PRAWO MAŁŻEŃSKIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Zobacz większe

PRAWO MAŁŻEŃSKIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (dodatkowo płyta CD - Formularze i wzory pism kancelaryjnych)

Nowy

ks. Piotr-M. Gajda

: Academica
: Prawo kanoniczne
: Książki

35,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-409-8
wydanie VII poprawione i skrócone
rok wydania 2016
ilość stron 300
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW 


SŁOWO KS. KARDYNAŁA ZENONA GROCHOLEWSKIEGO  


WSTĘP DO WYDANIA SIÓDMEGO     


Rozdział I
WPROWADZENIE W PODSTAWOWE POJĘCIA I ZASADY DOTYCZ¥CE MAŁŻEŃSTWA


1 Określenie małżeństwa, jego pochodzenie, powołanie, godność i nierozdzielność umowy małżeńskiej od sakramentalnej godności
1.1 Określenie małżeństwa
1.2 Pochodzenie małżeństwa
1.3 Powołanie do małżeństwa i jego godność
1.4 Nierozdzielność umowy małżeńskiej od godności sakramentalnej 


2 Cele i przymioty małżeństwa 
2.1   Cele małżeństwa
2.2   Istotne przymioty małżeństwa
2.2.1 Jedność małżeństwa 
2.2.2 Nierozerwalność małżeństwa
2.2.3 Sakramentalność i płodność małżeństwa


3 Zgoda przyczyną sprawczą małżeństwa i prawo do jego zawarcia
3.1 Zgoda przyczyną sprawczą małżeństwa
3.2 Prawo do zawarcia małżeństwa


4 Przychylność prawa dla małżeństwa i jego rodzaje
4.1 Przychylność prawa dla małżeństwa
4.2 Rodzaje małżeństwa


5 Władza nad małżeństwem katolików
5.1 Małżeństwo podlega prawu Bożemu
5.2 Władza Kościoła nad małżeństwem katolików
5.3 Zakres kompetencji Państwa odnośnie do cywilnych skutków małżeństwa kościelnego 


6 Małżeństwo cywilne katolików
6.1 Zawarcie małżeństwa cywilnego
6.2 Kodeks prawa kanonicznego o małżeństwie cywilnym
6.3 Kościół wobec katolików żyjących w związkach i małżeństwach niesakramentalnych 


Rozdział II
KANONICZNO-DUSZPASTERSKIE PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA


1 Pasterska troska Kościoła o małżeństwo
1.1   Główne sposoby świadczenia pomocy w przygotowaniu do małżeństwa
1.2   Prawna organizacja pomagania młodzieży w przygotowaniu do małżeństwa
1.2.1 Przygotowanie dalsze
1.2.2 Przygotowanie bliższe
1.2.3 Przygotowanie bezpośrednie


2 Zaręczyny 
2.1 Instytucja zaręczyn formą odpowiedzialnego przygotowania do małżeństwa
2.2 Instytucja zaręczyn przed 1983 r.
2.3 Instytucja zaręczyn po 1983 r. – od Kodeksu Jana Pawła II


3 Stwierdzenie kanonicznej zdolności i przygotowania do zawarcia małżeństwa
3.1     Bliższe określenie sposobu badania przedślubnego
3.2     Kanoniczne badanie narzeczonych
3.2.1  Rozeznanie i ustalenie sytuacji prawnej narzeczonych
3.2.2  Przedmiot kanonicznego rozeznania stanu osobowego narzeczonych
3.2.3  Identyfikacja osób, dane personalne i podstawowe informacje
3.3     Wymagane zezwolenia i dokumenty
3.3.1  Zezwolenia ordynariusza miejsca
3.3.2  Wymagane dokumenty 
3.4     Zapowiedzi przedmałżeńskie i dopuszczenie do ślubu
3.4.1  Zapowiedzi przedmałżeńskie
3.4.2  Dopuszczenie do ślubu 


Rozdzial III
PRZESZKODY DO WAŻNEGO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W OGÓLNOŚCI I UDZIELANIE DYSPENS


1 Pojęcie, podział i ustanowienie przeszkód
1.1     Historia i pojęcie przeszkody
1.2     Podział przeszkód
1.3     Ustanawianie przeszkód i zakazów
1.3.1  Ustanawianie przeszkód
1.3.2  Ustanawianie zakazów 


2 Dyspensowanie od przeszkód małżeńskich
2.1     Władza dyspensowania od przeszkód
2.1.1  Władza Biskupa Rzymu
2.1.2  Władza ordynariusza miejsca
2.1.3  Władza proboszcza i innych świadków kwalifikowanych asystujących przy zawieraniu małżeństwa
2.1.4  Władza spowiednika


3 Prośba o udzielenie dyspensy i przyczyny dyspensowania
3.1     Prośba o udzielenie dyspensy
3.2     Przyczyny dyspensowania


Rozdział IV
POSZCZEGÓLNE PRZESZKODY DO WAŻNEGO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA


1   Przeszkoda wieku
2   Niemoc płciowa (impotencja)
3   Przeszkoda węzła małżeńskiego
4   Przeszkoda różnej religii
5   Przeszkoda święceń
6   Przeszkoda ślubu czystości
7   Przeszkoda uprowadzenia
8   Przeszkoda występku, czyli małżonkobójstwa
9   Przeszkoda pokrewieństwa
10 Przeszkoda powinowactwa
11 Przeszkoda przyzwoitości publicznej
12 Przeszkoda pokrewieństwa prawnego wynikająca z adopcji


Rozdział V
ZGODA MAŁŻEŃSKA


1 Pojęcie zgody małżeńskiej i wymagana wiedza 
1.1 Pojęcie zgody małżeńskiej
1.2 Wymagana wiedza


2 Niezdolność do wyrażenia zgody małżeńskiej
2.1    Brak wystarczającego używania rozumu
2.2    Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich
2.3    Psychiczna niezdolność do podjęcia i wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich
2.4    Błąd i podstęp
2.4.1 Błąd 
2.4.2 Podstęp
2.5    Pozorna zgoda (symulacja)
2.5.1 Pojęcie symulacji i jej podział
2.5.2 Wpływ pozornej zgody na ważność umowy małżeńskiej
2.6    Zgoda warunkowa
2.7    Przymus i bojaźń
2.7.1 Pojęcie i podział przymusu i bojaźni
2.7.2 Wpływ przymusu i bojaźni na ważność małżeństwa


3 Sposoby wyrażania zgody małżeńskiej
3.1 Wyrażenie zgody osobiście
3.2 Wyrażenie zgody przez pełnomocnika
3.3 Pośrednictwo tłumacza
3.4 Domniemanie o trwaniu zgody małżeńskiej


Rozdział VI
FORMA PRAWNA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA


1 Wyjaśnienia wstępne 


2 Forma prawna (kanoniczna) zwyczajna
2.1     Pojęcie formy prawnej zwyczajnej
2.2     Zobowiązanie do zachowania formy kanonicznej
2.3     Warunki ważnego asystowania przy zawieraniu małżeństwa kanonicznego
2.3.1  Świadek urzędowy
2.3.2  Zwykli świadkowie
2.3.3  Władza delegowana do asystowania przy zawieraniu małżeństwa
2.3.4  Władza subdelegowana do asystowania przy zawieraniu małżeństwa
2.4     Warunki godziwego asystowania


3 Forma „konkordatowa” – zawarcie małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi
3.1     „Korzyści” z zawarcia małżeństwa konkordatowego
3.2     Warunki zawarcia małżeństwa konkordatowego 
3.3     Etapy zawierania małżeństwa konkordatowego
3.3.1  Wprowadzenie
3.3.2  Stwierdzenie braku przeszkód
3.3.3  Złożenie przez narzeczonych oświadczeń dotyczących uzyskania skutków cywilnych
3.3.4 Sporządzenie przez duchownego zaświadczenia i przekazanie go do USC
3.3.5  Sporządzenie aktu małżeństwa przez kierownika USC


Załącznik nr I
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa


Załącznik nr II
Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 


Załącznik nr III
Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 9 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego


3.4 Sprawa uznania małżeństwa konkordatowego za nieważne


4 Forma nadzwyczajna zawarcia małżeństwa


5 Forma liturgiczna, czas i miejsce zawarcia małżeństwa
5.1     Forma liturgiczna małżeństwa kanonicznego
5.2     Czas i miejsce zawarcia małżeństwa
5.2.1  Czas zawarcia małżeństwa
5.2.2  Miejsce zawarcia małżeństwa


6 Odnotowanie zawartego małżeństwa


Rozdział VII
MAŁŻEŃSTWA MIESZANE I IM PODOBNE


1 Rozumienie pojęciowe małżeństw mieszanych i im podobnych


2 Stanowisko Kościoła wobec małżeństw mieszanych
2.1 Z historii małżeństw mieszanych
2.2 Przyczyny niechęci Kościoła do zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych
2.3 Kościół zabrania zawierania małżeństw mieszanych
2.4 Kościół, pod określonymi warunkami, zezwala na zawarcie małżeństwa mieszanego


3 Forma zawarcia małżeństwa mieszanego
3.1 Zwykła forma kanoniczna
3.2 Dyspensa od formy kanonicznej
3.3 Forma liturgiczna małżeństw mieszanych
3.4 Troska o małżeństwa mieszane


Rozdział VIII
MAŁŻEŃSTWO ZAWIERANE TAJNIE ORAZ SKUTKI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA KANONICZNEGO


1 Małżeństwa tajne


2 Skutki zawarcia małżeństwa kanonicznego
2.1 Sakramentalny węzeł małżeński
2.2 Współodpowiedzialność małżonków za wychowanie dzieci
2.3 Prawne pochodzenie i legalizacja potomstwa


Rozdział IX
ROZŁĄCZENIE MAŁŻONKÓW


1 Rozwiązanie węzła – dyspensa od małżeństwa niedopełnionego


2 Rozwiązanie małżeństwa na korzyść wiary
2.1     Rozwiązanie małżeństwa na podstawie przywileju Pawłowego
2.1.1  Pochodzenie przywileju i zasady ogólne
2.1.2  Warunki wymagane do korzystania z przywileju
2.1.3  Prawo strony nawróconej do zawarcia nowego małżeństwa
2.2     Rozwiązanie małżeństwa na podstawie przywileju Piotrowego
2.3     Domniemanie prawne na korzyść przywileju wiary


3 Separacja podczas trwania węzła małżeńskiego i rozwód
3.1     Separacja na podstawie przepisów Kodeksu Jana Pawła II
3.1.1  Separacja z powodu cudzołóstwa
3.1.2  Separacja z innych przyczyn
3.1.3  Sprawy o separację małżonków
3.2     Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące separacji
3.3     Rozwód cywilny


Rozdział X
UWAŻNIENIE (KONWALIDACJA) MAŁŻEŃSTWA W KOŒŚCIELE


1 Pojęcie i podział uważnienia małżeństwa


2 Uważnienie zwykłe
2.1 Uważnienie małżeństwa nieważnego z powodu istnienia przeszkody zrywającej
2.2 Uważnienie małżeństwa nieważnego z powodu braku zgody
2.3 Uważnienie małżeństwa nieważnego z powodu braku formy kanonicznej


3 Uważnienie nadzwyczajne (uzdrowienie w zawiązku)
3.1 Gdy nie można przeprowadzić zwykłego uważnienia
3.2 Możliwość zastosowania uważnienia nadzwyczajnego (uzdrowienia w zawiązku)
3.3 Warunki prawomocnego uważnienia małżeństwa
3.4 Kompetentna władza
3.5 Prośba o nadzwyczajne uważnienie
3.6 Skutki nadzwyczajnego uważnienia małżeństwa
3.7 Adnotacja w księgach metrykalnych 


ZAKOŃCZENIE 


ANEKSY


Aneks I
WYKAZ DYSPENS I ZEZWOLEŃ WYMAGANYCH PRZEZ KODEKS PRAWA KANONICZNEGO DO WAŻNEGO LUB GODZIWEGO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA


Aneks II
LIST APOSTOLSKI BENEDYKTA XVI NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO „OMNIUM IN MENTEM” Z 26 PAŹDZIERNIKA 2009 R.


Aneks III
LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO PAPIEŻA FRANCISZKA „MITIS IUDEX DOMINUS IESUS”, 15 VIII 2015


Aneks IV
DEKRET KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WS. WYSTĄPIEŃ Z KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I POWROTU DO NIEGO


ALFABETYCZNY INDEKS RZECZOWY


BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA


FORMULARZE I WZORY PISM KANCELARYJNYCH zob. załączona płyta CD