KSIĘGA WYJŚCIA. Podręczny komentarz biblijny Wstęp, przekład, komentarz Zobacz większe

KSIĘGA WYJŚCIA. Podręczny komentarz biblijny Wstęp, przekład, komentarz

Nowy

ks. Janusz Lemański

: Podręczny Komentarz Biblijny
: Biblistyka
: Książki

28,00 zł

Opis

W serii „Podręczny Komentarz Biblijny” powstała kolejna pozycja, której kanwą stały się wydarzenia opisane w drugiej księdze Pisma Świętego, począwszy od wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej, poprzez wędrówkę po pustyni, aż do spotkania z Bogiem na górze Synaj. Ksiądz Janusz Lemański, autor wstępu, przekładu i zarazem komentarza, z wyjątkową dbałością prowadzi Czytelnika tymi samymi drogami, jakimi podąża naród wybrany, tak aby nie zgubić po drodze ani jednego słowa z bogatej treści Księgi Wyjścia. Lektura tego tomu z pewnością przyczyni się do poznania i zrozumienia nie tylko księgi Starego Testamentu, ale przede wszystkim samego Boga, który także i dziś prowadzi swój lud do ziemi obiecanej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-051-9
rok wydania 2012
ilość stron 312
format B5

Spis treści

WPROWADZENIE
1. Exodus a historia
2. Autorzy
3. Podstawowa struktura


TEKST I KOMENTARZ


1. PROLOG (1,1 – 2,25)

1.1. Zmiana pokoleniowa (1,1-7)

1.2. Strach faraona (1,8-21)
1.2.1. Prace przymusowe (1,8-14)
1.2.2. Bogobojne położne (1,15-21)

1.3. Narodziny i młodość Mojżesza (1,22 – 2,22)
1.3.1. Narodziny Mojżesza (1,22 – 2,10)
1.3.2. Tożsamość Mojżesza (2,11-15)
1.3.3. Mojżesz w kraju Madian (2,16-22)

1.4. Sytuacja Izraelitów w Egipcie (2,23-25)

1.5. Przesłanie teologiczne


2. POWOŁANIE I MISJA MOJŻESZA (WJ 3,1 – 7,7)

2.1. Pierwsze powołanie Mojżesza (3,1 – 4,18)
2.1.1. Kim jest JHWH? (3,1-15)
2.1.1.1. Teofania (3,1-8)
2.1.1.2. Zadanie Mojżesza (3,9-12)
2.1.1.3. Objawienie imienia JHWH (3,13-15)
2.1.2. Autorytet Mojżesza (3,16 – 4,18)
2.1.2.1. Mojżesz i starsi (3,16 – 4,9)
2.1.2.2. Zadanie Mojżesza (3,16-22)
2.1.2.3. Znaki uwierzytelniające (4,1-9)
2.1.2.4. Mojżesz i Aaron (4,10-18)
2.1.3. Przesłanie teologiczne

2.2. Droga do Egiptu (4,19-31)
2.2.1. Początek podróży (4,19-20)
2.2.2. Izrael pierworodnym synem Boga (4,21-23)
2.2.3. Zagrożenie i ocalenie Mojżesza (4,24-26)
2.2.4. Mojżesz wśród Izraelitów (4,27-31)

2.3. Pierwsze spotkanie z faraonem (5,1 – 6,1)
2.3.1. Faraon przeciwstawia się JHWH (5,1-14)
2.3.2. Mojżesz i starsi – kryzys autorytetu i wiary (5,15-21)
2.3.3. Mojżesz – kryzys powołania (5,22 – 6,1)
2.3.4. Przesłanie teologiczne

2.4. Drugie powołanie Mojżesza (6,2 – 7,7)
2.4.1. Tożsamość JHWH (6,2-9)
2.4.2. Autorytet Mojżesza (6,10 – 7,7)
2.4.2.1. Pierwsza obiekcja wobec wyznaczonej misji (6,10-13)
2.4.2.2. Genealogia Pinchasa (6,14-27)
2.4.2.3. Druga obiekcja wobec wyznaczonej misji (6,28 – 7,7)
2.4.3. Przesłanie teologiczne


3. KONFLIKT (7,8-15,21)

3.1. Plagi (7,8 – 10,20)
3.1.1. Pierwsza seria plag – woda (7,8 – 8,15)
3.1.1.1. Morskie monstrum (7,8-13)
3.1.1.2. Wody Nilu zamienione w krew (7,14-24)
3.1.1.3. Żaby (7,25 – 8,11)
3.1.2. Druga seria plag – ziemia (8,12 – 9,7)
3.1.2.1. Komary (8,12-15)
3.1.2.2. Muchy (8,16-28)
3.1.2.3. Śmierć zwierząt (9,1-7)
3.1.3. Trzecia seria plag – powietrze (9,8 – 10,20)
3.1.3.1. Wrzody (9,8-12)
3.1.3.2. Grad (9,13-35)
3.1.3.3. Szarańcza (10,1-20)
3.1.4. Przesłanie teologiczne

3.2. Ostateczna klęska faraona (10,21 – 14,31)
3.2.1. Ciemności (10,21-29)
3.2.2. Śmierć pierworodnych (11,1 – 13,16)
3.2.2.1. Zapowiedź (11,1-10)
3.2.2.2. Boże instrukcje dotyczące Paschy i Przaśników (12,1-20)
3.2.2.3. Mojżeszowe instrukcje dotyczące Paschy (12,21-28)
3.2.2.4. Śmierć pierworodnych w Egipcie (12,29-36)
3.2.3. Wędrówka do Sukkot (12,37-42)
3.2.4. Boże instrukcje dotyczące Paschy (12,43-51)
3.2.5. Boże instrukcje dotyczące pierworodnych (13,1-2)
3.2.6. Instrukcje Mojżesza – Przaśniki i pierworodni (13,3-16)
3.2.7. Przesłanie teologiczne
3.2.8. Zniszczenie armii egipskiej w wodach morza (13,17 – 14,31)
3.2.8.1. Wędrówka w kierunku morza (13,17 – 14,4)
3.2.8.2. Pościg faraona (14,5-14)
3.2.8.3. Zniszczenie armii faraona (14,15-31)
3.2.9. Hymn zwycięstwa (15,1-21)
3.2.9.1. Pieśń Mojżesza (15,1-18)
3.2.9.2. Pieśń Miriam (15,19-21)
3.2.10. Przesłanie teologiczne


4. POMIĘDZY EGIPTEM I SYNAJEM (15,22 – 18,27)

4.1. Prawo i zdrowie (15,22-26)

4.2. Manna i szabat (15,27 – 16,36)
4.2.1. Okoliczności (15,27 – 16,3)
4.2.2. Instrukcje (16,4-12)
4.2.3. Manna (16,13-21)
4.2.4. Szabat (16,22-30)
4.2.5. Zakończenie (16,31-36)

4.3. Woda ze skały (17,1-7)

4.4. Bitwa z Amalekitami (17,8-16)

4.5. Mojżesz i Jetro (18,1-27)
4.5.1. Wybawienie i kult (18,1-12)
4.5.2. Administrowanie Prawa (18,13-27)
4.6. Przesłanie teologiczne


5. TEOFANIA, PRAWO I PRZYMIERZE (19,1 – 24,11)

5.1. Propozycja przymierza (19,1-8)

5.2. Teofania (19,9-19)

5.3. Objawienie Prawa (19,20 – 23,33)
5.3.1. Dekalog (19,20 – 20,20)
5.3.1.1. Wprowadzenie (19,20-25)
5.3.1.2. Dekalog (20,1-17)
5.2.1.2.1. Prolog (20,1-2)
5.2.1.2.2. Nie dla innych bogów (20,3)
5.2.1.2.3. Zakaz tworzenia idoli i oddawania im czci (20,4-6)
5.2.1.2.4. Zakaz nadużywania imienia Bożego (20,7)
5.2.1.2.5. Nakaz świętowania szabatu (20,8-11)
5.2.1.2.6. Szacunek wobec rodziców (20,12)
5.2.1.2.7. Zakaz zabijania (20,13)
5.2.1.2.8. Zakaz cudzołóstwa (20,14)
5.2.1.2.9. Zakaz kradzieży (20,15)
5.2.1.2.10. Zakaz składania fałszywego świadectwa (20,16)
5.2.1.2.11. Zakaz pożądania (20,17)
5.3.1.3. Konkluzja (20,18-20)
5.3.2. Kodeks Przymierza (20,21-23,33)
5.3.2.1. Prawo dotyczące ołtarza (20,21-26)
5.3.2.2. Ustawy (21,1 – 22,16)
5.3.2.2.1. Niewolnicy (21,2-11)
5.3.2.2.2. Czyny zasługujące na śmierć (21,12-17)
5.3.2.2.3. Rany cielesne (21,18-36)
5.3.2.2.4. Rany cielesne zadane przez człowieka (21,18-27)
5.3.2.2.5. Rany cielesne zadane człowiekowi przez zwierzę (21,28-32)
5.3.2.2.6. Szkody poniesione na zwierzętach (21,33-36)
5.3.2.2.7. Naruszenie cudzej własności (21,37 – 22,16)
5.3.2.3. Słowa (22,17 – 23,19)
5.3.2.3.1. Czyny zasługujące na śmierć (22,17-19)
5.3.2.3.2. Moralność społeczna i obowiązki religijne (22,20 – 23,9)
5.3.2.3.3. Rok szabatowy i szabat (23,10-13)
5.3.2.3.4. Kalendarz świąt (23,14-17)
5.3.2.3.5. Ofiary (23,18-19)
5.3.2.4. Epilog (23,20-33)
5.3.2.4.1. Posłaniec (23,20-26)
5.3.2.4.2. Święta wojna (23,27-33)
5.3.2.5. Przesłanie teologiczne

5.4. Ceremonia zawarcia przymierza (24,1-11)


6. SANKTUARIUM (24,12 – 40,38)

6.1. Utrata tablic (24,12-32,35)
6.1.1. Powrót Mojżesza na górę (24,12-18)
6.1.2. Objawienie projektu świątyni (25,1 – 31,18)
6.1.2.1. Przybytek (25,1 – 27,19)
6.1.2.1.1. Materiały na budowę (25,1-7; 35,4-29)
6.1.2.1.2. Cel budowy (25,8-9; 40,34-35)
6.1.2.1.3. Wyposażenie (25,10-40)
6.1.2.1.3.1. Arka (25,10-22; 37,1-9)
6.1.2.1.3.2. Stół (25,23-30; 37,10-16)
6.1.2.1.3.3. Świecznik (25,31-40; 37,17-24)
6.1.2.1.4. Plan architektoniczny (26,1-27,19)
6.1.2.1.4.1. Przybytek (26,1-37; 36,8-38)
6.1.2.1.4.2. Ołtarz całopaleń (27,1-8; 38,1-7)
6.1.2.1.4.3. Dziedziniec (27,9-19; 38,9-20)
6.1.2.2. Namiot Spotkania (27,20 – 31,11)
6.1.2.2.1. Oliwa do oświetlenia (27,20-21; por. Kpł 24,1-3)
6.1.2.2.2. Konsekracja kapłanów (28,1 – 29,46)
6.1.2.2.2.1. Strój (28,1-43; 39,1-31)
6.1.2.2.2.1.1. Wprowadzenie (28,1-5; 39,11)
6.1.2.2.2.1.2. Efod (28,6-14; 39,2-7)
6.1.2.2.2.1.3. Napierśnik (28,15-30; 39,8-21)
6.1.2.2.2.1.4. Suknia (28,31-35; 39,22-26)
6.1.2.2.2.1.5. Plakietka/diadem (28,36-38; 39,30-31)
6.1.2.2.2.1.6. Pozostałe elementy stroju (28,39-43; 39,27-29)
6.1.2.2.2.2. Rytuał konsekracji (29,1-46; por. Kpł 8,1-36)
6.1.2.2.3. Rytuał mediacji (30,1-38)
6.1.2.2.3.1. Ołtarz kadzenia (30,1-9; 37,25-28)
6.1.2.2.3.2. Dzień Pojednania (30,10)
6.1.2.2.3.3. Spis ludności i podatki (30,11-16; 38,21.24-31)
6.1.2.2.3.4. Kadź na wodę (30,17-21; 38,8)
6.1.2.2.3.5. Olej do namaszczeń i kadzidło (30,22-38; 37,29)
6.1.2.2.4. Wykonawcy (31,1-11; 35,30 – 36,7; 38,21-23)
6.1.2.3. Szabat (31,12-17; 35,1-3)
6.1.2.4. Tablice (31,18; 34,29)
6.1.2.5. Przesłanie teologiczne
6.1.3. Złoty cielec (32,1-35)
6.1.3.1. Budowa i kult złotego cielca (32,1-6)
6.1.3.2. Wstawiennictwo Mojżesza i zniszczenie złotego cielca (32,7-20)
6.1.3.3. Aaron i lewici (32,21-29)
6.1.3.4. Druga modlitwa wstawiennicza Mojżesza (32,30-35)
6.1.3.5. Przesłanie teologiczne

6.2. Trzecia modlitwa wstawiennicza Mojżesza (33,1-23)
6.2.1. Ozdoby (33,1-6)
6.2.2. Mojżesz w Namiocie Spotkania (33,7-11)
6.2.3. Modlitwa Mojżesza (33,12-23)
6.2.4. Przesłanie teologiczne

6.3. Odzyskanie tablic (34,1 – 40,38)
6.3.1. Charakter Boga (34,1-9)
6.3.2. Prawa odnowionego przymierza (34,10-28)
6.3.2.1. Przymierze (34,10-16)
6.3.2.2. Kult (34,17-26)
6.3.2.3. Nowe tablice (34,27-28)
6.3.3. Jaśniejąca twarz Mojżesza (34,29-35)
6.3.4. Przesłanie teologiczne

6.4. Budowa Przybytku (35,1 – 40,38)
6.4.1. Szabat (35,1-3; 31,12-17)
6.4.2. Architektura, wyposażenie i strój kapłański (35,4 – 39,31)
6.4.3. Inspekcja (39,32-43)
6.4.4. Montaż (40,1-33)
6.4.5. Teofania w Przybytku (40,34-38)
6.4.6. Przesłanie teologiczne

SKRÓTY BIBLIOGRAFICZNE

INNE SKRÓTY

BIBLIOGRAFIA