CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały V-VIII) Tom II Zobacz większe

CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały V-VIII) Tom II

Nowy

o. Stanisław Czyż OMI

: W Kręgu Słowa
: Biblistyka
: Książki

20,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-268-1
rok wydania 2014
typ wydania1 TOM II
ilość stron 168
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

PRZEDMOWA

UZDRAWIAJĄCA MOC CHRYSTUSA
1. Wprowadzenie
2. Cudowne uzdrowienie chorego
3. Obojętność najgorszą postawą człowieka
4. Umotywowanie przykazania miłości
5. Uniwersalny charakter przykazania miłości bliźniego
Podsumowanie

KONSEKWENCJE GRZECHU
1. Wprowadzenie
2. Ostrzeżenia przed popełnianiem grzechów
3. Schorzenia powodowane grzechami
4. Zatracenie poczucia grzechu
5. Określenie grzechu
6. Bóg łaskawy i pełen miłosierdzia
Podsumowanie

PRZEKAZANIE WŁADZY SYNOWI BOŻEMU
1. Więzi Jezusa z Ojcem
2. Jezus dawcą życia i sędzią
3. Cześć należna Synowi Bożemu
4. Znaczenie wiary
Podsumowanie

ŚWIADECTWA O BOŻYM POSŁANNICTWIE JEZUSA
Wprowadzenie
1. Roszczeniowe świadectwa
a) Świadectwo Jana Chrzciciela
b) Czyny Jezusa
c) Świadectwo Ojca
d) Świadectwo Starego Testamentu
2. Grzech niewiary
3. Przestroga przed fałszywymi prorokami
Podsumowanie

CUDOWNE ROZMNOŻENIE CHLEBA
Wprowadzenie
1. Wyjaśnienie tekstu
2. Objawienie się chwały Jezusa
3. Zderzenie się z nową rzeczywistością
4. Chrystus naszą mocą
Podsumowanie

CIEMNOŚCI TEGO ŚWIATA
Wprowadzenie
1. Opiekuńcza obecność Chrystusa w Kościele
2. Prześladowania w naszych czasach
3. Postawa uczniów Chrystusa wobec prześladowań
Podsumowanie

POSZUKIWANIE JEZUSA
Wprowadzenie
1. Chrystus najcenniejszym skarbem
2. Biblia o Chrystusie
3. Odkrywanie Jezusa w Piśmie Świętym
4. Człowiek istotą poszukującą
Podsumowanie

CHLEB ZNAKIEM ZBAWIENIA
Wprowadzenie
1. Manna figurą chleba eucharystycznego
2. „Nie samym chlebem żyje człowiek”
3. Niezmienna pokusa
4. Chrystus zaspokojeniem wszelkiego głodu
5. Dramat współczesnego świata
Podsumowanie

WIDZIEĆ I WIERZYĆ
1. Wiara przekracza granice rozumu
2. Proces dochodzenia do wiary
3. Podstawowe źródło wiary
4. Wiara czynnikiem uszczęśliwiającym
5. Znaki nadziei we współczesnym świecie
Podsumowanie

DOMENA BOGA OJCA
Wprowadzenie
1. Pociągani przez Ojca
2. Reakcja dzisiejszego świata na wypowiedzi Jezusa
3. Myślenie czysto ludzkie
4. Respektowanie woli ludzkiej przez Boga
5. Eucharystia wielką tajemnicą
6. Eucharystia obietnicą życia wiecznego
Podsumowanie

OBIETNICA ŻYCIA WIECZNEGO
1. Podstawa ścisłej wspólnoty z Chrystusem
2. Zszokowani słuchacze
3. Eucharystia nadzieją życia wiecznego
4. Eucharystia wielką tajemnicą miłości
5. Komunia św.
6. Eucharystia rękojmią naszego zmartwychwstania
Podsumowanie

REAKCJA NA MOWĘ EUCHARYSTYCZNĄ JEZUSA
1. Cena zwątpienia
2. Ryzykowny wybór
3. Próba wiary
4. Wolność wielkim darem Bożym
5. Przyczyny odejścia od Chrystusa
6. Tajemnicza i cudowna przemiana
Podsumowanie

CZAS BOŻY I CZAS LUDZKI
Wprowadzenie
1. Święto Namiotów
2. Problem braci Jezusa
3. Niewiara braci
4. Kierowanie się zasadami świata
5. Zarzuty przeciw Jezusowi
6. Boży i ludzki punkt widzenia
Podsumowanie

OBECNOŚĆ JEZUSA NA ŚWIĘCIE NAMIOTÓW
Wprowadzenie
1. Jezus jako Nauczyciel
2. Znaczenie Prawa w historii zbawienia
3. Zbawienie darem Bożym
Podsumowanie

SPRZECIW WOBEC CHRYSTUSA
Wprowadzenie
1. Wyobrażenia ówczesnych Żydów o Mesjaszu
2. Spełnianie się proroczej wypowiedzi Symeona
3. Chrystus w centrum zainteresowania
4. Dzisiejszy świat wobec Chrystusa
5. Jasne promienie w ciemnościach niewiary
Podsumowanie

USIŁOWANIE POJMANIA JEZUSA
Wprowadzenie
1. Pierwsza zapowiedź odejścia Jezusa z tego świata
2. Niezrozumienie ze strony słuchaczy
3. „Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli”
4. Czas wielkim darem Bożym
5. Gdzie należy przede wszystkim szukać Chrystusa?
Podsumowanie

OBIETNICA ŻYWEJ WODY
Wprowadzenie
1. Chrystus źródłem „żywej wody”
2. Obietnica dla wierzących
3. Głód Boga
4. Nieuporządkowane pragnienia
Podsumowanie

ODWAGA W GŁOSZENIU PRAWDY
1. Fascynacja Jezusem
2. Zaślepienie przywódców Izraela
3. Obrońca Jezusa
4. Wysokie wymagania
5. Umiłowanie prawdy
Podsumowanie

KOBIETA CUDZOŁOŻNA
Wprowadzenie
1. Dramat cudzołożnej kobiety
2. Próba zdyskredytowania Jezusa
3. Prawo i miłosierdzie
4. Nasze spojrzenie na ludzi upadłych
Podsumowanie

JEZUS ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA
Wprowadzenie
1. Jezus światłością dla całej ludzkości
2. Niesłychane świadectwo
3. Metafora światła
4. Synowie światłości
Podsumowanie

KONSEKWENCJE NIEWIARY W JEZUSA
Wprowadzenie
1. Konsekwencje grzechu
2. Dwa różne światy
3. Motyw wiarygodności Jezusa
4. Upodobania dzisiejszego świata
5. Zagadkowe słowa Jezusa
6. Jezus największa wartością
Podsumowanie

WOLNOŚĆ CZY ZNIEWOLENIE
1. Dowartościowanie godności człowieka
2. Trwanie w słowie Jezusa
3. Prawda mocą wyzwalającą
4. Prawda wyzwoleniem z niewoli grzechu
5. Duchowa ślepota
6. Wolność ducha
Podsumowanie

DZIECI BOŻE I DZIECI DIABŁA
1. Kwalifikacja przynależności do Abrahama
2. Wiara w Jezusa warunkiem dziecięctwa Bożego
3. Działanie „złego”
4. Prawda głoszona przez Jezusa
Podsumowanie

CHWAŁA BOŻA W JEZUSIE CHRYSTUSIE
1. Reakcja Żydów na słowa Jezusa
2. Obietnica życia wiecznego
3. Cześć oddawana Ojcu
4. Cena prawdziwej chwały
Podsumowanie

BIBLIOGRAFIA