Procedura recenzowania publikacji Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej BIBLOS

1. Po zakwalifikowaniu przez dyrektora i zespół redakcyjny zgłoszonej książki do prac redakcyjnych Wydawnictwo dokonuje wyboru dwóch niezależnych recenzentów.

2. Recenzenci wybierani są spośród autorytetów uznanych w danej dziedziniez ośrodków akademickich w całej Polsce, a w szczególnych przypadkach z ośrodków zagranicznych, przy czym nie mogą się oni znajdować się w jakiejkolwiek relacji osobistej bądź służbowej z Autorem (Autorami) książki.

3. Po wyborze recenzentów Wydawnictwo kieruje do nich książkę bez ujawniania nazwiska Autora (Autorów) oraz jednostki naukowej, w jakiej pracuje (pracują). Również personalia recenzentów są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora (Autorów) i za jego (ich) zgodą w przypadku recenzji negatywnej.

4. Wybrani recenzenci dokonują recenzji według przyjętego przez Wydawnictwo wzoru recenzji wydawniczej. Imię i nazwisko recenzenta może być opublikowane w recenzowanej książce tylko za jego zgodą.

5. Recenzenci przesyłają sporządzone recenzje w ustalonym terminie w formie elektronicznej na adres e-mail Wydawnictwa. Jeżeli z ważnych powodów recenzent nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym wydawcę.

6. Po wpłynięciu recenzji zawierającej uwagi krytyczne Wydawnictwo kieruje ją do Autora (Autorów), który (którzy) dokonuje (dokonują) wymaganych poprawek. Recenzent może zastrzec sobie prawo do ponownej recenzji książki po wprowadzeniu do niej poprawek. Jeżeli Autor (Autorzy) nie zgadza (nie zgadzają) się z uwagami, formułuje (formułują) odpowiedzi i przesyła (przesyłają) je do Wydawnictwa. Wydawnictwo konsultuje odpowiedź Autora (Autorów) z recenzentem i na tej podstawie podejmuje decyzję, czy książka może trafić do druku.

7. W przypadku recenzji dyskwalifikującej wartość naukową książki Wydawnictwo podejmuje decyzję o odrzuceniu jej lub kieruje ją do innego – trzeciego recenzenta.

8. Zarówno recenzowane książki, jak i ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac/recenzji osobom trzecim – z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym – jest niedopuszczalne.

9. Recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Za niedopuszczalną uznaje się personalną krytykę autora pracy. Uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

10. Recenzent powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.

11. Recenzent nie może wykorzystywać tekstu recenzowanej książki do swoich osobistych celów.

12. W przypadku zgłoszonego przez recenzenta konfliktu interesów z autorem tekstu wydawnictwo wyznacza innego recenzenta.