KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 25. Wrzesień - grudzień 2014 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pr ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 25. Wrzesień - grudzień 2014 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pr ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

Dwudziesty piąty zeszyt Kręgu Biblijnego rozpoczyna się od przywołania postaci i słów urodzonego w Tarnowie pisarza Romana Brandstaettera. Książka Romana Brandstaettera pt. Krąg biblijny stanęła u początku serii książek, których celem jest zapraszanie do lektury Biblii. Kolejne dwadzieścia pięć zeszytów redagujący go moderatorzy i członkowie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, redaktorzy i korektorzy, kierowali i kierują do wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.
Każdy kolejny tomik – podobnie jak niniejszy – składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza – „Spotkania z Biblią”, jest omówieniem niedzielnych czytań. Czytania te są każdorazowo odnoszone do prawd wiary, do kwestii ważnych w życiu społeczności Kościoła, w życiu każdego z nas. Celem drugiej części – „Poznawać Biblię”, jest pogłębienie wiedzy o Biblii. Stąd też każdy z zeszytów wprowadza nas w tajniki geografii i archeologii biblijnej, historii zbawienia, w przesłanie poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Ukazało się już dwadzieścia pięć tomików przybliżających nas do Boga, przybliżających nas do Jego Słowa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-244-5
rok wydania 2014
ilość stron 192
format B5

Spis treści

Biblio, Ojczyzno moja…
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr Marek Dzik
1. „Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,15-20)
Będąc Kościołem – słuchaj Kościoła
2. „Bóg posłał Syna, by świat zbawić” (J 3,13-17)
Krzyż znakiem nadziei
3. „Chcę też i ostatniemu dać tak samo jak tobie” (Mt 20,1-16)
Praca na niwie Pańskiej
4. „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego…” (Mt 21,28-32)
Świadectwo i antyświadectwo

Ks. dr hab. Michał Bednarz
5. „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce” (Mt 21,33-43)
Konsekwencje wynikające z przynależności do Ludu Bożego
6. „Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22,1-14)
Nie wolno zlekceważyć Bożego wezwania
7. „Oddajcie Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,15-21)
Kościół a państwo
8. „Będziesz miłował” (Mt 22,34-40)
Jezusowe przykazanie miłości bliźniego

Ks. dr Robert Głuchowski
9. „Jezus umarł i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie wieczne” (Łk 23,44 – 24,6)
Lek na śmierć
10. „Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25,1-13)
Być gotowym na spotkanie z Panem
11. „Kto ma, temu będzie dodane” (Mt 25,14-30)
Ryzyko wiary
12. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,31-46)
Miłować każdego, widząc w nim Jezusa Chrystusa

Ks. dr Tomasz Siemieniec
13. „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13,33-37)
Chrześcijańskie czuwanie to nie bezczynność
14. „Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił… Przyszedł Jezus i głosił…” (Mk 1,1-8)
Radość Ewangelii
15. „Pojawił się Jan… Przyszedł on na świadectwo” (J 1,6-8.19-28)
Żyć w prawdzie
16. „Oto Ja służebnica Pańska” (Łk 1,26-38)
Służba zasłuchanych w słowo Pana
17. „Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa” (Łk 2,22-40)
Nasze rodziny mają być święte


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Historia zbawienia
Wprowadzenie ogólne do zagadnienia zbawienia, część I/7

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
Pieśń nad Pieśniami – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Biblijna miłość – w ujęciu encykliki Benedykta XVI
Deus Caritas est

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła Apostoła, cz. IX
List do Kolosan

Spis perykop biblijnych opracowanych w zeszytach KB 1-25

 

Do pobrania