KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 24. Marzec - czerwiec 2014 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy prag ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 24. Marzec - czerwiec 2014 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy prag ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

Mamy nadzieję, iż tradycyjnie opracowane przez biblistów: ks. Michała Bednarza, ks. Marka Dzika, ks. Tomasza Siemieńca oraz Pana Marcina Majewskiego, kolejne teksty Ewangelii, które słyszymy w naszych Świątyniach, sprawią, iż słuchanie Słowa stanie się dla nas bliższe i owocniejsze. W drugiej części Kręgu tradycyjnie znajdują się opracowania, które pozwalają bliżej wnikać w meandry wiedzy biblijnej: Pan Krzysztof Mielcarek przedstawi ogólne tło ksiąg Starego Testamentu – ziemie określane mianem Ziemi Świętej, ks. Mirosław Wróbel wprowadzi nas w księgę Księgi Koheleta i kwestię szczęścia, zaś ks. Piotr Łabuda przybliży nam kolejny List Apostoła Pawła, list określany mianem traktatu dogmatycznego – List do Rzymian.
W ten sposób krok po kroku będziemy poznawać tajemnicę Biblii. Napełniając się zaś Jej bogactwem, będziemy mogli dzielić się nim z innymi. Niech zatem Krąg Biblijny służy poznawaniu, niech będzie pomocny w dzieleniu się wiarą płynącą z bogactwa Ksiąg Natchnionych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-199-8
rok wydania 2014
ilość stron 208
format B5

Spis treści

Powołani, aby dawać…
– Ks. prof. dr hab. Henryk WitczykSPOTKANIA Z BIBLIĄKs. dr hab. Michał Bednarz
1. „Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6,24-34)
Zaufać bezgranicznie Bogu
2. „Kuszony przez diabła” (Mt 4,1-11)
Jezus uczy, jak odrzucać pokusy
3. „To jest mój Syn umiłowany” (Mt 17,1-9)
Bóg powołuje, a człowiek odpowiada na Jego wezwanie
4. „Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” (J 4,5-42)
Dzięki sakramentom otrzymujemy wodę życia
5. „Wierzę, Panie” (J 9,1-41)
Wiara rozświetla ciemności świata

Dr Marcin Majewski
6. „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,1-45)
Łazarz jest w każdym z nas
7. „Pan Bóg Mnie wspomaga” (Iz 50,4-7)
Bóg i człowiek wobec cierpienia
8. „Ujrzał i uwierzył” (J 20,1-9)
Moja wiara w zmartwychwstanie Jezusa
9. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,19-32)
Droga Tomasza do wiary w zmartwychwstanie

Ks. dr Marek Dzik
10. „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,13-35)
Umieć spojrzeć na wydarzenia przez pryzmat Pisma Świętego
11. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec” (J 10,1-10)
Kościół jako owczarnia
12. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,1-12)
Jezus Chrystus jako pełnia objawienia Bożego
13. „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego” (J 14,15-21)
Dekalog a dwa przykazania miłości

Ks. dr Tomasz Siemieniec
14. „Idźcie i nauczajcie… Oto Ja jestem z wami” (Mt 28,16-20)
Obecność Jezusa źródłem ewangelizacyjnego dynamizmu Kościoła
15. „Weźmijcie Ducha Świętego…” (J 20,19-23)
Dar Ducha dany Kościołowi
16. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16-18)
Trójjedyny Bóg jest miłością i nas zaprasza do miłości
17. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało” (Mt 10,26-33)
Obecność Pana daje moc do odważnego dawania świadectwa
18. „Na tej Skale zbuduję Kościół mój” (Mt 16,13-19)
Bóg – tak, Kościół – takPOZNAWAĆ BIBLIĘI. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Historia zbawienia
Wprowadzenie ogólne do zagadnienia zbawienia, część I/6

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Koheleta – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Prawdziwe szczęście człowieka

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła Apostoła, cz. VIII
List do Rzymian

 

Do pobrania