PRZESTĘPSTWA ZASTRZEŻONE DLA KONGREGACJI NAUKI WIARY Normy materialne i proceduralne

Nowy

o. Dariusz Borek O.Carm

: Książki

33,00 zł

Opis

Autor niniejszego opracowania, o. Dariusz Borek, podejmuje analizę poszczególnych przestępstw zastrzeżonych aktualnie dla Kongregacji Nauki Wiary, jak również przedstawia normy odnoszące się do modus agendi, jaki przewidziany jest dla tego rodzaju spraw. Zasadniczym celem, jaki sobie stawia, jest ukazanie w jednym miejscu złożonej tematyki dotyczącej poszczególnych przestępstw oraz sposobu postępowania z uwzględnieniem polskiego kontekstu w przypadku delicta contra mores.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-560-6
rok wydania 2018
ilość stron 292
format B5

Produkty powiązane

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW


WPROWADZENIE


Część I
ZASTRZEŻENIE PRZESTĘPSTW I KAR – ZAGADNIENIA WSTĘPNE


1. Zastrzeżenie przestępstw i kar w okresie obowiązywania KPK/1917
1.1. Zastrzeżenie prawa do zwalniania z kar
1.2. Zastrzeżenie prawa do rozpoznawania przestępstw
1.3. Instrukcja Crimen sollicitationis z 1922 r.
1.4. Zastrzeżenie przestępstw i kar w okresie Soboru Watykańskiego II
2. Zastrzeżenie przestępstw i kar w KPK/1983
3. Zastrzeżenie przestępstw w związku ze szczególnymi uprawnieniami
4. Normy de gravioribus delictis z 2001 r.
5. Modyfikacje i prassi w materii delicta graviora przed 2010 r.
5.1. Modyfikacje zatwierdzone przez papieża
5.2. Prassi Kongregacji w przypadku delicta contra mores
6. Specjalne uprawnienia przyznane Kongregacji do spraw Duchowieństwa oraz Kongregacji Ewangelizacji Narodów
7. Normy de delictis reservatis z 2010 r.


Część II
POSZCZEGÓLNE PRZESTĘPSTWA NALEŻĄCE DO KATEGORII DELICTA RESERVATA

1. Przestępstwa przeciw wierze
1.1. Rodzaje przestępstw przeciw wierze
1.2. Publiczny charakter przestępstw przeciw wierze
1.3. Podmioty czynne przestępstw przeciw wierze
2. Przestępstwa przeciw świętości Najświętszej Ofiary i sakramentu Eucharystii
2.1. Profanacja postaci konsekrowanych
2.2. Usiłowanie sprawowania liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej
2.3. Symulowanie sprawowania liturgicznej czynności Ofiary eucharystycznej
2.4. Zakazane koncelebrowanie Ofiary eucharystycznej
2.5. Konsekracja postaci eucharystycznych in sacrilegum finem
3. Przestępstwa przeciw świętości sakramentu pokuty
3.1. Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu
3.2. Usiłowanie udzielenia rozgrzeszenia sakramentalnego oraz słuchanie spowiedzi pomimo zakazu
3.3. Symulowanie udzielenia rozgrzeszenia sakramentalnego
3.4. Sollicitatio ad turpia, jeżeli ma na celu grzech z samym spowiednikiem
3.5. Bezpośrednia i pośrednia zdrada tajemnicy sakramentalnej
3.6. Nagrywanie i/lub rozpowszechnianie w złej intencji przedmiotu spowiedzi świętej
4. Przestępstwo przeciw święceniom kapłańskim
4.1. Wstępne wyjaśnienia
4.2. Usiłowanie udzielenia sakramentu święceń kobiecie i przyjęcia go przez nią
5. Delicta contra mores
5.1. Przestępstwo molestowania seksualnego małoletniego
5.2. Przestępstwo pornografii dziecięcej


Część III
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DELICTA RESERVATA


1. Wiadomość o przestępstwie
1.1. Źródła informacji o przestępstwie
1.1.1. Ogólne czuwanie ordynariusza nad zachowaniem dyscypliny w Kościele
1.1.2. Skarga o naprawienie szkód wynikających z przestępstwa
1.1.3. Doniesienie osoby poszkodowanej
1.1.4. Doniesienie osoby trzeciej
1.1.5. Wiadomości z mediów
1.1.6. Powiadomienie przez władze cywilne bądź państwowe
1.1.7. Przyznanie się sprawcy
1.1.8. Inne możliwie źródła (pogłoska i wieść publiczna)
1.2. Prawdopodobieństwo informacji
2. Dochodzenie wstępne
2.1. Wszczęcie dochodzenia wstępnego
2.2. Podmioty w czynnościach dochodzenia wstępnego
2.3. Przedmiot dochodzenia wstępnego
2.4. Sposób i czas dochodzenia wstępnego
2.5. Postanowienia zapobiegawcze
2.6. Zakończenie dochodzenia wstępnego
2.7. Powiadomienie Kongregacji Nauki Wiary
3. Bezpośrednia interwencja Ojca Świętego
3.1. Dyspensa od obowiązków
3.2. Wydalenie z urzędu
4. Proces karny
4.1. Proces karny na drodze sądowej
4.1.1. Proces karny sądowy coram trybunały lokalne
4.1.1.1. Dyspozycje mające zastosowanie na każdym etapie procesu
4.1.1.1.1. Zachowanie kanonów o sądach w ogólności i zwyczajnym procesie spornym
4.1.1.1.2. Postanowienia zapobiegawcze
4.1.1.1.3. Zrzeczenie się instancji
4.1.1.1.4. Wyrok uwalniający
4.1.1.2. Część wprowadzająca
4.1.1.2.1. Skarga oskarżająca
4.1.1.2.2. Ustanowienie trybunału
4.1.1.2.3. Przyjęcie lub odrzucenie aktu oskarżenia
4.1.1.2.4. Formalne wezwanie i ustanowienie adwokata
4.1.1.2.5. Zawiązanie sporu
4.1.1.3. Instrukcja i dyskusja
4.1.1.3.1. Zbieranie dowodów
4.1.1.3.2. Ogłoszenie akt i zamknięcie postępowania dowodowego
4.1.1.3.3. Dyskusja sprawy
4.1.1.4. Faza decyzyjna
4.1.1.4.1. Wydanie wyroku
4.1.1.4.2. Przekazanie akt ex officio do Kongregacji
4.1.1.5.   Apelacja
4.1.1.5.1. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji
4.1.1.5.2. Czas i skutki wniesienia apelacji
4.1.2. Proces karny sądowy coram Kongregacja Nauki Wiary
4.2. Proces karny na drodze administracyjnej
4.2.1. Wszczęcie procesu karnego na drodze administracyjnej
4.2.2. Oskarżenie, dowody, obrona
4.2.3. Ocena materiału
4.2.4. Decyzja
4.2.5. Rekurs hierarchiczny
4.2.5.1. Rekursy łaski
4.2.5.2. Rekurs od dekretów ordynariusza
4.2.5.3. Rekurs od dekretów wydanych bądź zatwierdzonych przez Kongregację
5. Decyzja o podjęciu środków dyscyplinarnych
6. Sposób postępowania w przypadku zakonników
6.1. Sposób postępowania w przypadku zakonników bez święceń
6.2. Sposób postępowania w przypadku duchownych zakonników
7. Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku przestępstwa
7.1. Szkoda i obowiązek jej naprawienia
7.2. Naprawienie szkód na etapie dochodzenia wstępnego
7.3. Naprawienie szkód po wszczęciu procesu karnego na drodze sądowej
7.3.1. Interwencja strony poszkodowanej w procesie karnym
7.3.2. Przyjęcie i rozstrzygnięcie sprawy
7.3.3. Zaskarżenie wyroku
7.3.4. Odłożenie sprawy o naprawienie szkód
7.3.5.Wyrok w sprawach karnych a uprawnienia strony poszkodowanej


Część IV
WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTW CONTRA MORES POPEŁNIONYCH Z MAŁOLETNIMI


1. Wytyczne Kongregacji Nauki Wiary
1.1. Kwestie ogólne
1.2. Krótki opis obowiązującego prawa
1.3. Wskazówki dla ordynariuszy dotyczące sposobu postępowania
2. Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski
2.1. Rys historyczny
2.2. Wytyczne KEP – analiza
2.3. Pomoc ofiarom
2.4. Procedura postępowania
2.5. Zasady formacji i prewencji
2.6. Dokument o prewencji
3. Niektóre wskazania Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
3.1. Założenia podstawowe
3.2. Ogólne normy postępowania w konkretnych przypadkach
3.3. Sugerowana procedura postępowania w konkretnych sprawach
3.3.1. Informacje/oskarżenia dotyczące innej osoby
3.3.2. Informacje/oskarżenia dotyczące nas osobiście
3.3.3. Informacje/oskarżenia pochodzące z plotek
3.3.4. Zakaz prowadzenia prywatnego śledztwa
4. Obowiązek denuncjacji do władz państwowych


ZAKOŃCZENIE


BIBLIOGRAFIA


ŹRÓDŁA


LITERATURA