotyczące sensu języka religijnego
3.2. Językoznawstwo kognitywne o domenie pojęciowej „Bóg” i języku religijnym
3.2.1. Ocena statusu ontologicznego domeny „Bóg” w językoznawstwie kognitywnym
3.2.2. Domena pojęciowa „Bóg” w semantyce kognitywnej
3.2.3. Domena „Bóg” a Wielki Łańcuch Bytów
3.2.4. Rola domeny „Bóg” w polityce amerykańskiej według Lakoffa
3.2.5. Domena pojęciowa „Bóg” a przyroda
3.2.6. Pojęcie „Bóg” jako autorytet moralny
3.2.7. Scenariusz biblijny w analizie Kövecsesa
3.2.8. Analiza dogmatu trynitarnego Barcelony
3.3. Schematy wyobrażeniowe domeny pojęciowej „Bóg”
3.3.1. Schemat GÓRA/DÓŁ
3.3.2. Schemat POJEMNIK
3.3.3. Współwystępowanie schematów GÓRA/DÓŁ oraz POJEMNIK
3.3.4. Schemat CZĘŚĆ/CAŁOŚĆ

4. KONCEPTUALIZACJA „BÓG TO OJCIEC” W TRADYCJI JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ
4.1. Charakterystyka amalgamatu BÓG TO OJCIEC
4.1.1. „Ojciec” jako przestrzeń wyjściowa amalgamatu BÓG TO OJCIEC
4.1.2. Kategoria „ojciec” w Biblii
4.1.3. Amalgamat X TO OJCIEC w odniesieniu do ludzi w Biblii
4.2. Amalgamat BÓG TO OJCIEC w judaizmie
4.3. Amalgamat BÓG TO OJCIEC w chrześcijaństwie
4.3.1. Amalgamat BÓG TO OJCIEC w Nowym Testamencie
4.3.1.1. BÓG TO OJCIEC w ewangeliach synoptycznych
4.3.1.2. BÓG TO OJCIEC w Ewangelii św. Jana
4.3.1.3. BÓG TO OJCIEC w listach Pawła
4.3.1.4. Abba jako element amalgamatu BÓG TO OJCIEC
4.3.2. Amalgamat BÓG TO OJCIEC w późniejszych wiekach chrześcijaństwa
4.3.3. Amalgamat BÓG TO OJCIEC w Katechizmie Kościoła katolickiego
4.3.4. Amalgamaty BÓG TO OJCIEC, MARYJA TO MATKA

5. KONCEPTUALIZACJE DOMENY „BÓG” W TEOLOGII FEMINISTYCZNEJ
5.1. Ciągłość i zmiana w teologii
5.2. Amalgamat BÓG TO MATKA
5.2.1. Przykłady amalgamatu BÓG TO MATKA w tradycji chrześcijańskiej
5.2.2. Amalgamat BÓG TO MATKA w teologii feministycznej
5.2.2.1. „Matka” jako przestrzeń wyjściowa amalgamatu BÓG TO MATKA
5.2.2.2. Amalgamat BÓG TO RODZĄCA MATKA, KTÓRA DAJE ŻYCIE
5.2.2.3. Amalgamat BÓG TO MATKA, KTÓRA POZOSTAJE Z DZIECKIEM W BLISKIEJ WIĘZI FIZYCZNEJ I TROSZCZY SIĘ O NIE
5.2.2.4. Amalgamat BÓG TO MATKA, KTÓRA KOCHA MIŁOŚCIĄ BEZWARUNKOWĄ
5.2.2.5. Amalgamat BÓG TO MATKA I SĘDZINA, KTÓRA MA NA WZGLĘDZIE SŁABYCH I BIEDNYCH
5.2.3. Amalgamat BÓG TO MATKA w praktykach religijnych wierzących
5.2.4. Amalgamat BÓG TO MATKA W AUSCHWITZ
5.2.4.1. Odrzucenie męskiego wyobrażenia Boga
5.2.4.2. Cierpienie żydowskich matek w Auschwitz jako podstawa konceptualizacji Boga
5.2.4.3. „Poród” jako przestrzeń wyjściowa amalgamatu
5.2.4.4. Twarz matki twarzą Boga
5.2.4.5. Implikacje teologiczne amalgamatu BÓG TO MATKA W AUSCHWITZ
5.3. Amalgamat WSZECHŚWIAT TO CIAŁO BOGA
5.3.1. KOŚCIÓŁ TO CIAŁO CHRYSTUSA
5.3.2. WSZECHŚWIAT TO CIAŁO/ORGANIZM BOGA
5.3.3. MATKA ZIEMIA TO JEZUS
5.3.4. KOSMOS TO CHRYSTUS
5.3.5. Bóg a problem zła. Cierpiętliwość Boga
5.3.6. Amalgamat WSZECHŚWIAT TO CIAŁO BOGA a historia zbawienia
5.4. Amalgamat BÓG TO PRZYJACIEL
5.4.1. „Przyjaźń” jako przestrzeń wyjściowa amalgamatu BÓG TO PRZYJACIEL
5.4.2. Amalgamat BÓG TO PRZYJACIEL
5.5. Inne wybrane amalgamaty domeny „Bóg” w teologii feministycznej
5.5.1. Amalgamat JEZUS TO KLAUN
5.5.2. Amalgamat JEZUS TO TRICKSTER
5.6. Wnioski


ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA