ETYCZNE ORIENTACJE W MEDIOSFERZE Zobacz większe

ETYCZNE ORIENTACJE W MEDIOSFERZE

Nowy

ks. Michał Drożdż

: Etyka mediów
: Wiara i życie
: Książki

18,00 zł

Opis

„Etyczne orientacje w mediosferze dotyczą nie tylko różnorodnych filozoficznych orientacji etycznych na poziomie paradygmatów i teorii. W niniejszej publikacji chodzi mi bardziej o orientacje etyczne, porządkujące i regulujące ludzkie działania medialne w wymiarze konkretnych uwarunkowań mediosfery. Tytuł niniejszej publikacji wskazuje na główny cel naszych refleksji, mianowicie na próbę pomocy współczesnemu człowiekowi w zdobywaniu orientacji w świecie współczesnych mediów” (ze Wstępu). W pierwszej części autor ukazuje człowieka stojącego wobec medialnej „produkcji sensu” i poszukującego klarownej orientacji, by się w niej nie zagubić; potem zajmuje się poszukiwaniem takiej orientacji etycznej dla młodzieży i rodziny, przedstawia kanony naszego myślenia o świecie mediów, a także rolę mediów w dziele ewangelizacji. Druga część książki zawiera całościowe prezentacje czterech najnowszych dokumentów Magisterium Kościoła na temat mediów.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733238-5-8
rok wydania 2006
typ wydania1 1
ilość stron 349
format B5

Spis treści

WSTĘP
1. POTRZEBA ETYKI MEDIÓW
1. Etyczny wymiar mediosfery
2. Próby uzasadnienia potrzeby etyki mediów
3. Poszukiwanie podstaw wartościowania etycznego
4. Różne odsłony etyki mediów
5. Etyka mediów odzwierciedla i chroni wartość i godność człowieka
2. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA KULTUROWO-MEDIALNE
1. Obszary nieprzyjazne człowiekowi
2. Wezwanie Kościoła do poszanowania życia ludzkiego
3. W trosce o skuteczność chrześcijańskiego świadectwa
3.1. Znaczenie życia rodzinnego
3.2. Scalać ruchy „za życiem"
3.3. W wychowaniu - mądrze „zagospodarować" wolność
3.4. „Poradzić sobie z dawnymi i z nowymi wadami"
3. PRODUKOWAĆ SENS
1. Czy można produkować sens?
2. Komercjalizacja wartości
3. Sens - między formacją i deformacją sumień
4. Odkrywać sens
4. MEDIA „PODGLĄDOWE"?
5. MEDIA W RODZINIE
1. Media - nowe „towarzystwo" dla rodziny
2. Media bliżej konkretnych ludzkich spraw
3. Telewizja w rodzime: kryteria właściwego wyboru
6. MŁODZIEŻ W STRATEGIACH PROGRAMOWYCH
1. „Briefing" wychowawczy
2. Sprzedawać produkt medialny czy wychowywać?
2.1. Sprzedawać ducha wolności
2.2. Sprzedawać równość
2.3. Sprzedawać gotowy sukces
7. MEDIA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RODZINĘ
1. Potrzeba medialnej troski o rodzinę
2. Sprawiedliwość i odpowiedzialność fundamentem etyki mediów
3. Odpowiedzialność mediów za człowieka
3.1. Być odpowiedzialnym – podmiotowość odpowiedzialności
3.2. Odpowiedzialność za wolność
3.3. Odpowiedzialność „za siebie"
3.4. Odpowiedzialność „za drugiego"
3.5. Odpowiedzialność „za wartości"
3.6. Odpowiedzialność „przed"
4. Potrzeba sprawiedliwości w mediach
4.1. Sprawiedliwość relacji komunikacyjnych
4.2. Integracyjna rola sprawiedliwych relacji
4.3. Media przestrzenią sprawiedliwości społecznej
5. Sama sprawiedliwość nie wystarcza
8. IDOLE I AUTORYTETY
1. Autorytet czy idol?
2. Potrzeba autorytetu moralnego
3. Media - „areopagiem" autorytetów i idoli
4. Autorytet ludzi „prawych sumień"
5. Kryzys autorytetu?
6. Autorytet - dar dla innych
9. CZY MEDIA SĄ WOLNE „OD IDEOLOGII"?
1. Ideologizacja teorii mediów
2. Ideologiczne obciążenie wolnych mediów
3. Smutne dziedzictwo ateistyczne
4. Ideologia ateistyczna ukryta w postmodernistycznych wizjach mediów
5. Wyzwania i znaki nadziei
10. MEDIADLA CZŁOWIEKA
1. Media a wychowanie
2. Świat mediów jest naszym światem .
2.1. Media jako areopag
2.2. Media jako matrix
3. Przezwyciężanie nowych mitów medialnych
3.1. Media są niezależne?
3.2. Media są wolne?
3.3. Media są pluralistyczne i tolerancyjne?
4. Potrzeba ludzi sumienia
11. EWANGELIZACJA A NOWA KULTURA MEDIALNA
1. Media a Jan Paweł II
2. Media a ewangelizacja
3. Poszukiwanie tożsamości mediów katolickich
4. Formacja, uczestnictwo i dialog
12. MEDIA - WYCHOWANIE - ASCEZA
1. Potrzeba wychowania integralnego
2. Rewalidacja ascezy w edukacji medialnej
3. Preferencje „ascezy medialnej"
4. Zasady ascetyczno-wychowawcze
5. Medialne style odniesień do chrześcijańskiego wychowania
13. FORMACJA MEDIALNA
1. Wychowanie i samowychowanie medialne
2. Potrzeba formacji medialnej
2.1. Oddziaływanie medialne
2.2. Uzależnienia medialne
2.3. Konsumizm medialny
3. Duchowość a media
14. BYĆ CHRZEŚCIJANINEM I DZIENNIKARZEM
15. ETYKA W MEDIACH
1. Wprowadzenie
2. Przekaz społeczny, który służy człowiekowi
3. Przekaz społeczny, który narusza dobro człowieka
4. Niektóre istotne zasady etyczne
5. Zakończenie
16. ETYKA W REKLAMIE
1. Wprowadzenie
2. Pozytywne aspekty reklamy
2.1. Korzystny wpływ reklamy na gospodarkę
2.2. Korzystny wpływ reklamy na politykę
2.3. Korzystny wpływ reklamy na kulturę
2.4. Korzystny wpływ reklamy na życie moralne i religijne
3. Szkody powodowane przez reklamę
3.1. Szkodliwy wpływ reklamy na gospodarkę
3.2. Szkodliwy wpływ reklamy na politykę
3.3. Szkodliwy wpływ reklamy na kulturę
3.4. Szkodliwy wpływ reklamy na moralność i religię
4. Wybrane zasady etyczne i moralne
4.1. Prawdomówność reklamy
4.2. Godność osoby
4.3. Reklama a odpowiedzialność społeczna
5. Zakończenie: propozycje działania
17. ETYKA W INTERNECIE
1. Wstęp
2. O Internecie
3. Niektóre obszary problematyczne
4. Zalecenia i wnioski
18. SZYBKI ROZWÓJ TECHNOLOGII
1. Owocna droga śladem dekretu Inter mińfica
2. Ewangeliczne rozeznanie i misyjne zaangażowanie
3. Przemiana mentalności i odnowa duszpasterska
4. Media, skrzyżowanie wielkich kwestii społecznych
5. Przekazywać z mocą Ducha Świętego
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ SKRÓTÓW
SUMMARY
LIST Of Contents