Niepojęty  świat duszy Zobacz większe

Niepojęty świat duszy Język doświadczeń mistycznych św. Faustyny Kowalskiej

Nowy

Izabela Rutkowska

: Teolingwistyka
: Wiara i życie
: Książki

45,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-471-5
rok wydania 2017
ilość stron 448
format A5

Spis treści

Podziękowania


Wprowadzenie


Część I
Dzienniczek
św. Faustyny Kowalskiej jako przedmiot badań lingwistycznych


1. Św. Faustyna Kowalska – historia życia i Dzienniczka
1.1. Dzieje życia św. Faustyny i ich wpływ na językowy kształt Dzienniczka
1.2. Historia powstawania Dzienniczka (1933-1938)
1.3. Historia Dzienniczka po śmierci św. Faustyny (1938-2008)
1.4. Świadomość językowa św. Faustyny


2. Ustalenia terminologiczne i metodologia badań
2.1. Pojęcie mistyki w słownikach języka polskiego i w polskich słownikach teologicznych
2.2. Mistyka jako doświadczenie
2.3. Charakterystyka języka religijnego
2.4. Język mistyki w języku religijnym
2.5. Językowy obraz świata jako przyjęta teoria badawcza
2.6. Językowy obraz świata w badaniach nad tekstami religijnymi i mistycznymi


3. Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej jako tekst mistyczny
3.1.Definicja tekstu mistycznego
3.2. Typologia literatury mistycznej
3.3. Przynależność gatunkowa Dzienniczka
3.4. Dzienniczek na tle badań nad polską literaturą mistyczną
3.5. Teologiczna ocena Dzienniczka
3.6. Mistyka św. Faustyny na tle mistyki Kościoła katolickiego


Część II
Objawienia w języku św. Faustyny Kowalskiej


Wprowadzenie


1. Ustalenia terminologiczne
1.1. Objawienia według terminologii teologicznej
1.2. Objawienia według słowników języka polskiego
1.3. Nazewnictwo używane przez św. Faustynę Kowalską
1.4. Przyjęta terminologia
1.5. Językowe wyznaczniki opisów objawień
1.6. Opisy objawień – kompozycja, liczba i lokalizacja w Dzienniczku


2. Językowy obraz nieba i postaci zamieszkujących niebo
2.1. Niebo
2.2. Trójca Święta i Bóg Ojciec
2.2.1. Wygląd zewnętrzny
2.2.2. Sposób zachowania
2.2.3. Rola Trójcy Świętej i Boga Ojca
2.2.3.1.Oświecanie
2.2.3.2. Uszczęśliwianie
2.2.4. Leksyka w podziale na kategorie
2.3. Jezus
2.3.1.Jezus Bolesny
2.3.1.1.Wygląd zewnętrzny
2.3.1.2.Sposób zachowania
2.3.1.3.Rola Jezusa Bolesnego
2.3.1.3.1.Zbawiciel
2.3.1.3.2.Jezus miłosierny
2.3.1.3.3.Oblubieniec
2.3.1.3.4.Zapraszający do współcierpienia
2.3.1.4.Leksyka w podziale na kategorie
2.3.2. Dzieciątko Jezus
2.3.2.1.Wygląd zewnętrzny
2.3.2.2.Sposób zachowania
2.3.2.3.Rola Dzieciątka Jezus
2.3.2.3.1.Znak Bożej obecności i przychylności
2.3.2.3.2.Żywa Hostia
2.3.2.3.3.Nauczyciel dziecięctwa duchowego
2.3.2.4.Leksyka w podziale na kategorie
2.3.3. Jezus w jasności
2.3.3.1.Wygląd zewnętrzny
2.3.3.2.Sposób zachowania
2.3.3.3.Rola Jezusa w jasności
2.3.3.3.1.Jezus błogosławiący
2.3.3.3.2.Jezus objawiający Faustynie wolę Bożą
2.3.3.3.3.Oblubieniec
2.3.3.3.4.Jezus umacniający Faustynę
2.3.3.3.5.Jezus objaśniający prawdy Boże
2.3.3.3.6.Jezus ukazujący, kim jest
2.3.3.4.Leksyka w podziale na kategorie
2.3.4. Jezus z obrazu
2.3.4.1.Wygląd zewnętrzny
2.3.4.2.Sposób zachowania
2.3.4.3.Rola Jezusa z obrazu
2.3.4.3.1.Jezus objawiający i wspierający misję głoszenia miłosierdzia
2.3.4.4.Leksyka w podziale na kategorie
2.3.5. Jezus Hostia
2.3.5.1.Wygląd zewnętrzny
2.3.5.2.Sposób zachowania
2.3.5.3.Rola Jezusa Hostii
2.3.5.3.1.Jezus eucharystyczny i miłosierny
2.3.5.4.Leksyka w podziale na kategorie
2.3.6. Inne wcielenia Jezusa
2.3.7. Opisy objawień Jezusa bez charakterystyki postaci
2.4. Matka Boża
2.4.1. Wygląd zewnętrzny
2.4.2. Sposób zachowania
2.4.3. Rola Matki Bożej
2.4.3.1.Nauczycielka
2.4.3.2.Pocieszycielka
2.4.3.3.Prorokini
2.4.3.4.Obrończyni
2.4.3.5.Reprezentantka człowieka przed Bogiem
2.4.3.6.Reprezentantka człowieka przed Faustyną
2.4.3.7.Reprezentantka Boga przed człowiekiem/Faustyną
2.4.3.8.Matka Boga i człowieka
2.4.4. Leksyka w podziale na kategorie
2.5. Święci
2.5.1. Wygląd zewnętrzny
2.5.2. Sposób zachowania
2.5.3. Rola świętych
2.5.3.1.Pomocnicy i wstawiennicy
2.5.4. Leksyka w podziale na kategorie
2.6. Aniołowie
2.6.1. Wygląd zewnętrzny
2.6.2. Sposób zachowania
2.6.3. Rola aniołów
2.6.3.1. Przewodnik po zaświatach
2.6.3.2.Towarzysz podróży i stróż
2.6.3.3.Obrońca
2.6.3.4.Diakon
2.6.3.5.Pocieszyciel
2.6.3.6.Wielbiący Boga
2.6.3.7.Boży posłaniec
2.6.4. Leksyka w podziale na kategorie
2.7. Dusze w niebie


3. Językowy obraz czyśćca i dusz czyśćcowych
3.1. Czyściec
3.2. Dusze czyśćcowe
3.2.1. Wygląd zewnętrzny
3.2.2. Sposób zachowania
3.2.3. Rola dusz czyśćcowych
3.2.3.1.Proszący o pomoc
3.2.4. Leksyka w podziale na kategorie


4. Językowy obraz piekła i postaci zamieszkujących piekło
4.1. Piekło
4.2. Szatan
4.2.1. Wygląd zewnętrzny
4.2.2. Sposób zachowania
4.2.3. Rola szatana
4.2.3.1.Przeszkadzający w misji głoszenia miłosierdzia
4.2.3.2.Kusiciel
4.2.3.3.Informator z zaświatów
4.2.3.4.Towarzysz dusz potępionych
4.2.4. Leksyka w podziale na kategorie
4.3. Dusze potępione


5. Językowy obraz wizji przedstawiających ludzi
5.1. Osoby żyjące
5.1.1. Wygląd zewnętrzny
5.1.2. Sposób zachowania
5.1.3. Rola osób żyjących
5.1.3.1.Wsparcie i potwierdzenie misji powierzonej Faustynie
5.1.3.2.Ukazanie nadprzyrodzonych relacji
5.1.3.3.Modlitewna pomoc kapłanom
5.1.3.4.Niesienie pomocy grzesznikom
5.2. Osoby konające
5.3. Osoby z przyszłości
5.4. Osoby z wizji alegorycznych
5.5. Leksyka w podziale na kategorie


6. Konceptualizacja czasu i przestrzeni
6.1. Konceptualizacja czasu
6.1.1. Czas ziemski
6.1.1.1.Czas doświadczenia
6.1.1.1.1.Objawienia Jezusa
6.1.1.1.2.Objawienia pozostałych postaci zamieszkujących niebo
6.1.1.1.3.Objawienia dusz czyśćcowych
6.1.1.1.4.Objawienia postaci zamieszkujących piekło
6.1.1.1.5.Wizje przedstawiające ludzi
6.1.1.1.6.Podsumowanie
6.1.1.2.Czas z wizji proroczych
6.1.2. Czas nadprzyrodzony
6.1.2.1.Czas biblijny
6.1.2.2.„Bezczas”
6.2. Konceptualizacja przestrzeni
6.2.1. Przestrzeń ziemska
6.2.1.1.Miejsce doświadczenia
6.2.1.2.Miejsce z objawienia
6.2.2. Przestrzeń nadprzyrodzona
6.2.2.1.Zaświaty
6.2.2.2.Przestrzeń biblijna
6.2.2.3.Przestrzeń z wizji alegorycznych


7. Podsumowanie badań
7.1. Ocena leksyki wykorzystanej w opisach objawień
7.2. Pojęcia kluczowe
7.3. Kontrasty
7.4. Porównania


Część III
Mistyczne stany duszy w języku św. Faustyny Kowalskiej


Wprowadzenie


1. Ustalenia terminologiczne
1.1. Mistyczne stany duszy w terminologii teologicznej
1.2. Leksyka dotycząca stanów mistycznych w słownikach języka polskiego
1.3. Nazewnictwo używane przez św. Faustynę Kowalską
1.4. Metaforyczność terminologii stanów mistycznych
1.5. Przyjęta terminologia
1.6. Językowe wyznaczniki opisu stanu mistycznego
1.7. Opisy stanu mistycznego – kompozycja, liczba i lokalizacja w Dzienniczku


2. Bohaterowie opisów i ich nominacje
2.1. Dusza
2.2. Bóg
2.3. Matka Boża
2.4. Szatan


3. Mistyczne stany cierpienia duszy
3.1. Cierpienia duszy opisywane w kategoriach psychofizycznych
3.1.1. Cierpienie doświadczane w relacjach międzyludzkich
3.1.1.1.Doświadczenie opuszczenia i odrzucenia
3.1.1.2.Relacja oblubieńcza
3.1.1.3.Relacja matka/ojciec – dziecko
3.1.2. Cierpienie psychiczne
3.1.3. Cierpienie fizyczne
3.1.4. Doświadczenie konania
3.1.5. Walka
3.2. Cierpienie duszy opisywane w kategoriach religijnych
3.2.1. Męka Jezusa
3.2.2. Męka piekielna
3.2.3. Doświadczenie sprawiedliwości i miłosierdzia
3.2.4. Problem modlitwy
3.2.5. Zmaganie z łaską Bożą
3.2.6. Męczeństwo
3.3. Cierpienie duszy opisywane w kategoriach przyrodniczych
3.3.1. Ciemność
3.3.2. Przepaść
3.3.3. Woda
3.3.4. Ogień
3.3.5. Puszcza i posucha
3.3.6. Burza
3.4. Podsumowanie


4. Mistyczne stany szczęścia duszy
4.1. Szczęście duszy opisywane w kategoriach psychofizycznych
4.1.1. Szczęście doświadczane w relacjach międzyludzkich
4.1.1.1.Miłość i zjednoczenie
4.1.1.2.Relacja oblubieńcza
4.1.1.3.Relacja ojciec – dziecko
4.1.1.4.Wspólne mieszkanie
4.1.2. Stan psychiki i umysłu
4.1.3. Doświadczenie fizyczne
4.2. Szczęście duszy opisywane w kategoriach religijnych
4.2.1. Doświadczenie nieba
4.2.2. Przeistoczenie
4.2.3. Łączność z Matką Bożą
4.2.4. Kontemplacja
4.2.5. Współpraca z łaską Bożą i poddanie się woli Bożej
4.2.6. Doświadczenie miłosierdzia i wszechmocy
4.3. Szczęście duszy opisywane w kategoriach przyrodniczych
4.3.1. Woda
4.3.2. Światło
4.3.3. Ogień
4.3.4. Głębia i przepaść
4.3.5. Lot ptaka
4.3.6. Flora
4.4. Podsumowanie


5. Konceptualizacja czasu i przestrzeni
5.1. Konceptualizacja czasu
5.1.1. Określenia lokalizujące
5.1.2. Określenia fazowe
5.1.3. Moment i wieczność
5.2. Konceptualizacja przestrzeni
5.2.1. Przestrzeń ziemska
5.2.2. Przestrzeń nadprzyrodzona
5.2.3. Przestrzeń metaforyczna


6. Podsumowanie badań
6.1. Ocena leksyki wykorzystanej w opisach stanów duszy
6.2. Pojęcia kluczowe
6.3. Kontrasty
6.4. Paradoksy
6.5. Mechanizm analogii w metaforach i porównaniach


Część IV
Zestawienie językowych obrazów objawień i mistycznych stanów duszy


1. Różnice w konceptualizacji objawień i stanów duszy
1.1. Zawartość leksykalna
1.2. Różne sposoby używania tych samych nazw
1.3. Różnice w konceptualizacji czasoprzestrzeni


2. Podobieństwa w konceptualizacji objawień i stanów duszy
2.1. Niewyrażalność
2.2. Wartościowanie według aksjologii chrześcijańskiej
2.3. Transgresje semantyczne
2.4. Analogia „transcendentalna”
2.5. Styl potoczny i biblijna wizja świata


Zakończenie


Bibliografia


Wykaz skrótów


Słownik podstawowych terminów językoznawczych stosowanych w pracy


Summary


Riassunto