Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym cz. I Zobacz większe

Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym cz. I

Nowy

ks. Józef Stala

: Academica
: Książki

19,00 zł

Opis

To już kolejny tom serii Academica, dotyczący wychowania młodzieży – tym razem w średnim wieku szkolnym. Autorzy poszczególnych artykułów omawiają następujące tematy: kondycja gimnazjów w 2006 r., rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny uczniów gimnazjum; wychowanie muzyczne, plastyczne, ekologiczne i prozdrowotne, patriotyczne na katechezie, społeczne i moralne w gimnazjum. Omawiają też seksualność nastolatków i czynniki ją warunkujące, problemy młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz z trudnościami w nauce. Piszą również o potrzebie wychowania medialnego i zagrożeniach wychowawczych w gimnazjum. Ostatni rozdział traktuje o edukacji religijnej w kontekście wyzwań współczesności.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733241-7-6
rok wydania 2007
typ wydania1 1
ilość stron 442
format A5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE

Rozdział I
GIMNAZJA – JAK SOBIE RADZĄ W 2006 ROKU? – PRZYKŁAD MIASTA TARNOWA
(Wojciech Magdoń)
1. BLISKO 4000 UCZNIÓW UCZĘSZCZA
DO TARNOWSKICH GIMNAZJÓW. JACY TO UCZNIOWIE?
2. JACY ZATEM SĄ CI ABSOLWENCI GIMNAZJÓW?
3. JAKIE WYNIKI EDUKACYJNE UZYSKALI
ABSOLWENCI GIMNAZJÓW, KTÓRZY DOSTAJĄ SIĘ
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH TARNOWA?
4. JAKI JEST ZATEM WSPÓŁCZESNY GIMNAZJALISTA?
5. A JAK SIĘ ZACHOWUJE GIMNAZJALISTA?
6. GIMNAZJALIŚCI W DZIAŁALNOŚCI PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TARNOWIE
7. JAK ZATEM ZACHOWUJE SIĘ GIMNAZJALISTA?

Rozdział II
ROZWÓJ FIZYCZNY, INTELEKTUALNY I EMOCJONALNY DZIECI W SZKOLE GIMNAZJALNEJ
(Ks. Cezary Opalach)
1. ROZWÓJ FIZYCZNY
2. ROZWÓJ INTELEKTUALNY
3. ROZWÓJ EMOCJONALNY
BIBLIOGRAFIA

Rozdział III
WYCHOWANIE MUZYCZNE W GIMNAZJUM
(Ks. Stanisław Garnczarski)
1. EKSPRESJA MUZYCZNA
1.1. ŚPIEW
1.2. GRA NA INSTRUMENTACH
1.3. MUZYCZNE ĆWICZENIA IMPROWIZACYJNE
2. ROZWIJANIE WYOBRAŹNI I UMIEJĘTNOŚCI MUZYCZNYCH
2.1. KSZTAŁCENIE POCZUCIA RYTMU ORAZ UWRAŻLIWIENIE
NA DYNAMIKĘ, TEMPO I ARTYKULACJĘ
2.2. ROZWIJANIE SŁUCHU WYSOKOŚCIOWEGO,
BARWOWEGO I HARMONICZNEGO
3. KSZTAŁCENIE PERCEPCJI
I ESTETYCZNYCH PRZEŻYĆ MUZYCZNYCH
3.1. BRZMIENIE I ŚRODKI WYKONAWCZE: GŁOSY,
INSTRUMENTY, ZESPOŁY
3.2. ZASADY KSZTAŁTOWANIA MUZYKI
I MODELE FORMALNE UTWORÓW
3.3. TREŚCI SYMBOLICZNO-PROGRAMOWE I FUNKCJE MUZYKI
3.4. POLSKA KULTURA MUZYCZNA
3.5. ODCZUCIE STYLU MUZYCZNEGO
BIBLIOGRAFIA

Rozdział IV
EDUKACJA PLASTYCZNA W GIMNAZJUM
(Ewa Szaradowska-Zamirska)
WSTĘP
1. SPECYFIKA SZKOLNEJ EDUKACJI PLASTYCZNEJ
JAKO DZIEDZINY NAUCZANIA
2. WIEK GIMNAZJALNY A ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY UCZNIÓW
3. TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
A ZJAWISKO TAK ZWANEGO KRYZYSU
4. EDUKACJA PLASTYCZNA W GIMNAZJUM
– UWARUNKOWANIA FORMALNE
5. TREŚCI PRZEDMIOTOWE ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI
6. NAUCZYCIEL
7. WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA

Rozdział V
WYCHOWANIE EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE W GIMNAZJUM
(Anna Zellma)
1. ZASADNICZE CECHY WYCHOWANIA
EKOLOGICZNEGO I PROZDROWOTNEGO
2. ZAŁOŻENIA WYCHOWANIA EKOLOGICZNEGO I
PROZDROWOTNEGO W GIMNAZJUM
2.1. EDUKACJA EKOLOGICZNA
2.2. EDUKACJA PROZDROWOTNA
3. ODNIESIENIA EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE
W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ I PROGRAMIE
NAUCZANIA RELIGII W GIMNAZJUM
4. SPOSOBY REALIZACJI WYCHOWANIA EKOLOGICZNEGO
I PROZDROWOTNEGO W GIMNAZJUM
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Rozdział VI
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NA KATECHEZIE W GIMNAZJUM
(Ks. Marian Zając)
WSTĘP
1. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE – ZAGADNIENIA WSTĘPNE
2. WIEDZA O PATRIOTYZMIE I CZYNNIKACH GO
KSZTAŁTUJĄCYCH W PRZEBIEGU CAŁOKSZTAŁTU
PROCESU WYCHOWAWCZEGO W SZKOLE
2.1. KSZTAŁTOWANIE MIŁOŚCI DO WŁASNEGO KRAJU
2.2. ORGANIZOWANIE CYKLICZNYCH SYTUACJI
WYCHOWAWCZYCH W KSZTAŁTOWANIU PATRIOTYZMU
2.3. KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ
WIĄŻĄCEJ SIĘ Z WIEDZĄ O NARODOWYCH DZIEJACH,
DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA ZROZUMIEĆ MOTYWY
ZBIOROWEGO DZIAŁANIA
2.4. KWALIFIKACJE ZAWODOWE NAUCZYCIELA, W REALIZACJI TREŚCI
WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO
3. PATRIOTYZM W PRAKTYCZNEJ EDUKACJI
MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
3.1. W III ETAPIE EDUKACYJNYM
(W KLASACH I-III GIMNAZJUM)
3.2. PRACA WYCHOWAWCZA SZKOŁY W RAMACH REALIZACJI
ZAGADNIEŃ PATRIOTYZMU
4. PATRIOTYZM W WYCHOWANIU POPRZEZ KATECHEZĘ
4.1. POTRZEBA WSPÓLNOTY NARODOWEJ
4.2. PRZEJAWY DOJRZAŁEGO PATRIOTYZMU
5. PROPOZYCJE PRAKTYCZNE
W SŁUŻBIE WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO
5.1. SERIA „W DRODZE DO EMAUS”
POD REDAKCJĄ KS. PROF. ZBIGNIEWA MARKA
5.2. SERIA OPRACOWAŃ POZNAŃSKICH
POD RED. KS. PROF. JANA SZPETA
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Rozdział VII
WYCHOWANIE SPOŁECZNE
(KS. DARIUSZ KROK)
1. ROZWÓJ SPOŁECZNY
JAKO PODSTAWA WYCHOWANIA SPOŁECZNEGO
1.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ TOŻSAMOŚCI
1.2. INTERAKCJE SPOŁECZNE Z RODZICAMI
1.3. INTERAKCJE SPOŁECZNE Z RÓWIEŚNIKAMI
2. WYCHOWANIE SPOŁECZNE
W KONTEKŚCIE SOCJALIZACJI
2.1. POJĘCIE I ZAKRES SOCJALIZACJI
2.2. WYCHOWANIE DO DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ
2.3. FUNKCJE WYCHOWANIA SPOŁECZNEGO
3. WYPACZENIA W PROCESIE WYCHOWANIA SPOŁECZNEGO
3.1. PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE ZACHOWAŃ ANTYSPOŁECZNYCH
3.2. PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ ANTYSPOŁECZNYCH
BIBLIOGRAFIA

Rozdział VIII
WYCHOWANIE MORALNE W GIMNAZJUM
(Ks. Stanisław Dziekoński)
1. MIEJSCE WYCHOWANIA MORALNEGO
W KATECHEZIE GIMNAZJALISTÓW
2. POMOC W POZNANIU PODSTAWOWYCH
POJĘĆ I ZASAD ETYCZNYCH
3. POMOC W ZROZUMIENIU MIŁOŚCI I ZAPOZNANIU SIĘ
ZE SPOSOBAMI JEJ PRZEŻYWANIA
4. POMOC W DOSTRZEGANIU KONSEKWENCJI STOSOWANIA
DEKALOGU I BŁOGOSŁAWIEŃSTW W CODZIENNYM ŻYCIU
WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA

Rozdział IX
SEKSUALNOŚĆ NASTOLATKÓW
I CZYNNNIKI JĄ WARUNKUJĄCE
(Marta Komorowska-Pudło)
WSTĘP
1. SEKSUALNOŚĆ NASTOLATKÓW
1.1. CZYM JEST SEKSUALNOŚĆ?
1.2. SEKSUALNOŚĆ MŁODZIEŻY W OKRESIE DORASTANIA
1.3. DOJRZEWANIE PŁCIOWE
1.4. DOJRZEWANIE PSYCHOSEKSUALNE
– ROLA POPĘDU PŁCIOWEGO
2. AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA NASTOLATKÓW
2.1. MASTURBACJA
2.2. MIŁOŚĆ MŁODZIEŃCZA.
CHODZENIE ZE SOBĄ. PETTING
2.3. INICJACJA SEKSUALNA
2.3.1. POZIOM WIEDZY NASTOLATKÓW
O METODACH PLANOWANIA RODZINY
2.4. PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC NASTOLATKA
3. UWARUNKOWANIA PROCESU KSZTAŁTOWANIA POSTAW
MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI
3.1. PŁEĆ MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI
3.2. HIERARCHIA WARTOŚCI MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI
3.3. RELIGIJNOŚĆ MŁODZIEŻY A JEJ SEKSUALNOŚĆ
3.4. STOSUNEK MŁODZIEŻY DO NAUKI A JEJ POSTAWY WOBEC
SEKSUALNOŚCI
3.5. ŚRODOWISKO RODZINNE MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI
3.6. ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU I PORNOGRAFIA
A POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI
3.7. STOSOWANIE UŻYWEK I ŚRODKÓW
UZALEŻNIAJĄCYCH PRZEZ MŁODZIEŻ
A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Rozdział X
SPECYFIKA PROBLEMÓW MŁODZIEŻY
GIMNAZJALNEJ Z RÓŻNYMI RODZAJAMI
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(Ewa Domagała-Zyśk)
1. UCZNIOWIE Z USZKODZENIAMI SŁUCHU
2. UCZNIOWIE Z USZKODZENIAMI WZROKU
3. UCZNIOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ MOTORYCZNĄ
4. UCZNIOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
BIBLIOGRAFIA

Rozdział XI
SPECYFIKA PROBLEMÓW PRZEŻYWANYCH
PRZEZ MŁODZIEŻ GIMNAZJALNĄ
Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE
(Ewa Domagała-Zyśk)
1. UWARUNKOWANIA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH
1.1. UWARUNKOWANIA BIO-PSYCHO-FIZYCZNE
1.2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE
ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM
1.3. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-DYDAKTYCZNE,
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM UCZNIA
W KLASIE SZKOLNEJ
2. MŁODZIEŻ ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI
W CZYTANIU I PISANIU
3. MŁODZIEŻ Z SYNDROMEM NADPOBUDLIWOŚCI
PSYCHORUCHOWEJ (ADHD)
4. MŁODZIEŻ Z SYNDROMEM
NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH
5. MŁODZIEŻ O INTELIGENCJI NIŻSZEJ NIŻ PRZECIĘTNA
6. RODZINA I SZKOŁA W PROCESIE WSPARCIA
MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ
BIBLIOGRAFIA

Rozdział XII
POTRZEBA WYCHOWANIA MEDIALNEGO
(Ks. Michał Drożdż)
1. KULTUROWO-MEDIALNE UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA
1.1. TEORIA KOMPROMISU MIĘDZY DOBREM A ZŁEM
1.2. „POSTCHRZEŚCIJAŃSKIE” MODELE WYCHOWANIA
1.3. KONSEKWENCJE DESTRUKCYJNEJ DIALEKTYKI
2. POTRZEBA FORMACJI MEDIALNEJ
2.1. ODDZIAŁYWANIE MEDIALNE
2.2. UZALEŻNIENIA MEDIALNE
2.3. KONSUMIZM MEDIALNY
3. ODNALEŹĆ SIĘ PRAWDZIWIE W ŚWIECIE MŁODYCH
BIBLIOGRAFIA

Rozdział XIII
PEDAGOGIKA ZAGROŻEŃ WYCHOWAWCZYCH
WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
(Ks. Janusz Mastalski)
1. PŁASZCZYZNY ZAGROŻEŃ
1.1 PROBLEMY NATURY ROZWOJOWEJ
1.2 PROBLEMY NATURY PSYCHICZNEJ
1.3 PROBLEMY NATURY EDUKACYJNEJ
1.4 PROBLEMY NATURY SPOŁECZNEJ
1.5 PROBLEMY NATURY RELIGIJNEJ
2. PRÓBY PRZECIWDZIAŁANIA
2.1 DETOKSYKACJA RELACJI SZKOLNYCH
2.2 WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNEGO KORZYSTANIA
ZE ZDOBYCZY CYWILIZACYJNYCH
2.3 EDUKACJA RODZICÓW
2.4 TERAPIA RELIGIJNA”
BIBLIOGRAFIA

Rozdział XIV
INTEGRALNY I PERSONALISTYCZNY CHARAKTER EDUKACJI RELIGIJNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
(Ks. Józef Stala)
1. EDUKACJA RELIGIJNA W KONTEKŚCIE TENDENCJI
ATEISTYCZNYCH WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI
2. CHRZEŚCIJAŃSKIE ZAŁOŻENIA ANTROPOLOGICZNE
JAKO FUNDAMENT RELIGIJNEJ EDUKACJI
3. MŁODOŚĆ JAKO WYZWANIE DLA EDUKACJI RELIGIJNEJ
4. KRYZYS EDUKACJI RELIGIJNEJ I SYMPTOMY JEJ ODNOWY
BIBLIOGRAFIA

 

Fragment

JAK ZACHOWUJE SIĘ GIMNAZJALISTA?

W zdecydowanej większości jest wrażliwym, odróżniającym dobro od zła młodym człowiekiem, częściej wybierającym dobro, ale i błądzącym pod wpływem rówieśników lub dorosłych.
W zdecydowanej mniejszości obserwujemy gimnazjalistów, którzy wybrali, i to w różnym stopniu zło. Przyczyn jest tu wiele, najczęściej winę za to ponoszą rodzice zapominający o powinności wychowania, zdeprawowani rówieśnicy, którzy zarażają złem, a także obojętni na zło nauczyciele.
Niezmiernie ważną rolę w procesie wychowania odgrywa, a na pewno może odgrywać religia w szkole. Przekonanie młodego człowieka do wartości, jakie niesie wiara, religia to pełen sukces w procesie wychowania. Dlatego uważam, że rola katechety w szkole jest bardzo ważna, zwłaszcza w procesie wychowania. Katecheta powinien być współorganizatorem tego procesu w szkole. Powinien dbać o to, by wartości religijne w sposób autentyczny były obecne w szkole. Rekolekcje szkolne winny być tak organizowane aby cała społeczność szkolna uczniowie i nauczyciele, a może i rodzice chcieli z nich czerpać. Gimnazjaliści są na pewno wdzięcznym obiektem do tych działań. Są ludźmi w większości otwartymi na wartości, dążącymi do dobra. Trzeba im tylko wskazywać dobro (najlepiej przykładem), trzeba być wiarygodnym autentycznym w tym wskazywaniu dobra. Absolwenci gimnazjów w zdecydowanej większości wybierają właściwą drogę. Ci, którzy, błądzą, winni być przedmiotem naszej troski.
Diagnozujemy dość precyzyjnie efekty edukacyjne szkół. Jestem przekonany, że możliwe są badania socjologiczne diagnozujące problemy wychowawcze. Aby nie być w sferze przypuszczeń, przekonań a w sferze nauki, warto by takie badania przeprowadzić. Jest to mój postulat do władz oświatowych.