KRZYŻ TWÓJ WIELBIMY Zobacz większe

KRZYŻ TWÓJ WIELBIMY

Nowy

ks. Antoni Tronina, ks. Piotr Łabuda, ks. Antoni Paciorek

: Scripturae Lumen
: Książki

49,00 zł

Opis

Kolejny tom SCRIPTURAE LUMEN poświęcony jest krzyżowi Chrystusa. Podejmując takie hasło i taki temat, pragniemy wyrazić przekonanie, że obok przypominania słów bł. Jana Pawła II – „Brońcie Krzyża!” – potrzeba, aby przede wszystkim w nas samych, we wnętrzu chrześcijańskich serc i sumień, krzyż Chrystusowy został obroniony i zawsze odbierał tam należną mu cześć.
Niniejszy tom, zgodnie z przyjętą od dwóch lat formułą, rozpoczynają artykuły biblijne odnoszące się do tematu całego tomu, czyli tematu krzyża (SCRIPTURAE). To prawie dwadzieścia artykułów wybitnych polskich biblistów i teologów. Podobnie jest zresztą z artykułami zamieszczonymi w kolejnym dziale (LUMEN). Podejmują one temat Chrystusowego krzyża z punktu widzenia różnych dyscyplin teologicznych, i nie tylko teologicznych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733297-4-4
rok wydania 2011
ilość stron 708
format B5

Spis treści

Od Redakcji

Bł. Jan Paweł II (Karol kard. Wojtyła), Znak sprzeciwu.
Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976
Fragmenty


SCRIPTURAE

KS. JANUSZ LEMAŃSKI
Spojrzenie, które wymaga wiary (Lb 21,4-9)

KS. TADEUSZ BRZEGOWY
Męka i śmierć Mesjasza według pieśni Izajasza o Słudze Jahwe

ANDRZEJ S. JASIŃSKI OFM
Znak TAU w kontekście biblijnym i franciszkańskim

KS. ANTONI TRONINA
„Oto Bóg królował z drzewa”. Z dziejów pewnej glosy biblijnej

KS. KRZYSZTOF BARDSKI
Misterium krzyża w symboliczno-alegorycznych interpretacjach wybranych motywów biblijnych

KS. GRZEGORZ M. BARAN
Krzyżowa śmierć Chrystusa na tle praktyk krzyżowania w świecie starożytnym

WOJCIECH MACIEJ STABRYŁA OSB
Golgota – miejsce śmierci i zmartwychwstania Jezusa

KS. ROMAN BARTNICKI
Ukrzyżowanie i wyszydzenie Jezusa w Mk 15,20b-32

KS. PIOTR ŁABUDA
Krzyż – czas szyderstwa, empatii i nadziei w ujęciu św. Łukasza

ADAM RYSZARD SIKORA OFM
„A obok krzyża Jezusa stały…” Świadkowie ukrzyżowania i śmierci Jezusa w J 19,25-27

KS. JANUSZ KRĘCIDŁO MS
Jezusowy testament z krzyża (J 19,25-27). Propozycja polifonicznej interpretacji

KS. DARIUSZ KOTECKI
Misterium crucis Jezusa w życiu chrześcijan w świetle Apokalipsy św. Jana

KS. MAREK WYSOCKI
Nauka krzyża jest mocą Bożą (1 Kor 1,18)

KS. ANTONI PACIOREK
Krzyż mocą i mądrością Boga według 1 Kor 1,17-25

KS. JAN FLIS
„… aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). Interpretacja eklezjalna

KS. ROMAN BOGACZ
Krzyż, krew i ofiara Jezusa Chrystusa w Liście do Hebrajczyków

KS. MARIUSZ ROSIK
Motyw ukrzyżowania Chrystusa w najstarszej homilii łacińskiej Przeciw Żydom


LUMEN

KS. MARIUSZ SZRAM
Mądrość krzyża w rozumieniu Orygenesa

KS. ANTONI ŻUREK
Sacramentum crucis – w duszpasterstwie i teologii ponicejskich Ojców Kościoła

KS. PIOTR SZCZUR
Krzyż jako fundament kosmosu w nauczaniu Ireneusza z Lyonu i Jana Chryzostoma

KS. JANUSZ KRÓLIKOWSKI
Duch Święty w tajemnicy krzyża

KS. HENRYK SZMULEWICZ
Wziąć krzyż do końca – wierność Jezusowi w czasie prześladowań

KS. ANDRZEJ MICHALIK
Teologia krzyża Josepha Ratzingera w kontekście współczesnych wyzwań

ABP ZYGMUNT ZIMOWSKI
Przyjąć krzyż cierpienia jako drogę do duchowej przemiany

ZENON UCHNAST
Krzyż Chrystusa świadectwem prawdy, która wyzwala. Interpretacja psychologiczna

KS. WŁADYSŁAW GŁOWA
Imperatyw głoszenia i dźwigania krzyża

KS. STANISŁAW DYK
Wielkopostne przepowiadanie misterium krzyża

KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI
Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w tradycji chrześcijaństwa wschodniego

KS. JAN WALKUSZ
Motyw krzyża w twórczości literackiej polskiego duchowieństwa ziem zaboru pruskiego w XIX i XX w.

S. BOŻENA LESZCZYŃSKA OCV
Pejzaż z krzyżem w liryce i dramacie wielkich romantyków. Zagadnienia wybrane


PRZEKŁADY

Jan Chryzostom, O krzyżu, o nawróconym łotrze i o modlitwie za nieprzyjaciół (KS. ANTONI PACIOREK)

Św. Efrem, Hymny o ukrzyżowaniu
(KS. ANTONI TRONINA)


RECENZJE I OMÓWIENIA

Ks. Tomasz Jelonek, Teologia biblijna
(KS. ARTUR DYJAK)

Das Buch Hiob und seine Interpretationen. Beiträge zum Hiob-Symposium auf dem Monte Verita
(KS. ANTONI TRONINA)

Polska syrologia w zarysie, red. J. Woźniak
(KS. ANTONI TRONINA)

Carlos Granados García, La nueva alianza come recreación. Estudio exegético de Ez 36,16-38 (Analecta Biblica 184)
(KS. ŁUKASZ LASKOWSKI)

Edward Lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne (Studia Historico-Biblica 2)
(KS. ANTONI TRONINA)

Jakub Slawik, Hiob przed Bogiem. Studium egzegetyczne prologu i epilogu Księgi Hioba oraz mów Hioba
(KS. ANTONI TRONINA)


SPRAWOZDANIA

Panorama wykładów biblijnych w Izraelu w roku 2010 (wybór)
(WOJCIECH MACIEJ STABRYŁA OSB)

Studium Biblicum Franciscanum: 36o Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico
(WOJCIECH MACIEJ STABRYŁA OSB)

Adhortacja posynodalna Verbum Domini w badaniach niektórych rzymskich uczelni
(KS. ŁUKASZ LASKOWSKI)

Sprawozdanie z 48. Sympozjum Biblistów Polski 7-9 września 2010 r. w Tarnowie
(KS. PIOTR ŁABUDA)

Rok Biblijny w archidiecezji wrocławskiej
(JOANNA JAROMIN)


Noty o autorach