HISTORIA KATECHEZY I KATECHETYKA FUNDAMENTALNA Zobacz większe

HISTORIA KATECHEZY I KATECHETYKA FUNDAMENTALNA

Nowy

ks. Józef Stala

: Academica
: Katechetyka
: Książki

25,00 zł

Opis

Książka zawiera następujące rozdziały: ks. R. Murawski, Historia katechezy; ks. T. Panuś, Współczesne kierunki katechetyczne; ks. P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733289-1-4
rok wydania 2010
typ wydania1 II poprawione i uzupełnione
tłumaczenie 64
ilość stron 330
format A5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE


CZĘŚĆ I
HISTORIA KATECHEZY
(Ks. Roman Murawski)

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
CZASY APOSTOLSKIE
1.1 Mandat misyjny zmartwychwstałego Pana
1.2 Centralne miejsce posługi nauczania
1.3 Terminy określające posługę nauczania
1.4 Związek posługi nauczania z chrztem
1.5 Droga wtajemniczenia chrześcijańskiego
1.6 Formy nauczania apostolskiego
1.7 Ewangelie w służbie katechezy
1.8 Cechy nauczania apostolskiego
1.9 Chrzest małych dzieci
Wybrana literatura

ROZDZIAŁ II
CZASY POAPOSTOLSKIE (II WIEK)
2.1 Didaché, czyli Nauka Dwunastu Apostołów
2.1.1 Utwór
2.1.2 Katecheza moralna
2.1.3 Droga wtajemniczenia chrześcijańskiego
2.2 Świadectwo św. Justyna, apologety
2.2.1 Nauczycielska działalność Justyna
2.2.2 Droga chrześcijańskiej inicjacji
Wybrana literatura

ROZDZIAŁ III
KATECHUMENAT W EPOCE PRZEDKONSTANTYŃSKIEJ – DO 313 ROKU
3.1 Powstanie katechumenatu
3.2 Trzy tradycje inicjacji katechumenalnej
3.3 Wstępna ewangelizacja
3.4 Przyjęcie do katechumenatu
3.5 Przygotowanie dalsze
3.6 Przygotowanie bezpośrednie
3.7 Sprawowanie chrztu
3.8 Chrzest małych dzieci
Wybrana literatura

ROZDZIAŁ IV
KATECHUMENAT W EPOCE POKONSTANTYŃSKIEJ – PO ROKU 313
4.1 Nowa sytuacja duszpasterska Kościoła
4.2 Badanie i wstępna katecheza
4.3 Przygotowanie dalsze
4.4 Katechumenat wielkopostny
4.5 Katechezy mistagogiczne
4.6 Traktat katechetyczny św. Augustyna De catechizandis rudibus
Wybrana literatura

ROZDZIAŁ V
ŚREDNIOWIECZE
5.1 Inicjacja chrześcijańska
5.2 Katechumenat rodzinny
5.3 Nauczanie religijne dorosłych
5.4 Pierwsze katechizmy
5.5 Metody średniowiecznej katechezy
Wybrana literatura

ROZDZIAŁ VI
ROZWÓJ KATECHEZY PO SOBORZE TRYDENCKIM. ERA KATECHIZMU
6.1 Początki katechezy parafialnej – „Szkoły Nauki Chrześcijańskiej”
6.2 Wprowadzenie przez Sobór Trydencki katechezy dla dzieci i młodzieży
6.3 Katechizmy Erazma z Rotterdamu
6.4 Katechizmy Lutra
6.5 „Katechizm Rzymski”
6.6 Katechizmy św. Piotra Kanizego
6.7 Katechizmy św. Roberta Bellarmina
Wybrana literatura

ROZDZIAŁ VII
ROZWÓJ KATECHEZY PARAFIALNEJ I SZKOLNEJ
W XVII I XVIII WIEKU. OKRES OŚWIECENIA
7.1 „Katechizm historyczny” Claude Fleury
7.2 Metoda sulpicjańska
7.3 Katecheza szkolna wg św. Jana de La Salle
7.4 Problemy katechetyczne u schyłku XVIII wieku
7.5 Wprowadzenie nauki religii do szkół publicznych
7.6 Działalność reformatorska J.I. Felbigera i B. Straucha
7.7 Historiozbawcze ujęcie katechezy w pierwszej połowie XIX w.
Wybrana literatura


CZĘŚĆ II
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI KATECHETYCZNE
(Ks. Tadeusz Panuś)

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
KIERUNEK DYDAKTYCZNY
1.1 Pod wpływem neoscholastyki
1.2 Początki ruchu odnowy metody
1.3 Metoda monachijska

ROZDZIAŁ II
KIERUNEK PEDAGOGICZNY
2.1 Pedagogika przeżyciowa
2.2 Pedagogika „szkoły pracy”
2.3 Wpływ nowej pedagogiki na odnowę katechezy
2.4 Novum katechezy pedagogicznej

ROZDZIAŁ III
KIERUNEK KERYGMATYCZNY
3.1 Kształtowanie się kierunku kerygmatycznego
3.2 Rozwój katechetyki i nowe jej rodzaje
3.3 Ukierunkowanie biblijne i liturgiczne kierunku kerygmatycznego
3.4 Wpływ odnowy kerygmatycznej na katechezę polską
3.5 Blaski i cienie katechezy kerygmatycznej

ROZDZIAŁ IV
KIERUNEK ANTROPOLOGICZNY
4.1 Czynniki kształtujące myśl antropologiczną we współczesnej katechetyce
4.2 Myśl antropologiczna zawarta we współczesnych kierunkach katechetycznych

ROZDZIAŁ V
KIERUNEK BIBLIJNO-HERMENEUTYCZNY

ROZDZIAŁ VI
KIERUNEK KATECHETYCZNY, ZWANY POLITYCZNYM
6.1 Polski kształt katechezy politycznej

ROZDZIAŁ VII
KIERUNEK EGZYSTENCJALNO-INTERPRETACYJNY

ROZDZIAŁ VIII
KIERUNEK TERAPEUTYCZNY

ROZDZIAŁ IX
KIERUNEK KORELACYJNY

ROZDZIAŁ X
KIERUNEK INTEGRALNY

ZAKOŃCZENIE
PODSTAWOWA LITERATURA


CZĘŚĆ III
KATECHETYKA FUNDAMENTALNA
(Ks. Piotr Tomasik)

ROZDZIAŁ I
POJĘCIE KATECHETYKI
1.1 Ku definicji katechezy
1.2 Pojęcia pokrewne
1.3 Różne koncepcje katechetyki
1.4 Katechetyka a nauki humanistyczne
1.5 Naukowy status katechetyki

ROZDZIAŁ II
DOKUMENTY KATECHETYCZNE KOŚCIOŁA
2.1 Ogólna instrukcja katechetyczna
2.2 Adhortacja Jana Pawła II Catechesi tradendae
2.3 Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Kompendium katechizmu
2.4 Dyrektorium ogólne o katechizacji
2.5 Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce

ROZDZIAŁ III
CEL KATECHEZY
3.1 Zażyłość z Jezusem Chrystusem jako cel katechezy
3.2 Wiara dojrzała jako cel katechezy

ROZDZIAŁ IV
NATURA KATECHEZY
4.1 Źródła katechezy
4.2 Katecheza opisana przez funkcje
4.2.1 Funkcje i formy katechezy jako posługi Słowa
4.2.2 Wychowawcza funkcja katechezy
4.2.3 Katecheza jako nauczanie
4.2.4 Katecheza jako wtajemniczenie
4.2.5 Katecheza w perspektywie nowej ewangelizacji
4.3 Elementy katechezy
4.3.1 Element biblijny w katechezie
4.3.2 Element teologiczny katechezie
4.3.3 Element egzystencjalny w katechezie

ROZDZIAŁ V
FORMY KATECHEZY
5.1 Szkolne nauczanie religii dzieci i młodzieży
5.2 Duszpasterstwo katechetyczne w parafii
5.3 Katecheza w ruchach formacyjnych i stowarzyszeniach
5.4 Realizacja zadań katechezy w ramach poszczególnych jej form

ROZDZIAŁ VI
PROGRAMOWANIE KATECHEZY DZIECI I MŁODZIEŻY
6.1 Ramowy program katechizacji z 1971 r.
6.2 Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
6.3 Programy nauczania religii