W POSZUKIWANIU KATECHEZY RODZICÓW. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE Zobacz większe

W POSZUKIWANIU KATECHEZY RODZICÓW. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE

Nowy

Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala

: Dzisiaj...
: Książki

9,90 zł

Opis

Publikacja ta traktuje o współpracy Kościoła z rodzinami poprzez katechezę szkolną, podstawową formę oddziaływania formacyjnego Kościoła na wierzącego. W książce zostały przedstawione różne problemy i potrzeby rodziców związane z ciągle zmieniającą się sytuacją rodziny i małżeństwa. Znajduje się w niej również refleksja, jak dokonać aktualizacji misji Kościoła w tym względzie, jak zaradzić problemom współczesnych rodzin, a także w jaki sposób udoskonalić współpracę Kościoła z rodzicami na katechezie.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733253-8-8
rok wydania 2007
typ wydania1 1
ilość stron 382
format B5

Spis treści

Słowo wstępne

I. Kontekst religijno-kulturowy

Ks. Jan Banach
Jaka jest kondycja polskiej rodziny?

Ks. Piotr Łabuda
Rodzina – wspólnota życia i wychowania w Biblii

Magdalena Butrymowicz
Rodzina indiańska w XVII wieku.
Na przykładzie Indian Huron i Ligi Pięciu Narodów

Ks. Janusz Królikowski
Kryzys religijności dzisiejszej młodzieży. Propozycje


II. Rodzina od wewnątrz

Ks. Dariusz Krok
Interakcyjne uwarunkowania komunikacji rodziców z dziećmi

Mirosława Gawęcka
Współpraca szkoły z rodzicami w rozwiązywaniu problemów rodziny wiktymologicznej

Marta Komorowska-Pudło
Dostrzec, zrozumieć, wspierać rozwój psychoseksualny własnego dziecka

Ks. Marek Kluz
Rola rodziny, szkoły i Kościoła w wychowaniu do ludzkiej płciowości


III. Życie religijne w rodzinie

Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Św. Monika przykładem kobiety pełnej wiary i zatroskanej matki

S. Anna Emmanuela Klich
Współpraca z rodzicami w kształtowaniu biblijnego obrazu Boga

Ks. Czesław Krakowiak
Udział rodziców w przygotowaniu do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej


IV. Kościół i katecheza

Teresa Kowalczyk
Korelacja szkolnej katechezy dzieci pierwszokomunijnych z parafialną katechezą ich rodziców. Doświadczenia gnieźnieńskiej parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego

Ks. Marek Kowalczyk
Propozycja „katechezy doskonalącej” dla rodziców młodzieży gimnazjalnej

Ks. Józef Stala
Konieczność i uwarunkowania współczesnej katechezy przedmałżeńskiej

Ks. Mieczysław Polak
Wprowadzenie w doświadczenie życia i wiary w katechezie rodzinnej

Ks. Andrzej Offmański
Współwychowanie młodego pokolenia
przez rodzinę i parafię. Próba rozwiązania problemu

Ks. Stanisław Kulpaczyński
Współpraca katechetów z rodzicami w teorii i praktyce szkolnej

Ks. Piotr Tomasik
Dialog z rodzicami katechizowanych – możliwości i granice

Anna Zellma
Współpraca katechety z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych w opinii studentów teologii


V. Szkoła i wychowanie

Ks. Stanisław Dziekoński
Współpraca nauczyciela z rodzicami przy aktualnym stanie rozwoju edukacji szkolnej

Anna Fidelus
Działania profilaktyczne rodziny i szkoły wobec zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży

Ks. Janusz Mastalski
Pedagogizacja rodziców w świetle zadań wychowawczych szkoły

Ks. Adam Skreczko
Współpraca nauczyciela z rodzicami
w kształtowaniu kultury pedagogicznej


VI. Sytuacje szczególnej troski

Ewa Domagała-Zyśk
Współpraca wychowawcy
z rodzicami dziecka mającego trudności w uczeniu się

Ks. Dariusz Lipiec
Uwarunkowania i kierunki współpracy katechety
z rodzicami dziecka z uszkodzonym wzrokiem

Bożena Sidor
Współpraca z rodzicami dzieci
z niepełnosprawnością – problemy i wyzwania

Ks. Krzysztof Sosna
Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych umysłowo

Summary

Zusammenfassung

Sommario

Resumen

 

Fragment

Skala migracji zarobkowych w diecezji tarnowskiej

Sygnalizując sytuację, w jakiej znajdują się w obecnej rzeczywistość polskie rodziny, nie sposób nie uwzględnić zjawiska migracji zarobkowych. Powszechne doświadczenie licznych wyjazdów za pracą, krótko- i długookresowych, każe zastanowić się, jaki jest ich wpływ na kondycję rodzin. Dla zobrazowania skali tego zjawiska zostaną zaprezentowane informacje na temat migracji z terenów diecezji tarnowskiej.
Pewną próbą uchwycenia rozmiarów migracji zarobkowej na terenie diecezji tarnowskiej był „Sondaż na temat wyjazdów zarobkowych za granicę” przeprowadzony jesienią 2006 roku w kilku ośrodkach diecezji. Sondaż przeprowadzono wśród młodzieży 8 szkół średnich i gimnazjalnych, w 7 ośrodkach diecezji . W sumie przebadano 474 uczniów. Większość, bo ponad 63% ankietowanych, mieszkała na terenach wiejskich diecezji. W próbie ukazania dynamiki zjawiska migracji wykorzystane zostaną również dane, zamieszczone w raporcie z badań nad religijnością, prowadzonych w diecezji tarnowskiej przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego Księży Pallotynów (ISKK) na wiosnę 2000 roku.
Nieco ponad 34% ankietowanych uczniów zadeklarowało, iż ktoś z ich najbliższej rodziny (tata, mama, brat, siostra, dziadek lub babcia) przebywał w chwili przeprowadzania badań – na przełomie X i XI 2006 roku – za granicą w celach zarobkowych. Deklaracje o migracji są bardzo podobne na wsi i w mieście. Pracę za granicą podejmowało 34% bliskich uczniów zamieszkałych na wsi oraz prawie 35% badanych zamieszkałych w mieście.
Powyższe dane pozwalają na uogólnienie – w 1/3 rodzin diecezji tarnowskiej ktoś z najbliższych członków rodziny pracuje za granicą kraju. Pewne potwierdzenie tej tezy można znaleźć w badaniach ogólnopolskich – w wynikach badań ogłoszonych przez COBOS w styczniu 2007 roku stwierdzono, iż co trzeci Polak ma w rodzinie osobę, która wyjechała za granicę w poszukiwaniu pracy. Trudno stwierdzić dokładnie, jaka liczba diecezjan podejmuje migracje zarobkową. Dla zobrazowania skali zjawiska warto przywołać dane zbierane przy okazji wizyty kolędowej w diecezji przemyskiej; szacuje się, że ponad 57 tys. katolików diecezji przemyskiej pracowało okresowo w roku 2006 poza granicami Polski – ta liczba stanowi 7,2% wszystkich wiernych diecezji przemyskiej .
W badaniach Instytutu Statystyki Księży Pallotynów, przeprowadzonych w diecezji tarnowskiej w roku 2000, jakąkolwiek migrację, krajową lub zagraniczną, w latach 1989 do 1999 zadeklarowało 11% ankietowanych . Ze względu na inny charakter dostępnych danych trudno podać dokładnie skalę wzrostu zjawiska migracji zagranicznych pomiędzy latami 90. a badaniami z roku 2006. Jednak nawet wyniki dostępne pozwalają na ogólne stwierdzenie, że pomiędzy tymi badaniami nastąpił duży wzrost liczby migrujących za granicę z terenu diecezji tarnowskiej. Z pewnością przyczyn tego wzrostu należy upatrywać we wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i w otwarciu rynku pracy niektórych państw unijnych.
O skali zjawiska zagranicznych migracji zarobkowych w całej diecezji tarnowskiej świadczy również odpowiedź na pytanie sondażu: czy wcześniej ktoś z najbliższej rodziny pracował za granicą? Pozytywnie odpowiedziało na to pytanie prawie 64% badanych. Zarobkową emigrację w przeszłości podejmowano w rodzinach 62% badanych mieszkających w mieście i w rodzinach 65% ankietowanych mieszkających na wsi. Warto znów zauważyć, iż skala zjawiska jest podobna i w mieście, i na wsi.
Najczęściej w rodzinach ankietowanych wyjeżdżają ojcowie – prawie 40% odpowiedzi. Działo się to częściej na wsi – 47% badanych, znacznie rzadziej w miastach, tak zadeklarowało 27% ankietowanych. 21% z ogółu badanych zadeklarowało, iż za granicą przebywa ich brat (wyjazdy braci były częstsze w miastach: 27% do 18%). Trzecią grupą co do częstości wyjazdów są siostry – dotyczyło to nieco ponad 18% ankietowanych (znów częstsze wyjazdy w miastach: 23% do 15%). Prawie 14% badanych odpowiedziało, iż na emigracji zarobkowej przebywa ich mama (podobne odsetki w mieście i na wsi). Na ostatnim miejscu co do pracy za granicą znaleźli się dziadkowie ankietowanych nieco ponad 7% (por. Wykres 8).
Analizując płeć i status cywilny migrujących w roku 2006, można zauważyć, że większość migrujących z terenu diecezji tarnowskiej stanowili mężczyźni – 65% odpowiedzi; kobiety to nieco ponad 1/3 migrujących za granicę. Wyniki badań migracji z lat 1989-1999 odnośnie do wszystkich migrujących (migracje krajowe i zagraniczne) są podobne – 64% migrujących ówcześnie z terenu diecezji to mężczyźni, 36% kobiety. Jednak, jeżeli chodzi o migracje zagraniczne, to były one wówczas równie częste wśród mężczyzn jak i wśród kobiet – w granicach 38% wszystkich migrujących. Pomimo że obecnie do pracy za granicę wyjeżdża dużo ludzi młodych, to jednak według sondażu większość wyjeżdżających stanowią rodzice – 58%. Częściej wyjeżdżają osoby, które mają już założone rodziny. To z pewnością nie pozostaje bez wpływu na wiele spraw życia rodzinnego.
Migrujący członkowie rodzin badanej grupy najchętniej wyjeżdżali do Anglii (prawie 24% odpowiedzi). Podobne wyniki podano we wspomnianym już sondażu COBOS ze stycznia 2007 roku (22% odpowiedzi). Drugim chętnie wybieranym krajem były Niemcy (17,5%); następnym Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (12,5%), a w dalszej kolejności Irlandia (10,6%), Austria (6,9%), Francja (5%) i Hiszpania (3,8%). Badania Instytutu Księży Palotynów rysują nieco inny obraz. W latach 90. z terenu diecezji tarnowskiej najczęściej wyjeżdżano do Niemiec – prawie 27% migrujących, do Austrii – nieco ponad 19% oraz do USA – nieco ponad 15% wyjeżdżających. Pewna zmiana preferencji jest z pewnością spowodowana wspomnianym już wejściem Polski do Unii Europejskiej i otwarciem unijnych rynków pracy (por. Wykres 9).
Według sondażu z roku 2006 nieco ponad połowa migracji zagranicznych (51%) z terenu diecezji tarnowskiej to migracje krótkookresowe; pozostałe 49% to migracje długookresowe, trwające dłużej niż 1 rok. Z tej grupy ponad 32% migrujących przebywa za granicą 3 i więcej lat. Dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego z lat 90. pokazują nieco inny obraz – prawie 64% migracji z terenu diecezji tarnowskiej to migracje krótkookresowe; pozostałe 36% to migracje długookresowe. Czas migracji zdaje się więc wydłużać.