KOPAĆ NIE JESTEM W STANIE, ŻEBRAĆ SIĘ WSTYDZĘ dylemat zarządcy w perykopie Łk 16,1-13. Analiza egzegetyczno-teologiczna Zobacz większe

KOPAĆ NIE JESTEM W STANIE, ŻEBRAĆ SIĘ WSTYDZĘ dylemat zarządcy w perykopie Łk 16,1-13. Analiza egzegetyczno-teologiczna

Nowy

ks. Adam Dynak

: W Kręgu Słowa
: Biblistyka
: Książki

19,00 zł

Opis

Perykopa Łk 16,1-13 zasługuje na szczególną uwagę nie tylko dlatego, że jest tekstem własnym Łukasza, ale także z powodu całego szeregu pytań czy wręcz problemów, które ze sobą niesie. Pierwszym z nich jest fakt, że Jezus opowiedział „amoralną” historię, której bohatera stawia jako przykład do naśladowania swoim uczniom. Przypowieść ukazuje człowieka, który będąc zarządcą majątku u swojego pracodawcy, najpierw „trwoni ten majątek” (Łk 16,1), a następnie – stojąc przed widmem utraty zajmowanej posady i chcąc zabezpieczyć sobie materialną przyszłość – w sposób jawnie nieuczciwy i egoistyczny zmniejsza długi dłużnikom swego pana tylko po to, aby zyskać sobie ich życzliwość i przychylność na przyszłość. Jego pomysłowość i zdecydowane działanie w krytycznej dla niego sytuacji Jezus stawia jako wzór do naśladowania swoim wyznawcom, którzy są opieszali i powinni uczyć się zaangażowania od „synów doczesności” (Łk 16,8) (ze „Wstępu”).

Więcej informacji

ISBN 978-83-733297-0-6
rok wydania 2011
ilość stron 206
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

WSTĘP


I. KRYTYKA LITERACKA ŁK 16,1-13

1. Delimitacja tekstu
1.1. Zakończenie właściwej przypowieści
1.2. Podział perykopy

2. Gatunek literacki

3. Kontekst poprzedzający i następujący perykopy Łk 16,1-13
3.1. Przypowieść o miłosiernym ojcu (Łk 15,11-32)
3.2. Prawo i Królestwo Boże (Łk 16,14-18)
3.3. Przypowieść o bogatym człowieku i Łazarzu (Łk 16,19-31)

4. Kontekst dalszy perykopy Łk 16,1-13
4.1. Pozytywne przykłady korzystania z dóbr materialnych w Ewangelii Łukasza
4.1.1. Miłosierny Samarytanin (Łk 10,30-37)
4.1.2. Zacheusz (Łk 19,1-10)
4.1.3. Przypowieść o powierzonym majątku (Łk 19,11-26)
4.2. Negatywne przykłady odniesienia człowieka do dóbr materialnych w trzeciej Ewangelii
4.2.1. Przypowieść o głupim bogaczu i nauka o bogactwie (Łk 12,13-34)
4.2.2. Bogaty dostojnik i nauka o posiadaniu dóbr (Łk 18,18-30)


II. ANALIZA EGZEGETYCZNA ŁK 16,1-13

1. Wstęp – wprowadzenie do przypowieści (16,1a)

2. Zasadnicza przypowieść (16,1b-9)
2.1. Historia o zarządcy (16,1b-8a)
2.1.1. Przedstawienie bohaterów (16,1b)
2.1.2. Oskarżenie i żądanie sprawozdania od zarządcy (16,1c-2)
2.1.3. Soliloquium zarządcy (16,3-4)
2.1.4. Zastosowane rozwiązania (16,5-7)
2.1.5. Kontrowersyjna pochwała (16,8a)
2.2. Pierwsza interpretacja – aktywność dla Królestwa Bożego (16,8b)
2.3. Druga interpretacja – właściwe korzystanie z bogactwa (16,9)

3. Trzecia interpretacja – wezwanie do wierności (16,10-12)

4. Czwarta interpretacja – niepodzielna służba Bogu (16,13)

5. Podsumowanie – wnioski dla teologii

III. ZNACZENIE DÓBR MATERIALNYCH DLA KRÓLESTWA BOŻEGO

1. Stary Testament w trzeciej Ewangelii

2. Stary Testament na temat dóbr materialnych w życiu człowieka
2.1. „Uczyńmy ludzi (...), niech panują” – znaczenie błogosławieństwa Bożego (Rdz 1,26-28)
2.2. Prawo Izraela w odniesieniu do ubogich
2.3. Dobra materialne w nauczaniu mędrców Izraela. Księga Koheleta
2.4. Psalmy Izraela i ich stosunek do dóbr tego świata
2.5. Nauczanie społeczne proroków
2.5.1. Amos i Sofoniasz w walce o sprawiedliwość społeczną
2.5.2. Temat bogactwa u proroków większych

3. Podsumowanie nauki Starego Testamentu na temat bogactwa

4. Ocena dóbr materialnych w Nowym Testamencie
4.1. Ocena bogactwa doczesnego u Pawła i w literaturze po-Pawłowej
4.1.1. Paweł i Łukasz – podobieństwa i różnice w poglądach teologicznych
4.1.2. Nauka pozytywna na temat bogactwa u Pawła
4.1.2.1. Pomoc braciom w potrzebie (Rz 15,25-27; 1 Kor 16,1-4; 2 Kor 8,1-15; 9,6-14)
4.1.2.2. Zachęta do hojności (1 Tm 6,17-19)
4.1.3. Bogactwo w ujęciu negatywnym (Kol 3,5; 1 Tm 6,5-10)
4.1.3.1. Chciwość będąca bałwochwalstwem (Kol 3,5)
4.1.3.2. Chciwość korzeniem wszelkiego zła (1 Tm 6,5-10)

5. Podsumowanie nauczania Pawła o bogactwie

6. Bogactwo w służbie bliźnim i Bogu


IV. PRZESŁANIE ESCHATOLOGICZNE PRZYPOWIEŚCI O NIEPRAWYM ZARZĄDCY (ŁK 16,1-13)

1. Zarys eschatologii Starego Testamentu

2. Koncepcja czasu eschatologicznego w Ewangeliach
2.1. Eschatologia w innych Ewangeliach
2.2. Eschatologia w Ewangelii Łukasza
3. Eschatologia indywidualna w wypowiedziach Pawła i w literaturze po-Pawłowej
3.1. „Dzieci światła” – czuwanie i trzeźwość (1 Tes 5,4-8)
3.2. Czas i pora powstania ze snu (Rz 13,11-14)
3.3. Owoce światłości (Ef 5,8-17)

4. Życie wieczne – dar i zadanie uczniów

ZAKOŃCZENIE