CHRZEŚCIJANIN SŁUGĄ CHRYSTUSA Rozważania biblijne na dni powszednie okresu zwykłego Zobacz większe

CHRZEŚCIJANIN SŁUGĄ CHRYSTUSA Rozważania biblijne na dni powszednie okresu zwykłego

Nowy

ks. Jan Mikulski

: Książki

30,00 zł

Opis

„Chrześcijanin sługą Chrystusa” jest kontynuacją biblijnych rozważań, które zostały podjęte w książkach: „Chrześcijanin – człowiek Chrystusowy”, oraz „Chrześcijanin we wspólnocie Kościoła”. Lektura niniejszej książki może nam pomóc odkryć w świetle Bożego słowa postawę służby jako fundamentalną cechę każdego chrześcijanina. Zawiera ona bowiem biblijne rozważania do słowa Bożego, które słyszymy w liturgii Kościoła w dni powszednie okresu zwykłego. Karmiąc się słowem Bożym każdego dnia, możemy nie tylko dostrzec różne aspekty tej służby, ale przede wszystkim usłyszeć wezwanie Boga do podjęcia jej konkretnej formy, wynikającej z przyjętego słowa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733285-4-9
rok wydania 2010
ilość stron 450
format A5

Spis treści

WPROWADZENIE

Rozdział 1. Bóg powołuje człowieka do służby w Bożym dziele
1.1. Bóg przychodzi zbawić człowieka – I tydzień zwykły
1.1.1. Bóg mówi do człowieka
(Hbr 1,1-6; 1 Sm 1,1-8; Mk 1,14-20)
1.1.2. Bóg uwalnia z mocy zła
(Hbr 2,5-12; 1 Sm 1,9-20; Mk 1,21-28)
1.1.3. Jezus uzdrawia
(Hbr 2,14-18; 1 Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39)
1.1.4. Jezus oczyszcza
(Hbr 3,7-14; 1 Sm 4,1-11; Mk 1,40-45)
1.1.5. Bóg troszczy się o nasz odpoczynek
(Hbr 4,1-5.11; 1 Sm 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12)
1.1.6. Bóg powołuje nas do swego dzieła
(Hbr 4,12-16; 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mk 2,13-17)

1.2. Powołani do naśladowania Chrystusa – II tydzień zwykły
1.2.1. Nowość nauki Chrystusa
(Hbr 5,1-10; 1 Sm 15,16-23; Mk 2,18-22)
1.2.2. Syn Człowieczy Panem szabatu
(Hbr 6,10-20; 1 Sm 16,1-13; Mk 2,23-28)
1.2.3. Chrystus Arcykapłanem na wzór Melchizedeka
(Hbr 7,1-3.15-17; 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6)
1.2.4. Jezus Chrystus Synem Bożym
(Hbr 7,25-8,6; 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12)
1.2.5. Chrystus pośrednikiem przymierza z Bogiem
(Hbr 8,6-13; 1 Sm 24,3-21; Mk 3,13-19)
1.2.6. Jezus kieruje się miłością
(Hbr 9,1-3.11-14; 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21)

1.3. Tajemnica królestwa Bożego – III tydzień zwykły
1.3.1. Jezus Chrystus naszym Panem i Królem
(Hbr 9,15.24-28; 2 Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30)
1.3.2. Szczęśliwi, którzy pełnią wolę Bożą
(Hbr 10,1-10; 2 Sm 6,12b-15.17-19; Mk 3,31-35)
1.3.3. Tajemnica Bożego wzrostu
(Hbr 10,11-18; 2 Sm 7,4-17; Mk 4,1-20)
1.3.4. Moc wiary w Boże prowadzenie
(Hbr 10,19-25; 2 Sm 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25)
1.3.5. Rozwój królestwa Bożego
(Hbr 10,32-39; 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Mk 4,26-34)
1.3.6. Wiara poręką dóbr przyszłych
(Hbr 11,1-2.8-19; 2 Sm 12,1-7a.10-17; Mk 4,35-41)

1.4. Wielkie dzieła Boże – IV tydzień zwykły
1.4.1. Bóg zwycięzcą nad złym duchem
(Hbr 11,32-40; 2 Sm 15,13-14.30;
16,5-13a; Mk 5,1-20)
1.4.2. Zwycięstwo wiary
(Hbr 12,1-4; 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3; Mk 5,21-43)
1.4.3. Wychowawcza rola karcenia
(Hbr 12,4-7.11-15; 2 Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6)
1.4.4. Wyposażenie Bożego apostoła
(Hbr 12,18-19.21-24; 1 Krl 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13)
1.4.5. Napięcie między duchem i ciałem
(Hbr 13,1-8; Syr 47,2-11; Mk 6,14-29)
1.4.6. Tajemnica życiowej mądrości
(Hbr 13,15-17.20-21; 1 Krl 3,4-13; Mk 6,30-43)

1.5. Uczestnictwo w dziele stworzenia – V tydzień zwykły
1.5.1. Boży porządek w świecie
(Rdz 1,1-19; 1 Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56)
1.5.2. Udział w Bożym panowaniu
(Rdz 1,20-2,4a; 1 Krl 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13)
1.5.3. Uczestnictwo w Bożym szczęściu
(Rdz 2,4b-9.15-17; 1 Krl 10,1-10; Mk 7,14-23)
1.5.4. Człowiek powołany do wspólnoty
(Rdz 2,18-25; 1 Krl 11,4-13; Mk 7,24-30)
1.5.5. Grzech niszczy wspólnotę
(Rdz 3,1-8; 1 Krl 11,29-32; 12,19; Mk 7,31-37)
1.5.6. Boża ekonomia po grzechu pierworodnym
(Rdz 3,9-24; 1 Krl 12,26-32; 13,33-34; Mk 8,1-10)

1.6. Rzeczywistość przymierza z Bogiem – VI tydzień zwykły
1.6.1. Znaki zbawczego działania Boga
(Rdz 4,1-15.25; Jk 1,1-11; Mk 8,11-13)
1.6.2. Sposób na powstrzymanie zła
(Rdz 6,5-8; 7,1-5.10; Jk 1,12-18; Mk 8,14-21)
1.6.3. Przymierze z Bogiem a grzeszność człowieka
(Rdz 8,6-13.20-22; Jk 1,19-27; Mk 8,22-26)
1.6.4. Pascha jako znak przymierza z Bogiem
(Rdz 9,1-13; Jk 2,1-9; Mk 8,27-33)
1.6.5. Owoce wiecznego przymierza
(Rdz 11,1-9; Jk 2,14-24.26; Mk 8,34-9,1)
1.6.6. Moc wiary w Bożą obietnicę
(Hbr 11,1-7; Jk 3,1-10; Mk 9,2-13)

1.7. Uczestnictwo w darze Bożej mądrości – VII tydzień zwykły
1.7.1. Wszyscy potrzebujemy Bożej mądrości
(Syr 1,1-10; Jk 3,13-18; Mk 9,14-29)
1.7.2. Dojrzewanie do postawy służby
(Syr 2,1-11; Jk 4,1-10; Mk 9,30-37)
1.7.3. Kierowanie się Bożą mądrością
(Syr 4,11-19; Jk 4,13-17; Mk 9,38-40)
1.7.4. Przywiązanie do dóbr przemijających
(Syr 5,1-8; Jk 5,1-6; Mk 9,41-50)
1.7.5. Świadectwo wierności danemu słowu
(Syr 6,5-17; Jk 5,9-12; Mk 10,1-12)
1.7.6. Uczestnictwo w Bożym dziecięctwie
(Syr 17,1-15; Jk 5,13-20; Mk 10,13-16)

Podsumowanie

Rozdział 2. Bóg przygotowuje człowieka do służby w Kościele
2.1. Niezawodność nadziei chrześcijańskiej – VIII tydzień zwykły
2.1.1. Zrodzeni do żywej nadziei
(Syr 17,24-29; 1 P 1,3-9; Mk 10,17-27)
2.1.2. Nadzieja wiecznej nagrody
(Syr 35,1-12; 1 P 1,10-16; Mk 10,28-31)
2.1.3. Nadzieja zwycięstwa w Chrystusie
(Syr 36,1.4-5a.10-17; 1 P 1,18-25; Mk 10,32-45)
2.1.4. Zdolność widzenia Bożego działania
(Syr 42,15-25; 1 P 2,2-5.9-12; Mk 10,46-52)
2.1.5. Trwałe owoce chrześcijańskiego życia
(Syr 44,1.9-13; 1 P 4,7-13; Mk 11,11-25)
2.1.6. Poszukiwanie Bożej mądrości
(Syr 51,12-20; Jud 17.20b-25; Mk 11,27-33)

2.2. Jezus Chrystus naszym Panem i Zbawcą – IX tydzień zwykły
2.2.1. Życie człowieka Bożą winnicą
(Tb 1,1a.2; 2,1-9; 2 P 1,1-7; Mk 12,1-12)
2.2.2. Człowiek należy do Boga
(Tb 2,10-14; 2 P 3,12-15a.17-18; Mk 12,13-17)
2.2.3. Chrześcijanin przywiązany do Boga
(Tb 3,1-11.16-17; 2 Tm 1,1-3.6-12; Mk 12,18-27)
2.2.4. Co jest w życiu najważniejsze?
(Tb 6,10-11a; 7,1.9-17; 8,4-10; 2 Tm 2,8-15; Mk 12,28b-34)
2.2.5. Błogosławione owoce Bożego panowania
(Tb 11,5-17; 2 Tm 3,10-17; 12,35-37)
2.2.6. Świadectwo wiary konsekwentnej
(Tb 12,1.5-15.20; 2 Tm 4,1-8; Mk 12,38-44)

2.3. Ewangeliczna droga służby – X tydzień zwykły
2.3.1. Droga błogosławieństw
(2 Kor 1,1-7; 1 Krl 17,1-6; Mt 5,1-12)
2.3.2. Droga świadectwa życia z wiary
(2 Kor 1,18-22; 1 Krl 17,7-16; Mt 5,13-16)
2.3.3. Droga wierności Bożemu prawu
(2 Kor 3,4-11; 1 Krl 18,20-39; Mt 5,17-19)
2.3.4. Droga wolności i sprawiedliwości
(2 Kor 3,15-4,1.3-6; 1 Krl 18,41-46; Mt 5,20-26)
2.3.5. Droga Bożego apostoła
(2 Kor 4,7-15; 1 Krl 19,9a.11-16; Mt 5,27-32)
2.3.6. Droga nowego stworzenia
(2 Kor 5,14-21; 1 Krl 19,19-21; Mt 5,33-37)

2.4. Realizacja postawy sługi Bożego – XI tydzień zwykły
2.4.1. Owocne przyjęcie Bożej łaski
(2 Kor 6,1-10; 2 Krn 18,3-8.12-17.22; Mt 5,38-42)
2.4.2. Realizacja przykazania miłości bliźniego
(2 Kor 8,1-9; 2 Krn 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48)
2.4.3. Wewnętrzna postawa w czynieniu dobra
(2 Kor 9,6-11; 2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18)
2.4.4. Właściwa postawa na modlitwie
(2 Kor 11,1-11; Syr 48,1-14; Mt 6,7-15)
2.4.5. Troska o dobra nieprzemijające
(2 Kor 11,18.21b-30; 2 Krl 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23)
2.4.6. Zaufanie Bożej mocy
(2 Kor 12,1-10; 2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34)

2.5. Niezwykła moc ewangelicznej prawdy – XII tydzień zwykły
2.5.1. Ewangeliczne symbole: drzazga i belka
(Rdz 12,1-9; 2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5)
2.5.2. Tajemnica szerokiej i ciasnej bramy
(Rdz 13,2.5-18; 2 Krl 19,9b-11.14-21.31-36; Mt 7,6.12-14)
2.5.3. Owoce przymierza z Bogiem
(Rdz 15,1-12.17-18; 2 Krl 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20)
2.5.4. Dom zbudowany na skale
(Rdz 16,1-12.15-16; 2 Krl 24,8-17; Mt 7,21-29)
2.5.5. Uzdrowienie trędowatego
(Rdz 17,1.9-10.15-22; 2 Krl 25,1-12; Mt 8,1-4)
2.5.6. Uzdrowienie sługi setnika
(Rdz 18,1-15; Lm 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17)

2.6. Uczestnictwo w mocy Chrystusa – XIII tydzień zwykły
2.6.1. Wymagania w apostolskim powołaniu
(Rdz 18,16-33; Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22)
2.6.2. Uciszenie burzy na jeziorze
(Rdz 19,15-29; Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27)
2.6.3. Wypędzenie złych duchów
(Rdz 21,5.8-20; Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34)
2.6.4. Uzdrowienie paralityka
(Rdz 22,1-19; Am 7,10-17; Mt 9,1-8)
2.6.5. Powołanie celnika Mateusza
(Rdz 23,1-4.19; 24,1-8.10.48.59.62-67; Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13)
2.6.6. Symbolika młodego wina i starych bukłaków
(Rdz 27,1-5.15-29; Am 9,11-15; Mt 9,14-17)

2.7. Troska apostoła o królestwo Boże – XIV tydzień zwykły
2.7.1. Apostoł potrzebuje osobistej relacji z Bogiem
(Rdz 28,10-22a; Oz 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26)
2.7.2. Apostoł robotnikiem na żniwie Pana
(Rdz 32,23-33; Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-37)
2.7.3. Apostoł zwiastunem królestwa Bożego
(Rdz 41,55-57; 42,5-7.14-15a.17-24a; Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7)
2.7.4. Wskazania na pracę apostolską
(Rdz 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Oz 11,1.3-4.8c-9; Mt 10,7-15)
2.7.5. Apostoł przygotowany na prześladowania
(Rdz 46,1-7.28-30; Oz 14,2-10; Mt 10,16-23)
2.7.6. Gotowość do służby i odwaga apostoła
(Rdz 49,29-33; 50,15-26; Iz 6,1-8; Mt 10,24-33)

Podsumowanie


Rozdział 3. Charakter sługi Bożego
3.1. Sługa Chrystusa człowiekiem nawrócenia – XV tydzień zwykły
3.1.1. Przyjmować Chrystusa w drugim człowieku
(Wj 1,8-14.22; Iz 1,11-17; Mt 10,34-11,1)
3.1.2. Rozpoznawać znaki Bożego działania
(Wj 2,1-15a; Iz 7,1-9; Mt 11,20-24)
3.1.3. Przyjmować właściwą postawę wobec Boga
(Wj 3,1-6.9-12; Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27)
3.1.4. Odkrywać rzeczywistą obecność Boga
(Wj 3,13-20; Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30)
3.1.5. Stawać się człowiekiem paschalnym
(Wj 11,10-12,14; Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8)
3.1.6. Naśladować w posłudze Chrystusa Sługę
(Wj 12,37-42; Mi 2,1-5; Mt 12,14-21)

3.2. Apostoł sługą Bożego słowa – XVI tydzień zwykły
3.2.1. Znak Jonasza
(Wj 14,5-9a.10-18; Mi 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42)
3.2.2. Prawdziwa rodzina Jezusa
(Wj 14,21-15,1; Mi 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50)
3.2.3. Przypowieść o siewcy
(Wj 16,1-5.9-15; Jr 1,1.4-10; Mt 13,1-9)
3.2.4. Oczy, które widzą, i uszy, które słyszą
(Wj 19,1-2.9-11.16-20b; Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17)
3.2.5. Wypełnienie Bożego słowa
(Wj 19,17; 20,1-17; Jr 3,14-17; Mt 13,18-23)
3.2.6. Przypowieść o chwaście w zbożu
(Wj 24,3-8; Jr 7,1-11; Mt 13,24-30)

3.3. Ewangelizacyjne zadanie apostoła – XVII tydzień zwykły
3.3.1. Rola Bożego zaczynu w świecie
(Wj 32,15-24.30-34; Jr 13,1-11; Mt 13,31-35)
3.3.2. „Namiot spotkania” narzędziem apostoła
(Wj 33,7-11; 34,5-9.28; Jr 14,17-22; Mt 13,36-43)
3.3.3. Królestwo Boże drogocennym skarbem
(Wj 34,29-35; Jr 15,10.16-21; Mt 13,44-46)
3.3.4. Królestwo Boże w znaku sieci
(Wj 40,16-21.34-38; Jr 18,1-6; Mt 13,47-53)
3.3.5. Misja proroka w swojej ojczyźnie
(Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37;
Jr 26,1-9; Mt 13,54-58)
3.3.6. Udział w zbawczej ofierze Chrystusa
(Kpł 25,1.8-17; Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12)

3.4. Apostoł Chrystusa świadkiem wiary – XVIII tydzień zwykły
3.4.1. Cudowne rozmnożenie chleba
(Lb 11,4b-15; Jr 28,1-17; Mt 14,13-21)
3.4.2. Jezus kroczy po jeziorze
(Lb 12,1-13; Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36)
3.4.3. Wiara kobiety kananejskiej
(Lb 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35; Jr 31,1-7; Mt 15,21-28)
3.4.4. Uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem
(Lb 20,1-13; Jr 31,31-34; Mt 16,13-23)
3.4.5. Postępowanie w wierze
(Pwt 4,32-40; Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28)
3.4.6. Potęga wiary konsekwentnej
(Pwt 6,4-13; Ha 1,12-2,4; Mt 17,14-20)

3.5. Postawa miłości wobec zagubionych – XIX tydzień zwykł
3.5.1. Potrzeba obrzezania serca
(Pwt 10,12-22; Ez 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27)
3.5.2. Słuchać Boga jak dziecko
(Pwt 31,1-8; Ez 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14)
3.5.3. Troska o zbawienie grzesznika
(Pwt 34,1-12; Ez 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20)
3.5.4. Konieczność przebaczenia
(Joz 3,7-10a.11.13-17; Ez 12,1-12; Mt 18,21-19,1)
3.5.5. Boża wierność wobec ludzkiej niewierności
(Joz 24,1-13; Ez 16,59-63; Mt 19,3-12)
3.5.6. Przyjąć Boży dar w postawie dziecka
(Joz 24,14-29; Ez 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15)

3.6. Tajemnica Bożego bogactwa – XX tydzień zwykły
3.6.1. Stracić wszystko dla Jezusa
(Sdz 2,11-19; Ez 24,15-24; Mt 19,16-22)
3.6.2. Bogactwo ubogich w duchu
(Sdz 6,11-24a; Ez 28,1-10; Mt 19,23-30)
3.6.3. Zasady Bożej ekonomii
(Sdz 9,6-15; Ez 34,1-11; Mt 20,1-16a)
3.6.4. Bóg zaprasza na ucztę
(Sdz 11,29-39a; Ez 36,23-28; Mt 22,1-14)
3.6.5. Prawo miłości Boga i bliźniego
(Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Ez 37,1-14; Mt 22,34-40)
3.6.6. Droga do wielkości przez służbę
(Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Ez 43,1-7a; Mt 23,1-12)

Podsumowanie

Rozdział 4. Służba na wzór Chrystusa Sługi

4.1. Odpowiedzialność za podjętą służbę – XXI tydzień zwykły
4.1.1. Niebezpieczeństwo faryzejskiego zaślepienia
(1 Tes 1,1-5.8b-10; 2 Tes 1,1-5.11b-12; Mt 23,1.13-22)
4.1.2. Właściwa motywacja ewangelizacji
(1 Tes 2,1-8; 2 Tes 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26)
4.1.3. Praca uczestnictwem w dziele Boga
(1 Tes 2,9-13; 2 Tes 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32)
4.1.4. Postawa czuwania owocem wiary
(1 Tes 3,7-13; 1 Kor 1,1-9; Mt 24,42-51)
4.1.5. Tajemnica ewangelicznej roztropności
(1 Tes 4,1-8; 1 Kor 1,17-25; Mt 25,1-13)
4.1.6. Prawda o ewangelicznych talentach
(1 Tes 4,9-11; 1 Kor 1,26-31; Mt 25,14-30)

4.2. Obdarowanie sługi Bożego – XXII tydzień zwykły
4.2.1. Zbawcza misja Jezusa Chrystusa
(1 Tes 4,13-18; 1 Kor 2,1-5; Łk 4,16-30)
4.2.2. Życie poddane Duchowi Bożemu
(1 Tes 5,1-6.9-11; 1 Kor 2,10b-16; Łk 4,31-37)
4.2.3. Potrzeba duchowego uzdrowienia
(Kol 1,1-8; 1 Kor 3,1-9; Łk 4,38-44)
4.2.4. Tajemnica obfitego połowu
(Kol 1,9-14; 1 Kor 3,18-23; Łk 5,1-11)
4.2.5. Prawda o ewangelicznej nowości
(Kol 1,15-20; 1 Kor 4,1-5; Łk 5,33-39)
4.2.6. Wszystko jest Bożym darem
(Kol 1,21-23; 1 Kor 4,6-15; Łk 6,1-5)

4.3. Realizacja służebnego powołania – XXIII tydzień zwykły
4.3.1. Co wolno czynić w szabat?
(Kol 1,24-2,3; 1 Kor 5,1-8; Łk 6,6-11)
4.3.2. Apostoł Chrystusa sługą uzdrowienia
(Kol 2,6-15; 1 Kor 6,1-11; Łk 6,12-19)
4.3.3. Jakie życie prowadzi do szczęścia?
(Kol 3,1-11; 1 Kor 7,25-31; Łk 6,20-26)
4.3.4. Miłość drogą do szczęścia
(Kol 3,12-17; 1 Kor 8,1b-7.10-13; Łk 6,27-38)
4.3.5. Jak unikać niebezpieczeństwa obłudy?
(1 Tm 1,1-2.12-14; 1 Kor 9,16-19.22-27; Łk 6,39-42)
4.3.6. Sługa Chrystusa poznany po owocach
(1 Tm 1,15-17; 1 Kor 10,14-22; Łk 6,43-49)

4.4. Służba na rzecz uzdrowienia – XXIV tydzień zwykły
4.4.1. Uzdrowienie mocą Bożego słowa
(1 Tm 2,1-8; 1 Kor 11,17-26.33; Łk 7,1-10)
4.4.2. Uzdrawiająca moc Ciała Chrystusa
(1 Tm 3,1-13; 1 Kor 12,12-14.27-31a; Łk 7,11-17)
4.4.3. Droga Jezusa – drogą miłości
(1 Tm 3,14-16; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 7,31-35)
4.4.4. Miłość Boża uzdrawia człowieka
(1 Tm 4,12-16; 1 Kor 15,1-11; Łk 7,36-50)
4.4.5. Bezinteresowna służba Jezusowi
(1 Tm 6,2c-12; 1 Kor 15,12-20; Łk 8,1-3)
4.4.6. Tajemnica owocowania Bożego słowa
(1 Tm 6,13-16; 1 Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15)

4.5. W służbie ludzkiego szczęścia – XXV tydzień zwykły
4.5.1. Wezwanie do świadectwa
(Ezd 1,1-6; Prz 3,27-35; Łk 8,16-18)
4.5.2. Uczestnictwo w Bożej rodzinie
(Ezd 6,7-8.12b.14-20; Prz 21,1-6.10-13; Łk 8,19-21)
4.5.3. Radość z posiadania dóbr niezbędnych
(Ezd 9,5-9; Prz 30,5-9; Łk 9,1-6)
4.5.4. Co jest w życiu marnością?
(Ag 1,1-8; Koh 1,2-11; Łk 9,7-9)
4.5.5. Wszystko ma swój czas
(Ag 1,15b-2,9; Koh 3,1-11; Łk 9,18-22)
4.5.6. Przemija postać tego świata
(Za 2,5-9.14-15a; Koh 11,9-12,8; Łk 9,43b-45)

4.6. Służba dla Bożej sprawy – XXVI tydzień zwykły
4.6.1. Chrystus przychodzi nas zbawić
(Za 8,1-8; Hi 1,6-22; Łk 9,46-50)
4.6.2. Bóg daje czas na nawrócenie
(Za 8,20-23; Hi 3,1-3.11-17.20-23; Łk 9,51-56)
4.6.3. Apostolskie powołanie – wymagania
(Ne 2,1-8; Hi 9,1-12.14-16; Łk 9,57-62)
4.6.4. Misja głoszenia Bożego pokoju
(Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Hi 19,21-27; Łk 10,1-12)
4.6.5. Rozpoznanie czasu nawiedzenia
(Ba 1,15-22; Hi 38,1.12-21; 40,3-5; Łk 10,13-16)
4.6.6. Przywileje uczniów Chrystusa
(Ba 4,5-12.27-29; Hi 42,1-3.5-6.12-17; Łk 10,17-24)

4.7. Sługa Bożego miłosierdzia – XXVII tydzień zwykły
4.7.1. Znak miłosiernego Samarytanina
(Jon 1,1-2,11; Ga 1,6-12; Łk 10,25-37)
4.7.2. Wybór najlepszej cząstki
(Jon 3,1-10; Ga 1,13-24; Łk 10,38-42)
4.7.3. Modlitwa sługi Bożego
(Jon 4,1-11; Ga 2,1-2.7-14; Łk 11,1-4)
4.7.4. Wytrwałość w modlitwie
(Ml 3,13-20a; Ga 3,1-5; Łk 11,5-13)
4.7.5. Walka ze złym duchem
(Jl 1,13-15; 2,1-2; Ga 3,7-14; Łk 11,15-26)
4.7.6. Radość ze słuchania Bożego słowa
(Jl 4,12-21; Ga 3,22-29; Łk 11,27-28)

Podsumowanie

Rozdział 5. Owoce służby podjętej dla Boga
5.1. Przemiana serca – XXVIII tydzień zwykły
5.1.1. Posłuszeństwo słowu Bożemu
(Rz 1,1-7; Ga 4,22-24.26-27.31-5,1; Łk 11,29-32)
5.1.2. Czystość wewnętrzna
(Rz 1,16-25; Ga 5,1-6; Łk 11,37-41)
5.1.3. Życie w Duchu Świętym
(Rz 2,1-11; Ga 5,18-25; Łk 11,42-46)
5.1.4. Postępowanie drogą sprawiedliwości
(Rz 3,21-29; Ef 1,1-10; Łk 11,47-54)
5.1.5. Dawanie świadectwa
(Rz 4,1-8; Ef 1,11-14; Łk 12,1-7)
5.1.6. Świadectwo życia z wiary
(Rz 4,13.16-18; Ef 1,15-23; Łk 12,8-12)

5.2. Postawa wiary konsekwentnej – XXIX tydzień zwykły
5.2.1. Troska o skarby nieprzemijające
(Rz 4,20-25; Ef 2,1-10; Łk 12,13-21)
5.2.2. Gotowość na przyjście Pana
(Rz 5,12.15b.17-19.20b-21; Ef 2,12-22; Łk 12,35-38)
5.2.3. Odpowiedzialność w służbie Bożej
(Rz 6,12-18; Ef 3,2-12; Łk 12,39-48)
5.2.4. Konsekwentne pójście za Chrystusem
(Rz 6,19-23; Ef 3,14-21; Łk 12,49-53)
5.2.5. Rozpoznanie znaków czasu
(Rz 7,18-24; Ef 4,1-6; Łk 12,54-59)
5.2.6. Potrzeba ciągłego nawrócenia
(Rz 8,1-11; Ef 4,7-16; Łk 13,1-9)

5.3. Chrześcijańskie świadectwo – XXX tydzień zwykły
5.3.1. Postępować jak dzieci światłości
(Rz 8,12-17; Ef 4,32-5,8; Łk 13,10-17)
5.3.2. Poddać życie Chrystusowi
(Rz 8,18-25; Ef 5,21-33; Łk 13,18-21)
5.3.3. Przyjąć Boży plan zbawienia
(Rz 8,26-30; Ef 6,1-9; Łk 13,22-30)
5.3.4. Nałożyć na siebie duchową zbroję
(Rz 8,31b-39; Ef 6,10-20; Łk 13,31-35)
5.3.5. Zawsze służyć bliźnim
(Rz 9,1-5; Flp 1,1-11; Łk 14,1-6)
5.3.6. Naśladować pokornego Chrystusa
(Rz 11,1-2a.11-12.25-29; Flp 1,18b-26; Łk 14,1.7-11)

5.4. Pokorna służba Bogu i bliźnim – XXXI tydzień zwykły
5.4.1. Bezinteresowna miłość bliźniego
(Rz 11,29-36; Flp 2,1-4; Łk 14,12-14)
5.4.2. Odpowiedź na Boże wezwanie
(Rz 12,5-16a; Flp 2,5-11; Łk 14,15-24)
5.4.3. Uczeń Chrystusa otwarty na miłość
(Rz 13,8-10; Flp 2,12-18; Łk 14,25-33)
5.4.4. Poszukiwanie zagubionych
(Rz 14,7-12; Flp 3,3-8a; Łk 15,1-10)
5.4.5. Roztropne zarządzanie dobrem
(Rz 15,14-21; Flp 3,17-4,1; Łk 16,1-8)
5.4.6. Jednoznaczna służba Bogu
(Rz 16,3-9.16.22-27; Flp 4,10-19; Łk 16,9-15)

5.5. Naśladowanie Jezusa Chrystusa – XXXII tydzień zwykły
5.5.1. Odpowiedzialność za bliźnich
(Mdr 1,1-7; Tt 1,1-9; Łk 17,1-6)
5.5.2. Pokorne pełnienie służby Bożej
(Mdr 2,23-3,9; Tt 2,1-8.11-14; Łk 17,7-10)
5.5.3. Okazywanie wdzięczności Bogu
(Mdr 6,1-11; Tt 3,1-7; Łk 17,11-19)
5.5.4. Kierowanie się Bożą mądrością
(Mdr 7,22-8,1; Flm 7-20; Łk 17,20-25)
5.5.5. Rozpoznanie przychodzącego Pana
(Mdr 13,1-9; 2 J 4-9; Łk 17,26-37)
5.5.6. Wytrwałość w modlitwie
(Mdr 18,14-16; 19,6-9; 3 J 5-8; Łk 18,1-8)
5.6. Nowe życie w Chrystusie – XXXIII tydzień zwykły
5.6.1. Uzdrowienie niewidomego
(1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Ap 1,1-4; 2,1-5a; Łk 18,35-43)
5.6.2. Nawrócenie Zacheusza
(2 Mch 6,18-31; Ap 3,1-6.14-22; Łk 19,1-10)
5.6.3. Spełnienie życiowego zadania
(2 Mch 7,1.20-31; Ap 4,1-11; Łk 19,11-28)
5.6.4. Rozpoznanie czasu nawiedzenia
(1 Mch 2,15-29; Ap 5,1-10; Łk 19,41-44)
5.6.5. Oczyszczenie świątyni
(1 Mch 4,36-37.52-59; Ap 10,8-11; Łk 19,45-48)
5.6.6. Perspektywa życia wiecznego
(1 Mch 6,1-13; Ap 11,4-12; Łk 20,27-40)

5.7. Wieczność w świetle wiary – XXXIV tydzień zwykły
5.7.1. Wartość wdowiego grosza
(Dn 1,1-6.8-20; Ap 14,1-3.4b-5; Łk 21,1-4)
5.7.2. Zapowiedź zburzenia Jerozolimy
(Dn 2,31-45; Ap 14,14-20; Łk 21,5-11)
5.7.3. Wytrwałość w prześladowaniu
(Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Ap 15,1-4; Łk 21,12-19)
5.7.4. Powtórne przyjście Chrystusa
(Dn 6,12-28; Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Łk 21,20-28)
5.7.5. Znaki czasów ostatecznych
(Dn 7,2-14; Ap 20,1-4.11-21,2; Łk 21,29-33)

5.7.6. Czuwanie na modlitwie
(Dn 7,15-27; Ap 22,1-7; Łk 21,34-36)

Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA
1. Źródła
2. Opracowania