KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 15. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 15. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

15,00 zł

Opis

W styczniu 2011 r. minęło pięć lat od pierwszego spotkania Zarządu Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, które ukonstytuowało się kilka miesięcy wcześniej. […] Trudno wyliczyć wszystkie inicjatywy dzieła w ciągu pierwszych pięciu lat jego istnienia. Były wśród nich konferencje, kursy, warsztaty, wystawy, rekolekcje. Szczególne jednak miejsce wśród nich zajęła działalność wydawnicza, a mówiąc konkretnie kolejne zeszyty „Kręgu Biblijnego”, redagowane zarówno z myślą o kręgach biblijnych powstających spontanicznie w parafiach, jak i indywidualnym odbiorcy, zainteresowanym lekturą Pisma Świętego w duchu lectio divina. Ukazuje się właśnie jubileuszowy, bo 15. zeszyt „Kręgu”. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest nieco obszerniejszy od poprzednich. I temat w nim podjęty: Credo w kontekście biblijnym – też wydaje się odświętny. […] Symbol nicejsko-konstantynopolitański (IV w.), który wypowiadamy współcześnie w trakcie niedzielnych Mszy św., stał się właśnie ważnym punktem odniesienia dla refleksji nad słowem Bożym w „Spotkaniach z Biblią”, czyli w pierwszej części zeszytu 15 – jubileuszowego – „Kręgu Biblijnego”. Część drugą wypełniły kontynuacje: dr hab. Krzysztof Mielcarek zabiera nas w kolejną podróż po miastach związanych z działalnością św. Pawła – tym razem do Koryntu i Efezu, ks. dr Piotr Łabuda relacjonuje ostatni etap w życiu Apostoła Narodów, między innymi jego wyprawę z Cezarei do Rzymu, ku ostatecznemu wypełnieniu swojej misji, a ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel przedstawia orędzie teologiczne dwóch ksiąg kronikarskich, czyli Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza. Jest też upominek jubileuszowy: prezentacje pierwszych map biblijnych Abrahama Orteliusa, zamieszczonych w atlasie świata Theatrum Orbis Terrarium, a także zestaw slajdów z Ziemi Świętej (na płycie CD).

Zapraszamy również do subskrypcji i korzystania z numerów archiwalnych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733292-5-6
rok wydania 2011
ilość stron 208
format B5

Spis treści

Słowo Boże i wiara Kościoła
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Dr hab. inż. prof. IGiK Adam Linsenbarth
Abraham Ortelius (1527-1598) – autor pierwszych map biblijnych, zamieszczonych w atlasie świata „Theatrum Orbis Terrarum”


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr Maciej Basiuk
1. „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego” (Mt 7,21-27)
Wierzę w jednego Boga
2. „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła” (Mt 4,1-11)
Bóg, Stwórca nieba i ziemi
3. „Tam przemienił się wobec nich” (Mt 17,1-9)
Wierzę w Jezusa Chrystusa – zrodzonego przed wszystkimi wiekami
4. „Źródło wody wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 4,5-42)
Wierzę w Ducha Świętego

Ks. dr Marek Dzik
5. „On zaś odpowiedział: «Wierzę, panie!», i oddał Mu pokłon” (J 9,1-41)
Jezus – współistotny Ojcu – prawdziwy Bóg, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości
6. „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” (J 11,1-45)
Jezus, prawdziwy człowiek narodzony z Maryi Dziewicy

7. „I odprowadzili Go na ukrzyżowanie” (Mt 26,14 – 27,66)
Ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem
8. „Ujrzał i uwierzył” (J 20,1-9)
Umęczony – pogrzebany – zmartwychwstał

Ks. dr Mirosław Łanoszka
9. „Pokój wam!” (J 20,19-31)
Zmartwychwstał trzeciego dnia
10. „Wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24,13-35)
Zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo
11. „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,1-10)
Wierzę w Ducha Świętego, który mówił przez proroków
12. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,1-12)
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół

Ks. dr hab. Michał Bednarz
13. „Nie zostawię was sierotami” (J 14,15-21)
Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi
14. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,16-20)
Wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca
15. „Jeśli ktoś wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7,37-39)
I za sprawą Ducha Świętego
16. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16-18)
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów
17. „Kto straci życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 10,37-42)
Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Świat apostoła Pawła – tło geograficzno-archeologiczne
Korynt i Efez
II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Teologia ziemi w księgach Ezdrasza-Nehemiasza

III. Nowy Testament – ks. dr Piotr Łabuda
Aby poznać Pawła Apostoła, cz. IX
Od więzienia w Jerozolimie aż po Rzym

 

Do pobrania