Chrześcijanin GŁOSI EWANGELIĘ Rozważania do słowa Bożego różnych okresów liturgicznych Zobacz większe

Chrześcijanin GŁOSI EWANGELIĘ Rozważania do słowa Bożego różnych okresów liturgicznych

Nowy

ks. Jan Mikulski

: Książki

25,00 zł

Opis

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją rozważań biblijnych autora, które ukazały się w poprzednich latach. Obecny – piąty już tom rozważań, stanowi w pewnym sensie uzupełnienie dotychczasowych; pokazuje on, że w każdym czasie jesteśmy wezwani do głoszenia słowa Bożego, które już sami usłyszeliśmy. Czytelnik dysponuje więc już całością rozważań odnoszących się do słowa Bożego, które słyszymy w różnych okresach całego roku liturgicznego. W różnym czasie niejednokrotnie wraca do nas to samo słowo, kiedy jednak jest ono przyjmowane w Duchu Świętym, zawsze daje nowe spojrzenie na te same ludzkie i Boże sprawy. W związku z tym, w trakcie lektury zaproponowanych refleksji, czytelnik może napotkać myśli podobne do tych, które pojawiły się już wcześniej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-075-5
rok wydania 2012
ilość stron 296
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Chrześcijanin GŁOSI EWANGELIĘ Rozważania do słowa Bożego różnych okresów liturgicznych

Chrześcijanin GŁOSI EWANGELIĘ Rozważania do słowa Bożego różnych okresów liturgicznych

Spis treści

WPROWADZENIE


Rozdział 1. Radosne oczekiwanie na Zbawiciela

1.1. Zapowiedź przyjścia Zbawiciela – I niedziela Adwentu
1.1.1. Zapowiedź Bożego pokoju
(Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44)
1.1.2. Wezwanie do czuwania
(Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37)
1.1.3. Pan naszą sprawiedliwością
(Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36)

1.2. Przygotowanie drogi dla Pana – II niedziela Adwentu
1.2.1. Przyjęcie postawy Jana Chrzciciela
(Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12)
1.2.2. Prostowanie ścieżek dla Pana
(Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8)
1.2.3. Napełnienie serca Bożą radością
(Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6)

1.3. Radość ze zbawienia – III niedziela Adwentu
1.3.1. Powody Bożej radości
(Iz 35,1-6a.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11)
1.3.2. Radość w każdym położeniu
(Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28)
1.3.3. Jezus źródłem pokoju
(So 3,14-18a; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18)

1.4. Spełnienie obietnicy zbawienia – IV niedziela Adwentu
1.4.1. Zapowiedź narodzin Jezusa
(Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24)
1.4.2. Tajemnica zwiastowania
(2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38)
1.4.3. Istota Bożej misji
(Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45)
1.5. Podsumowanie


Rozdział 2. Słowo stało się ciałem

2.1. Tajemnica Emmanuela – Boga z nami – 25 XII
2.1.1. „Dziecię nam się narodziło” (Iz 9,5a)
(Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14)
2.1.2. „Oto twój Zbawca przychodzi” (Iz 62,11b)
(Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20)
2.1.3. „Pan pocieszył swój lud” (Iz 52,9b)
(Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18)

2.2. Świadkowie Bożej miłości
2.2.1. Świadectwo prawdy – św. Szczepan
(Dz 6,8-10; 7,54-60; Ps 31; Mt 10,17-22)
2.2.2. Świadectwo miłości – św. Jan Ewangelista
(1 J 1,1-4; Ps 97; J 20,2-8)
2.2.3. Świadectwo ofiary – Święci Młodziankowie
(1 J 1,5-2,2; Ps 124; Mt 2,13-18)

2.3. Rodzina domowym Kościołem – święto Świętej Rodziny
2.3.1. „Z Egiptu wezwałem Syna mego” (Mt 2,15b)
(Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23) 61
2.3.2. „Dziecię zaś rosło i nabierało mocy” (Łk 2,40a)
(Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,22-40)
2.3.3. „Synu, czemuś nam to uczynił” (Łk 2,48b)
(Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52)

2.4. Ostatnie dni roku kalendarzowego
2.4.1. Należy zachować przykazania
(1 J 2,3-11; Ps 96; Łk 2,22-35)
2.4.2. Należy postępować według ducha
(1 J 2,12-17; Ps 96; Łk 2,36-40)
2.4.3. Należy kierować się prawdą
(1 J 2,18-21; Ps 96; J 1,1-18)

2.5. Święta po oktawie Bożego Narodzenia
2.5.1. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok
(Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21)
2.5.2. II niedziela po Narodzeniu Pańskim
(Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18)
2.5.3. Objawienie Pańskie
(Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)

2.6. Jesteśmy uczniami Chrystusa – oktawa Nowego Roku
2.6.1. Wezwani do świadectwa prawdy o Zbawicielu
(1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28)
2.6.2. Udział w Bożym dziecięctwie
(1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34)
2.6.3. Nasze trwanie w Chrystusie
(1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42)
2.6.4. Uczeń postępuje za Mistrzem
(1 J 3,11-21; Ps 100; J 1,43-51)
2.6.5. Uczeń Chrystusa wierzy w Jego Bóstwo
(1 J 5,5-13; Ps 147; Mk 1,6b-11)
2.6.6. Uczniowie wysłuchani przez Pana
(1 J 5,14-21; Ps 149; J 2,1-12)

2.7. Wymiar misyjny Kościoła – oktawa Objawienia Pańskiego
2.7.1. Głosić Ewangelię o królestwie Bożym
(1 J 3,22-4,6; Ps 2; Mt 4,12-17.23-25)
2.7.2. Naśladować Chrystusa w miłości
(1 J 4,7-10; Ps 72; Mk 6,34-44)
2.7.3. Chodzić z Chrystusem po wodzie
(1 J 4,11-18; Ps 72; Mk 6,45-52)
2.7.4. Kontynuować dzieło zbawcze Chrystusa
(1 J 4,19-5,4; Ps 72; Łk 4,14-22a)
2.7.5. Korzystać z nieskończonych możliwości wiary
(1 J 5,5-13; Ps 147; Łk 5,12-16)
2.7.6. Pokładać ufność w Panu
(1 J 5,14-21; Ps 149; J 3,22-30)
2.8. Podsumowanie


Rozdział 3. Moc zbawczej ofiary Chrystusa

3.1. Wezwanie do nawrócenia – I niedziela Wielkiego Postu
3.1.1. „Śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza” (Rz 5,14a)
(Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5, 12-19; Mt 4,1-11)
3.1.2. „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (Mk 1,15a)
(Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15)
3.1.3. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon” (Łk 4,8b)
(Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13)

3.2. Potrzeba nieustannej przemiany – II niedziela Wielkiego Postu
3.2.1. „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…” (Rdz 12,1)
(Rdz 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)
3.2.2. „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31b)
(Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10)
3.2.3. „Pan zawarł przymierze z Abrahamem” (Rdz 15,18a)
(Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28b-36)

3.3. Tajemnica Bożego daru – III niedziela Wielkiego Postu
3.3.1. „O, gdybyś znała dar Boży” (J 4,10a)
(Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42)
3.3.2. „Z domu mego Ojca nie róbcie targowiska” (J 2,16b)
(Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25)
3.3.3. „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,3b)
(Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9)

3.4. Widzenie Boga oczami wiary – IV niedziela Wielkiego Postu
3.4.1. „Idź, obmyj się w sadzawce Siloam” (J 9,7)
(1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41)
3.4.2. „Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu” (J 3,18a)
(2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21)
3.4.3. „Syn mój był umarły, a znów ożył” (Łk 15,24a)
(Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32)

3.5. Powstanie do nowego życia – V niedziela Wielkiego Postu
3.5.1. „Wydobywam was z grobów, ludu mój” (Ez 37,12b)
(Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45)
3.5.2. „Zawrę z domem Izraela nowe przymierze” (Jr 31,31b)
(Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33)
3.5.3. „Oto Ja dokonuję rzeczy nowej” (Iz 43,19a)
(Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11)

3.6. Naśladowanie Chrystusa Sługi – Niedziela Palmowa
3.6.1. „Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny” (Mt 21,5b)
(Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66)
3.6.2. „Czuwajcie i módlcie się” (Mk 14,38a)
(Mk 11,1-10; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47)
3.6.3. „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie” (J 12,13b)
(J 12,12-16; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56)
3.7. Podsumowanie


Rozdział 4. Radość zmartwychwstania

4.1. Chrystus zmartwychwstał – oktawa Wielkanocy
4.1.1. „Ujrzał i uwierzył” (J 20,8b) – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
(Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; 1 Kor 5,6b-8; J 20,1-9)
4.1.2. „Nie bójcie się” (Mt 28,10a) – poniedziałek po Wielkanocy
(Dz 2,14.22-32; Ps 16; Mt 28,8-15)
4.1.3. „Widziałam Pana” (J 20,18b) – wtorek po Wielkanocy
(Dz 2,36-41; Ps 33; J 20,11-18)
4.1.4. „Poznali Go przy łamaniu chleba” (Łk 24,35b) – środa po Wielkanocy
(Dz 3,1-10; Ps 105; Łk 24,13-35)
4.1.5. „Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48) – czwartek po Wielkanocy
(Dz 3,11-26; Ps 8; Łk 24,35-48)
4.1.6. „To jest Pan!” (J 21,7a) – piątek po Wielkanocy
(Dz 4,1-12; Ps 118; J 21,1-14)
4.1.7. „Idźcie na cały świat…” (Mk 16,15a) – sobota po Wielkanocy
(Dz 4,13-21; Ps 118; Mk 16,9-15)

4.2. Tajemnica Bożego Miłosierdzia – II niedziela wielkanocna
4.2.1. Niezniszczalne i niepokalane dziedzictwo
(Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31)
4.2.2. Dar wspólnoty chrześcijańskiej
(Dz 4,32-35; 1 J 5,1-6; J 20,19-31)
4.2.3. Przywróceni na nowo do życia
(Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31)

4.3. Jezus prowadzi nas do Ojca – III niedziela wielkanocna
4.3.1. Wykupieni drogocenną krwią Chrystusa
(Dz 2,14.22-28; 1 P 1,17-21; Łk 24,13-35)
4.3.2. Jezus naszym Rzecznikiem u Ojca
(Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5a; Łk 24,35-48)
4.3.3. Wezwani do większej miłości
(Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19)

4.4. Jezus Dobrym Pasterzem – IV niedziela wielkanocna
4.4.1. Jezus Chrystus jest naszą bramą
(Dz 2,14a.36-41; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10)
4.4.2. Jezus Chrystus oddaje za nas swoje życie
(Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18)
4.4.3. Jezus jest zbawicielem całego świata
(Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30)

4.5. Jezus żyje w swoim Kościele – V niedziela wielkanocna
4.5.1. Udział w dziele zbawczym Chrystusa
(Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12)
4.5.2. Trwanie w winnym krzewie
(Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8)
4.5.3. Nowe przykazanie miłości
(Dz 14,21-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35)

4.6. Prawo miłości Bożej – VI niedziela wielkanocna
4.6.1. Duch Święty Pocieszyciel
(Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21)
4.6.2. Boża miłość, wybór i przeznaczenie
(Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17)
4.6.3. Duch rozeznania we wspólnocie Kościoła
(Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29)

4.7. Tajemnica jedności Kościoła – VII niedziela wielkanocna
4.7.1. Jedność uczniów na wzór Trójcy Świętej
(Dz 1,12-14; 1 P 4,13-16; J 17,1-11a)
4.7.2. Powołani do świętości
(Dz 1,15-17.20a.20c-26; 1 J 4,11-16; J 17,11b-19)
4.7.3. Świadectwo odpowiedzialności za Kościół
(Dz 7,55-60; Ap 22,12-14.16-17.20; J 17,20-26)

4.8. Pięćdziesiątnica – Niedziela Zesłania Ducha Świętego
4.8.1. „Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało” (Jl 3,1a)
(Rdz 11,1-9; Wj 19,3-8a.16-20b; Ez 37,1-14; Jl 3,1-5; Rz 8,22-27; J 7,37-39)
4.8.2. „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22b)
(Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23)
4.9. Podsumowanie


Rozdział 5. Człowiek paschalny

5.1. Tajemnica nowego narodzenia – drugi tydzień
5.1.1. Trzeba narodzić się z Ducha
(Dz 4,23-31; Ps 2; J 3,1-8)
5.1.2. Trzeba uwierzyć, by mieć życie
(Dz 4,32-37; Ps 93; J 3,7-15)
5.1.3. Bóg nie chce naszej śmierci
(Dz 5,17-26; Ps 34; J 3,16-21)
5.1.4. Trzeba bardziej słuchać Boga
(Dz 5,27-33; Ps 34; J 3,31-36)
5.1.5. Nieskończone możliwości Boga
(Dz 5,34-42; Ps 27; J 6,1-15)
5.1.6. Rozeznanie najważniejszych spraw
(Dz 6,1-7; Ps 33; J 6,16-21)

5.2. Eucharystia źródłem nowego życia – trzeci tydzień
5.2.1. Pokarm dający życie wieczne
(Dz 6,8-15; Ps 119; J 6,22-29)
5.2.2. Jezus chlebem życia
(Dz 7,51-59;8,1; Ps 31; J 6,30-35)
5.2.3. Bóg niczego nie traci
(Dz 8,1b-8; Ps 66; J 6,35-40)
5.2.4. Pociągnięci przez Ojca przyjmujemy Chrystusa
(Dz 8,26-40; Ps 66; J 6,44-51)
5.2.5. Kiedy Chrystus jest prześladowany
(Dz 9,1-20; Ps 117; J 6,52-59)
5.2.6. Słowa Chrystusa są duchem i życiem
(Dz 9,31-42; Ps 116B; J 6,55.60-69)

5.3. Jezus Dobrym Pasterzem – czwarty tydzień
5.3.1. Uniwersalizm zbawienia
(Dz 11,1-18; Ps 42. 43; J 10,11-18)
5.3.2. Owce słuchają głosu pasterza
(Dz 11,19-26; Ps 87; J 10,22-30)
5.3.3. Jezus pełni wolę Ojca
(Dz 12,24-13,5a; Ps 67; J 12,44-50)
5.3.4. Jesteśmy sługami Chrystusa
(Dz 13,13-25; Ps 89; J 13,16-20)
5.3.5. Jezus jest jedyną drogą do Ojca
(Dz 13,26-33; Ps 2; J 14,1-6)
5.3.6. Ewangelizacja w imieniu Chrystusa
(Dz 13,44-52; Ps 98; J 14,7-14)

5.4. Trwanie w przyjaźni z Chrystusem – piąty tydzień
5.4.1. Zachowanie przykazań znakiem miłości
(Dz 14,5-18; Ps 115; J 14,21-26)
5.4.2. Udział w darze Bożego pokoju
(Dz 14,19-28; Ps 145; J 14,27-31a)
5.4.3. Znak latorośli w winnym krzewie
(Dz 15,1-6; Ps 122; J 15,1-8)
5.4.4. Wspólnotowe rozeznanie woli Bożej
(Dz 15,7-21; Ps 96; J 15,9-11)
5.4.5. Miłość wzajemna na wzór Chrystusa
(Dz 15,22-31; Ps 57; J 15,12-17)
5.4.6. Świat nienawidzi uczniów Chrystusa
(Dz 16,1-10; Ps 100; J 15,18-21)
5.5. Rola Ducha Świętego w Kościele – szósty tydzień
5.5.1. Duch Święty uzdalnia do świadectwa
(Dz 16,11-15; Ps 149; J 15,26-16,4a)
5.5.2. O czym przekonuje Duch Święty?
(Dz 16,22-34; Ps 138; J 16,5-11)
5.5.3. Duch prowadzi do całej prawdy
(Dz 17,15.22-18,1; Ps 148; J 16,12-15)
5.5.4. Duch Święty przemienia smutek w radość
(Dz 18,1-8; Ps 98; J 16,16-20)
5.5.5. Ból i radość duchowego rodzenia
(Dz 18,9-18; Ps 47; J 16,20-23a)
5.5.6. Modlitwa w imię Jezusa Chrystusa
(Dz 18,23-28; Ps 47; J 16,23b-28)
5.6. Modlitwa o jedność Kościoła – siódmy tydzień
5.6.1. Z Jezusem zwyciężamy świat
(Dz 19,1-8; Ps 68; J 16,29-33)
5.6.2. Modlitwa Jezusa za uczniów
(Dz 20,17-27; Ps 68; J 17,1-11a)
5.6.3. Modlitwa o jedność pasterzy
(Dz 20,28-38; Ps 68; J 17,11b-19)
5.6.4. Prośba za cały Kościół
(Dz 22,30.23,6-11; Ps 16; J 17,20-26)
5.6.5. Zawsze można miłować więcej
(Dz 25,13-21; Ps 103; J 21,15-19)
5.6.6. Jezus potrzebuje naszego świadectwa
(Dz 28,16-20.30-31; Ps 11; J 21,20-25)
5.7. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA
1. Źródła
2. Opracowania