SANKCJE KARNE W KOŚCIELE W ŚWIETLE KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO JANA PAWŁA II ORAZ PÓŹNIEJSZYCH ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ Zobacz większe

SANKCJE KARNE W KOŚCIELE W ŚWIETLE KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO JANA PAWŁA II ORAZ PÓŹNIEJSZYCH ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ

Nowy

ks. Piotr-M. Gajda

: Academica
: Prawo kanoniczne
: Książki

22,90 zł

Opis

Podręcznik z zakresu prawa kanonicznego omawiający podstawowe pojęcia prawne dotyczące karania w Kościele katolickim. Autor omawia przyczyny i cel karania, rodzaje kar kościelnych, a także sposób ich wymierzania oraz zwalniania z nich. Podaje również kto i w jakiej sytuacji staje się podmiotem sankcji karnych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733256-9-2
rok wydania 2008
typ wydania1 1
ilość stron 206
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
KARANIE PRZESTĘPSTW W OGÓLNOŚCI
(kan. 1311-1312)
1. Prawo Kościoła do karania przestępstw
2. Przestępstwo – pojęcie i rodzaje
3. Elementy konstytutywne przestępstwa
3.1. Element obiektywny
3.2. Element subiektywny przestępstwa – poczytalność winowajcy
3.2.1. Pojęcie i podział poczytalności
3.2.2. Podwójne źródło poczytalności – wina umyślna i nieumyślna
4. Podział przestępstwa i jego wielkość
5. Rodzaje sankcji karnych w Kościele

ROZDZIAŁ II
USTAWA KARNA I NAKAZ KARNY
(kan. 1313-1320)
1. Ustawa karna
2. Nakaz karny

ROZDZIAŁ III
PODMIOT SANKCJI KARNYCH
W KOŚCIELE (kan. 1321-1330)
1. Katolik podmiotem sankcji karnych
1.1. Ogólne zasady poczytalności
1.2. Okoliczności wykluczające poczytalność karną
1.3. Okoliczności zmniejszające poczytalność karną
1.4. Okoliczności zwiększające poczytalność karną
2. Odpowiedzialność za przestępstwo usiłowane,
chybione i niezauważone
3. Odpowiedzialność za współudział w przestępstwie

ROZDZIAŁ IV
KARY ORAZ INNE ŚRODKI KARNE
(kan. 1331-1340)
1. Definicja sankcji karnej (kary)
2. Przyczyny, przedmiot i cel karania
3. Omówienie poszczególnych rodzajów kar kościelnych
3.1. Kary poprawcze – cenzury
3.1.1. Ekskomunika
3.1.2. Interdykt
3.1.3. Suspensa
3.2. Kary ekspiacyjne – pojęcie i podział
3.3. Środki zaradcze i pokuty

ROZDZIAŁ V
WYMIERZANIE KAR (kan. 1341-1353)
1. Wymierzanie sankcji karnych – zasady ogólne
2. Uprawnienia sędziowskie
w wymierzaniu kar ferendae sententiae
3. Zasady wymierzania kar poprawczych – cenzur
4. Kanoniczne skutki cenzur w kościele
5. Wydalenie ze stanu duchowego (kan. 1336 § 1, n. 5)
6. Warunki prawnego zawieszenia skutków cenzury
7. Środki odwoławcze: apelacja i rekurs
8. Zasada ogólna (kan. 1399)

ROZDZIAŁ VI
ZWALNIANIE KAR KOŚCIELNYCH
(kan. 1354-1363)
1. Formy zwalniania z kar kościelnych
1.1. Absolucja i dyspensa
1.2. Trzy główne zasady zwalniania z kar kościelnych
2. Władza zwalniania z sankcji karnych
w zwykłych okolicznościach
3. Władza zwalniania z kar
w okolicznościach nadzwyczajnych
4. Warunki zwolnienia z cenzur
5. Zakres i sposoby zwalniania z kar
6. Przedawnienie karalności

ROZDZIAŁ VII
SANKCJE KARNE
USZEREGOWANIE WEDŁUG STOPNIA
ICH DOLEGLIWOŚCI. KARY
ZA POSZCZEGÓLNE PRZESTĘPSTWA
(kan. 1364-1398)
1. Kary poprawcze (cenzury)
wiążące mocą samego prawa (latae sententiae)
1.1 Ekskomuniki wiążące mocą samego prawa (latae sententiae),
zastrzeżone Stolicy Apostolskiej
1.2 Ekskomuniki wiążące mocą samego prawa (latae sententiae)
niezastrzeżone Stolicy Apostolskiej
1.3 Kary interdyktu
wiążące mocą samego prawa (latae sententiae)
1.4 Kary suspensy
wiążące mocą samego prawa (latae sententiae)
2. Obowiązujące wymierzanie cenzur (ferendae sententiae)
wyrokiem lub dekretem
2.1 Obowiązujące karanie cenzurą: ekskomuniką, interdyktem
lub suspensą (ferendae sententiae)
2.2 Obowiązujące karanie
cenzurą interdyktu (ferendae sententiae)
2.3 Obowiązujące karanie
cenzurą suspensy (ferendae sententiae)
3. Obowiązujące wymierzanie sankcji karnych nie określonych
3.1 Obowiązujące wymierzanie kar stosownie
do ciężkości przestępstwa
3.2 Obowiązujące wymierzanie
nieokreślonych „sprawiedliwych kar”
4. Możliwość karania fakultatywnego
4.1 Możliwość wymierzenia kary nieokreślonej stosownie
do ciężkości przestępstwa
4.2 Możliwość wymierzenia fakultatywnej sprawiedliwej kary

ROZDZIAŁ VIII
PRZESTĘPSTWA ZAREZERWOWANE
APOSTOLSKIEMU TRYBUNAŁOWI
KONGREGACJI NAUKI WIARY
1. Kongregacji Nauki Wiary Apostolskim Trybunałem

2. Zarezerwowanie cięższych
przestępstw Kongregacji Nauki Wiary
2.1 „Rezerwacja”
2.2 Cięższe przestępstwa
2.2.1 Przestępstwa przeciw świętości Eucharystii
2. 2.2 Przestępstwa przeciw świętości sakramentu pokuty
2.2.3 Przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu Bożemu
3. Obowiązująca procedura postępowania
3.1. Dochodzenie wstępne
3.2. Zgłoszenie delictum gravius w Kongregacji Nauki Wiary
3.3. Dyspozycje Kongregacji
4. Przebieg postępowania
w wypadku duchownych zakonnych

ZAKOŃCZENIE

ANEKS 1
Wystąpienie z Kościoła katolickiego formalnym aktem
I) Stanowisko Papieskiej Rady
ds. Tekstów Prawnych dotyczące apostazji
II) Zawarcie małżeństwa kanonicznego przez stronę katolicką z osobą,
która formalnym aktem wystąpiła z Kościoła katolickiego

ANEKS 2
Pedofilia
I) Pedofilia jako dewiacja seksualna
II) Pedofilia a kapłani
III) Stolica Apostolska o pedofilii (wypowiedzi wybrane)

ANEKS 3
Stosunek do daru życia wykładnikiem
i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności

INDEKS RZECZOWY

BIBLIOGRAFIA