KOŚCIÓŁ WIELKIEJ SOBOTY Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha Zobacz większe

KOŚCIÓŁ WIELKIEJ SOBOTY Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha

Nowy

ks. Robert Biel

: Rozprawy naukowe
: Książki

45,00 zł

Opis

Jedną z odpowiedzi na to trudne pytanie o przyszłość Kościoła jest paschalna wizja oparta na dorobku teologicznym K. Kocha. Obecny przewodniczący Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan prezentuje tę wizję Kościoła przyszłości, wychodząc od opisu obecnego stanu Kościoła przedstawionego przy pomocy obrazu Kościoła Wielkiej Soboty. Ten wielkosobotni Kościół realizuje się bowiem między pamięcią o bolesnych wydarzeniach wielkopiątkowych a pełną wielkanocnej nadziei, nierzadko nawet triumfalizmu, wizją zmartwychwstania. Dlatego współczesnemu Kościołowi są bliskie doświadczenia apostołów, którzy w Wielką Sobotę odczuwali zarówno obawy i lęk o swoją przyszłość, jak i cichą nadzieję na ostateczne, wielkanocne zwycięstwo. Takie uczucia zdaniem Kocha wydają się towarzyszyć dzisiejszemu Kościołowi, co w konsekwencji rodzi także pewną bezradność i groźne dla eklezjalnego życia i przeżycia stany zapalne żywej tkanki Kościoła. (…)

K. Koch podejmuje teologiczną refleksję nad obecną sytuacją Kościoła, próbując jednocześnie wskazać konkretne formy terapii, prowadzące Kościół ku udanej przyszłości. Według tego schematu jest również zbudowana niniejsza rozprawa. Na początku zostanie zatem przedstawiona aktualna sytuacja Kościoła w taki sposób, jak jest ona postrzegana przez teologa z Lucerny i prezentowana w jego refleksji teologicznej. Postulowana przez niego anamneza rozumiana w sensie przypomnienia historii choroby wskazuje wyraźnie, że źródłem obecnych trudności Kościoła jest dosyć zawiła recepcja nauczania Soboru Watykańskiego II. Najbardziej brzemienna w skutki okazała się być podjęta przez Sobór próba połączenia dwóch różnych eklezjologii. W związku z tym nawet słowa, przy pomocy których próbuje się opisać obecne podziały w Kościele, to raczej zawołania wojenne niż pojęcia ściśle teologiczne, co świadczy o braku swoistej ekologii życia eklezjalnego, a nawet o jego zainfekowaniu groźnym wirusem” (z „Wprowadzenia”).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-026-7
rok wydania 2012
ilość stron 488
format B5

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1
Kościół Wielkiej Soboty – stan życia eklezjalnego dzisiaj
1.1. Współczesne paradygmaty życia eklezjalnego
1.1.1. Sakramentalny aspekt Kościoła
1.1.2. Prymat królestwa Bożego nad Kościołem
1.1.3. Deficyt eklezjalnej pneumatologii
1.1.4. Kościół – agencja zbawienia
1.1.5. Synodalna i hierarchiczna zasada w Kościele
1.1.6. Odniesienia Kościoła do świata
1.1.7. Relacje Kościół – państwo
1.1.8. Kościół wobec wyzwań pluralizmu
1.1.9. Miejsce Kościoła w demokracji i jego odniesienia do rzeczywistości politycznej
1.2. Potrzeba nowego dynamizmu przepowiadania
1.2.1. Balast wyważoności i indoktrynacji
1.2.2. Przepowiadanie w relacji do prawdy i teologii
1.2.3. Martyria w cieniu podwójnej moralności
1.2.4. Opcje kościelnego przepowiadania we współczesnym kontekście połecznym
1.3. Erozja życia liturgicznego
1.3.1. Chrzest jako inicjacja w przestrzeń życiową solidarnej wolności
1.3.2. Bierzmowanie – sakrament wystąpienia z Kościoła?
1.3.3. Eucharystia – drogocenny dar
1.3.4. Spowiedź – nielubiany sakrament
1.3.5. Namaszczenie chorych – sakrament liturgii choroby
1.3.6. Sakrament święceń – sakrament sukcesji, a nie sukcesu
1.3.7. Sakrament małżeństwa – sakramentalny początek końca małżeństwa?
1.4. Desolidaryzacja współczesnego świata wyzwaniem dla diakonii Kościoła
1.4.1. Przyczyny zaniku międzyludzkiej solidarności
1.4.2. Imperatyw solidaryzacji życia
1.4.3. Prymat miłości bliźniego nad humanizmem
1.4.4. Potrzeba diakonizacji Kościoła
1.4.5. Postacie eklezjalnej ministeriologii
1.5. Wspólnota Kościoła w cieniu hierarchii i problemów strukturalnych
1.5.1. Schizofrenia urzędu i charyzmatu
1.5.1.1. Hierarchia jako na wskroś ludzki problem
1.5.1.2. Koncepcje urzędu w relacji do charyzmatu
1.5.1.3. Perspektywy soborowej teologii urzędu biskupiego
1.5.1.4. Potrzeba nowej duchowości i pragmatyki urzędu
1.5.2. Świeccy
1.5.2.1. Kościół katolicki na drodze do reformacji – protestantyzacja urzędu
1.5.2.2. Klerykalizacja świeckich
1.5.3. Priorytet ducha przed strukturami
1.5.3.1. Niebezpieczeństwo parochialnego monizmu strukturalnego
1.5.3.2. Postulat powrotu do triadycznych struktur
1.5.3.3. Przeciw makdonaldyzacji i fasadowości struktur
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2
Geneza i próba oceny kryzysu życia eklezjalnego
2.1. Istota współczesnego kryzysu życia eklezjalnego i wiary
2.1.1. Kryzys Kościoła
2.1.2. Kryzys wiary w Chrystusa
2.1.3. Kryzys wiary w Boga
2.1.4. Pokusa niekonfesyjnej religijności oraz świeckiej religii
2.2. Pozakościelne korzenie współczesnego kryzysu wiary
2.2.1. Wiodące trendy współczesnego społeczeństwa
2.2.1.1. Brak szacunku dla życia
2.2.1.2. Erozja chrześcijańskiej kultury świętowania niedzieli
2.2.1.3. Utrata sensu życia
2.2.1.4. Poza grupą nie ma zbawienia – problem samotności
2.2.1.5. Człowiek w zwierciadle strachu
2.2.1.6. Kryzys instytucjonalności
2.2.2. Oparte na subiektywizacji życia aspekty kryzysu wiary
2.2.2.1. Prywatyzacja życia ludzkiego i wiary
2.2.2.2. Indywidualizm
2.2.2.3. Feminizacja wiary
2.2.2.4. Hinduizacja wiary
2.2.3. Współczesne oblicza sekularyzacji
2.2.3.1. Kult pieniądza
2.2.3.2. Dyktat doczesności
2.2.3.3. Hawelizm
2.2.3.4. Konsumpcyjna koncepcja człowieka i jego seksualności

2.3. Wewnątrzkościelne przyczyny kryzysu
2.3.1. Elementarne napięcie między prawdą a wolnością – dogmatyzm
2.3.2. Fundamentalizm – katolicka herezja katolikalizmu
2.3.3. Autorytaryzm – konkurencja dla ludzkiej autonomii?
2.3.4. Centralizm – w obronie barwnej fizjonomii Kościołów lokalnych
2.3.5. Katechizm Kościoła Katolickiego – napięcie między rzymskim partykularyzmem a katolickim uniwersalizmem
2.3.6. Kościelny triumfalizm i relatywizm
2.3.7. Eklezjalny ateizm
2.3.8. Narcyzm
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3
Perspektywy rozwoju Kościoła przyszłości
3.1. Podstawy odnowy życia Kościoła
3.1.1. Reforma liturgii
3.1.2. Rewitalizacja Kościoła słuchającego
3.1.3. Imperatyw zmian strukturalnych
3.1.4. Nowa ewangelizacja
3.1.5. Potrzeba inkulturacji chrześcijaństwa
3.1.6. Ekumeniczne fundamenty Kościoła przyszłości
3.1.7. Drogi i bezdroża teologii wyzwolenia
3.1.8. Kairologiczna przemiana czasu
3.2. Obrazy Kościoła przyszłości
3.2.1. Kościół Izaaka i Sary
3.2.2. Kościół lunarny
3.2.3. Benedyktyńska wizja Kościoła
3.2.4. Powabny, szarmancki Kościół charyzmatów
3.2.5. Ludzki Kościół zamieszkujący Boże misterium
3.2.6. Kościół kochany „mimo wszystko”
3.3. Symfonia soborowej triady zadań Kościoła
3.3.1. Misterium w martyrii
3.3.2. Communio w liturgii
3.3.3. Missio w diakonii
3.4. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Zusammenfassung