KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 20. Grudzień - Marzec 2013 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy prag ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 20. Grudzień - Marzec 2013 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy prag ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

Zeszyt dwudziesty „Kręgu Biblijnego” tradycyjnie składa się z dwóch części. Na część pierwszą – na Spotkania z Biblią – złożyły się omówienia fragmentów listów Pawła Apostoła, które w nadchodzącym roku liturgicznym staną się przedmiotem kościelnego przepowiadania jako drugie niedzielne i świąteczne czytania mszalne. Jesteśmy przekonani, że zgłębienie ich sensu może okazać się pomocne nie tylko dla liturgicznej służby ołtarza, szczególnie lektorów, ale także dla wszystkich, którzy zdają sobie sprawę, jaką rolę w dziejach Kościoła odegrało nauczanie św. Pawła. Drugą część – Poznając Biblię – otwiera następny odcinek cyklu dr. hab. Krzysztofa Mielcarka koncentrujący się wokół historii zbawienia. Tym razem autor wyjaśnia, czym ona w ogóle jest i jaka jest relacja między nią a historią powszechną. Ks. dr hab. Mirosław Wróbel, kontynuując swój cykl starotestamentalny, wprowadza czytelnika w rozumienie Ksiąg Machabejskich. Omawia też centralne dla nich wydarzenie, czyli powstanie Machabeuszy. Natomiast ks. dr hab. Piotr Łabuda pozostaje w kręgu pism Pawłowych, omawiając List do Galatów.
Do jubileuszowego zeszytu dołączony został zestaw materiałów utrwalonych na płycie CD. Są to slajdy przedstawiające klasztor Mar Saba, jeden z najstarszych na Bliskim Wschodzie, a także starożytna relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej pątniczki Egerii.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-095-3
rok wydania 2012
ilość stron 200
format B5

Spis treści

Aby umacniać wiarę…
– Ks. prof. dr hab. Henryk WitczykSPOTKANIA Z BIBLIĄKs. dr Marek Dzik
1. „A Pan niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich” (1 Tes 3,12 – 4,2)
Dwanaście owoców Ducha Świętego: Miłość
2. „Wspominam was zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją
z radością za was wszystkich” (Flp 1,4-11)

Dwanaście owoców Ducha Świętego: Radość
3. „A pokój Boży będzie strzegł waszych serc i myśli
w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,4-7)

Dwanaście owoców Ducha Świętego: Pokój
4. „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,5-10)
Dwanaście owoców Ducha Świętego: Cierpliwość
5. „I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem,
wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa” (Kol 3,12-21)

Dwanaście owoców Ducha Świętego: Uprzejmość
6. „Poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała,
i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię” (Ef 3,2-6)

Dwanaście owoców Ducha Świętego: Dobroć

Ks. dr Tomasz Siemieniec
7. „W każdym narodzie miły jest Bogu ten, kto postępuje sprawiedliwie” (Dz 10,34-38)
Dwanaście owoców Ducha Świętego: Wspaniałomyślność
8. „Różnym objawia się Duch dla wspólnego dobra”
(1 Kor 12,4-11)

Dwanaście owoców Ducha Świętego: Łaskawość
9. „Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra”
(1 Kor 12,12-30)

Dwanaście owoców Ducha Świętego: Wierność
10. „Gdybym nie miał miłości, byłbym niczym”
(1 Kor 12,31 – 13,13)

Dwanaście owoców Ducha Świętego: Czystość
11. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara” (1 Kor 15,1-11)
Dwanaście owoców Ducha Świętego: Skromność
12. „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem,
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,8-13)

Dwanaście owoców Ducha Świętego: Wstrzemięźliwość

Ks. dr hab. Michał Bednarz
13. „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,17 – 4,1)
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże
14. „A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych” (1 Kor 10,1-12)
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: Rozpaczać albo wątpić
w miłosierdzie Boże

15. „Bóg pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania” (2 Kor 5,17-21)
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
16. „Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana”
(Flp 3,8-14)

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: Zazdrościć drugiemu łaski Bożej
17. „Istniejąc w postaci Bożej, ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,6-11)
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień
18. „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”
(Kol 3,1-4)

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie


POZNAWAĆ BIBLIĘI. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Historia zbawienia
Wprowadzenie ogólne do zagadnienia zbawienia, cz. I/2

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
1-2 Księga Machabejska – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Powstanie Machabeuszy

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła Apostoła, cz. IV
List do Galatów

Spis opracowanych perykop biblijnych w zeszytach „Kręgu Biblijnego” nr. 1-20

 

Do pobrania