PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2006/2007. Adwent Boże Narodzenie Niedziele ... Zobacz większe

PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2006/2007. Adwent Boże Narodzenie Niedziele ...

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Homiletyka
: Książki

15,00 zł

Opis

„Przygotowany na obecny rok duszpasterski program homiletyczny uwypukla korzystną zbieżność czytań liturgicznych z hasłem: «Przypatrzmy się powołaniu naszemu». Przypadający w tym roku cykl „C” czytań niedzielnych pomaga bowiem uwydatnić rolę człowieka odpowiadającego na Boże powołanie. Stąd punktem odniesienia homilii będzie słowo Boże, które wskazuje na powołanie człowieka i niejednokrotnie ukazuje sposoby jego realizacji. Ponadto w celu dokładniejszego ukazania, czym jest powołanie chrześcijanina oraz jak należy na nie odpowiadać, w programie homiletycznym wskazane są niektóre dokumenty Kościoła, w których zawarty jest temat dotyczący powołania” (z Wprowadzenia) . Niniejszy zbiór materiałów homiletycznych obejmuje niedziele i święta Adwentu 2006 r., okres Bożego Narodzenia i następujący po nim okres zwykły.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733239-2-6
rok wydania 2006
ilość stron 148
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2006/2007. Adwent Boże Narodzenie Niedziele ...

PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2006/2007. Adwent Boże Narodzenie Niedziele ...

Spis treści

Wprowadzenie do programu
duszpastersko-homiletycznego na rok 2006/2007
I NIEDZIELA ADWENTU – 03.12.2006
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – 08.12.2006
II NIEDZIELA ADWENTU – 10.12.2006
III NIEDZIELA ADWENTU – 17.12.2006
IV NIEDZIELA ADWENTU – 24.12.2006
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – 25.12.2006
– MSZA ŚWIĘTA O PÓŁNOCY
– MSZA ŚWIĘTA O ŚWICIE
– MSZA ŚWIĘTA W DZIEŃ
NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM,
ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY – 31.12.2006
– MSZA ŚWIĘTA 66
– ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – 01.01.2007
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 06.01.2007
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 07.01.2007
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.01.2007
III NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.01.2007
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.01.2007
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – 02.02.2007
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.02.2007
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.02.2007
VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.02.2007
 

Fragment

"Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi"
Dzisiejsza uroczystość skłania nas do zatrzymania się nad do-gmatem o Niepokalanym Poczęciu Maryi i przypomnienia so-bie dziejów jego stopniowego formowania się w ciągu wieków w Kościele. W dniu 8 grudnia 1854 roku, podczas mszy ponty-fikalnej w Bazylice Świętego Piotra, ówczesny papież Pius IX w obecności kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz licz-nie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych świeckich, od-czytał tekst definicji dogmatycznej, w której autorytatywnie potwierdził wiarę ludu w niepokalane poczęcie Maryi.
Dogmat ten brzmi następująco: „Ku chwale Świętej i Niepo-dzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia religii chrześci-jańskiej powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apo-stołów Piotra i Pawła oraz Naszą oświadczamy, ogłaszamy i sta-nowimy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Maryja Dziewica w pierwszej chwili swego poczęcia, za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogą-cego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawi-ciela rodzaju ludzkiego, zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy” (Pius IX, Ineffabilis Deus). Ojciec Święty potwierdził tymi słowami wielowiekową tradycję istnieją-cą już w Kościele, a dotyczącą tej prawdy maryjnej.
Zanim jednak Pius IX ogłosił Niepokalane Poczęcie Maryi dogmatem wiary, wcześniej rozesłał list do biskupów na całym świecie, aby przedstawili Stolicy Apostolskiej, czy ta prawda maryjna jest żywa wśród wiernych poszczególnych diecezji. Gdy napłynęły odpowiedzi potwierdzające, iż w wielu diece-zjach wierni czczą Maryję jako Niepokalaną, co wyrażało się między innymi w godzinkach i pieśniach, zaczęto szukać jesz-cze dodatkowych świadectw, które tę naukę by potwierdzały.
Jako pierwsze świadectwo Pius IX umieścił w Bulli Ineffa-
bilis Deus tak zwany „zmysł wiary”, który mówił, że ta prawda maryjna istniała i była krzewiona pośród wiernych w wielu krajach już od bardzo dawna. Papież potwierdził również, że Niepokalane Poczęcie Maryi było propagowane przez wielu pasterzy Kościoła, również jego poprzedników na Stolicy Pio-trowej. W dalszej argumentacji sięgnięto jeszcze dalej – do ar-gumentu patrystycznego. Pius IX stwierdził, że wiele świa-dectw Ojców Kościoła świadczyło już o uznawaniu Maryi jako napełnionej łaską i będącej bez skazy winy pierworodnej już w chwili poczęcia, co wyraził w słowach: „Rzeczywiście, naj-sławniejsze pisma Kościoła wschodniego i zachodniego sza-cownej epoki starożytnej z wielką mocą świadczą, że nauka o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy była nieustan-nie coraz bardziej wyjaśniana, głoszona i umacniana poprzez poważną refleksję Kościoła, jego nauczanie, gorliwość, wiedzę i mądrość” (Pius IX, Ineffabilis Deus).