DE MUSICA SACRA IN POLONIA QUAESTIONES SELECTAE Tom I Zobacz większe

DE MUSICA SACRA IN POLONIA QUAESTIONES SELECTAE Tom I

Nowy

ks. Ireneusz Pawlak, ks. Stanisław Garnczarski

: Rozprawy naukowe
: Książki

39,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-193-6
rok wydania 2013
ilość stron 430
format B5

Spis treści

Skróty

Od redakcji


I. De cantu gregoriano


Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 r.
jako dokument kultury muzycznej Gniezna
Gradual the Poor Clares of Gniezno 1418 year,
as a document of musical culture Gniezno

Ordo Cantus Missae

Graduale Romanum 1974

Śpiewy allelujatyczne o św. Stanisławie w krakowskich przedtrydenckich graduałach diecezjalnych
The halleluiah chants abort St. Stanislaus in pre tridentine krakows diocesan graduals

Psałterzyści katedry gnieźnieńskiej w pierwszej połowie XVI wieku
Psalterists of Gniezno Cathedral in the first half of the 16th century

Graduały piotrkowskie z 1651 roku
Piotrkow graduals of 1651

Piotrkowczykowie jako wydawcy graduałów przeznaczonych dla diecezji polskich
The Piotrkowczykow as the publishers of graduals intended
for the Polish Diocese

Repertuar śpiewów o męce i zmartwychwstaniu Pańskim
w graduałach piotrkowskich i jego związek z Editio Medicaea
The repertoire the chants about the Passion and the Resurrection
of Our Lord in the Piotrkows graduals and its relationship
with Editio Medicaea

Włocławski graduał ms 3 – zabytkiem gnieźnieńskim?
Gradual of Wloclawek ms 3 – relic of Gniezno

Rękopisy liturgiczno-muzyczne panien klarysek
w polskiej literaturze muzykologicznej
Liturgical and musical manuscripts the Poor Clares
in musicological Polish literature

Wykonawcy jednogłosowych śpiewów liturgicznych w katedrze gnieźnieńskiej od XIV do XIX w. i ich kształcenie
Performers monodic liturgical chants in Gniezno cathedral
from the 14th to the 19th century and their education

Repertuar śpiewów łacińskich w polskich obrzędach
i zwyczajach liturgicznych zachowany w księgach piotrkowskich
The repertoire of latin chants in the Polish rites
and liturgical customs preserved in the Piotrkow books

Prawda o „polskim tonie” Ewangelii
The truth about the „Polish tone” of the Gospel
Liber Hymnarius 1983

Chorał gregoriański – śpiew muzealny czy aktualny?
Gregorian chant – museum or actual chant?

Chorał gregoriański w pracach badawczych polskich muzykologów
Gregorian chant in research of Polish musicologists

Śpiewy mszalne o św. Pawle Apostole przed Soborem Watykańskim II
The mass chants about St. Paul the Apostle before Vatican II

Doksologia w monodii liturgicznej
Doxology in the liturgical monody

Rola chorału gregoriańskiego w kształtowaniu polskiej religijnej kultury muzycznej
The role of Gregorian chant in the development of Polish religious
music culture

Dlaczego chorał gregoriański?
Why the Gregorian chant?

Graduale Novum 2011


II. De pia cantione


Nowe wydanie Śpiewnika parafialnego
The new edition of „Parish songbook”

Z problematyki związku między chorałem gregoriańskim
a pieśnią religijną
On the issue of the relationship between Gregorian chant
and religious chant

Alleluja. Zbiór śpiewów mszalnych i pielgrzymkowych
Alleluia. The collection of Mass chants and pilgrimage chants

Ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny
Rev. J. Siedlecki. The church songbook

Charakterystyka Śpiewnika liturgicznego
Characteristics of „Liturgical songbook”

XX-wieczne pieśni w Śpiewniku liturgicznym i ich inspiracje
Twentieth-century chants in „Liturgical songbook”
and their inspirations

Śpiewajmy Bogu – Śpiewnik parafialny
Let us sing to God – Parish Songbook

Śpiewnik kościelny (diecezji katowickiej)
The church songbook

Pieśni o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny
w polskich przekazach śpiewnikowych XX i XXI wieku
Chants about Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
in Polish sources of songbooks 20th and 21st centuries

Spór o pieśń w liturgii
Dispute over the song in the liturgy

Śpiewnik kalwaryjski – cenny wkład polskich franciszkanów
w rozwój muzycznej kultury Kościoła
Calvary Songbook – valuable contribution of Polish Franciscan
to the development of musical culture of the Church


III. De musica instrumentali


Nowe spojrzenie na zadania organisty
A new look at the organist tasks

Dzieje organów katedralnych w Gnieźnie
The history of the the cathedral organs in Gniezno

Jaka muzyka w Triduum Paschale?
What kind of music in the Triduum Paschale?

Gra na instrumentach – muzyką liturgiczną?
Plays instruments – liturgical music?

Organy – instrument liturgiczny
The organ – liturgical instrument

Muzyka instrumentalna w świetle dokumentów Kościoła
Instrumental music in the light of the documents of the Church

Występy muzyczne w kościołach
Musical performances in the churches

Noty źródłowe

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy