KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 4. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.  ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 4. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

12,00 zł

Opis

Czwarty numer kwartalnika (wrzesień, październik, listopad), wydawanego pod auspicjami Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, składa się dwóch części, z których każda, jak mamy nadzieję, będzie niezwykle pomocna w poznawaniu Biblii.
Pierwsza część Kręgu zawiera spotkania dla grup biblijnych, młodzieżowych i wszystkich, którzy pragnął czytać Słowo Boże. Każde, cotygodniowe spotkanie, zawiera analizę tekstu biblijnego nawiązującego do roku liturgicznego, jego akutalizację do życia współczesnego chrześcijanina oraz pytania i sugestie pomocne do prowadzenia spotkania.
Część druga to refleksja nad kwestią natchnienia Biblii oraz wybrane zagadnienia z zakresu teologii Starego i Nowego Testamentu. Każde spotkanie składa się z opracowania danego zagadnienia, pogłębienia oraz pytań, które mogą ułatwiać studium Biblii.
Dodatkowo wraz z Kręgiem Biblijnym czytalnik znajdzie płytę cd ze zdjęciami z Ziemi Świętej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733248-4-8
rok wydania 2007
ilość stron 114
format B5

Spis treści

Ewangelia Słowem nowego Przymierza – nowego Początku
– Ks. prof. Henryk Witczyk

Aby pełniej poznawać tajemnicę Chrystusa
– Ks. dr Piotr Łabuda


Część I
SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr Piotr Łabuda
1. W uroczystość narodzenia NMP (Mt 1,1-17)
Nowe życie – Chrzest

2. Podwyższenie Krzyża świętego (Mt 27,45-50)
Czy Chrystus musiał cierpieć i umrzeć? Pokuta i pojednanie

3. Wspominając św. Mateusza (Mt 9,9-13)
Miłość i ofiara – Eucharystia

4. Wspominając Archaniołów i Aniołów (Mt 8,28-34)
Mieć moc w walce ze złem – Bierzmowanie

5. Tajemnica Bożego miłosierdzia – św. Faustyna (Mt 11,25-30)
Głosiciele Bożej miłości i miłosierdzia – Kapłaństwo

6. W dzień nauczyciela i Jana Pawła II (Mt 5,13-16)
Być nauczycielem i świadkiem – Małżeństwo

7. Idźcie i głoście. Niedziela misyjna (Mt 10,5-16)
Czy współcześni apostołowie mają moc uzdrawiania?
Sakrament chorych

Ks. mgr lic. Jan Jacek Stefanów
8. W uroczystość poświęcenia kościoła własnego (Mt 16,13-19)
Co to znaczy, że jestem Kościołem?

9. Uroczystość wszystkich świętych (Mt 5,1-12a)
Co to znaczy być świętym?

10. Co to znaczy zmartwychwstać (Mt 22,23-33)
Co nas czeka „po drugiej stronie” życia?

11. Czekając na koniec świata (Mt 24,1-8)
Kiedy będzie koniec świata?

12. Niedziela Chrystusa Króla (Mt 27,11-26)
Kogo wybrać w życiu – Jezusa czy Barabasza?

13. Św. Andrzeja Apostoła (Mt 4,18-22)
Co to znaczy, że każdy jest powołany?


Część II
POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr Krzysztof Mielcarek
1. Geografia i archeologia Ziemi Świętej - Jerozolima w czasach Jezusa –
najważniejsze miejsca orientacyjne. Część A. – Świątynia.
2. Geografia i archeologia Ziemi Świętej - Jerozolima w czasach Jezusa –
Część B. Inne ważne miejsca

II. Stary Testament – ks. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
1. Księga Rodzaju – nazwa, treść i orędzie teologiczne
2. Biblijne opisy stworzenie świata i człowieka a ewolucja

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Michał Bednarz
1. Ewangelia św. Mateusza
2. Zasadnicze tematy Ewangelii św. Mateusza

 

Fragment

ABY PEŁNIEJ POZNAWAĆ TAJEMNICĘ CHRYSTUSA

Czytając Księgę Jozuego możemy sobie wyobrazić, jak pełen smutku i niepewności młodzieniec imieniem Jozue patrzy na lud, którego po śmierci Mojżesza miał stać się przewodnikiem. Bóg wybrał go i nakazał, by ów wprowadził naród wybrany do ziemi obiecanej. On jednak bał się. Zapewne lękał się, czy zdoła uczynić to, do czego powoływał go Najwyższy. Może właśnie wtedy Bóg rzekł do Jozuego „bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność” (Joz 1,7-8). Po tych słowach zapewne otucha poczęła się wlewać w serce młodego izraelity. Bóg jednak, aby wszystko stało się w pełni jasne, rzekł do niego ponownie: „Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” (Joz 1,9).
Każdy z nas, winien być jak Jozue. Imię Jozue (hebr. Jehoszua) jest swoistym wyznaniem: Bóg (Jahwe) jest wybawieniem. I faktycznie w każdym z nas winno głęboko być zakorzeniona wiara, iż tylko Bóg jest naszym wybawieniem. Bóg bowiem pragnie zbawiać człowieka. Pragnie być z nim nieustannie, pragnie prowadzić go drogą wiodącą ku zbawieniu. Trzeba tylko, abyśmy pozwolili Bogu czynić w nas owe „wielkie rzeczy”. Takim zaproszeniem, a następnie umocnieniem w trwaniu w miłości Bożej, jest lektura Biblii. Wszak zasadniczym nakazem skierowanym do Jozuego było, by Księga Prawa, Słowo Boże, było zawsze na jego ustach. Jedynie bowiem wtedy, kiedy człowiek karmi się Tą Świętą Księgą, można mieć nadzieję, że wszystko się powiedzie.
Jest wielką nadzieją naszej redakcji i wydawnictwa, iż niniejszy, czwarty zeszyt Kręgu Biblijnego, jak również kolejna płyta Cd ze zdjęciami z Ziemi Świętej, staną się pomocą w poznawaniu i zbliżaniu się do Pana. Czwarty numer Kręgu Biblijnego podobnie jak i poprzednie został podzielony na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich zawiera przygotowane spotkania, które, w co głęboko wierzymy, będą pomocne tak w prywatnej lekturze, jak i we wspólnotowym rozważaniu tekstów natchnionych. Większość opracowań z tej części związana jest z wydarzeniami, których pamiątkę obchodzimy w liturgicznym okresie zwykłym od września aż do kończącej rok liturgiczny uroczystości Chrystusa Króla. Pierwszych siedem spotkań nawiązują ponadto do tajemnicy sakramentów, które nazwać można „mocami wychodzącymi” (por. Łk 5,17) z zawsze żywego i ożywiającego Ciała Chrystusa i za sprawą Ducha Świętego urzeczywistniającymi się w Kościele (por. KKK 1116). Sześć Kolejnych dotyka zasadniczo spraw ostatecznych, które stają się przedmiotem chrześcijańskiej zadumy szczególnie w listopadzie.
W drugiej części zeszytu zatytułowanej Poznawać Biblię możemy bliżej poznać Jerozolimę, która była i jest dumą narodu wybranego. Następnie w ramach studium Starego i Nowego Testamentu zastanowimy się nad głównymi tematami teologicznymi Księgi Rodzaju, sprawą relacji stworzenia i ewolucji, jak również nad dziełem i samym autorem pierwszej Ewangelii, która będzie przedmiotem rozważań kolejnych dwóch numerów Kręgu Biblijnego.
Duszpasterzom, animatorom i wszystkim, którzy pragnął czytać Pismo Święte życzymy, by niniejszy numer Kręgu Biblijnego stał się inspiracją i pomocą w zbliżaniu się do poznawania Boga. Czytając bowiem Te Słowa, możemy pełniej zbliżać się do poznania i zrozumienia tajemnicy Chrystusa (por. Ef 3,4).

 

Do pobrania