Z MIŁOŚCI I Z NICOŚCI - Zarys teologii stworzenia Zobacz większe

Z MIŁOŚCI I Z NICOŚCI - Zarys teologii stworzenia

Nowy

ks. Henryk Szmulewicz

: Academica
: Książki

18,90 zł

Opis

Książka ta stanowi szeroką syntezę teologiczną tematyki stworzenia. Omówiony został tutaj między innymi akt stwórczy (w aspektach podmiotu, istoty, przymiotów, celu, trwania), materialne dzieło stwórcze, czyli świat, duchowe dzieło stwórcze, czyli aniołowie, duchowo-materialne dzieło stwórcze, czyli człowiek i problem jego upadku przez grzech pierworodny

Więcej informacji

ISBN 978-83-733238-9-6
rok wydania 2006
typ wydania1 1
ilość stron ok. 277
format B5

Spis treści

Wprowadzenie: (Ks. Janusz Królikowski, ….)
Wykaz skrótów
Wprowadzenie

I. Czynność: AKT STWÓRCZY
Klasyfikacje doktrynalne
Stary Testament
Nowy Testament
Patrystyka
Błędne rozwiązania
W stronę teologicznej syntezy

1. Podmiot
a. Bóg – w swej Boskiej jedności
b. Bóg – Trójjedyny
c. Bóg Ojciec Stworzyciel
d. Syn Boży Stworzyciel
e. Duch Święty Stworzyciel

2. Istota
a. Sposób: z niczego
b. Motyw: z miłości
c. Zakres: wszechświat

3. Przymioty
a. Nieprzekazywalność
b. Czasowość
c. Wolność

4. Cel
a. Celowość wszechświata
b. Celowość istnienia człowieka
c. Chwała Boża
d. Szczęście człowieka
e. Chrystocentryzm celowości stworzenia

5. Trwanie
a. Podtrzymywanie w istnieniu
b. Współdziałanie ze stworzeniami
c. Boża Opatrzność nad światem

II. Materialne dzieło stwórcze: ŚWIAT
Klasyfikacje doktrynalne
Stary Testament
Nowy Testament
Patrystyka
Błędne rozwiązania
W stronę teologicznej syntezy

1. Bóg jako Pierwsza Przyczyna
a. Bóg stworzył świat materialny – głos rozumu
b. Bóg stworzył świat materialny – głos wiary

2. Przymioty świata materialnego
a. Dobry, piękny i uporządkowany
b. Poddany człowiekowi
c. Autonomiczny

III. Duchowe dzieło stwórcze: ANIOŁOWIE
Klasyfikacje doktrynalne
Stary Testament
Nowy Testament
Patrystyka
Błędne rozwiązania
W stronę teologicznej syntezy

1. Natura
a. Stworzona
b. Duchowa
c. Rozumna
d. Wolna
e. Obdarzona łaską
f. Indywidualna
g. Wspólnotowa

2. Posłannictwo
a. Zadania wobec Boga Trójjedynego
b. Posłannictwo wobec Maryi
c. Misja Aniołów wobec Kościoła
d. Cała ludzkość jako przedmiot troski Aniołów
e. Obecność Anioła w osobistym życiu człowieka

IV. Upadek niektórych Aniołów: SZATAN
Klasyfikacje doktrynalne
Stary Testament
Nowy Testament
Patrystyka
Błędne rozwiązania
W stronę teologicznej syntezy

1. Odejście od Boga na wieki
a. Fakt
b. Przyczyna
c. Skutek

2. Grzech Szatana a grzech człowieka
a. W kontekście osobistego grzechu człowieka
b. W kontekście tzw. grzechu świata
c. W kontekście dyspozycji człowieka do ulegania złu

V. Duchowo-materialne dzieło stwórcze: CZŁOWIEK
Klasyfikacje doktrynalne
Stary Testament
Nowy Testament
Patrystyka
Błędne rozwiązania
W stronę teologicznej syntezy

1. Bóg Stwórcą człowieka
a. Stworzony na obraz i podobieństwo Boże
b. Pochodzenie ciała
c. Stworzenie duszy
d. Zjednoczenie duszy i ciała
e. Początek ludzkości
f. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich
g. Powołany do współdziałania z Bogiem Stwórcą

2. Komunia miłości pierwszego człowieka z Bogiem
a. Stan łaski uświęcającej
b. Dary pozanaturalne

VI. Upadek człowieka: GRZECH PIERWORODNY
Klasyfikacje doktrynalne
Stary Testament
Nowy Testament
Patrystyka
Błędne roz wiązania
W stronę teologicznej syntezy

1. Sprzeciw wobec Boga Stwórcy
a. Zaistnienie
b. Istota
c. Przechodzenie

2. Skutki grzechu pierworodnego
a. Zerwanie przymierza z Bogiem
b. Upadłość ludzkiej natury
c. Osłabienie rozumu i woli
d. Dramat cierpienia i śmierci
e. Zniekształcenie relacji międzyludzkich
f. Ból świata materialnego
Wykaz skrótów

Bibliografia

1. Magisterium Kościoła
a. Przed Soborem Watykańskim II
b. Po Soborze Watykańskim II

2. Refleksja teologiczna
a. Opracowania całościowe
b. Pochodzenie świata materialnego
c. Angeologia
d. Demonologia
e. Stworzenie człowieka
f. Grzech pierworodny

 

Fragment

Klasyfikacje doktrynalne

Dogmaty wiary – Tylko Bóg świat stworzył i tylko on może stwarzać. Wszechświat został przez Boga stworzony z nicości. Bóg stworzył cały świat materialny i duchowy bezpośrednio oraz z niczego. Świat nie jest odwieczny, lecz został przez Boga stworzony w czasie, wraz z czasem. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są w równorzędnym stopniu przyczyną sprawczą stworzenia świata. Świat powstał z aktu woli Bożej, wolnej od jakiejkolwiek konieczności. Stworzenia nic nie przydają wewnętrznej szczęśliwości Boga. Wszystkie byty stworzone przez Boga są same w sobie dobre oraz utrzymywane są w swym istnieniu przez Boga. Cały wszechświat stworzony przez Boga jest przezeń zachowywany w istnieniu pozytywnie i bezpośrednio. Bóg skierował wszystko ku sobie jako ostatecznemu celowi. Celem stworzenia świata przez Boga Stwórcę jest przejawienie Jego doskonałości przez dobra, które udziela stworzeniom.
Obowiązująca nauka katolicka – Zasadniczym i ostatecznym celem stworzenia jest chwała Boża, pojęta jako poznanie, uwielbienie i współposiadanie dóbr Bożych. Wszechświat został stworzony, aby wszystkie byty przygodne uczestniczyły w dobru Bożym. Świat materialny ma jako cel bliższy dobro człowieka i służy mu jako narzędzie Bożej chwały. Bóg współdziała z czynnościami stworzeń w sposób fizyczny i bezpośrednio.
Wnioski teologicznie pewne – Żaden byt stworzony nie może otrzymać władzy stwarzania jako przyczyna główna, ani przyczyna narzędziowa. W Istocie Bożej mieszczą się idee wzorcowe wszystkich stworzonych bytów. Bóg współdziała fizycznie i bezpośrednio z wszelkimi czynnościami bytów stworzonych. Boże dzieło utrzymywania stworzeń jest formą dalszego stwarzania wszechrzeczy. Wszelkie dzieła Boże i ludzkie oddają Bogu przedmiotową chwałę samym faktem swego istnienia. Świadome odniesienie do Boga wszelkich przejawów postępu istot rozumnych stanowi formalną chwałę Bożą. Cała kulturalna twórczość człowieka jest obiektywną Bożą chwałą. Jezus Chrystus ukazał najdoskonalszy kształt i wzór urzeczywistnienia chwały Bożej.