KOMPETENCJE BISKUPA DIECEZJALNEGO DOTYCZĄCE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU Zobacz większe

KOMPETENCJE BISKUPA DIECEZJALNEGO DOTYCZĄCE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU I POLSKIM POKODEKSOWYM USTAWODAWSTWIE PARTYKULARNYM

Nowy

Ks. Paweł Lewandowski

: Poza serią
: Książki

24,00 zł

Opis

Ksiądz Paweł Lewandowski krok po kroku poddaje rzetelnej analizie wyszczególnione w tytule zagadnienie. Autor w sposób jasny i przejrzysty objaśnia normy prawne odnoszące się do omawianej tematyki, ukazując czytelnikowi rzeczywistość ukrytą niejako za zasłoną prawniczego języka dokumentów Kościoła. Książka jest niezwykle cenną pozycją dla wszystkich, którzy świadomi są coraz większej roli, jaką we współczesnym świecie – a zatem i w Kościele – pełnią środki społecznego przekazu.

Monografia zawiera aneks – Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-410-4
rok wydania 2015
ilość stron 172
format A5

Spis treści

Wstęp 


Rozdział I
Wyjaśnienie podstawowych pojęć
1. Pojęcie kompetencji
2. Pojęcie urzędu biskupa diecezjalnego i rodzaje jego kompetencji
2.1. Pojęcie urzędu biskupa diecezjalnego
2.2. Rodzaje kompetencji biskupa diecezjalnego
2.2.1. Zadanie nauczania
2.2.2. Zadanie uświęcania
2.2.3. Zadanie rządzenia
3. Pojęcie i rodzaje środków społecznego przekazu
4. Wnioski


Rozdział II
Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
1. Posługiwanie się środkami społecznego przekazu oraz pouczanie o obowiązku współpracy w ich wykorzystaniu
2. Czuwanie nad czystością prawd wiary i dobrych obyczajów
3. Wydawanie zezwoleń na udział osób duchownych w programach radiowych i telewizyjnych oraz publikowanie w czasopismach
3.1. Przepowiadanie słowa Bożego
3.2. Nauczanie katechetyczne
3.3. Nauczanie katolickie i wychowanie religijne
3.4. Publikowanie w dziełach atakujących religię lub dobre obyczaje
4. Przygotowanie norm dotyczących występowania duchownych i zakonników w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej przy użyciu tych środków
5. Wymierzanie sankcji wobec tych, którzy wyrządzają szkodę wierze lub dobrym obyczajom
6. Wnioski


Rozdział III
Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym
1. Posługiwanie się środkami społecznego przekazu oraz przekazywanie Ewangelii za ich pośrednictwem
2. Troska o katolickie środki społecznego przekazu
2.1. Powoływanie i rozwiązywanie katolickich środków społecznego przekazu
2.2. Zatwierdzanie i dokonywanie zmian statutów, którymi kierują się katolickie środki społecznego przekazu
2.3. Ustanawianie i odwoływanie podmiotów odpowiedzialnych za katolickie środki społecznego przekazu
2.4. Troska o finanse katolickich środków społecznego przekazu
3. Czuwanie nad czystością prawd wiary i dobrych obyczajów
4. Koordynowanie reprezentowania Kościoła w środkach społecznego przekazu
5. Formowanie pracowników środków społecznego przekazu
6. Wymierzanie sankcji administracyjnych i karnych
7. Wnioski 


Zakończenie


Wykaz skrótów


Bibliografia
Źródła prawa
1. Źródła prawa powszechnego
2. Źródła prawa partykularnego


Literatura


Aneks


Summary


Résumé


Резюме 


Contents 


Table des matières 


Содержание