WYDALENIE Z INSTYTUTU ZAKONNEGO W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO KANONICZNEGO PRAWA KARNEGO Zobacz większe

WYDALENIE Z INSTYTUTU ZAKONNEGO W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO KANONICZNEGO PRAWA KARNEGO

Nowy

o. Dariusz Borek O.Carm

: Poza serią
: Książki

24,00 zł

Opis

Monografia o. Dariusza Borka zatytułowana Wydalenie z instytutu zakonnego w świetle aktualnie obowiązującego kanonicznego prawa karnego to praca wpisująca się w szereg cennych pozycji literatury kanonistycznej z zakresu kościelnego prawa karnego. Jednocześnie jest to pierwsze po wejściu w życie KPK z 1983 r. całościowe opracowanie problematyki w języku polskim, ponieważ dotychczasowe analizy ukazywały zagadnienie jedynie w wybranych aspektach, nie wyczerpując całego bogactwa tej tematyki.

(O. prof. zw. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv.)

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-359-6
rok wydania 2015
ilość stron 182
format B5

Spis treści

Prezentacja
Wykaz skrótów
Ogólne spojrzenie na instytucję wydalenia z instytutu zakonnego


I. Wydalenie ipso facto
1. Przyczyny wydalenia ipso facto
1.1. Notoryczne odstąpienie od wiary katolickiej
1.1.1. Wiara katolicka jako przedmiot a quo
1.1.2. Sposoby odstąpienia od wiary katolickiej
1.1.3. Notoryczny charakter odstąpienia od wiary katolickiej
1.2. Zawarcie lub usiłowanie zawarcia małżeństwa, chociażby tylko cywilnego


2. Procedura wydalenia ipso facto
3. Konsekwencje karne
3.1. Konsekwencje karne z tytułu przestępstwa przeciwko wierze
3.2. Konsekwencje karne z tytułu przestępstwa usiłowania zawarcia małżeństwa


II. Wydalenie ab homine obowiązkowe
1. Przyczyny wydalenia ab homine obowiązkowego
1.1. Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka
1.2. Przestępstwo aborcji
1.3. Naruszenia szóstego przykazania Dekalogu
1.3.1. Naruszenia, w przypadku których wydalenie jest bezwzględnie obowiązkowe
1.3.1.1. Konkubinat
1.3.1.2. Grzech zewnętrzny, permanentny i wywołujący zgorszenie
1.3.2. Naruszenia, w przypadku których wydalenie nie jest bezwzględnie obowiązkowe
1.3.2.1. Wykroczenie przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnione z użyciem przymusu
1.3.2.2. Wykroczenie przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnione z użyciem groźby
1.3.2.3. Wykroczenie przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnione publicznie
1.3.2.4. Wykroczenie przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnione z małoletnim poniżej szesnastego roku życia

2. Procedura wydalenia ab homine obowiązkowego
2.1. Zebranie dowodów dotyczących faktu i poczytalności
2.2. Zakomunikowanie wydalanemu członkowi oskarżeń i dowodów
2.3. Umożliwienie wydalanemu możliwości obrony
2.4. Przekazanie sprawy najwyższemu przełożonemu


3. Konsekwencje karne
3.1. Konsekwencje karne z tytułu przestępstw przeciwko życiu i wolności człowieka
3.2. Konsekwencje karne z tytułu przestępstwa aborcji
3.3. Konsekwencje karne z tytułu przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu DekaloguIII. Wydalenie ab homine fakultatywne
1. Przyczyny wydalenia ab homine fakultatywnego
1.1. Cechy wspólne wszystkim przyczynom wydalenia ab homine fakultatywnego
1.2. Przyczyny wydalenia ab homine fakultatywnego
1.2.1. Habitualne zaniedbywanie obowiązków życia konsekrowanego
1.2.2. Powtarzające się naruszenia świętych więzów
1.2.3. Uporczywe nieposłuszeństwo prawnym nakazom przełożonych w poważnej materii
1.2.4. Wielkie zgorszenie powstałe wskutek zawinionego zachowania się członka instytutu
1.2.5. Uporczywe podtrzymywanie lub rozpowszechnianie poglądów potępionych przez Nauczycielski Urząd Kościoła
1.2.6. Publiczne przyjęcie ideologii przepojonych materializmem lub ateizmem
1.2.7. Bezprawna nieobecność, o której mowa w kan. 665 § 2, trwająca pół roku
1.2.8. Inne podobne poważne przyczyny, określone ewentualnie własnym prawem instytutu


2. Procedura wydalenia ab homine fakultatywnego - interwencja przełożonego wyższego
2.1. Wszczęcie procedury
2.2. Instrukcja sprawy, czyli zebranie dowodów
2.3. Dwa upomnienia kanoniczne
2.3.1. Pierwsze upomnienie kanoniczne
2.3.2. Drugie upomnienie kanoniczne
2.4. Przekazanie sprawy do najwyższego przełożonego


3. Konsekwencje karne


IV. Dekret wydalenia
1. Interwencja przełożonego generalnego – wydanie dekretu
2. Interwencja Stolicy Apostolskiej lub biskupa diecezjalnego – zatwierdzenie dekretu
3. Notyfikacja dekretu
4. Rekurs


V. Skutki wydalenia
1. Ustanie ślubów, praw i obowiązków
2. Obowiązki instytutu


VI. Usunięcie z domu zakonnego w przypadku nagłym


Podsumowanie


Tablice
1. Wydalenie z instytutu zakonnego – przyczyny i procedury
2. Przestępstwa kanoniczne
3. Delicta reservata – poszczególne przestępstwa i procedura


Bibliografia


Źródła


Literatura


Summaries