NOWY TESTAMENT O ZMARTWYCHWSTANIU CHRYSTUSA I NASZYM ZMARTWYCHWSTANIU Zobacz większe

NOWY TESTAMENT O ZMARTWYCHWSTANIU CHRYSTUSA I NASZYM ZMARTWYCHWSTANIU

Nowy

Hugolin Langkammer OFM

: W Kręgu Słowa
: Biblistyka
: Książki

18,90 zł

Opis

Autor, podejmując temat zmartwychwstania w Nowym Testamencie, ujmuje go w aspekcie historycznym, literackim, treściowym i kerygmatycznym i robi to z myślą o pobudzeniu czytelnika do wiary. W ten sposób nawiązuje do pierwotnego charakteru katechezy apostolskiej, nim została ona spisana i nim ujęto wieść o zmartwychwstaniu w ramy narracji i w opisy chrytofanii.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733272-5-2
rok wydania 2010
ilość stron 230
format B5

Spis treści

O. Hugolin Langkammer
NOWY TESTAMENT O ZMARTWYCHWSTANIU CHRYSTUSA I NASZYM ZMARTWYCHWSTANIU

CZĘŚĆ PIERWSZA
KERYGMAT O ZMARTWYCHWSTANIU JEZUSA W DZIEJACH APOSTOLSKICH

I. Zmartwychwstanie Jezusa centralną tezą preskryptu do Dziejów Apostolskich 1,1-3
II. Ostatnie pouczenie Jezusa przed swoim wniebowstąpieniem 1,4-8
III. Wniebowstąpienie (1,9-11)
IV. Modlitwa Piotra w dniu Zielonych Świąt (2,14-41)
1. Spełnienie się Pisma (2,14-21)
2. Kerygmat paschalny (2,22-36)
V. Mowa Piotra na dziedzińcu świątyni (3,11-28)
VI. Piotr i Jan przed Wysoką Radą (4,1-22)
VII. Mowa Piotra przed Sanhedrynem
VIII. Mowa św. Szczepana i jego męczeńska śmierć (7,1 – 8,3)
1. Krytyka Tory
2. Ukamienowanie Szczepana (7,54 – 8,3)
IX. Mowa Piotra w domu Korneliusza (10,28-43)
X. Nawrócenie i powołanie Pawła na apostoła opisane w Dziejach Apostolskich
XI. Paweł o swoim nawróceniu i powołaniu na apostoła w swoich pismach
1. Opis powołania Pawła w Liście do Galatów (1,11-17)
Relacja Pawła o swoim powołaniu w kontekście jego autorytetu apostolskiego (1,8-24)
Jedyność zbawcza Ewangelii (1,8-9)
Apostoł w służbie Boga i Chrystusa (1,10)
Podstawy wiarygodności Ewangelii Pawłowej (1,11-2,21)
Ewangelia Pawła jest Ewangelią Chrystusa (1,11-12)
Powołanie Pawła na apostoła (1,13-24)
2. Paweł świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa (1 Kor 15,1-11)
Treść i wymiar znaczeniowy najstarszego wyznania wiary pierwotnego Kościoła
Dalsza lista świadków (1 Kor 15,6-7)
Chrystus zmartwychwstały ukazał się także Pawłowi (l Kor 15,8-11)
XII. Przeżycie mistyczne św. Pawła (2 Kor 12,1-10)
1. Próba kwalifikacji pierwszych przeżyć mistycznych (12,1-3)
2. Drugie uniesienie mistyczne (12,3-4)
3. Oścień w ciele (12,7-10)
XIII. Przeszłość to strata – najwyższa wartość to Chrystus Jezus (Flp 3,1-13)
1. Przeszłość to strata (3,3-8)
2. Nowe życie w Chrystusie to zysk (3,10-13)
XIV. Paweł powołany do głoszenia Ewangelii (Rz 1,1-7)
1. Prezentacja apostolska (1,1)
2. Treść Ewangelii Pawłowej (1,2-4)
3. Posługa Pawła wśród pogan i dla nich (1,5-6)
4. Adresaci: wierni Kościoła rzymskiego (1,7a)
XV. Dziękczynienie Pawła za łaskę nawrócenia i powołania na apostoła (1 Tm 1,12-17)
1. Podsumowanie dotyczące opisu powołania w listach św. Pawła
2. Podsumowanie konfrontacyjne z relacjami o nawróceniu i powołaniu Pawła z opisami Dziejów Apostolskich
XVI. Mowa Pawła w Antiochii Pizydyjskiej (13,14-41)
XVII. Paweł w Atenach (17,16-34)
1. Mowa na Areopagu (17,22-31)
2. Reakcja słuchaczy
XVIII. Mowa Pawła przed królem Agryppą (25,23 – 26,32)
Wprowadzenie do mowy Pawła przed królem Agryppą (25,23-27)
1. Apologia Pawła (26,1-32)
2. Reakcja Agryppy na mowę Pawła (26, 24-32)

CZĘŚĆ DRUGA
NAJSTARSZE CHRYSTOLOGICZNE WYZNANIA WIARY W ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA

I. U źródeł paschalnych wyznań
II. Najstarsze paschalne wyznania wiary
Wprowadzenie
1. Formuły Wiary
2. Aklamacje

CZĘŚĆ TRZECIA
TYTUŁY CHRYSTOLOGICZNE NOWEGO TESTAMENTU A ICH KONTEKST PASCHALNY

I. Syn Człowieczy
Wprowadzenie
1. Syn Człowieczy w ewangeliach synoptycznych
a. U podstaw ideologii o Synu Człowieczym
b. Problem identyfikacji Jezusa z Synem Człowieczym
c. Uniżenie współczynnikiem idei Syna Człowieczego ewangelii synoptycznych
d. Świadoma męka doprowadza Jezusa do wywyższenia i chwały
Końcowe refleksje
2. Syn Człowieczy w Janowej Ewangelii
a. Zbliżenie z synoptycznymi ewangeliami i odchylenia
b. Zasadnicze rysy Syna Człowieczego w czwartej Ewangelii
II. Syn Boży
Wprowadzenie
1. Autentyczne świadectwo Jezusa o swoim Bożym synostwie
2. Problem tekstów o motywie intronizacji
Syn Dawida – Synem Bożym w Rz 1,3.4 (Dwu- czy trzystopniowa chrystologia?)
Problemy literackie
Związek wypowiedzi o nasieniu z Dawida z orzeczeniem o synostwie Bożym
3. Ontyczne ujęcie synostwa Bożego Jezusa w Hbr 1,1-4
4. Syn Boży w listach św. Pawła
5. Ewangelia Jana
III. Mesjasz
Wprowadzenie
1. Relacje synoptyków
2. Mesjasz w Ewangelii św. Jana
IV. Syn Dawida
1. Ogólne spojrzenie
V. Pan
Wprowadzenie
1. Użycie tytułu „Pan” w świecie starożytnym
2. Geneza tytułu chrystologicznego „Pan”
3. Zasadnicza treść tytułu „Pan”
VI. Sługa Boży
VII. Prorok


CZĘŚĆ CZWARTA
HYMNY CHRYSTOLOGICZNE NOWEGO TESTAMENTU

I. Charakterystyka hymnów chrystologicznych
II. Kwestia chronologii hymnów chrystologicznych
III. Pieśń o Logosie w Prologu Jana
IV. Prymat Chrystusa w dziele stworzenia i zbawienia (Kol 1,15-20)
V. Hymn o drodze Chrystusa (1 Tm 3,16)
1. „On objawiony został w ciele”
2. Usprawiedliwiony w duchu
3. „Usprawiedliwiony w duchu”
4. „Widziany przez aniołów” (widziany – ¬ofthē)
5. „Uwierzono weń na świecie – Wzięty w górę do chwały”
VI. Uniżony i wywyższony Chrystus (Flp 2,6-11)
VII. Hymn o Chrystusie „pokoju naszym” (Ef 2,14-17)
VIII. Hymny pasyjne w Pierwszym Liście św. Piotra

CZĘŚĆ PIĄTA
ZMATRTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA I NASZE W LISTACH PAWŁOWYCH I PO-PAWŁOWYCH

I. Jezus Chrystus w nauczaniu św. Pawła Apostoła
1. Problem znajomości Jezusa przez Pawła
2. Znaczenie ziemskiego Jezusa dla apostoła i jego chrystologii
3. Tradycja o Jezusie w interpretacji Pawła
Analogia
Uzasadnienie
4. Środki interpretacji Pawłowego chrystocentryzmu ze środowiska Nowego Testamentu
a. Apokaliptyka
b. Synkretyzm hellenistyczny
c. Stary Testament
d. Obietnica
e. Typologia
f. Wykładnia Pisma jako środek interpretacji
II. Jezus Chrystus Dokonawca Bożego dzieła zbawczego
1. Jezus Chrystus – centrum Ewangelii Pawłowej
2. Tytuł chrystologiczny „Pan”
3. Tytuł Christom
Podsumowanie

III. Współistnienie z Chrystusem (syn Christo) – zbawczym owocem krzyża
1. Przynależność Pawła do Chrystusa
2. Duchowa partycypacja wiernych w misterium paschalnym
3. Trwałe przebywanie z Chrystusem owocem tajemnicy paschalnej
4. Eschatologiczne bycie z Chrystusem

IV. Geneza koncepcji bycia razem z Chrystusem

V. Realizacja sakramentalna bycia razem z Chrystusem
1. Chrzest jako współumieranie z Chrystusem i powstanie do nowego życia
2. Koncepcja współumierania i powstania do nowego życia w Liście do Kolosan i do Efezjan

VI. Bycie w Chrystusie (en Christo)

VI. Usprawiedliwienie przez wiarę (uwieńczenie Pawłowej teologii paschalnej)
1. Rz 3,24-26 jako punkt wyjścia nauki o usprawiedliwieniu
a. Zagadnienie trzonu w Rz 3,24-26
b. Walor chrystologiczny trzonu
c. Interpretacja Pawła
2. Wiara, która usprawiedliwia, w kontekście Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa
a. Abraham – przykład wiary
b. Chrystocentryzm wiary
c. Wiara jako łaska
VIII. Eschatologia św. Pawła a chrystofania pod Damaszkiem
1. Paruzja
2. Zmartwychwstanie
a. Podstawowa nauka Pawła
b. Chrystocentryzm w nauce o zmartwychwstaniu ciał
3. Nowe stworzenie
4. Sąd
a. Stary Testament o sądzie eschatologicznym
b. Paweł o sądzie ostatecznym
Wymowa tekstu 1 Kor 7,29-31
Ogólny pogląd Pawła na sąd ostateczny
Podsumowanie
5. Skutki zmartwychwstania Chrystusa dla wiernych według Pierwszego Listu św. Piotra

CZĘŚĆ SZÓSTA
REZUREKCYJNY OBRAZ CHRYSTUSA W EWANGELIACH

I. Obraz zmartwychwstałego Jezusa według Ewangelii św. Marka
1. Śmierć Jezusa (15,33-39) (Mt 27,45-54; Łk 23,44-48)
2. Niewiasty świadkami śmierci Jezusa – Mk 15,40-41 (Mt 27,55-56; Łk 23,49)
3. Pogrzeb Jezusa – Mk 15,42-47 (Mt 27,57-61; Łk 23,50-55)
4. Znalezienie pustego grobu i wieść o zmartwychwstaniu Jezusa – Mk 16,1-8 (Mt 28,1-10; Łk 24,1-12)

II. Obraz zmartwychwstałego Jezusa według Ewangelii św. Mateusza (Mt 27,57 – 28,20)
1. Pogrzeb Jezusa i straż przy Jego grobie (Mt 27,57-66)
2. Wydarzenia w poranek wielkanocny (Mt 28,1-15)
3. Nakaz misyjny (Mt 28,16-20)
Zakończenie

III. Obraz zmartwychwstałego Jezusa według Ewangelii św. Łukasza
1. Znalezienie pustego grobu i wieść o zmartwychwstaniu Jezusa 24,1-12 (Mk 16,1-8; Mt 28,1-10; J 20,1-18)
a. Niewiasty spieszące się do grobu (w. 1-3)
b. Wieść o zmartwychwstaniu i przypomnienie jego zapowiedzi przez Jezusa (w. 4-7)
c. Rozgłos wieści o zmartwychwstaniu Jezusa przez niewiasty (w. 8-12)
2. Uczniowie z Emaus spotykają zmartwychwstałego Jezusa (w. 13-35)
3. Chrystofania wobec uczniów z Emaus (w. 28-34)
4. Chrystofania wobec Jedenastu i innych zebranych (w. 36-49; por. także J 20,19-23; Mt 16,15-18)
5. Końcowe słowa Ewangelii (w. 50-53)
IV. Obraz zmartwychwstałego Jezusa według Ewangelii św. Jana
1. Jezus ukazuje się Marii Magdalenie (20,11-18)
2. Jezus ukazuje się po raz pierwszy uczniom zebranym w Wieczerniku (20,19- 23)
3. Jezus ukazuje się Tomaszowi (20,26-29)
4. Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim (21,1-15)
5. Nadanie władzy pasterskiej św. Piotrowi (21,15-19)
V. Apokalipsa św. Jana o zmartwychwstaniu Chrystusa
1. Teologia historii i czasu w Apokalipsie św. Jana
2. Chrystus wywyższony a historia
3. Chrystus a świat
4. Antychryst i wierni
5. Rola Kościoła w świecie
6. Paruzja Chrystusa a Kościół
7. Sąd Ostateczny
8. Zakończenie


PODSUMOWANIE
Śmierć Jezusa
1. Wyraźne zapowiedzi męki
2. Eucharystia – „pamiątka” męki i śmierci Jezusa
3. Różne zapowiedzi śmierci

ZMARTWYCHWSTANIE
1. Zapowiedzi zmartwychwstania
2. Schematy zmartwychwstania

ESKURS
MĘKA I ZMARWYCHWSTANIE CHRYSTUSA W ŚWIETLE LITERATURY APOKRYFICZNEJ

Męka i zmartwychwstanie Chrystusa w ewangelii Piotra

Szczegóły opisów męki i zmartwychwstania nieznane ewangeliom kanonicznym

Krótkie podsumowanie

LITERATURA W WYBORZE