BIBLIOTEKA OPACTWA CYSTERSÓW W SZCZYRZYCU DO KOŃCA XIX STULECIA. Dziedzictwo wieków Zobacz większe

BIBLIOTEKA OPACTWA CYSTERSÓW W SZCZYRZYCU DO KOŃCA XIX STULECIA. Dziedzictwo wieków

Nowy

Jolanta M. Marszalska

: Książki

43,00 zł

Opis

Pierwsze całościowe opracowanie poświęcone historycznemu zachowanemu w całości księgozbiorowi klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu, który nigdy nie uległ kasacie, zachowując bezcenne źródła archiwalne. Publikacja ukazuje m.in. dzieje tego klasztoru do końca epoki rozbiorowej oraz ogromną rolę, jaką spełniały księgi w formacji religijnej, umysłowej i kulturowej zarówno zakonników szczyrzyckich, jak i w ogóle w życiu zakonników reguły św. Benedykta. W aneksach zamieszczono katalogi ksiąg biblioteki opactwa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733242-8-2
rok wydania 2007
typ wydania1 1
ilość stron 432
format B5

Spis treści

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I
Zarys dziejów klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu do 1918 roku
1. Początki fundacji! jej rozwój do końca XIII wieku
2. Rozwój uposażenia i dzieje klasztoru do XVI wieku
3. Klasztor w czasach komendy
4. Klasztor w okresie upadku Rzeczypospolitej i przeoratu
Rozdział II Rękopisy i inkunabuły
1. Skryptoria cysterskie - stan badań
2. Księgi rękopiśmienne
2.1. Rękopiśmienne księgi liturgiczne
2.1.1. Antyfonarze
2.1.2. Graduały
2.1.3. Kancjonały
2.1.4. Procesjonały
2.1.5. Ceremoniały
2.1.6. Invitatoria
2.1.7. Sanctorały
2.1.8. Responsoria
2.1.9. Hymnarze
3. Inkunabuły—charakterystyka zbiorów
Rozdział III Druki z XVI-XIX wieku
1. Inwentarze
1.1. Katalog ksiąg z 1755 roku
1.2. Inwentarz biblioteki klasztornej z 1826 roku
1.3. Inwentarz klasztoru i spis ksiąg z 1869 roku
2. Przechowywanie, inwentaryzowanie i sygnowanie zbiorów bibliotecznych
3. Pomieszczenia do przechowywania ksiąg
4. Kształtowanie się zasobu bibliotecznego
4.1. Darowizny i legaty testamentowe
4.1.1. Dary i legaty opatów, przeorów i zakonników
klasztoru szczyrzyckiego
4.1.2. Dary i legaty innych osób duchownych
4.2. Zakupy
5. Bibliotekarze klasztorni
6. Użytkowanie księgozbioru klasztornego
7. Oprawy ksiąg
8. Ochrona i konserwacja księgozbioru
Rozdział IV Zawartość treściowa druków od XVI do XIX wieku
1. Biblia Sacra
2. Commentarii
3. Opera Patrum
4. Theologii Morales
5. Dogmaticii
6. Vitae Patrum Sanctorum
7. Concionatores Latini
8. Kazania polskie
9. Panegyrici
10. Libri Religiosorum (Regularia et specialiter Cisterciensia)
11. Iura canonica
12. Iura civila
13. Historici
14. Libri controversi
15. Philosophi
16. Rethores
17. Poetae (Autores dassici et poesis)
18. Grammatici
19. Geographi, Medici, Astronomii et Mathematici
20. Politici
21. Ascetae
22. Liturgici
23. Biblioteka szczyrzycka na tle skasowanych bibliotek cysterskich Małopolski,
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wielkopolski, Pomorza i Śląska
ZAKOŃCZENIE
SUMMARY
ANEKS I: Catalogus Librorum Inxta Monasterij Ciricensis Alphabetum Authorum
Mensę Augusta Anno Domini 1755. Conscriptus
ANEKS II: Cathalogus Librorum in Bibliotheca Monasterii Sciricensis
Sacri Ordinis Cisterciensis Reperibilium Noviter Die l Septembris 1826. Confectus. Kloster Bibliothek
ANEKS III: Katalog ksiąg rękopiśmiennych Biblioteki
Opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu
ANEKS IV: Katalog rękopisów liturgicznych Biblioteki
Opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu
ANEKS V: Indeks proweniencji, darczyńców i skryptorów ksiąg rękopiśmiennych
i rękopisów liturgicznych
BIBLIOGRAFIA
Źródła rękopiśmienne
Źródła drukowane
Opracowania
Indeks osobowy