WYCHOWANIE MŁODZIEŻY NA POZIOMIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Część I Wychowanie ogólne Zobacz większe

WYCHOWANIE MŁODZIEŻY NA POZIOMIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Część I Wychowanie ogólne

Nowy

ks. Józef Stala

: Academica
: Książki

19,00 zł

Opis

Dzięki współpracy pracowników naukowych z prawie wszystkich wydziałów teologicznych, a także i innych ośrodków naukowych w Polsce, a także praktyków z wielu miejsc w Polsce, powstał następny tom z serii „Academica” poświęcony zagadnieniom katechetycznym. Zgromadzono w nim materiały z trzech zasadniczych działów wychowania młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych: Współczesny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej; rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny; wychowanie muzyczne; wiedza o kulturze a edukacja plastyczna; wychowanie ekologiczne i prozdrowotne; wychowanie młodzieży do patriotyzmu; patriotyzm młodzieży a skonsolidowane działania wychowawcze; wychowanie społeczne; wychowanie moralne; seksualność młodzieży; dojrzałość młodzieży do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny; problemy przeżywane przez młodzież ze specyficznymi trudnościami w nauce; specyfika problemów młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności; duchowość w sieci – nowa przestrzeń wychowania; pedagogika zagrożeń wychowawczych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733249-3-0
rok wydania 2007
ilość stron 478
format A5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
WSPÓŁCZESNY UCZEŃ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
(Wojciech Magdoń)
1.MIEJSCE ZAMIESZKANIA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH TARNOWA
2. MAPA EDUKACJI PONADGIMNAZJALNEJ TARNOWA
3. WYNIKI EDUKACYJNE UCZNIÓW ZAPISUJĄCYCH SIĘ DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W TARNOWIE
4. WYNIKI EDUKACYJNE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (WYNIKI MATUR)
5. PATOLOGIE, ZAGROŻENIA, ZACHOWANIE I WYCHOWANIE MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
6. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ II
ROZWÓJ FIZYCZNY, INTELEKTUALNY I EMOCJONALNY MŁODZIEŻY W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
(Ks. Cezary Opalach)
1. ROZWÓJ FIZYCZNY
2. ROZWÓJ INTELEKTUALNY
3. ROZWÓJ EMOCJONALNY
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ III
WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
(Ks. Stanisław Garnczarski)
1. OKREŚLENIE POJĘCIA „KULTURA”
2. MUZYKA A INNE RODZAJE SZTUKI
3. KULTURA MUZYCZNA A WYCHOWANIE MUZYCZNE
3.1. Czym jest muzyka?
3.2. Co muzyka może wyrażać?
3.3. O muzyce tak różnej jak ludzie
3.3.1. Muzyka religijna
3.3.2. Muzyka na cześć panującego
3.3.3. Muzyka i awans społeczny
3.3.4. Muzyka protestu
3.3.5. Muzyczna wieża Babel
3.4. Jak robi się muzykę?
3.5. Z czego robi się muzykę?
3.6. Jak przekazuje się muzykę?
3.7. Jak uczono muzyki?
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ IV
WIEDZA O KULTURZE A EDUKACJA PLASTYCZNA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA
(Ewa Szaradowska-Zamirska)
1. WOKÓŁ KONCEPCJI PRZEDMIOTU „WIEDZA O KULTURZE” – KONTROWERSJE I PYTANIA
2. RAMY ORGANIZACYJNE – UWAGI OGÓLNE
3. PRAKTYCZNA REALIZACJA PRZEDMIOTU „WIEDZA O KULTURZE” A ELEMENTY EDUKACJI PLASTYCZNEJ
4. EDUKACJA PLASTYCZNA W SZKOLE ŚREDNIEJ – UWAGI OGÓLNE
5. NAUCZYCIEL I JEGO KOMPETENCJE
6. UWAGI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ V
WYCHOWANIE EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
(Anna Zellma)
1. ISTOTA WYCHOWANIA EKOLOGICZNEGO I PROZDROWOTNEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
2. ZAŁOŻENIA WYCHOWANIA EKOLOGICZNEGO I PROZDROWOTNEGO W UJĘCIU PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
3. OBSZARY WYCHOWANIA EKOLOGICZNEGO I PROZDROWOTNEGO W NAUCZANIU RELIGII
4. SPOSOBY REALIZACJI WYCHOWANIA EKOLOGICZNEGO I PROZDROWOTNEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
5. ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANIE MŁODZIEŻY DO PATRIOTYZMU W KONTEKŚCIE PROCESU EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI I GLOBALIZACJI
(Ks. Roman Buchta)
1. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE – ZAGADNIENIA WSTĘPNE
1.1. Czym jest wychowanie patriotyczne?
1.2. Pojęcia bliskie wychowaniu patriotycznemu
1.3. Przejawy dojrzałego patriotyzmu

2. WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM NARODOWO-PATRIOTYCZNYM JAKO ISTOTNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA POSTAWY PATRIOTYZMU MŁODZIEŻY
2.1. Rola i potrzeba wartości narodowo-patriotycznych w procesie wychowania do patriotyzmu
2.2. Zadania nauczyciela i ucznia w procesie wychowania ku wartościom narodowo-patriotycznym
2.3. Eklezjalny wymiar ojczyzny w procesie wychowania do patriotyzmu
3. PATRIOTYZM A PROCESY EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI I GLOBALIZACJI
3.1. Czy Europa może być ojczyzną?
3.2. Miłość do „Ojczyzny Ojczyzn” nowym wyzwaniem współczesnego patriotyzmu
4. PRAKTYCZNA REALIZACJA WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO MŁODZIEŻY NA IV ETAPIE EDUKACJI SZKOLNEJ
5. WYCHOWAWCZA MISJA KOŚCIOŁA W POLSCE W KSZTAŁTOWANIU I UMACNIANIU PATRIOTYZMU WŚRÓD KATECHIZOWANEJ MŁODZIEŻY
6. PRAKTYCZNE POMOCE KATECHETYCZNE W SŁUŻBIE WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO
6.1. Seria „Drogi świadków Chrystusa” pod redakcją ks. prof. Zbigniewa Marka
6.2. Seria podręczników poznańskich pod redakcją ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak
7. ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ VII
PATRIOTYZM MŁODZIEŻY A SKONSOLIDOWANE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE
(Mariusz Zemło)
1. WARTOŚĆ JAKO WSKAŹNIK POSTAW
2. HIERARCHIA WARTOŚCI WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ
3. WYJAŚNIENIE ISTNIEJĄCEGO STANU RZECZY
4. RECEPTA NA WZMOCNIENIE PATRIOTYZMU MŁODZIEŻY
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ VIII
WYCHOWANIE SPOŁECZNE W OKRESIE PÓŹNEJ ADOLESCENCJI
(Ks. Dariusz Krok)
1. WYCHOWANIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO
2. WYCHOWANIE SPOŁECZNE DO REALIZACJI ZADAŃ ROZWOJOWYCH
3. KSZTAŁTOWANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
4. TRUDNOŚCI I PROBLEMY WYCHOWAWCZE
5. PODSTAWOWE ZASADY WYCHOWANIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ IX
WYCHOWANIE MORALNE MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
(Ks. Stanisław Dziekoński)
1. UKAZYWANIE ŻYCIA CHRZEŚCIJANINA JAKO DROGI KU DOSKONAŁOŚCI
2. ODKRYWANIE I POGŁĘBIANIE WARTOŚCI MAŁŻEŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
3. POMOC W ODKRYCIU WARTOŚCI RODZINY JAKO KOŚCIOŁA DOMOWEGO
4. WSKAZANIE NA ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE JAKO DROGĘ REALIZACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEGO POWOŁANIA
5. ZAGADNIENIA ETYKI MAŁŻEŃSKIEJ I PROBLEMY ŻYCIA RODZINNEGO
6. TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM OBOWIĄZKÓW DOJRZAŁEGO CZŁONKA SPOŁECZEŃSTWA
7. ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ X
SEKSUALNOŚĆ MŁODZIEŻY W WIEKU PONADGIMNAZJALNYM
(Marta Komorowska-Pudło)
1. WSTĘP
2. SEKSUALNOŚĆ MŁODZIEŻY W OKRESIE DORASTANIA
3. POZIOM WIEDZY O PŁCIOWOŚCI I PŁODNOŚCI
4. MIŁOŚĆ MŁODZIEŃCZA I MŁODZIEŻOWE ZWIĄZKI PARTNERSKIE
5. PODEJMOWANIE WSPÓŁŻYCIA PŁCIOWEGO
6. RYZYKOWNE SYTUACJE I ZAGROŻENIA W OBSZARZE SEKSUALNOŚCI
7. POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI W MEDIACH I PORNOGRAFII
8. UWARUNKOWANIA PROCESU KSZTAŁTOWANIA POSTAW MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI
9. ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ XI
DOJRZAŁOŚĆ MŁODZIEŻY DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA I ZAŁOŻENIA RODZINY
(Marta Komorowska-Pudło)
1. WSTĘP
2. DOJRZAŁOŚĆ PSYCHOSEKSUALNA KOBIETY I MĘŻCZYZNY CZYNNIKIEM WARUNKUJĄCYM POWODZENIE MAŁŻEŃSTWA
3. POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC MAŁŻEŃSTWA
4. POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC KOHABITACJI
5. POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC ROZWODÓW
6. POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA
7. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE TRWAŁOŚĆ ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO I POWODZENIE W ŻYCIU RODZINNYM
8. ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ XII
PROBLEMY PRZEŻYWANE PRZEZ MŁODZIEŻ ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
(Ewa Domagała-Zyśk)
1. SPECYFIKA PROBLEMÓW PRZEŻYWANYCH PRZEZ MŁODZIEŻ Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ (ADHD)
2. MŁODZIEŻ ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU
3. FORMY POMOCY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ XIII
SPECYFIKA PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z RÓŻNYMI RODZAJAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(Ewa Domagała-Zyśk)
1. PSYCHOFIZYCZNE FUNKCJONOWANIE MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W OKRESIE PÓŹNEJ ADOLESCENCJI
2. MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MŁODZIEŻY W OKRESIE PONADGIMNAZJALNYM
3. KSZTAŁTOWANIE OSOBISTEJ POSTAWY WYCHOWAWCY WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4. WIEDZA WYCHOWAWCY O SPECYFICE PROBLEMÓW UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ XIV
DUCHOWOŚĆ W SIECI – NOWA PRZESTRZEŃ WYCHOWANIA
(Ks. Michał Drożdż)
1. INTERNET I MEDIA: NOWE SZANSE
2. WOBEC NOWYCH ZAGROŻEŃ
3. LOGIN: CZŁOWIEK – HASŁO: DUCHOWOŚĆ
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ XV
PEDAGOGIKA ZAGROŻEŃ WYCHOWAWCZYCH WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
(Ks. Janusz Mastalski)
1. OBSZARY ZAGROŻEŃ
1.1. Uzależnienia toksynami
1.2. Problemy seksualne
1.3. Zachowania aspołeczne
1.4. Kłopoty z rodziną
1.5. Chaos aksjologiczny
1.6. Samotność
2. WSKAZANIA WYCHOWAWCZE
2.1. Terapia dialogiem
2.2. Terapia wspólnotą
2.3. Terapia ciszą
2.4. Terapia aktywnością
2.5. „Terapia religijna”
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ XVI
MŁODOŚĆ – KLUCZOWY ETAP ŻYCIA. WNIOSKI JANA PAWŁA II Z JEGO PRACY PEDAGOGICZNEJ Z MŁODZIEŻĄ
(Ks. Józef Stala)
1. NOWY TALENT – MŁODZIEŃCZY ENTUZJAZM
2. SZCZEGÓLNA NADZIEJA
3. TOWARZYSZENIE W DRODZE DO MIŁOŚCI
4. PRZYSZŁY KSZTAŁT ŻYCIA
BIBLIOGRAFIA

BIOGRAMY