NOWOŚĆ Synodalność Kościoła niepodzielonego Zobacz większe

Synodalność Kościoła niepodzielonego

Nowy

ks. Andrzej Dobrzyński

: Książki

Synodalność Kościoła niepodzielonego

Więcej szczegółów

75,00 zł

Opis

Problematyka synodalności wzbudza coraz większe zainteresowanie w Kościele katolickim, co niewątpliwie wynika z odnowy zapoczątkowanej przez II Sobór Watykański. Inspirujący w tej materii jest także głos papieża Franciszka, który wyraża przekonanie, iż synodalność stanowi drogę, którą Kościołowi trzeciego tysiąclecia wskazuje Bóg. Niniejsza monografia wręcz idealnie wpisuje się w ten nurt badań naukowych. Jej autor, ks. Andrzej Dobrzyński, wieloaspektowo, bardzo ciekawie i – co najważniejsze – z wielkim znawstwem tematu opisuje złożone zagadnienie synodalności Kościoła niepodzielonego, aż do wielkiej schizmy wschodniej. Kreśli przed nami wizję Kościoła jako komunii obejmującej Kościoły lokalne we wspólnocie Kościoła powszechnego, duchowieństwo i świeckich. „Wcielenie w życie takiego rozumienia Kościoła – jak podkreśla we wprowadzeniu – winno stanowić odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed Kościołem współczesny świat”.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-750-1
rok wydania 2020
ilość stron 472
format B5

Spis treści

Wprowadzenie
1. Problem badawczy
2. Źródła i literatura przedmiotu
3. Status quaestionis
4. Metoda i struktura pracy
5. Zakres badań


Rozdział I: Synodalność w świetle chrześcijańskich źródeł
1. Analogie i figury starotestamentalne
1.1. Trybunał sądowniczy i kolegium 70 starców
1.2. Sanhedryn
1.3. Reszta Izraela
1.4. Synagoga
2. Kolegialno-komunijna struktura ludu Bożego
2.1. Kolegium apostołów i prymat Piotra
2.2. Udział w tria munera Christi
3. Pięćdziesiątnica i pierwsze przejawy synodalności
4. Sobór w Jerozolimie
4.1. Przebieg zgromadzenia
4.2. Postanowienia oraz ich skutki w życiu Kościoła
5. Apostolskość Kościoła
5.1. Tradycja
5.2. Twórcza wierność i dynamika ewangelizacji
6. Sukcesja apostolska
6.1. Kolegialna solidarność
6.2. Posługa żywej Tradycji
7. Pismo Święte i synody
7.1. Ustalenie kanonu świętych Pism
7.2. Czytanie Pisma w świetle Tradycji
7.3. Prymat słowa Bożego
8. Uwagi końcowe


Rozdział II: Sobór Nicejski modelem synodalności
1. Geneza synodów
2. Synody afrykańskie
2.1. Wkład Cypriana z Kartaginy
2.2. Dziedzictwo Aureliusza i Augustyna
3. Koordynująca i rozjemcza rola synodów rzymskich
4. Znaczenie Soboru w Nicei (325)
4.1. Interpretacja Euzebiusza z Cezarei i Sokratesa Scholastyka
4.2. Pierwszy okres recepcji
4.3. Drugi okres recepcji
4.4. Trzeci okres recepcji
4.5. Czwarty okres recepcji
5. Teologia synodalności w kontekście Soboru Nicejskiego
5.1. Atanazy z Aleksandrii
5.2. Hilary z Poitiers
5.3. Ambroży z Mediolanu
6. Rozwój życia synodalnego
6.1. Galia
6.2. Hiszpania
6.3. Irlandia i Brytania
7. Uwagi końcowe


Rozdział III: Sobory jedności w wierze
1. Cztery wielkie sobory jak cztery Ewangelie
1.1. Autorytet Nicei i Tradycja apostolska
1.2. „Wielki synod” i synody partykularne
1.3. Sobór Konstantynopolitański I
1.4. Sobór Efeski
1.5. Sobór Chalcedoński
1.6. Prymat czterech soborów
2. Sobór Konstantynopolitański II: Boża prawda a ludzkie wysiłki
2.1. Konflikt soboru z papieżem
2.2. Znaczenie teologiczne
3. Sobór Konstantynopolitański III w kontekście synodów
3.1. Synod Laterański
3.2. Przebieg soboru i postanowienia
3.3. Synod Trullanum
3.4. Dwie koncepcje pentarchii
4. Sobór Nicejski II: potwierdzenie żywej Tradycji
4.1. Synod ikonoklastów
4.2. Przebieg soboru i postanowienia
4.3. Problemy z recepcją
4.4. Uprawniona różnorodność
5. Sobór Konstantynopolitański IV: spory a komunia Kościoła
5.1. Eklezjologiczne i kanoniczne postanowienia
5.2. Problematyczne uznanie
6. Uwagi końcowe


Rozdział IV: Synodalność a prymat
1. Rola papieża a synody
1.1. Sukcesja Piotra a kolegium biskupów
1.2. Executrix conciliorum
1.3. Prymat papieski według kanonów soborowych
2. Synody epoki karolińskiej
2.1. Działalność synodalna i polityka władców
2.2. Wzrost kościelno-politycznej roli papieża
3. Szczególne znaczenie Hincmara z Reims
3.1. Koncepcja eklezjologiczna
3.2. Teologia synodów
4. Dekretalia Pseudo-Izydora
4.1. Wizja Kościoła scentralizowanego
4.2. Proces recepcji wzmacniający władzę papieską
5. Różnice w pojmowaniu synodalności na Wschodzie i Zachodzie
5.1. Dwie koncepcje władzy czy dwa sposoby jej sprawowania?
5.2. Prymat i kolegialność w synodos endemousa
6. Uwagi końcowe


Rozdział V: Kluczowe zagadnienia teologii synodalności
1. Organizacja i przebieg zgromadzeń biskupich
1.1. Model senatu rzymskiego
1.2. Zwołanie, uczestnicy i miejsce debaty
1.3. Prawo synodalne i porządek sesji
1.4. Praesidentia, florilegia i interrogatio
1.5. Konsensus, jednomyślność i aklamacje
1.6. Dokumenty i akta synodalne
2. Autorytet zgromadzeń synodalnych
3. Teologia recepcji
3.1. Perspektywa eklezjologiczna
3.2. Perspektywa historyczno-hermeneutyczna
4. Kryteria ekumeniczności soborów
4.1. Starożytność i średniowiecze
4.2. Lista Roberta Bellarmina
4.3. Współczesna debata
5. Synodalność pierwszego millennium w dialogu ekumenicznym
5.1. Prawosławie – „Kościół siedmiu soborów”
5.2. Wyznania chrześcijańskie powstałe podczas reformacji
5.2.1. Luteranizm
5.2.2. Kalwinizm
5.2.3. Anglikanizm

6. Uwagi końcowe


Zakończenie
1. Wspólnota wsłuchana w Boga
2. Droga odpowiedzialności za dar wiary
3. Troska o jedność w różnorodności
4. Szkoła eklezjalnej komunii
5. Prowadzenie przez Ducha Świętego
6. Kościół, w którym dobro każdego jest dobrem wszystkich


Summary


Bibliografia
1. Źródła
1.1. Biblijne
1.2. Patrystyczne
1.3. Synodalne i soborowe
2. Oficjalne wypowiedzi Kościoła katolickiego i inne dokumenty
2.1. Dokumenty dialogu ekumenicznego
3. Opracowania
4. Literatura pomocnicza


Indeks osób