ROLA I ZADANIA WIKARIUSZA PARAFIALNEGO Studium kanoniczno-pastoralne Zobacz większe

ROLA I ZADANIA WIKARIUSZA PARAFIALNEGO Studium kanoniczno-pastoralne

Nowy

ks. Robert Kantor

: Książki

18,00 zł

Opis

Rola i zadania wikariusza parafialnego to książka, którą powinien przeczytać każdy kapłan. Ksiądz dr Robert Kantor, autor publikacji, bardzo szeroko, a zarazem konkretnie opisuje życie kapłana – wikariusza parafialnego. Opierając się między innymi na Kodeksie Prawa Kanonicznego, przypomina pewne normy i przepisy dotyczące wspomnianej posługi, jednak nie zatrzymuje się jedynie na przedstawieniu praw, obowiązków i zadań wikariusza w ujęciu prawa kanonicznego. Poruszane w książce problemy dotyczą również innych zagadnień, ściśle związanych z tematem książki, jak na przykład: relacji wikariusza z proboszczem, zaangażowania kapłana w życie społeczne i polityczne, a także jego rozwoju duchowego i stylu życia. Wszystkie te zagadnienia tworzą spójny obraz życia, który powinien być wzorem dla każdego kapłana.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733298-1-2
rok wydania 2011
ilość stron 146
format A5

Spis treści

Wstęp

I. Urząd wikariusza parafialnego w KPK z 1917 roku
1. Wikariusz aktualny
2. Wikariusz zarządca
3. Wikariusz zastępca
4. Wikariusz pomocnik
5. Wikariusz współpracownik

II. Soborowy charakter urzędu wikariusza parafialnego w Kodeksie Jana Pawła II
1. Wikariusz parafialny w ujęciu Soboru Watykańskiego II
2. Parafia jako środowisko działalności wikariusza parafialnego
3. Pojęcie wikariusza parafialnego i jego funkcje
4. Ustanawianie wikariuszy parafialnych
A. Przyczyny prawne mianowania
B. Kto jest uprawniony do mianowania wikariusza parafialnego?

III. Ogólne założenia prawne relacji proboszcz – wikariusz
1. Kanoniczny wymiar posłuszeństwa
2. Zasada podporządkowania wikariusza parafialnego proboszczowi
A. Proboszcz kieruje parafią
B. Czy wikariusz może wyręczać proboszcza?
C. Szacunek i cześć wobec proboszcza

IV. Kanoniczne obowiązki i prawa wikariusza
1. Obowiązek szacunku i posłuszeństwa papieżowi oraz swojemu biskupowi
2. Prawo do otrzymania urzędów kościelnych oraz obowiązek ich przyjęcia
3. Braterstwo, współpraca i modlitwa z braćmi kapłanami oraz ze świeckimi
4. Obowiązek świętości
A. „Powinni przede wszystkim wiernie i niestrudzenie wypełniać obowiązki pasterskiej posługi”
B. „Mają posilać swoje duchowe życie z podwójnego stołu: Pisma Świętego i Eucharystii”
C. „Mają obowiązek odmawiać codziennie Liturgię Godzin, zgodnie z własnymi i zatwierdzonymi księgami liturgicznymi”
D. „Obowiązani są również do odprawiania rekolekcji, według przepisów prawa partykularnego”
E. „Zachęca się, by regularnie oddawali się rozmyślaniu, często przystępowali do sakramentu pokuty, oddawali szczególną cześć Bogurodzicy Dziewicy i praktykowali inne powszechne i partykularne środki uświęcenia”
5. Zachowanie celibatu oraz roztropność w relacjach z kobietami
6. Prawo do zrzeszania się
7. Dokształcanie
8. Życie wspólnotowe
9. Strój kościelny
10. Zakaz podejmowania zajęć i wykonywania czynności nieodpowiednich dla swojego stanu

V. Działalność duszpasterska wikariusza parafialnego poprzez udzielanie sakramentów i sakramentaliów
1. Chrzest św.
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Sakrament pokuty
5. Sakrament namaszczenia chorych
6. Sakrament święceń (kapłaństwa)
7. Sakrament małżeństwa
8. Pozasakramentalne środki uświęcenia

VI. Inne obowiązki wikariusza parafialnego
1. Obowiązek rezydencji
2. Pomoc w kancelarii parafialnej
3. Zabezpieczenie spraw parafialnych w przypadku wakansu urzędu proboszcza

VII. Sytuacja materialna wikariusza parafialnego
1. Uzasadnienie właściwego wynagrodzenia duchownych i nieodpłatność posługi pasterskiej
2. Ubóstwo kapłana w nauczaniu Jana Pawła II
3. Wikariusz parafialny orędownikiem „opcji na rzecz ubogich”
4. „Prostota życia kapłanów” – kanonicznym obowiązkiem wikariusza parafialnego
5. Przeznaczenie dóbr materialnych posiadanych przez wikariusza parafialnego

VIII. Zaangażowanie wikariusza parafialnego w życie społeczne i polityczne według nauczania papieża Jana Pawła II
1. Zaangażowanie polityczne
2. Wikariusz parafialny człowiekiem dialogu

IX. Aspekty życia wikariusza parafialnego
1. Ars vitae wikariusza parafialnego
2. Życie duchowe wikariusza parafialnego
3. Regulamin życia

Zakończenie

Aneks

Bibliografia