KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 10. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 10. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

14,00 zł

Opis

Wydanie zeszytu 10 „Kręgu Biblijnego” zbiegło się z ogłoszeniem przez Benedykta XVI Roku Kapłańskiego. W liście go inaugurującym Papież zadał szereg pytań w imieniu własnym i braci kapłanów: „czy jesteśmy przeniknięci słowem Bożym? Czy jest ono doprawdy pokarmem, którym się posilamy, bardziej niż chleb i sprawy tego świata? Czy naprawdę je znamy? Czy je miłujemy? Czy troszczymy się wewnętrznie o to słowo do tego stopnia, aby rzeczywiście odciskało się ono na naszym życiu i kształtowało to nasze myślenie?”. Pogłębianiu zażyłości z Pismem Świętym – zarówno kapłanów, jak i świeckich, we wzajemnej współpracy – służy Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II i towarzyszący mu periodyk „Krąg Biblijny”, a także cała sieć parafialnych kręgów biblijnych. Tym razem – w części I – otrzymują one pomoc do rozważania ewangelii przygotowywanych na ostatni okres roku liturgicznego: od 23. niedzieli zwykłej do uroczystości Chrystusa Króla. W części II natomiast dużo miejsca poświęcono św. Pawłowi, w którym – jak napisał Ojciec Święty – jaśnieje przed naszymi oczami wspaniały wzór kapłana, całkowicie oddanego swej posłudze”. Zeszyt został zaopatrzony w mapę Ziemi Świętej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733274-7-4
rok wydania 2009
ilość stron 122
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 10. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ...

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 10. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ...

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Spis treści

Przeniknięci słowem Bożym – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr Tomasz Siemieniec
1. Effatha (Mk 7,31-37)
Nieme chrześcijaństwo

2. Za kogo uważają Mnie ludzie? (Mk 8,27-35)
Kim dla mnie jest Mesjasz?

3. Przyszedł, żeby służyć (Mk 9,30-37)
Służba jako styl życia chrześcijanina

4. Kto by się stał powodem do grzechu... (Mk 9,38-50)
Walka ze złem

Ks. mgr lic Jan Jacek Stefanów
5. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela (Mk 10,2-16)
Wierni świadkowie miłosierdzia

6. Jednego ci brakuje (Mk 10,17-30)
Być uczniem Chrystusa – żyć pełnią życia, urzeczywistniać królestwo Boże

7. Nie tak będzie między wami (Mk 10,35-45)
Zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

8. Oddawać cześć Ojcu w Duchu i w Prawdzie (J 4,19-24)
Dzieci jednego Boga

Ks. dr hab. Michał Bednarz
9. Góra Błogosławieństw (Mt 5,1-12a)
Czy chcesz być szczęśliwy?

10. Wdowi grosz (Mk 12,38-44)
Zaufać Bożej opatrzności

11. Nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie (Mk 13,24-32)
W oczekiwaniu na przyjście Pana

12. Tak, jestem królem (J 18,33b-37)
W drodze do królestwa Bożego


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Świat apostoła Pawła – Tło geograficzno-archeologiczne:
Od Tarsu do Damaszku

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Jozuego – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Izraelici w ziemi Kanaan w świetle źródeł biblijnych i archeologicznych

III. Nowy Testament – ks. dr Piotr Łabuda
Aby poznać Pawła Apostoła, cz. 4. Pierwsza podróż misyjna

 

Fragment

Przeniknięci słowem Bożym

Jezus uznawał autorytet kapłanów Starego Testamentu. Poświadcza to i Marek, i Łukasz. Kiedy na przykład w drodze do Jerozolimy, na pograniczu Samarii i Galilei, spotkał dziesięciu trędowatych – zgodnie z nakazem z Księgi Kapłańskiej o czystości rytualnej – polecił im: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!” (Łk 17,14). Oceniał jednak krytycznie fakt, że nie zawsze postępowali zgodnie ze swoim nauczaniem. Któż nie pamięta jego słów skierowanych do tłumów: „Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie” (Mt 23,3)? W 22. niedzielę zwykłą po raz kolejny usłyszymy, co ich czeka: „Ci tym surowszy dostaną wyrok” (Mk 12,40). Nic zatem dziwnego, że w Jezusie Chrystusie osoba i misja dążyły do doskonałej jedności. Do dziś powtarzamy Jego słowa wypowiedziane do Ojca w Ogrójcu: „Bądź wola Twoja”. Wydarzenia następnych godzin całkowicie potwierdziły, jak wiążące były one dla Niego.
Benedykt XVI z okazji 150. rocznicy dies natalis proboszcza z Ars, św. Jana Marii Vianneya ogłosił Rok Kapłański. Rozpoczął się on w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2009 r., i zakończy w tę samą uroczystość w 2010 r. W liście inaugurującym Ojciec Święty napisał, że kapłan – na wzór Jezusa Chrystusa – powinien pragnąć „identyfikacji ze swoją posługą. […] Nie chodzi, rzecz jasna, by zapominać, że jej substancjalna skuteczność nie zależy od świętości szafarza; nie można jednak lekceważyć niezwykłej owocności rodzącej się ze spotkania obiektywnej świętości posługi z subiektywną świętością jej szafarza”. Identyfikacja ta nie jest, oczywiście – ale też nigdy nie była – zadaniem łatwym. Bycie świadkiem Ewangelii zawsze wymaga zgody na ofiarę z własnego życia. Brak jednak tej zgody rodzi gorzkie owoce zgorszenia i odrzucenia. Tego też nie ukrywa Papież w swoim liście: „Istnieją niestety także nigdy nie dość opłakane sytuacje, w których sam Kościół musi cierpieć ze względu na niewierność swych sług”. Cały też zatem Kościół winien się modlić o łaskę dla nich, aby sprostali powołaniu.
Pierwszorzędne znaczenie ma tutaj również zażyłość z Pismem Świętym. Benedykt XVI tak to ujął: „Aby nie zrodziła się w nas pustka egzystencjalna i nie została narażona skuteczność naszej posługi, trzeba byśmy się pytali ciągle na nowo: «Czy jesteśmy naprawdę przeniknięci słowem Bożym? Czy jest ono doprawdy pokarmem, którym się posilamy, bardziej niż chleb i sprawy tego świata? Czy naprawdę je znamy? Czy je miłujemy? Czy troszczymy się wewnętrznie o to słowo do tego stopnia, aby rzeczywiście odciskało się ono na naszym życiu i kształtowało nasze myślenie?»”. W świetle tych przenikliwych słów łatwiej jest sobie uświadomić, jak ważnym przedsięwzięciem jest Dzieło Biblijne Jana Pawła II i towarzyszący mu periodyk „Krąg Biblijny”. A także cała sieć parafialnych kręgów biblijnych, których racją istnienia jest wspólne – kapłanów i świeckich – zgłębianie Pisma Świętego – i to z myślą nie o czczej erudycji, ale o wzajemnym uświęceniu. Można też powiedzieć, że ich aktywność ma w sobie coś z ducha świętego Proboszcza z Ars. Benedykt XVI napisał: „Jego przykład skłania mnie do uwydatnienia przestrzeni współpracy, którą należy rozszerzać na wiernych świeckich”. I cytuje przy okazji soborowy Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis: wzywa się ich, aby „szczerze uznawali i popierali godność świeckich i właściwy im udział w posłannictwie Kościoła […] oraz aby chętnie słuchali świeckich, rozpatrując po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencję w różnych dziedzinach ludzkiego działania, by razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasów”. Należy ufać, że kręgi przyczyniają się do ubiblijnienia polskiej religijności i upodmiotowienia świeckich w Kościele – zgodnie z nauczaniem soborowym i oczekiwaniami obecnego pontyfikatu.
Z dużym jubileuszem – 150. rocznicy dies natalis Jana Marii Vianneya – zbiegł się mały jubileusz naszego pisma. To już dziesiąty jego zeszyt! Dobrze się chyba złożyło, że nie zabrakło w nim materiałów poświęconych Apostołowi Narodów, „w którym – jak napisał Ojciec Święty – jaśnieje przed naszymi oczyma wspaniały wzór kapłana, całkowicie oddanego swej posłudze”. W ten sposób włączyliśmy się w rytm życia Kościoła powszechnego.

 

Do pobrania