BIBLIA O KAPŁAŃSTWIE I KAPŁANACH Zobacz większe

BIBLIA O KAPŁAŃSTWIE I KAPŁANACH

Nowy

Hugolin Langkammer OFM

: W Kręgu Słowa
: Biblistyka
: Książki

18,00 zł

Opis

To jedna z niewielu monografii na polskim rynku wydawniczym poświęconych kapłaństwu. Autor, O. Hugolin Langkammer, odwołuje się w swej rozprawie do Starego i Nowego Testamentu, ze szczególnym uwzględnieniem listów św. Pawła i Listu do Hebrajczyków. Już we wstępie biblista akcentuje jedną z prawd, jaką wyrażają teksty o powszechnym i królewskim kapłaństwie wiernych, że każdy chrześcijanin, każdy członek Kościoła jest szlachcicem Bożym. „Sam Jezus nadał nam to szlachectwo: «Nie tylko nazywacie się dziećmi Bożymi, ale nimi jesteście» – a jeśli dziećmi Bożymi, to i dziedzicami królestwa niebieskiego. Nie zapominajmy tedy o tym, że noblesse oblige” – przypomina autor.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733277-8-8
rok wydania 2009
ilość stron 116
format B5

Spis treści

Wprowadzenie

I. STARY TESTAMENT O KAPŁAŃSTWIE

1. Terminologia i historia
2. Kapłaństwo w pozytywnej i negatywnej ocenie ST
3. Okres po niewoli babilońskiej
A. Edykt Cyrusa i dzieło odbudowy świątyni
B. Postać Nehemiasza
C. Ezdrasz i Prawo
4. Kapłaństwo powszechne
Podsumowanie

II. NOWY TESTAMENT O KAPŁAŃSTWIE

1. Jezus Chrystus jako Kapłan
2. Kapłaństwo Jezusa a Eucharystia

A. Eucharystia jako „pamiątka” – anamneza
a) Paschalne tło eucharystycznej anamnezy
b) Eucharystia jako pamiątka Jezusa Chrystusa
c) Eucharystia jako pamiątka Ojca niebieskiego
d) Eucharystia jako pamiątka Kościoła i dla Kościoła
B. Eucharystia jako ofiara
a) Ofiara Chrystusa („Oddanie siebie” Ojcu)
b) Przyjęcie ofiary Chrystusa przez Ojca niebieskiego
C. Eucharystia jako uczta
a) Przygotowanie uczniów do uczty eucharystycznej
b) Ranga uczty eucharystycznej
c) Różne aspekty uczty eucharystycznej
D. Eucharystia najbardziej „kościelnym” sakramentem
a) Eucharystia sakramentem wśród sakramentów
b) Charakterystyka i symbolika darów
c) Przemiana darów
d) Eucharystia paschalnym sakramentem
e) Zazębianie się chrystocentrycznego aspektu z antropocentrycznym w Eucharystii
f) Kosmiczny zasięg Eucharystii
g) Eucharystia jako anamneza totius Christi
h) Liturgia eucharystyczna jako odpowiedź wiary za spełnienie się naszego wołania Maranatha

III. KAPŁAŃSKIE POŚREDNICTWO JEZUSA CHRYSTUSA ZBAWICIELA W NAUCZANIU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

1. Pawłowa teologia krzyża

A. Zbawczy fakt krzyża
B. Paweł wobec prób odrzucenia krzyża

2. Pawłowa interpretacja zadośćuczynnej ofiary Chrystusa
A. Aspekt kultyczny
B. Aspekt prawniczo-karny
C. Aspekt społeczny
D. Aspekt zastępczego posłuszeństwa

3. Prawo Boże ST a odkupieńcze dzieło Chrystusa
A. Pawłowa charakterystyka Prawa ST
B. Śmierć krzyżowa a Prawo ST

4. Współistnienie z Chrystusem (syn Christo) zbawczym owocem krzyża
A. Przynależność Pawła do Chrystusa
B. Duchowa partycypacja wiernych w misterium paschalnym
C. Trwałe przebywanie z Chrystusem owocem tajemnicy paschalnej
d) Eschatologiczne bycie z Chrystusem

5. Geneza koncepcji bycia razem z Chrystusem

6. Realizacja sakramentalna bycia razem z Chrystusem
A. Chrzest jako współumieranie z Chrystusem i powstanie do nowego życia
B. Koncepcja o współumieraniu i powstaniu do nowego życia w Kol i Ef

7. Bycie w Chrystusie (en Christo)

IV. JEZUS CHRYSTUS – ARCYKAPŁAN NOWEGO PRZYMIERZA WEDŁUG LISTU DO HEBRAJCZYKÓW

1. Zagadnienia wstępne
A. Struktura literacka Hbr
B. Sytuacja adresatów Hbr
a) Autor i odbiorcy listu
b) Sytuacja gminy

2. Wykład teologiczny listu
A. Jezus Chrystus – Arcykapłan Nowego Przymierza jest Synem Bożym
a) Proemium (1,1-4)
B. Arcykapłan Jezus jako Syn Boży jest bratem ludzi
a) Syn Boży (1,5-24)
b) Jezus bratem ludzi (2,5-18)
C. Arcykapłan – Jezus wierny i miłosierny (3,1 – 5,10)
D. Jezus – najwyższy kapłan (5,11 – 10,39)
a) Arcykapłan według obrządku Melchizedeka (7,1-28)
b) Chrystus doskonałym Arcykapłanem (8,1 – 9,28)
c) Arcykapłan Chrystus – przyczyną naszego zbawienia (10,1-18)
E. Arcykapłan Jezus przykładem dla wierzących (11,1 – 13,18)
F. Doksologia (13,18-25)

3. Refleksje końcowe. Specyfika koncepcji teologicznej Hbr

V. KAPŁAŃSTWO JEZUSA CHRYSTUSA A KOŚCIÓŁ

1. Eklezjalne pierwiastki kapłaństwa Jezusowego

2. Potwierdzenie świadomości kapłańskiej Jezusa przez pierwotny Kościół
A. Kapłaństwo pierwotnego Kościoła
B. Powszechne kapłaństwo wiernych

3. Proegzystencja kapłańska w aspekcie „od-do”
A. Powołanie (charakter wertykalny proegzystencji kapłańskiego powołania)
B. Pośrednictwo kapłańskie (charakter horyzontalnej proegzystencji kapłańskiej)
a) Funkcja ofiarnika
b) Przepowiadanie
c) Walka ze złem

WYBRANA LITERATURA