Chrześcijanin GŁOSI EWANGELIĘ Rozważania do słowa Bożego różnych okresów liturgicznych Zobacz większe

Chrześcijanin GŁOSI EWANGELIĘ Rozważania do słowa Bożego różnych okresów liturgicznych

Nowy

ks. Jan Mikulski

: Książki

25,00 zł

Opis

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją rozważań biblijnych autora, które ukazały się w poprzednich latach. Obecny – piąty już tom rozważań, stanowi w pewnym sensie uzupełnienie dotychczasowych; pokazuje on, że w każdym czasie jesteśmy wezwani do głoszenia słowa Bożego, które już sami usłyszeliśmy. Czytelnik dysponuje więc już całością rozważań odnoszących się do słowa Bożego, które słyszymy w różnych okresach całego roku liturgicznego. W różnym czasie niejednokrotnie wraca do nas to samo słowo, kiedy jednak jest ono przyjmowane w Duchu Świętym, zawsze daje nowe spojrzenie na te same ludzkie i Boże sprawy. W związku z tym, w trakcie lektury zaproponowanych refleksji, czytelnik może napotkać myśli podobne do tych, które pojawiły się już wcześniej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-075-5
rok wydania 2012
ilość stron 296
format A5

Spis treści

WPROWADZENIE


Rozdział 1. Radosne oczekiwanie na Zbawiciela

1.1. Zapowiedź przyjścia Zbawiciela – I niedziela Adwentu
1.1.1. Zapowiedź Bożego pokoju
(Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44)
1.1.2. Wezwanie do czuwania
(Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37)
1.1.3. Pan naszą sprawiedliwością
(Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36)

1.2. Przygotowanie drogi dla Pana – II niedziela Adwentu
1.2.1. Przyjęcie postawy Jana Chrzciciela
(Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12)
1.2.2. Prostowanie ścieżek dla Pana
(Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8)
1.2.3. Napełnienie serca Bożą radością
(Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6)

1.3. Radość ze zbawienia – III niedziela Adwentu
1.3.1. Powody Bożej radości
(Iz 35,1-6a.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11)
1.3.2. Radość w każdym położeniu
(Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28)
1.3.3. Jezus źródłem pokoju
(So 3,14-18a; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18)

1.4. Spełnienie obietnicy zbawienia – IV niedziela Adwentu
1.4.1. Zapowiedź narodzin Jezusa
(Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24)
1.4.2. Tajemnica zwiastowania
(2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38)
1.4.3. Istota Bożej misji
(Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45)
1.5. Podsumowanie


Rozdział 2. Słowo stało się ciałem

2.1. Tajemnica Emmanuela – Boga z nami – 25 XII
2.1.1. „Dziecię nam się narodziło” (Iz 9,5a)
(Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14)
2.1.2. „Oto twój Zbawca przychodzi” (Iz 62,11b)
(Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20)
2.1.3. „Pan pocieszył swój lud” (Iz 52,9b)
(Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18)

2.2. Świadkowie Bożej miłości
2.2.1. Świadectwo prawdy – św. Szczepan
(Dz 6,8-10; 7,54-60; Ps 31; Mt 10,17-22)
2.2.2. Świadectwo miłości – św. Jan Ewangelista
(1 J 1,1-4; Ps 97; J 20,2-8)
2.2.3. Świadectwo ofiary – Święci Młodziankowie
(1 J 1,5-2,2; Ps 124; Mt 2,13-18)

2.3. Rodzina domowym Kościołem – święto Świętej Rodziny
2.3.1. „Z Egiptu wezwałem Syna mego” (Mt 2,15b)
(Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23) 61
2.3.2. „Dziecię zaś rosło i nabierało mocy” (Łk 2,40a)
(Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,22-40)
2.3.3. „Synu, czemuś nam to uczynił” (Łk 2,48b)
(Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52)

2.4. Ostatnie dni roku kalendarzowego
2.4.1. Należy zachować przykazania
(1 J 2,3-11; Ps 96; Łk 2,22-35)
2.4.2. Należy postępować według ducha
(1 J 2,12-17; Ps 96; Łk 2,36-40)
2.4.3. Należy kierować się prawdą
(1 J 2,18-21; Ps 96; J 1,1-18)

2.5. Święta po oktawie Bożego Narodzenia
2.5.1. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok
(Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21)
2.5.2. II niedziela po Narodzeniu Pańskim
(Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18)
2.5.3. Objawienie Pańskie
(Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)

2.6. Jesteśmy uczniami Chrystusa – oktawa Nowego Roku
2.6.1. Wezwani do świadectwa prawdy o Zbawicielu
(1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28)
2.6.2. Udział w Bożym dziecięctwie
(1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34)
2.6.3. Nasze trwanie w Chrystusie
(1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42)
2.6.4. Uczeń postępuje za Mistrzem
(1 J 3,11-21; Ps 100; J 1,43-51)
2.6.5. Uczeń Chrystusa wierzy w Jego Bóstwo
(1 J 5,5-13; Ps 147; Mk 1,6b-11)
2.6.6. Uczniowie wysłuchani przez Pana
(1 J 5,14-21; Ps 149; J 2,1-12)

2.7. Wymiar misyjny Kościoła – oktawa Objawienia Pańskiego
2.7.1. Głosić Ewangelię o królestwie Bożym
(1 J 3,22-4,6; Ps 2; Mt 4,12-17.23-25)
2.7.2. Naśladować Chrystusa w miłości
(1 J 4,7-10; Ps 72; Mk 6,34-44)
2.7.3. Chodzić z Chrystusem po wodzie
(1 J 4,11-18; Ps 72; Mk 6,45-52)
2.7.4. Kontynuować dzieło zbawcze Chrystusa
(1 J 4,19-5,4; Ps 72; Łk 4,14-22a)
2.7.5. Korzystać z nieskończonych możliwości wiary
(1 J 5,5-13; Ps 147; Łk 5,12-16)
2.7.6. Pokładać ufność w Panu
(1 J 5,14-21; Ps 149; J 3,22-30)
2.8. Podsumowanie


Rozdział 3. Moc zbawczej ofiary Chrystusa

3.1. Wezwanie do nawrócenia – I niedziela Wielkiego Postu
3.1.1. „Śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza” (Rz 5,14a)
(Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5, 12-19; Mt 4,1-11)
3.1.2. „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (Mk 1,15a)
(Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15)
3.1.3. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon” (Łk 4,8b)
(Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13)

3.2. Potrzeba nieustannej przemiany – II niedziela Wielkiego Postu
3.2.1. „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…” (Rdz 12,1)
(Rdz 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)
3.2.2. „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31b)
(Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10)
3.2.3. „Pan zawarł przymierze z Abrahamem” (Rdz 15,18a)
(Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28b-36)

3.3. Tajemnica Bożego daru – III niedziela Wielkiego Postu
3.3.1. „O, gdybyś znała dar Boży” (J 4,10a)
(Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42)
3.3.2. „Z domu mego Ojca nie róbcie targowiska” (J 2,16b)
(Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25)
3.3.3. „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,3b)
(Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9)

3.4. Widzenie Boga oczami wiary – IV niedziela Wielkiego Postu
3.4.1. „Idź, obmyj się w sadzawce Siloam” (J 9,7)
(1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41)
3.4.2. „Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu” (J 3,18a)
(2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21)
3.4.3. „Syn mój był umarły, a znów ożył” (Łk 15,24a)
(Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32)

3.5. Powstanie do nowego życia – V niedziela Wielkiego Postu
3.5.1. „Wydobywam was z grobów, ludu mój” (Ez 37,12b)
(Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45)
3.5.2. „Zawrę z domem Izraela nowe przymierze” (Jr 31,31b)
(Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33)
3.5.3. „Oto Ja dokonuję rzeczy nowej” (Iz 43,19a)
(Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11)

3.6. Naśladowanie Chrystusa Sługi – Niedziela Palmowa
3.6.1. „Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny” (Mt 21,5b)
(Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66)
3.6.2. „Czuwajcie i módlcie się” (Mk 14,38a)
(Mk 11,1-10; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47)
3.6.3. „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie” (J 12,13b)
(J 12,12-16; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56)
3.7. Podsumowanie


Rozdział 4. Radość zmartwychwstania

4.1. Chrystus zmartwychwstał – oktawa Wielkanocy
4.1.1. „Ujrzał i uwierzył” (J 20,8b) – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
(Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; 1 Kor 5,6b-8; J 20,1-9)
4.1.2. „Nie bójcie się” (Mt 28,10a) – poniedziałek po Wielkanocy
(Dz 2,14.22-32; Ps 16; Mt 28,8-15)
4.1.3. „Widziałam Pana” (J 20,18b) – wtorek po Wielkanocy
(Dz 2,36-41; Ps 33; J 20,11-18)
4.1.4. „Poznali Go przy łamaniu chleba” (Łk 24,35b) – środa po Wielkanocy
(Dz 3,1-10; Ps 105; Łk 24,13-35)
4.1.5. „Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48) – czwartek po Wielkanocy
(Dz 3,11-26; Ps 8; Łk 24,35-48)
4.1.6. „To jest Pan!” (J 21,7a) – piątek po Wielkanocy
(Dz 4,1-12; Ps 118; J 21,1-14)
4.1.7. „Idźcie na cały świat…” (Mk 16,15a) – sobota po Wielkanocy
(Dz 4,13-21; Ps 118; Mk 16,9-15)

4.2. Tajemnica Bożego Miłosierdzia – II niedziela wielkanocna
4.2.1. Niezniszczalne i niepokalane dziedzictwo
(Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31)
4.2.2. Dar wspólnoty chrześcijańskiej
(Dz 4,32-35; 1 J 5,1-6; J 20,19-31)
4.2.3. Przywróceni na nowo do życia
(Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31)

4.3. Jezus prowadzi nas do Ojca – III niedziela wielkanocna
4.3.1. Wykupieni drogocenną krwią Chrystusa
(Dz 2,14.22-28; 1 P 1,17-21; Łk 24,13-35)
4.3.2. Jezus naszym Rzecznikiem u Ojca
(Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5a; Łk 24,35-48)
4.3.3. Wezwani do większej miłości
(Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19)

4.4. Jezus Dobrym Pasterzem – IV niedziela wielkanocna
4.4.1. Jezus Chrystus jest naszą bramą
(Dz 2,14a.36-41; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10)
4.4.2. Jezus Chrystus oddaje za nas swoje życie
(Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18)
4.4.3. Jezus jest zbawicielem całego świata
(Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30)

4.5. Jezus żyje w swoim Kościele – V niedziela wielkanocna
4.5.1. Udział w dziele zbawczym Chrystusa
(Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12)
4.5.2. Trwanie w winnym krzewie
(Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8)
4.5.3. Nowe przykazanie miłości
(Dz 14,21-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35)

4.6. Prawo miłości Bożej – VI niedziela wielkanocna
4.6.1. Duch Święty Pocieszyciel
(Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21)
4.6.2. Boża miłość, wybór i przeznaczenie
(Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17)
4.6.3. Duch rozeznania we wspólnocie Kościoła
(Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29)

4.7. Tajemnica jedności Kościoła – VII niedziela wielkanocna
4.7.1. Jedność uczniów na wzór Trójcy Świętej
(Dz 1,12-14; 1 P 4,13-16; J 17,1-11a)
4.7.2. Powołani do świętości
(Dz 1,15-17.20a.20c-26; 1 J 4,11-16; J 17,11b-19)
4.7.3. Świadectwo odpowiedzialności za Kościół
(Dz 7,55-60; Ap 22,12-14.16-17.20; J 17,20-26)

4.8. Pięćdziesiątnica – Niedziela Zesłania Ducha Świętego
4.8.1. „Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało” (Jl 3,1a)
(Rdz 11,1-9; Wj 19,3-8a.16-20b; Ez 37,1-14; Jl 3,1-5; Rz 8,22-27; J 7,37-39)
4.8.2. „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22b)
(Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23)
4.9. Podsumowanie


Rozdział 5. Człowiek paschalny

5.1. Tajemnica nowego narodzenia – drugi tydzień
5.1.1. Trzeba narodzić się z Ducha
(Dz 4,23-31; Ps 2; J 3,1-8)
5.1.2. Trzeba uwierzyć, by mieć życie
(Dz 4,32-37; Ps 93; J 3,7-15)
5.1.3. Bóg nie chce naszej śmierci
(Dz 5,17-26; Ps 34; J 3,16-21)
5.1.4. Trzeba bardziej słuchać Boga
(Dz 5,27-33; Ps 34; J 3,31-36)
5.1.5. Nieskończone możliwości Boga
(Dz 5,34-42; Ps 27; J 6,1-15)
5.1.6. Rozeznanie najważniejszych spraw
(Dz 6,1-7; Ps 33; J 6,16-21)

5.2. Eucharystia źródłem nowego życia – trzeci tydzień
5.2.1. Pokarm dający życie wieczne
(Dz 6,8-15; Ps 119; J 6,22-29)
5.2.2. Jezus chlebem życia
(Dz 7,51-59;8,1; Ps 31; J 6,30-35)
5.2.3. Bóg niczego nie traci
(Dz 8,1b-8; Ps 66; J 6,35-40)
5.2.4. Pociągnięci przez Ojca przyjmujemy Chrystusa
(Dz 8,26-40; Ps 66; J 6,44-51)
5.2.5. Kiedy Chrystus jest prześladowany
(Dz 9,1-20; Ps 117; J 6,52-59)
5.2.6. Słowa Chrystusa są duchem i życiem
(Dz 9,31-42; Ps 116B; J 6,55.60-69)

5.3. Jezus Dobrym Pasterzem – czwarty tydzień
5.3.1. Uniwersalizm zbawienia
(Dz 11,1-18; Ps 42. 43; J 10,11-18)
5.3.2. Owce słuchają głosu pasterza
(Dz 11,19-26; Ps 87; J 10,22-30)
5.3.3. Jezus pełni wolę Ojca
(Dz 12,24-13,5a; Ps 67; J 12,44-50)
5.3.4. Jesteśmy sługami Chrystusa
(Dz 13,13-25; Ps 89; J 13,16-20)
5.3.5. Jezus jest jedyną drogą do Ojca
(Dz 13,26-33; Ps 2; J 14,1-6)
5.3.6. Ewangelizacja w imieniu Chrystusa
(Dz 13,44-52; Ps 98; J 14,7-14)

5.4. Trwanie w przyjaźni z Chrystusem – piąty tydzień
5.4.1. Zachowanie przykazań znakiem miłości
(Dz 14,5-18; Ps 115; J 14,21-26)
5.4.2. Udział w darze Bożego pokoju
(Dz 14,19-28; Ps 145; J 14,27-31a)
5.4.3. Znak latorośli w winnym krzewie
(Dz 15,1-6; Ps 122; J 15,1-8)
5.4.4. Wspólnotowe rozeznanie woli Bożej
(Dz 15,7-21; Ps 96; J 15,9-11)
5.4.5. Miłość wzajemna na wzór Chrystusa
(Dz 15,22-31; Ps 57; J 15,12-17)
5.4.6. Świat nienawidzi uczniów Chrystusa
(Dz 16,1-10; Ps 100; J 15,18-21)
5.5. Rola Ducha Świętego w Kościele – szósty tydzień
5.5.1. Duch Święty uzdalnia do świadectwa
(Dz 16,11-15; Ps 149; J 15,26-16,4a)
5.5.2. O czym przekonuje Duch Święty?
(Dz 16,22-34; Ps 138; J 16,5-11)
5.5.3. Duch prowadzi do całej prawdy
(Dz 17,15.22-18,1; Ps 148; J 16,12-15)
5.5.4. Duch Święty przemienia smutek w radość
(Dz 18,1-8; Ps 98; J 16,16-20)
5.5.5. Ból i radość duchowego rodzenia
(Dz 18,9-18; Ps 47; J 16,20-23a)
5.5.6. Modlitwa w imię Jezusa Chrystusa
(Dz 18,23-28; Ps 47; J 16,23b-28)
5.6. Modlitwa o jedność Kościoła – siódmy tydzień
5.6.1. Z Jezusem zwyciężamy świat
(Dz 19,1-8; Ps 68; J 16,29-33)
5.6.2. Modlitwa Jezusa za uczniów
(Dz 20,17-27; Ps 68; J 17,1-11a)
5.6.3. Modlitwa o jedność pasterzy
(Dz 20,28-38; Ps 68; J 17,11b-19)
5.6.4. Prośba za cały Kościół
(Dz 22,30.23,6-11; Ps 16; J 17,20-26)
5.6.5. Zawsze można miłować więcej
(Dz 25,13-21; Ps 103; J 21,15-19)
5.6.6. Jezus potrzebuje naszego świadectwa
(Dz 28,16-20.30-31; Ps 11; J 21,20-25)
5.7. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA
1. Źródła
2. Opracowania