EWANGELIA MARKA W KOMENTARZU TEOFYLAKTA Zobacz większe

EWANGELIA MARKA W KOMENTARZU TEOFYLAKTA

Nowy

Monika Julia Czarnuch

: Książki
: Attende Lectioni. Series Nova

35,00 zł

Opis

Wyjaśnienie do Ewangelii Marka napisane na przełomie XI i XII wieku przez Teofylakta – bizantyjskiego arcybiskupa Ochrydy – jest pierwszym zachowanym greckim (a więc odpowiadającym językowi oryginału) komentarzem do całości dzieła Markowego. Na taki komentarz wspomniana Ewangelia z różnych względów czekać musiała ponad tysiąc lat. Podejmując badania nad wspomnianym tekstem Teofylakta, autorka – dr Monika Czarnuch – stawia sobie za cel zbadanie wartości Wyjaśnień, poznanie motywacji zajęcia się przez bizantyjskiego duchownego niekomentowaną wcześniej Ewangelią oraz porównanie jego komentarza z interpretacjami niektórych perykop Ewangelii Markowej obecnymi u wcześniejszych autorów.

Książka jest uzupełnioną wersją rozprawy doktorskiej obronionej 5 czerwca 2017 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-558-3
rok wydania 2018
ilość stron 216
format B5

Spis treści

OD AUTORKI 


WYKAZ SKRÓTÓW 


WSTĘP
1. Cel i przedmiot badań
2. Uzasadnienie wyboru celu i przedmiotu pracy
3. Metoda
4. Plan rozprawy
5. Perspektywy dalszych badań


ROZDZIAŁ 1.
TEKST EWANGELII MARKA W WYJAŚNIENIU
1.1. Status quaestionis tekstu bizantyjskiego
1.1.1. . Tekst bizantyjski – definicje i cechy
A. Definicje
B. Charakterystyka tekstu bizantyjskiego
C. Charakterystyka minuskuły
1.1.2. . Tekst bizantyjski – historia oddziaływania
1.2. Świadkowie tekstu Wyjaśnienia do Ewangelii Marka
1.2.1. . Wydania drukowane
A. Wydania nowożytne
B. Wydania łacińskie
C. Wydania greckie
1.2.2. . Charakterystyka badanych źródeł
1.3. Warianty bizantyjskie Ewangelii Marka w Wyjaśnieniu


ROZDZIAŁ 2.
ZNACZENIE EWANGELII MARKA W WYJAŚNIENIU
2.1. Powody wyjaśniania Ewangelii Marka
2.1.1. . Równorzędność Ewangelii
2.1.2. . Różnorodność Ewangelii
2.2. Specyfika Ewangelii Marka w interpretacji Teofylakta
2.2.1. . Wyraźne porównywanie Ewangelii Marka z innymi Ewangeliami
2.2.2. . Wyraźne odnoszenie się do Marka
2.2.3. . Interpretacja treści typowej dla Marka
A. Odniesienie do wyrażeń występujących w Ewangelii
B. Odwołanie do kontekstu Ewangelii
C. Przywołanie innych ksiąg Pisma Świętego
D. Nawiązanie do kontekstu historyczno-kulturowego
E. Podanie sensu alegorycznego
F. Wskazanie na sens moralny


ROZDZIAŁ 3.
PIERWSZY GRECKI KOMENTARZ DO EWANGELII MARKA
3.1. Integralność Catena in Marcum oraz Wyjaśnienia w relacji do tekstu Marka
3.1.1. . Catena in Marcum i Teofylakt o Ewangelii Marka jako całości
3.1.2. . Catena in Marcum i Teofylakt a całość tekstu Ewangelii
3.1.3. . Pominięcia w Catena in Marcum oraz u Teofylakta
3.2. Warianty bizantyjskie w Catena in Marcum oraz u Jana Chryzostoma a Wyjaśnienie Teofylakta
3.3. Komentarze specyficznie Markowe w Catena in Marcum oraz u Jana Chryzostoma a Wyjaśnienie Teofylakta


ZAKOŃCZENIE


BIBLIOGRAFIA
1. Źródła
1.1. Teksty biblijne
1.2. Pozostałe źródła
2. Opracowania
2.1. Nowożytne komentarze do Ewangelii Marka
2.2. Pozostała literatura


SUMMARY. THE GOSPEL OF MARK IN THEOPHYLACT'S COMMENTARY