CHRYSTOLOGIA ZSTĘPUJĄCA KARD. CHRISTOPHA SCHÖNBORNA Zobacz większe

CHRYSTOLOGIA ZSTĘPUJĄCA KARD. CHRISTOPHA SCHÖNBORNA

Nowy

Ks. Przemysław Artemiuk

: Książki

35,00 zł

Opis

Na książkę składają się cztery rozdziały.
W pierwszym została scharakteryzowana procedura badawcza kardynała Christopha Schönborna. Rozdział ten ma ukazać filary jego chrystologii, a zatem wydobyć z niej wszystkie istotne aspekty metodologiczne. Trzy paragrafy, które składają się na całość rozdziału, są preambułą tej chrystologii. Pierwszy odnosi się do idei praświatła i Tradycji Kościoła, drugi – do Biblii i historii, trzeci wreszcie – do doświadczenia i wiary. Taki właśnie metodologiczny fundament warunkuje „ujrzenie Jezusa” (J 12,21).
Rozdział drugi poświęcono zagadnieniu odwieczności Słowa i Jego roli w dziele stworzenia. Tytułowe zdanie zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana, „Na początku było Słowo” (J 1,1), wskazuje na egzystencję Chrystusa przed Wcieleniem. Dlatego ta rzeczywistość została ukazana, zgodnie z zamysłem Ch. Schönborna, najpierw poprzez analizę preegzystencji Słowa. Omówiono ją w perspektywie biblijnej i filozoficznej, prezentując starożytne spory chrystologiczne, zmierzające do wyjaśnienia tajemnicy odwieczności Słowa, oraz poszukiwanie przez Kościół precyzyjnych sformułowań terminologicznych. W dalszej kolejności została zaprezentowana teologia stworzenia w ujęciu kardynała, przy zwróceniu szczególnej uwagi na miejsce Chrystusa w creatio continua. Charakteryzując dialog wiary z naukami przyrodniczymi, ukazano teorię ewolucji, której reinterpretację proponuje Ch. Schönborn. W rozdziale tym przedstawiono również charakterystyczne dla wiedeńskiego teologa starotestamentalne „przeczucia” Wcielenia, takie jak samouniżenie się Boga i wywyższenie proroka.
Trzeci rozdział, zatytułowany: „Słowo stało się ciałem” (J 1,14), został poświęcony tajemnicy Wcielenia i ziemskiemu życiu Syna Bożego. Na fakt Inkarnacji spojrzano tu zgodnie z zamysłem wiedeńskiego teologa, a więc przez pryzmat wczesnochrześcijańskich apologii, ukazując najpierw obronę tej prawdy wiary w toku dyskusji z przeciwnikami. Następnie, omówiono zmagania Kościoła o właściwe wyrażenie zarówno bóstwa, jak i człowieczeństwa Jezusa, któremu towarzyszyły spekulatywne dyskusje. Prezentując ziemską drogę Syna Bożego, zwrócono uwagę na takie zagadnienia, jak samoświadomość Jezusa w odniesieniu do własnej misji i tożsamości oraz inne elementy Jego człowieczeństwa, mianowicie wolę, ciało i serce. Misteria życia Jezusa, którym – jak zauważa wiedeński teolog – powinna towarzyszyć pogłębiona refleksja oraz przekonanie, że Boże Objawienie realizuje się w wydarzeniach historycznych, stanowią kolejne elementy prezentacji ziemskiej drogi Jezusa. Wydarzenia pasyjne (męka i śmierć Jezusa) kończą ten rozdział. Uwzględniono w nich konflikt, jaki miał miejsce między Jezusem a władzami żydowskimi, oraz proces, który doprowadził do Jego śmierci.
„I będą oglądać Jego Oblicze” (Ap 22,4) to tytuł ostatniego rozdziału. Podjęto w nim zagadnienia charakterystyczne dla popaschalnego okresu życia Jezusa, poczynając od Zmartwychwstania. W chrystologii wiedeńskiego teologa posiada ono dwa wymiary, historyczny i transcendentny. Zwrócono uwagę na szczególne znaki Zmartwychwstania, czyli pusty grób i ukazywania się Zmartwychwstałego (chrystofanie). Wskazano też elementy transcendentne, charakterystyczne dla tego w wydarzenia, które sprawiają, że różni się ono od wszystkich dotychczasowych wydarzeń z życia Jezusa. Chrystusowe powstanie z martwych zmienia ludzki sposób mówienia o Bogu Izraela, Jezusie, uczniach i wszystkich wierzących. W rozdziale tym zrekonstruowano również perspektywę soteriologiczną chrystologii wiedeńskiego teologa. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak mówić o zbawieniu, kardynał proponuje twórcze skorzystanie z trzech ujęć soteriologicznych, to znaczy teorii zadośćuczynienia św. Anzelma z Canterbury, teorii karnego zastępstwa Marcina Lutra oraz integralnego spojrzenia św. Tomasza z Akwinu. W zakończeniu tego rozdziału omówiono ostatni charakterystyczny element chrystologii Ch. Schönborna, którym jest nauka o przebóstwieniu. Znaczenie tego terminu, akcentującego eschatologiczny wymiar naszej wiary, naświetlono w perspektywie biblijno-teologicznej oraz sakramentalno-egzystencjalnej. Sens idei theosis, uchwytny dzięki Wcieleniu Syna Bożego, prowadzi do oglądania Boga twarzą w twarz, które rozpoczyna się już tutaj, na ziemi, przez wiarę. Przebóstwienie jest uczestniczeniem w Bogu, urzeczywistnionym w pełni dzięki powtórnemu przyjściu Chrystusa w dniu Paruzji.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733294-5-4
rok wydania 2011
ilość stron 300
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

PRZEDMOWA
KU CHRYSTOLOGII INTEGRALNEJ
Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Skierowski

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
„CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA” (J 12,21)
1. Praświatło i Tradycja
2. Biblia i historia
3. Doświadczenie i wiara

ROZDZIAŁ II
„NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO” (J 1,1)
1. Preegzystencja Słowa
1.1. W języku biblijnym
1.2. W języku filozofii helleńskiej
2. Miejsce Chrystusa w creatio continua
2.1. Teoria ewolucji
2.2. Teologia stworzenia
2.3. Chrystus jako Pośrednik stworzenia
3. Starotestamentalne przeczucia Wcielenia
3.1. Kenoza w teologii żydowskiej
3.2. Prorok jako przedstawiciel Boga

ROZDZIAŁ III
„SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM” (J 1,14)
1. Wcielenie Syna Bożego
1.1. Wczesne apologie
1.2. Ujęcie spekulatywne
2. Ziemska droga Syna Bożego
2.1. Samoświadomość Jezusa
2.2. Człowieczeństwo Jezusa
2.3. Tajemnice życia Jezusa
3. Męka i śmierć Jezusa
3.1. Konflikt z władzami żydowskimi
3.2. Proces Jezusa

ROZDZIAŁ IV
„I BĘDĄ OGLĄDAĆ JEGO OBLICZE” (Ap 22,4)
1. Zmartwychwstanie Chrystusa
1.1. Zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne
1.2. Zmartwychwstanie jako wydarzenie transcendentne
2. Soteriologia
2.1. Teoria zadośćuczynienia (św. Anzelm z Canterbury)
2.2. Teoria karnego zastępstwa (Marcin Luter)
2.3. Ujęcie integralne (św. Tomasz z Akwinu)
3. Przebóstwienie
3.1. Wymiar biblijno-teologiczny
3.2. Wymiar sakramentalno-egzystencjalny

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA