WIERZĘ W JEDNEGO BOGA Zobacz większe

WIERZĘ W JEDNEGO BOGA

Nowy

ks. Antoni Tronina, ks. Piotr Łabuda, ks. Antoni Paciorek

: Scripturae Lumen
: Książki

49,00 zł

Opis

Ustanowiony przez Ojca św. Benedykta XVI Rok Wiary (Porta fidei, 2012), który zaowocował licznymi inicjatywami, stał się także impulsem do zapoczątkowania cyklu tomów „Scripturae Lumen” poświęconych chrześcijańskiemu Credo. I tak treść pierwszego spośród zaplanowanych tomów, zgodnie ze stosowaną praktyką, zawiera się w tytule hasłowym: Wierzę w jednego Boga. Jak każdy inny, tak również obecny tom z serii składa się z dwóch głównych części, z których pierwsza (Scripturae) zawiera artykuły dotyczące tematu hasłowego w świetle tekstów biblijnych, druga natomiast (Lumen) zajmuje się tym samym tematem od strony innych dyscyplin – nie tylko teologicznych. Nowością jest część trzecia (Actualia), dotycząca spraw gorąco ostatnio dyskutowanych w Kościele: apostazji, in vitro i eutanazji. Tom zawiera również przekład starożytnego dzieła pt. Paralipomena Jeremiasza Proroka.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-163-9
rok wydania 2013
ilość stron 630
format B5

Spis treści

Od Redakcji

Wprowadzenie

SCRIPTURAE


KS. DARIUSZ DZIADOSZ
Iść za głosem Boga.
Motyw wiary w wiodących tekstach cyklu
o Abrahamie (Rdz 11,27 – 25,18)
To Go behind the Voice of God.
The Theme of Faith in the Leading Texts
of the Abraham Cycle

KS. JANUSZ LEMAŃSKI
Jakub na drodze do wiary (Rdz 25,19 – 35,29)
Jacob on the Way to Believe

KS. RAJMUND PIETKIEWICZ
Wiara w jednego Boga w Księdze Powtórzonego Prawa
The Belief in One God in the Book of Deuteronomy

KS. MARIUSZ ROSIK
Utrwalanie wiary w jednego Boga
na terenach starożytnego Izraela i Judy.
Wokół historii i teologii
Consolidation the Faith in One God in Ancient Israel and Judah.
Historical and Theological Perspective

KS. ZDZISŁAW PAWŁOWSKI
Naaman i Elizeusz. Narracyjny przekaz
wiary według 2 Krl 5,1-19
Naaman and Elisha.
Faith in Narrative Mode in 2 Kings 5:1-19

KS. TADEUSZ BRZEGOWY
Wiara proroka Izajasza
Faith According to the Prophet Isaiah

KS. DARIUSZ IWAŃSKI
Czy wierzącemu wypada lamentować?
If the Believer is a Man Lamenting

KS. ANTONI TRONINA
Wiara jako zawierzenie: he’ĕmîn w Księdze Hioba
Faith as Faithfulness: he’ĕmîn in the Book of Job

KS. STANISŁAW HAŁAS SCJ
Zawierzyć Bogu! Biblijna specyfika wiary
na tle współczesnego intelektualizmu
Trust to God! Biblical Specificity of Faith in the Context
of the Contemporary Intellectualism

KS. ARTUR MALINA
Wiara w Ewangelii Marka
Faith in the Gospel of Mark

KS. FRANCISZEK MICKIEWICZ SAC
Rola wiary człowieka w zbawczym dziele Boga
w świetle Ewangelii św. Łukasza
The Role of a Man Faith in the Saving Work of God in the Light
of St. Luke Gospel

O. ADAM RYSZARD SIKORA OFM
Na drodze wiary z umiłowanym uczniem
On the Way of Faith with the Disciple whom Jesus Loved

KS. ANDRZEJ JACEK NAJDA
Wiara w Dziejach Apostolskich
Faith in the Acts of the Apostles

KS. ROMAN BOGACZ
Wiara w Liście do Hebrajczyków
Faith in the Letter to the Hebrews

KS. JÓZEF KOZYRA
Wyznawane prawdy wiary w Liście św. Jakuba
The Faith Presented in the Letter of St. James

KS. KRZYSZTOF BARDSKI
Tajemnica wiary w symboliczno-alegorycznej
interpretacji obrazów biblijnych
The Mystery Faith in Symbolical-Allegorical Interpretations
of Biblical Images

LUMEN


KS. ZYGMUNT HAJDUK SDS
Dlaczego wierzyć?
Why Believe?

KS. MAREK STAROWIEYSKI
Od wyznań apostołów
do Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego
From the Apostles’ Creed
to the Nicene-Constantinopolitan Creed

KS. PRZEMYSŁAW M. SZEWCZYK
Wiara ortodoksyjna i herezja
w starożytności chrześcijańskiej
The Ortodox Faith and Heresy in the Christian Antiquity

KS. MARIUSZ SZRAM
Wiara prosta czy wiara szukająca zrozumienia?
Dylematy pierwszych chrześcijan
The Simple Faith or the Faith Searching for Understanding?
The Dilemmas of Early Christians

KS. JANUSZ KRÓLIKOWSKI
Imiona Boże w Biblii jako świadectwo wiary
w jedynego Boga
God’s Names in the Bible as a Testimony of Faith
in the Oneness of God

KS. MARCIN WYSOCKI
Wiara męczenników – świadectwo opisów męczeństwa
Faith of the Martyrs – the Testimony of the Acts of Martyrs

KS. JAROSŁAW BABIŃSKI
Wiara i niewiara wobec rozwoju nauk przyrodniczych.
Ujęcie ks. Franciszka Sawickiego
Faith and Disbelief to the Development of Natural Sciences.
Shot. Franciszek Sawicki

KS. BOGUMIŁ GACKA MIC
Wiara jako relacja osobowa
Faith as Personal Relation

KS. KRZYSZTOF JEŻYNA
Czy warto wierzyć w jednego Boga?
It is Worth to Believe in One God

KS. TADEUSZ ZADYKOWICZ
Nowe oblicza niewiary
The New Face of Unbelief

KS. WALERIAN SŁOMKA
Teolog i teologia nie mogą poznać Boga
prawdziwego i żywego bez wiary
Il teologo e la teologia non possano conoscere ed entrare
nella comunione con Dio vero e vivo senza l’esperienza
della fede

KS. CZESŁAW KRAKOWIAK
Wiara i liturgia
Religion and Liturgy

KS. JANUSZ MARIAŃSKI
Wiara i wierzenia Polaków
w niestabilnym społeczeństwie – analiza socjologiczna
Faith and Belief in an Unstable Society –
Sociological Analysis

KS. JÓZEF STALA
Nauczyciel religii i katecheta –
nadawca w katechetycznym przekazie wiary
Teacher of Religious Education and Catechist –
Sender in the Catechetical Transmission of Faith

KS. MAREK JODKOWSKI
Przekaz wiary w twórczości
Petera Desideriusa Lenza OSB
The Message of Faith in the Art
of Peter Desiderius Lenz OSB

ACTUALIA


KS. TOMASZ ROZKRUT
Apostazja a nowa ewangelizacja
(aspekt kanoniczno-duszpasterski)
Apostasy and New Evangelisation
(Canonical and Pastoral Aspect)

KS. PIOTR KIENIEWICZ MIC
In vitro nie jest opcją
In Vitro is not Optional

DR MONIKA POPEK
Wierzę w Boga – jedynego Pana życia…
Prawo do godnej śmierci w kontekście eutanazji
I Believe in God is the only Lord of Life… The Right to a Decent
Death in the Context of Euthanasia

PRZEKŁADY


Paralipomena Jeremiasza Proroka (The Rest of the Words
of Baruch [Paralipomena Jeremiae])
(KS. ANTONI TRONINA)

RECENZJE I OMÓWIENIA


„Nowy Komentarz Biblijny”, red. A. Paciorek, A. Tronina,
R. Bartnicki, J. Warzecha, T. Brzegowy, Częstochowa:
Edycja św. Pawła 2005-.
(KS. ANTONI PACIOREK)

Ks. Tomasz Jelonek, Biblia jako fenomen kulturowy,
Kraków: Petrus 2012, ss. 481.
(KS. GRZEGORZ M. BARAN)

Adam R. Sikora OFM, „Zobaczył i uwierzył” (J 20,8).
Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy
teologicznej („Studia i Materiały” 150), Poznań:
Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza 2012, ss. 191.
(KS. ANTONI TRONINA)

Ks. Jan Kochel, Zbigniew Marek SJ, Pedagogika biblijna
w katechezie, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012, ss. 356.
(KS. ANTONI TRONINA)

Kard. Joseph Ratzinger, Sakrament i misterium.
Teologia liturgii (Źródło i Szczyt), Kraków: Dominikański
Ośrodek Liturgiczny i Wydawnictwo AA 2011, ss. 224.
(KS. KAZIMIERZ DUDZIK)

Michał Wojciechowski, Apokalipsa Świętego Jana. Objawienie,
a nie tajemnica. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz
(NKB NT XX), Częstochowa: Edycja św. Pawła 2012, ss. 497.
(KS. WOJCIECH KARDYŚ)

Ks. Antoni Tronina, Księga Hioba. Wstęp – przekład –
komentarz (NKB ST XV), Częstochowa: Edycja
św. Pawła 2013, ss. 704.
(KS. ANTONI PACIOREK)

Ks. Antoni Paciorek, Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie
i objaśnienie, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2013, ss. 480.
(KS. ROMAN BARTNICKI)

Ks. Piotr Roszak, Wiarygodność i tożsamość. „Teologia wiary”
św. Tomasza z Akwinu i współczesność (Myśl Teologiczna 73),
Kraków: Wydawnictwo WAM 2013, ss. 253.
(KS. TOMASZ HUZAREK)

Ks. Wojciech Zyzak, Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera,
obecnego papieża Benedykta XVI,
Kraków: Wydawnictwo ITKM 2005, ss. 69.
(KS. TOMASZ RĄPAŁA)

Ks. Antoni Paciorek, Kim On jest? Pytania o Jezusa z Nazaretu,
Częstochowa: Edycja św. Pawła 2013, ss. 342.
(O. ADAM RYSZARD SIKORA OFM)


Noty o autorach