OD KANDYDATA PRZEZ STOPNIE MINISTRANTA, FUNKCJĘ LEKTORA I CEREMONIARZA DO ANIMATORA Zobacz większe

OD KANDYDATA DO ANIMATORA Formacja służby liturgicznej, wyd VI

Nowy

ks. Grzegorz Rzeźwicki

: Książki

32,00 zł

Opis

To kolejne, szóste już, wydanie podręcznika dla ministranów i lektorów. Książka podejmuje zagadnienia związane z duszpasterstwem służby liturgicznej. Po omówieniu ogólnych kwestii związanych z liturgią Kościoła pokazuje drogę formacji zespołów liturgicznych – ministrantów i lektorów – w świetle niesłusznie zapomnianego Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Szczególnym zamiarem tej książki jest przekonanie czytelników, że program ten – owoc wielu ogólnopolskich spotkań diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej – mimo upływu czasu ciągle może stanowić solidny fundament formacji. Jest bardzo bogaty, ciekawie opracowany i do dziś aktualny, sprawdza się w praktyce i odznacza się dużą skutecznością.
Oprócz wskazań teoretycznych praca zawiera także rady praktyczne dotyczące sposobu prowadzenia spotkań z ministrantami i lektorami. Odsłania ona cały wachlarz możliwości prowadzenia formacji według stopni męskiej służby liturgicznej, w parafiach o różnej liczbie ministrantów i lektorów. Książka przeznaczona jest dla opiekunów grup służby liturgicznej, dla lektorów, ceremoniarzy i animatorów liturgicznych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-562-0
rok wydania 2018
ilość stron 348
format A5
typ wydania Wydanie VI poprawione i uzupełnione

Spis treści

Wprowadzenie
Wykaz skrótów


I. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE
1. Duszpasterstwo liturgiczne istotnym elementem formacji chrześcijańskiej
2. Z dziejów instytucji ministrantów
3. Czym jest służba liturgiczna?
Uwagi terminologiczne (1):
L
ektor – ministrant słowa Bożego – ministrant
4. Udział dziewcząt w służbie liturgicznej – ministrantki
5. Służba liturgiczna w wybranych dokumentach i wypowiedziach Kościoła
6. Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej (KDSL)
7. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów (CIM)
8. Pielgrzymki ministrantów i lektorów
9. Przemówienia papieży podczas Międzynarodowych Pielgrzymek Ministrantów
10. Wytyczne dla duszpasterstwa ministrantów w Kościele w Polsce (1965 r.)
11. Wytyczne Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej w Polsce (2008 r.)
12. Znaczenie duchowości liturgicznej


II. LITURGIA KOŚCIOŁA
1. Znaczenie słowa „liturgia” i jej źródła
2. Definicjeliturgii
3. Cele liturgii
4. Czynność liturgiczna
5. Liturgia a nabożeństwa
Uwagi terminologiczne (2):
P
araliturgia czy nabożeństwo?
6. Teologia liturgiczna (liturgika)
Uwagi terminologiczne (3):
L
iturgika – nauka świętej liturgii – teologia liturgiczna
7. Sztuka celebracji liturgii (Ars celebrandi)
Uwagi terminologiczne (4):
P
rzewodniczący liturgii (Ars praesidendi)
Odprawianie Mszy św. czy celebrowanie?


III. POSŁUGI I FUNKCJE W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM
1. Posługi i funkcje liturgiczne w historii Kościoła
2. Różnice między posługą a funkcją liturgiczną
3. Całokształt posługiwania w liturgii Kościoła
Uwagi terminologiczne (5):
B
iskup, prezbiter i diakon
4. Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym według ważności
5. Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym według rodzajów i stopni
6. Zasady przydzielania funkcji liturgicznych


IV. PRZESTRZEŃ LITURGICZNA
1. Zasady ogólne dotyczące miejsca celebracji liturgicznych
2. Rodzaje budowli kościelnych
3. Urządzenie i wystrój kościoła do sprawowania Eucharystii
Uwagi terminologiczne (6):
Ś
wiątynia i kościół
Konsekracja– poświęcenie – błogosławieństwo


V. POSTAWY I GESTY LITURGICZNE
1. Znaczenie postaw i gestów liturgicznych
2. Postawy uczestników podczas Eucharystii
3. Gesty liturgiczne
4. Wychowanie do postaw i gestów liturgicznych


VI. KSIĘGI LITURGICZNE
1. Czym jest księga liturgiczna?
2. Rodzaje ksiąg liturgicznych
3. Inne księgi używane w liturgii
4. Szacunek dla ksiąg liturgicznych


VII. SZATY LITURGICZNE
1. Historia szat liturgicznych w Kościele
2. Rodzaje szat liturgicznych i związane z nimi elementy
3. Szaty i odznaki biskupa
4. Strój kanoników kapituł katedralnych i kolegiat
5. Kolory szat liturgicznych
6. Wymowa szat liturgicznych


VIII. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KDSL
1. Znaczenie Kółek Ministranckich w tworzeniu programu KDSL-u
2. Stopnie ministranckie w programie KDSL-u
3. Znaki służby liturgicznej
4. Spotkanie formacyjne ministrantów
5. Korzystanie z podręczników i notatników opracowanych przez KDSL
6. Praca z ministrantami w ciągu tygodnia
7. Praca z ministrantami w ciągu roku
8. Jak przygotowywać ministrantów do zdobywania kolejnych stopni w zależności od ich ilości w parafii?
9. Obrzędy błogosławienia ministrantów osiągających poszczególne stopnie
10. Dekalog duszpasterza ministrantów


IX. FORMACJA WEDŁUG STOPNI MINISTRANCKICH
1. Kandydat
2. Choralista (ministrant)
3. Ministrant światła
4. Ministrant księgi
Ministrant krzyża
5. Ministrant ołtarza
Ministrant wody
Ministrant kadzidła
6. Stopnie szkoleniowe a pełnienie funkcji liturgicznych
7. Znaczenie zdobywania stopni w służbie liturgicznej


X. POSŁUGIWANIE WOKÓŁ STOŁU SŁOWA BOŻEGO
1. Komentator
2. Usługiwanie przy modlitwie wiernych


XI. MINISTRANT SŁOWA BOŻEGO (LEKTOR)
1. Funkcja lektora w historii
2. Istota posługi lektora
3. Funkcje spełniane przez lektora we Mszy św.
4. Sposób pełnienia posługi przez lektora
5. Pozaliturgiczne posługiwanie lektora
6. Strój lektora
7. Formacja lektora
8. Specyfika pracy z lektorami w parafii
9. Spotkania formacyjne lektorów
10. Praca z lektorami w ciągu roku
11. Materiały i pomoce formacyjne


XII. POSŁUGA ŚPIEWU
1. Śpiew i muzyka w Biblii
2. Muzyka w służbie Bożej w Kościele
3. Psałterzysta
4. Kantor
5. Dobór śpiewów w czasie Mszy św.
6. Instrumenty używane podczas liturgii
Uwagi terminologiczne (7):
Gi
tara i trąbka podczas liturgii?
7. Koncerty w kościołach
8. Milczenie w liturgii
Uwagi terminologiczne (8):
M
uzyka liturgiczna – sakralna – kościelna – religijna


XIII. FUNKCJA CEREMONIARZA
1. Znaczenie funkcji ceremoniarza w liturgii Kościoła
2. Rys historyczny funkcji ceremoniarza
3. Zadania mistrza ceremonii
4. Formacja ceremoniarza
5. Komendy wydawane przez mistrza ceremonii
6. Przykazania ceremoniarza
7. Urząd Papieskich Ceremonii Liturgicznych


XIV. FUNKCJA ANIMATORA LITURGICZNEGO
1. Rola animatora liturgicznego
2. Formacja animatora liturgicznego
3. Animatorzy zgromadzenia liturgicznego


XV. OAZA STAŁYM ELEMENTEM FORMACJI SŁUŻBY LITURGICZNEJ
1. Geneza i rozwój oaz rekolekcyjnych
2. Oaza szkołą modlitwy
3. Oaza szkołą liturgii
4. Oaza szkołą wychowania chrześcijańskiego
5. Oaza stałym elementem formacji liturgicznej


XVI. PATRONOWIE SŁUŻBY LITURGICZNEJ
1. Święty Tarsycjusz
2. Święty Stanisław Kostka
3. Święty Alojzy Gonzaga
4. Święty Jan Berchmans
5. Święty Dominik Savio


XVII. DODATEK – POMOCE
1. Pomocnicy ceremoniarza – ministranci mitry i pastorału
2. Msza wspólnotowa biskupa diecezjalnego
3. Msza św., której biskup przewodniczy, nie sprawując Eucharystii


Bibliografia