Procedura wydawnicza Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej BIBLOS

1. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS przyjmuje do wydania następujące publikacje: monografie naukowe, rozprawy habilitacyjne, rozprawy doktorskie, raporty z badań, komentarze prawnicze, opracowania posympozyjne, podręczniki akademickie.

2. Przesłana do Wydawnictwa książka winna być oryginalnym opracowaniem Autora (Autorów) z zakresu danej dyscypliny naukowej, jaką reprezentuje. Wydawnictwo sprawdza przesłaną publikację programem antyplagiatowym z największą bazą porównawczą w Polsce dostarczanym przez Plagiat.pl.

3. Wydawnictwo przyjmuje, że książka nie była wcześniej publikowana i nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83).

4. Autor (Autorzy) przesyła (przesyłają) do Wydawnictwa drogą elektroniczną książkę wraz z oświadczeniem, że nie była ona wcześniej publikowana.

5. Po zgłoszeniu publikacji do druku następuje proces uzyskania pozytywnej wewnętrznej recenzji/opinii wydawniczej dyrektora wydawnictwa i zespołu redakcyjnego. Analizie zespołu podlegają następujące kwestie:

– zgodność publikacji z profilem Wydawnictwa,

– oryginalność tematu,

– poziom naukowy i językowo-warsztatowy przedstawionej publikacji.

6. Wszystkie publikacje naukowe poddawane są także procedurze zewnętrznej recenzji naukowej.

7. Procedura recenzowania książki jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor (Autorzy), przesyłając książkę do Wydawnictwa, wyraża (wyrażają) zgodę na proces recenzji.

8. Wydawnictwo oświadcza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamanie i naruszanie zasad etyki oraz dobrych obyczajów w nauce będą dokumentowane i ujawniane na stronie internetowej Wydawnictwa. Zostaną również powiadomione instytucje zatrudniające Autora (Autorów), a także inne Wydawnictwa o podobnym profilu.

9. Pozytywna recenzja zewnętrzna, sporządzona zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą recenzowania, jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą:

– opracowanie redakcyjne,

– skład i łamanie,

– dwukrotna korekta językowa,

– korekta techniczna,

– przygotowanie projektu okładki,

– finalny druk i oprawa.

10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstu książki.

11. Po złamaniu i korekcie książka w wersji zbliżonej do ostatecznej zostaje wysłana do Autora (Autorów) w celu dokonania przez niego (przez nich) korekty autorskiej. Na tym etapie Autor (Autorzy) może (mogą) wnieść jedynie poprawki wynikające z winy Wydawnictwa, jak również skorygować błędy merytoryczne.

12. Po korekcie autorskiej tekst zostaje ponownie przeczytany przez korektora wydawniczego, a następnie przekazany do ostatecznego składu.

13. Ostateczna wersja książki zostaje wysłana do Autora (Autorów) w celu jej zatwierdzenia.

14. Po zatwierdzeniu publikacja zostaje przekazana do druku.