BÓG STWÓRCA Zobacz większe

BÓG STWÓRCA

Nowy

ks. Antoni Tronina, ks. Piotr Łabuda, ks. Antoni Paciorek

: Scripturae Lumen
: Książki

49,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-261-2
rok wydania 2014
ilość stron 634
format B5

Spis treści

Wprowadzenie


SCRIPTURAE

KS. JANUSZ LEMAŃSKI
Bóg stwarza niebo i ziemię. Pytanie o rolę teologii stworzenia w ramach teologii biblijnej
God Creates the Heaven and the Earth. The Question about the Role of Theology of Creation from the Biblical Theology Perspective

KS. TADEUSZ BRZEGOWY
Bóg Stworzyciel według Deuteroizajasza
God the Creator according to Deutero-Isaiah

KS. MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI
Twórca – budowniczy – stworzyciel. Obraz Boga w doksologiach Księgi Amosa (Am 4,13; 5,8-9; 9,5-6)
The Maker – the Builder – the Creator. The Image of God in the Doxologies of the Book of Amos (Amos 4:13; 5:8-9; 9:5-6)

KS. WOJCIECH WĘGRZYNIAK
Creatio continua w psalmach
Creatio Continua in the Book of Psalms

KS. GRZEGORZ M. BARAN
O Bogu Stworzycielu w refleksji filozoficzno-teologicznej greckich ksiąg Starego Testamentu
About God the Creator in Philosophical and Theological Reflection of the Greek Books of the Old Testament

KS. MAREK PARCHEM
Bóg jako Stwórca w żydowskiej apokaliptyce okresu Drugiej Świątyni
God as the Creator in the Jewish Apocalyptic Literature of the Second Temple Period

KS. FRANCISZEK MICKIEWICZ SAC
Opatrzność Boża jako ciągłe stwarzanie świata w świetle tekstów biblijnych
God’s Providence as a Continuous Creation of the World in the Light of Biblical Texts

KS. ROMAN MAZUR SDB,
Idea stworzenia w ujęciu ogólnym w Nowym Testamencie
The Idea of Creation – General View in the New Testament

O. ADAM R. SIKORA OFM
„Przez Nie wszystko się stało” (J 1,3a). Udział Słowa w dziele stworzenia w świetle Prologu Ewangelii według św. Jana
„Through him all things came into being” (Jn1:3c).
The Participation of the Word in the Work of Creation in the Light of the Prologue to the Gospel of John

KS. WITOLD BURDA
Obraz Boga Stwórcy w mowie św. Pawła na Areopagu (Dz 17,22-31)
God the Creator in St. Paul’s speech on the Areopagus (Acts 17,22-31)


KS. MARIUSZ ROSIK
Odnowienie stworzenia w Pelagiusza Komentarzu do Listu św. Pawła do Rzymian (Rz 8,18-22)
Renewing of the Creation in Commentary on St. Paul’s Epistle to the Romans (Rm 8:18-22)

KS. HENRYK SKOCZYLAS CSMA
Aniołowie w Piśmie Świętym
Angels in the Bible


LUMEN

KS. STANISŁAW ZIĘBA
Homo sapiens sapiens (aspekt przyrodniczy)
Homo sapiens sapiens (Natural Science Perspective)

KS. TADEUSZ PABJAN
Problematyka czasu w teologii stworzenia
The Problem of Time in the Theology of Creation

KS. PRZEMYSŁAW MAREK SZEWCZYK
Jeden Bóg: Stwórca świata, jego Zbawca i Uświęciciel w teologii ojców Kościoła
One God: the Creator of the World, its Saviour and Sanctifier in the Theology of Fathers of the Chruch

KS. JAN SŁOMKA
Dzieło stworzenia w myśli patrystycznej
The Work of Creation in the Patristic Thought

KS. KRZYSZTOF GÓŹDŹ
Sens chrześcijańskiej nauki o stworzeniu
The Meaning of the Christian Doctrine of Creation

KS. JANUSZ KRÓLIKOWSKI
Tajemnica stworzenia i ludzkie pytanie o sens
The Mystery of Creation and the Human Question of Meaning


KS. ANDRZEJ MICHALIK
Stworzenie – nieredukowalny punkt wyjścia myśli Josepha Ratzingera
Creation – The Irreducible Point of Origin for the Thought of Joseph Ratzinger

JERZY GOCKO SDB
Świat stworzony – świat zadany. Teologiczne i moralne implikacje prawdy o stworzeniu
The World Created – the World Given. Theological and Moral Implications of the Truth of Creation

KS. TADEUSZ ZADYKOWICZ
Stworzenie jako fundament naśladowania Boga w życiu moralnym
Creation as a Foundation of Imitation of God in Moral Life

O. JERZY BRUSIŁO OFMCONV
Bogactwo Boga Stwórcy i ubóstwo człowieka ekologicznego
Wealth of God the Creator and Poverty of Ecologically-minded Person

KS. MAREK TATAR
Świętość ontyczna i struktura człowieka jako antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej
The Ontic Holiness and Structure of Man as the Anthropological Base of Christian Spirituality

KS. MAREK SŁOMKA
Problematyka stworzenia świata i człowieka w przekazie wiary
Creation of the World and Man in the Transmission of Faith

ANDRZEJ MROZEK
Kosmogonie starożytnego Bliskiego Wschodu
Cosmogony of the Ancient Near East

ŁUKASZ BYRSKI
Kosmogonia egipska
Cosmogony of the Ancient Egypt


ACTUALIA

ABP HENRYK HOSER SAC
Ideologia gender a prawda o człowieku
Gender Ideology and Truth about Human Being

MARIA RYŚ
Problemy w ideologii gender stanowiące zagrożenie cywilizacji judeochrześcijańskiej
Problems in the Gender Ideology Posing Threat to the Judeo-Christian Civilization


PRZEKŁADY

Efrem Syryjczyk, Wyjaśnienie Księgi Rodzaju
(KS. MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI)

Targum Neofiti (Rdz 1 – 3)
(KS. MIROSŁAW S. WRÓBEL)


RECENZJE I OMÓWIENIA

Gianfranco Ravasi, Marko Ivan Rupnik, Fascynacja pięknem.
Między Biblią a teologią
(KS. KAZIMIERZ DUDZIK)

Paweł Podeszwa, Paschalna pamięć o Jezusie.
Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia „hē marturía Iēsou” w Apokalipsie św. Jana
(KS. PIOTR KOT)

Dariusz Dogondke, Charakter deuteronomistyczny
Księgi Malachiasza. Teologiczne implikacje intertekstualnej analizy biblijnej
(KS. ŁUKASZ LASKOWSKI)

Marguerite A. Peeters, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania
(KS. PAWEŁ MARZEC)

Mauro Piacenza, Księża w epoce nowoczesności
(KS. PAWEŁ NOWAK)

Ireneusz Kamiński, Sekty i nowe ruchy religijne w 365 pytaniach
i odpowiedziach
(ROBERT T. PTASZEK)

Tadeusz Dzidek, Funkcje sztuki w teologii
(MATEUSZ SWITEK)

Septuaginta, czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, przełożył, przypisami i wstępami opatrzył Remigiusz Popowski SDB;
Remigiusz Popowski SDB, Onomastykon Septuaginty
(KS. ANTONI TRONINA)

Jan Kochel, Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne
(KS. MARIAN ZAJĄC)


Noty o autorach