TEISTYCZNE PODSTAWY NAUKI Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga Zobacz większe

TEISTYCZNE PODSTAWY NAUKI Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga

Nowy

Miłosz Hołda

: Biblioteka Religioni et Litteris
: Filozofia, Studia interdyscyplinarne
: Książki

37,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-197-4
rok wydania 2014
ilość stron 308
format B5

Spis treści

Skróty używane w książce

Wstęp


Rozdział I:
Argument z istnienia świadomego podmiotu

1. Uwagi wprowadzające
2. Argument Morelanda
2.1. Kontekst argumentu – spór naturalizmu z teizmem
2.2. Sformułowanie argumentu
3. Analiza argumentu
3.1. Zdarzenia mentalne są realnymi i całkowicie niefizycznymi bytami mentalnymi
3.2. Określone typy zdarzeń mentalnych są regularnie skorelowane z określonymi typami zdarzeń fizycznych
3.3. Istnieje wyjaśnienie tych korelacji
3.4. Wyjaśnienie osobowe różni się od naturalnego wyjaśnienia naukowego
3.5. Wyjaśnienie korelacji psychofizycznych jest albo wyjaśnieniem osobowym, albo naturalnym wyjaśnieniem naukowym
3.6. Wyjaśnienie to nie jest naturalnym wyjaśnieniem naukowym
3.7. Zatem wyjaśnienie jest osobowe
3.8. Jeśli wyjaśnienie jest osobowe, to jest teistyczne
3.9. Wyjaśnienie jest teistyczne
4. Pytania i problemy
4.1. Argument ze świadomości a inne argumenty
4.2. Możliwość porównywania wyjaśnień „naukowych” i „osobowych”
4.3. Problem explanansa


Rozdział II: Argument z matematyczności przyrody jako przedmiotu poznania

1. Poznawalność świata – matematyczność przyrody
1.1. Spór o matematyczność przyrody jako nowa wersja sporu o intelligibilitas entis
1.2. Starożytny platonizm matematyczny a współczesne dyskusje wokół matematyczności przyrody
2. Hellera-Życińskiego argument z matematyczności przyrody
2.1. Źródła argumentu
2.2. Sformułowanie argumentu
3. Analiza argumentu
3.1. Matematyka jest skuteczna w zastosowaniach do nauk empirycznych
3.2. Istnieje wyjaśnienie tego faktu
3.3. Wyjaśnieniem tego faktu jest to, że przyroda posiada cechę matematyczności (matematyczność ontologiczna)
3.4. Przyroda może być ontologicznie matematyczna tylko przy założeniu, że realizują się w niej matematyczne struktury
3.5. Struktury matematyczne istnieją niezależnie od świata przyrody i od człowieka
3.6. Struktury te stanowią potencjalności, które są aktualizowane w świecie
3.7. Jedynie Bóg, do którego natury należą owe struktury, może je zaktualizować
3.8. Wyjaśnieniem matematyczności przyrody jest odwołanie się do wolnego działania Boga, którego umysł zawiera matematyczne struktury
4. Argument z matematyczności przyrody a inne argumenty
4.1. Nieplatonistyczny argument z istnienia obiektów abstrakcyjnych
4.2. Argumenty pokrewne
4.3. Epistemologiczność argumentu


Rozdział III:
Argument z relacji między podmiotem a przedmiotem

1. Uwagi wprowadzające
1.1. Pytanie o relację między podmiotem poznającym a przedmiotem poznania
1.2. Problem sceptycyzmu
2. Sformułowanie argumentu transcendentalnego Walkera
3. Analiza argumentu
3.1. Istnieje nauka, która dostarcza uzasadnionej, nieprzypadkowej i prawdziwej wiedzy o świecie
3.2. Istnieje wyjaśnienie faktu nauki
3.3. Rozumowania stosowane w nauce to interpretacje doświadczenia oparte na normatywnych zasadach wnioskowania
3.4. Zasady wnioskowania są kategorycznymi imperatywami rozumu, o których posiadamy wiedzę a priori
3.5. Aprioryczna obowiązywalność zasad wnioskowania może zostać wyjaśniona albo przez rozwiązanie ‘empiryczne’, albo przez rozwiązanie ‘kantowskie’, albo przez rozwiązanie ‘teistyczne’
3.6. Ani rozwiązanie ‘empiryczne’, ani ‘kantowskie’ nie jest do przyjęcia
3.7. Wyjaśnienie faktu nauki polega zatem na odwołaniu się do czynnika, który może zapewnić odpowiedniość między koniecznymi zasadami myślenia a światem (rozwiązanie ‘teistyczne’)
3.8. Czynnikiem takim może być jedynie niezależny od świata, działający celowo, obdarzony niezwykłą mocą i wiedzą, a także zainteresowany naszym dobrem byt, który zapewnia korespondencję między naszym myśleniem a światem
3.9. Aby usprawiedliwić istnienie nauki, musimy zatem odwołać się do Boga
4. Argument Walkera a inne argumenty
4.1. Inne argumenty teistyczne formułowane w odniesieniu do rozumowań stosowanych w nauce
4.2. Argument z warunków racjonalności


Rozdział IV:
Cel nauki – wspólnota badawcza –
przybliżanie do prawdy. Argumenty z praktyki naukowej

1. Problem uzasadnienia a współczesny antyrealizm
1.1. „Epistemiczne” koncepcje prawdziwości
1.2. Antyrealizm: od Dummetta do Putnama
2. Argument Dummetta
2.1. Antyrealizm semantyczny Dummetta
2.2. Sformułowanie argumentu
2.3. Analiza argumentu
3. Problemy związane z argumentem
3.1. ‘Bóg Dummetta’
3.2. Argument Dummetta a inne argumenty
4. Argument z odwołania się do Idealnie Racjonalnej Wspólnoty Badaczy
4.1. Antyrealizm Putnama
4.2. Argument Plantingi-Rei
5. Argument z istnienia nauki rozumianej instytucjonalnie
5.1. Antyrealizm pragmatyczny
5.2. „Epistemiczny autorytet nauki”
5.3. Sformułowanie i komentarz do argumentu
5.4. Argument z nauki rozumianej instytucjonalnie a inne argumenty
6. Argumenty z praktyki naukowej – podsumowanie


Rozdział V:
Argumenty epistemologiczne a teologia naturalna uprawiana w kontekście nauki

1. Argumenty epistemologiczne na tle innych argumentów za istnieniem Boga
1.1. „Maksymalnie spójny” zbiór argumentów
1.2. ‘Nowość’ argumentów epistemologicznych
2. ‘Bóg argumentów epistemologicznych’ a Bóg „klasycznego teizmu”
3. Argumenty epistemologiczne a „nowa teologia naturalna”
3.1. Pojęcie „nowej teologii naturalnej”
3.2. Możliwe strategie teologii naturalnej wobec nauki
3.3. Argumenty epistemologiczne jako strategie teologii naturalnej
4. Apologetyczne znaczenie argumentów epistemologicznych
4.1. Apologetyczne korzyści z odwoływania się do nauki
4.2. Domniemany konflikt nauki z teizmem
4.3. Znaczenie „rozumowania do najlepszego wyjaśnienia”

Zakończenie

Bibliografia