DE MUSICA SACRA IN POLONIA QUAESTIONES SELECTAE Tom II Zobacz większe

DE MUSICA SACRA IN POLONIA QUAESTIONES SELECTAE Tom II

Nowy

ks. Ireneusz Pawlak, ks. Stanisław Garnczarski

: Rozprawy naukowe
: Książki

45,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-194-3
rok wydania 2013
ilość stron 552
format B5

Spis treści

Skróty


IV. De musica liturgica post Vaticanum II reformata


Śpiewy Ordinarium Missae w świetle odnowy liturgicznej
Chants of the „Ordinarium Missae” in the light of the liturgical renewal

Zadania duszpasterzy w związku z instrukcją o muzyce sakralnej
w liturgii
The tasks of parish priests in relation with the instruction about
sacred music in the liturgy

Nowe zadania kościelnych zespołów śpiewaczych
The new tasks of church singing groups

Śpiew i muzyka w obrzędach chrztu dzieci
Chant and music in the rites of Baptism of Children

Wychowanie muzyczne a liturgia
Musical education and liturgy

Wielogłosowe kompozycje mszalne w języku polskim
The Mass polyphonic compositions in Polish

Alleluja z wersetem w liturgii mszalnej
Alleluia with the verse in the liturgy of the Mass

Omówienie Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej
po Soborze Watykańskim II
Discussion of the Instructions of the Polish Episcopate for liturgical music after Vatican II

Z zagadnień terminologii dotyczącej muzyki związanej z kultem
On the issues of terminology concerning music related with cult

Muzyka liturgiczna w polskim czasopiśmiennictwie katolickim
po Soborze Watykańskim II
Liturgical music in the Polish catholic periodical press after Vatican II

Jednogłosowe śpiewy liturgiczne po Soborze Watykańskim II
Monodic liturgical chants after Vatican II

Funkcje muzyki w liturgii
The functions of music in the liturgy

Sekwencje w liturgii mszalnej po Soborze Watykańskim II
Sequences in the liturgy of the Mass after Vatican II

Karnawał w liturgii
Carnival in the liturgy

Nieszpory maryjne w polskich śpiewnikach katolickich
II połowy XX wieku
Marian vespers in Polish catholic songbooks second half
of the twentieth century

Formy chorału gregoriańskiego w polskojęzycznych obrzędach
po Soborze Watykańskim II
Forms of Gregorian chant in Polish-language rites after Vatican II

Śpiew psalmów w Liturgii godzin
Chant of the psalms in the Liturgy of the Hours

Muzyka liturgiczna i jej walor duszpasterski
Liturgical music and its pastoral value

Muzyka jako niezbędny element pracy duszpasterskiej
Music as an essential part of pastoral work

Odnowa muzyki liturgicznej w Polsce po Soborze Watykańskim II
(Uwagi dla kompozytorów)
Renewal of liturgical music in Poland after Vatican II
(Notes for composers)

Śpiewy Ordinarium Missae w trzeciej edycji mszału rzymskiego
Chants of the „Ordinarium Missae” in the third edition
of the Roman Missal

Muzyka liturgiczna w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego
(1991-1999)
Liturgical music in the resolutions of the Second Polish Plenary Synod
(1991-1999)

Muzyczna kultura Kościoła – zagrożona
Music culture of the Church – threatened

Chorał gregoriański jako źródło melodyki polskich śpiewów mszalnych po Soborze Watykańskim II
Gregorian chant as a source of melodics of the Polish Mass chants
after Vatican II

Muzyka w nauczaniu papieży
Music in the teaching of the popes

Muzyka jako istotny element liturgicznej celebracji
Music as an essential element of the liturgical celebration

Tridentinum i Vaticanum II – dwa etapy rozwoju
muzyki liturgicznej w Polsce
Tridentinum and Vaticanum II – the two stages in the development
of liturgical music in Poland

Odnowa muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II
kontynuacją reformy trydenckiej
Renewal of liturgical music after Vatican II the continuation
of the reform of the Tridentine

Mszalne śpiewy między czytaniami w świetle liturgicznych ksiąg
rzymskich wydanych po Soborze Watykańskim II
Chant of the Mass between the readings in the light of the Roman liturgical books issued after Vatican II

Śpiewy w Obrzędach Błogosławieństw
Chants in the „Rites of Blessing”

Biblia w muzyce: Kantyki Nowego Testamentu w polskiej monodii liturgicznej po Soborze Watykańskim II
Bible in music: canticles of the New Testament in Polish liturgical monody after Vatican II

Jeszcze o psalmie responsoryjnym
Still about the responsorial psalm

Muzyka liturgiczna „pieśnią pełną ducha”
Liturgical music „a song full of spirit”


V. Varia


O wyższy poziom kultury muzycznej duchowieństwa
A higher level of musical culture of the clergy

Polskie zwyczaje liturgiczne zachowane w graduałach piotrkowskich
Polish liturgical traditions preserved in graduales of Piotrkow

Jaka muzyka w katechezie?
What music in catechesis?

Laudacja wygłoszona na cześć prof. H.M. Góreckiego
z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL
Laudation in honor of prof. H.M. Gorecki on the occasion
of awarding the Doctor Honoris Causa

Piękno muzyki liturgicznej
The beauty of liturgical music

Psalmy w muzycznej twórczości księdza Stanisława Ziemiańskiego
Psalms in the musical works of Rev. S. Ziemianski

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych szansą dla rozwoju
muzycznej kultury Kościoła
The Church Music Association of Poland opportunity
for the development of the musical culture of the Church

Metodologia badań nad monodią liturgiczną
Research methodology over the liturgical monody

Muzyk kościelny na tle epoki. Przyczynek do działalności ks. Józefa Surzyńskiego (1851-1919)
The church musician on the background era.
A contribution to the activities of Rev. J. Surzynski (1851-1919)

Eucharystia w polskich monodycznych śpiewach kościelnych
The Eucharist in Polish monodic liturgical chants

Śpiewy maryjne w okresie wielkanocnym
Marian chants in the Easter season

Clemens de Piotrków (c.1450-1507) – canonicus gnesnensis vir in arte musica peritus

Wiara w Eucharystię i przez Eucharystię
Faith in the Eucharist and through the Eucharist

Muzyka w katedrze gnieźnieńskiej na przełomie XIX i XX wieku
The music in the Cathedral of Gniezno at the turn of the 19th and 20th centuries

Summary

Noty źródłowe

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy