CHRZEŚCIJANIN SŁUGĄ CHRYSTUSA Rozważania biblijne na dni powszednie okresu zwykłego Zobacz większe

CHRZEŚCIJANIN SŁUGĄ CHRYSTUSA Rozważania biblijne na dni powszednie okresu zwykłego

Nowy

ks. Jan Mikulski

: Książki

30,00 zł

Opis

„Chrześcijanin sługą Chrystusa” jest kontynuacją biblijnych rozważań, które zostały podjęte w książkach: „Chrześcijanin – człowiek Chrystusowy”, oraz „Chrześcijanin we wspólnocie Kościoła”. Lektura niniejszej książki może nam pomóc odkryć w świetle Bożego słowa postawę służby jako fundamentalną cechę każdego chrześcijanina. Zawiera ona bowiem biblijne rozważania do słowa Bożego, które słyszymy w liturgii Kościoła w dni powszednie okresu zwykłego. Karmiąc się słowem Bożym każdego dnia, możemy nie tylko dostrzec różne aspekty tej służby, ale przede wszystkim usłyszeć wezwanie Boga do podjęcia jej konkretnej formy, wynikającej z przyjętego słowa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733285-4-9
rok wydania 2010
ilość stron 450
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

CHRZEŚCIJANIN SŁUGĄ CHRYSTUSA Rozważania biblijne na dni powszednie okresu zwykłego

CHRZEŚCIJANIN SŁUGĄ CHRYSTUSA Rozważania biblijne na dni powszednie okresu zwykłego

Spis treści

WPROWADZENIE

Rozdział 1. Bóg powołuje człowieka do służby w Bożym dziele
1.1. Bóg przychodzi zbawić człowieka – I tydzień zwykły
1.1.1. Bóg mówi do człowieka
(Hbr 1,1-6; 1 Sm 1,1-8; Mk 1,14-20)
1.1.2. Bóg uwalnia z mocy zła
(Hbr 2,5-12; 1 Sm 1,9-20; Mk 1,21-28)
1.1.3. Jezus uzdrawia
(Hbr 2,14-18; 1 Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39)
1.1.4. Jezus oczyszcza
(Hbr 3,7-14; 1 Sm 4,1-11; Mk 1,40-45)
1.1.5. Bóg troszczy się o nasz odpoczynek
(Hbr 4,1-5.11; 1 Sm 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12)
1.1.6. Bóg powołuje nas do swego dzieła
(Hbr 4,12-16; 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mk 2,13-17)

1.2. Powołani do naśladowania Chrystusa – II tydzień zwykły
1.2.1. Nowość nauki Chrystusa
(Hbr 5,1-10; 1 Sm 15,16-23; Mk 2,18-22)
1.2.2. Syn Człowieczy Panem szabatu
(Hbr 6,10-20; 1 Sm 16,1-13; Mk 2,23-28)
1.2.3. Chrystus Arcykapłanem na wzór Melchizedeka
(Hbr 7,1-3.15-17; 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6)
1.2.4. Jezus Chrystus Synem Bożym
(Hbr 7,25-8,6; 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12)
1.2.5. Chrystus pośrednikiem przymierza z Bogiem
(Hbr 8,6-13; 1 Sm 24,3-21; Mk 3,13-19)
1.2.6. Jezus kieruje się miłością
(Hbr 9,1-3.11-14; 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21)

1.3. Tajemnica królestwa Bożego – III tydzień zwykły
1.3.1. Jezus Chrystus naszym Panem i Królem
(Hbr 9,15.24-28; 2 Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30)
1.3.2. Szczęśliwi, którzy pełnią wolę Bożą
(Hbr 10,1-10; 2 Sm 6,12b-15.17-19; Mk 3,31-35)
1.3.3. Tajemnica Bożego wzrostu
(Hbr 10,11-18; 2 Sm 7,4-17; Mk 4,1-20)
1.3.4. Moc wiary w Boże prowadzenie
(Hbr 10,19-25; 2 Sm 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25)
1.3.5. Rozwój królestwa Bożego
(Hbr 10,32-39; 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Mk 4,26-34)
1.3.6. Wiara poręką dóbr przyszłych
(Hbr 11,1-2.8-19; 2 Sm 12,1-7a.10-17; Mk 4,35-41)

1.4. Wielkie dzieła Boże – IV tydzień zwykły
1.4.1. Bóg zwycięzcą nad złym duchem
(Hbr 11,32-40; 2 Sm 15,13-14.30;
16,5-13a; Mk 5,1-20)
1.4.2. Zwycięstwo wiary
(Hbr 12,1-4; 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3; Mk 5,21-43)
1.4.3. Wychowawcza rola karcenia
(Hbr 12,4-7.11-15; 2 Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6)
1.4.4. Wyposażenie Bożego apostoła
(Hbr 12,18-19.21-24; 1 Krl 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13)
1.4.5. Napięcie między duchem i ciałem
(Hbr 13,1-8; Syr 47,2-11; Mk 6,14-29)
1.4.6. Tajemnica życiowej mądrości
(Hbr 13,15-17.20-21; 1 Krl 3,4-13; Mk 6,30-43)

1.5. Uczestnictwo w dziele stworzenia – V tydzień zwykły
1.5.1. Boży porządek w świecie
(Rdz 1,1-19; 1 Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56)
1.5.2. Udział w Bożym panowaniu
(Rdz 1,20-2,4a; 1 Krl 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13)
1.5.3. Uczestnictwo w Bożym szczęściu
(Rdz 2,4b-9.15-17; 1 Krl 10,1-10; Mk 7,14-23)
1.5.4. Człowiek powołany do wspólnoty
(Rdz 2,18-25; 1 Krl 11,4-13; Mk 7,24-30)
1.5.5. Grzech niszczy wspólnotę
(Rdz 3,1-8; 1 Krl 11,29-32; 12,19; Mk 7,31-37)
1.5.6. Boża ekonomia po grzechu pierworodnym
(Rdz 3,9-24; 1 Krl 12,26-32; 13,33-34; Mk 8,1-10)

1.6. Rzeczywistość przymierza z Bogiem – VI tydzień zwykły
1.6.1. Znaki zbawczego działania Boga
(Rdz 4,1-15.25; Jk 1,1-11; Mk 8,11-13)
1.6.2. Sposób na powstrzymanie zła
(Rdz 6,5-8; 7,1-5.10; Jk 1,12-18; Mk 8,14-21)
1.6.3. Przymierze z Bogiem a grzeszność człowieka
(Rdz 8,6-13.20-22; Jk 1,19-27; Mk 8,22-26)
1.6.4. Pascha jako znak przymierza z Bogiem
(Rdz 9,1-13; Jk 2,1-9; Mk 8,27-33)
1.6.5. Owoce wiecznego przymierza
(Rdz 11,1-9; Jk 2,14-24.26; Mk 8,34-9,1)
1.6.6. Moc wiary w Bożą obietnicę
(Hbr 11,1-7; Jk 3,1-10; Mk 9,2-13)

1.7. Uczestnictwo w darze Bożej mądrości – VII tydzień zwykły
1.7.1. Wszyscy potrzebujemy Bożej mądrości
(Syr 1,1-10; Jk 3,13-18; Mk 9,14-29)
1.7.2. Dojrzewanie do postawy służby
(Syr 2,1-11; Jk 4,1-10; Mk 9,30-37)
1.7.3. Kierowanie się Bożą mądrością
(Syr 4,11-19; Jk 4,13-17; Mk 9,38-40)
1.7.4. Przywiązanie do dóbr przemijających
(Syr 5,1-8; Jk 5,1-6; Mk 9,41-50)
1.7.5. Świadectwo wierności danemu słowu
(Syr 6,5-17; Jk 5,9-12; Mk 10,1-12)
1.7.6. Uczestnictwo w Bożym dziecięctwie
(Syr 17,1-15; Jk 5,13-20; Mk 10,13-16)

Podsumowanie

Rozdział 2. Bóg przygotowuje człowieka do służby w Kościele
2.1. Niezawodność nadziei chrześcijańskiej – VIII tydzień zwykły
2.1.1. Zrodzeni do żywej nadziei
(Syr 17,24-29; 1 P 1,3-9; Mk 10,17-27)
2.1.2. Nadzieja wiecznej nagrody
(Syr 35,1-12; 1 P 1,10-16; Mk 10,28-31)
2.1.3. Nadzieja zwycięstwa w Chrystusie
(Syr 36,1.4-5a.10-17; 1 P 1,18-25; Mk 10,32-45)
2.1.4. Zdolność widzenia Bożego działania
(Syr 42,15-25; 1 P 2,2-5.9-12; Mk 10,46-52)
2.1.5. Trwałe owoce chrześcijańskiego życia
(Syr 44,1.9-13; 1 P 4,7-13; Mk 11,11-25)
2.1.6. Poszukiwanie Bożej mądrości
(Syr 51,12-20; Jud 17.20b-25; Mk 11,27-33)

2.2. Jezus Chrystus naszym Panem i Zbawcą – IX tydzień zwykły
2.2.1. Życie człowieka Bożą winnicą
(Tb 1,1a.2; 2,1-9; 2 P 1,1-7; Mk 12,1-12)
2.2.2. Człowiek należy do Boga
(Tb 2,10-14; 2 P 3,12-15a.17-18; Mk 12,13-17)
2.2.3. Chrześcijanin przywiązany do Boga
(Tb 3,1-11.16-17; 2 Tm 1,1-3.6-12; Mk 12,18-27)
2.2.4. Co jest w życiu najważniejsze?
(Tb 6,10-11a; 7,1.9-17; 8,4-10; 2 Tm 2,8-15; Mk 12,28b-34)
2.2.5. Błogosławione owoce Bożego panowania
(Tb 11,5-17; 2 Tm 3,10-17; 12,35-37)
2.2.6. Świadectwo wiary konsekwentnej
(Tb 12,1.5-15.20; 2 Tm 4,1-8; Mk 12,38-44)

2.3. Ewangeliczna droga służby – X tydzień zwykły
2.3.1. Droga błogosławieństw
(2 Kor 1,1-7; 1 Krl 17,1-6; Mt 5,1-12)
2.3.2. Droga świadectwa życia z wiary
(2 Kor 1,18-22; 1 Krl 17,7-16; Mt 5,13-16)
2.3.3. Droga wierności Bożemu prawu
(2 Kor 3,4-11; 1 Krl 18,20-39; Mt 5,17-19)
2.3.4. Droga wolności i sprawiedliwości
(2 Kor 3,15-4,1.3-6; 1 Krl 18,41-46; Mt 5,20-26)
2.3.5. Droga Bożego apostoła
(2 Kor 4,7-15; 1 Krl 19,9a.11-16; Mt 5,27-32)
2.3.6. Droga nowego stworzenia
(2 Kor 5,14-21; 1 Krl 19,19-21; Mt 5,33-37)

2.4. Realizacja postawy sługi Bożego – XI tydzień zwykły
2.4.1. Owocne przyjęcie Bożej łaski
(2 Kor 6,1-10; 2 Krn 18,3-8.12-17.22; Mt 5,38-42)
2.4.2. Realizacja przykazania miłości bliźniego
(2 Kor 8,1-9; 2 Krn 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48)
2.4.3. Wewnętrzna postawa w czynieniu dobra
(2 Kor 9,6-11; 2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18)
2.4.4. Właściwa postawa na modlitwie
(2 Kor 11,1-11; Syr 48,1-14; Mt 6,7-15)
2.4.5. Troska o dobra nieprzemijające
(2 Kor 11,18.21b-30; 2 Krl 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23)
2.4.6. Zaufanie Bożej mocy
(2 Kor 12,1-10; 2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34)

2.5. Niezwykła moc ewangelicznej prawdy – XII tydzień zwykły
2.5.1. Ewangeliczne symbole: drzazga i belka
(Rdz 12,1-9; 2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5)
2.5.2. Tajemnica szerokiej i ciasnej bramy
(Rdz 13,2.5-18; 2 Krl 19,9b-11.14-21.31-36; Mt 7,6.12-14)
2.5.3. Owoce przymierza z Bogiem
(Rdz 15,1-12.17-18; 2 Krl 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20)
2.5.4. Dom zbudowany na skale
(Rdz 16,1-12.15-16; 2 Krl 24,8-17; Mt 7,21-29)
2.5.5. Uzdrowienie trędowatego
(Rdz 17,1.9-10.15-22; 2 Krl 25,1-12; Mt 8,1-4)
2.5.6. Uzdrowienie sługi setnika
(Rdz 18,1-15; Lm 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17)

2.6. Uczestnictwo w mocy Chrystusa – XIII tydzień zwykły
2.6.1. Wymagania w apostolskim powołaniu
(Rdz 18,16-33; Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22)
2.6.2. Uciszenie burzy na jeziorze
(Rdz 19,15-29; Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27)
2.6.3. Wypędzenie złych duchów
(Rdz 21,5.8-20; Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34)
2.6.4. Uzdrowienie paralityka
(Rdz 22,1-19; Am 7,10-17; Mt 9,1-8)
2.6.5. Powołanie celnika Mateusza
(Rdz 23,1-4.19; 24,1-8.10.48.59.62-67; Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13)
2.6.6. Symbolika młodego wina i starych bukłaków
(Rdz 27,1-5.15-29; Am 9,11-15; Mt 9,14-17)

2.7. Troska apostoła o królestwo Boże – XIV tydzień zwykły
2.7.1. Apostoł potrzebuje osobistej relacji z Bogiem
(Rdz 28,10-22a; Oz 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26)
2.7.2. Apostoł robotnikiem na żniwie Pana
(Rdz 32,23-33; Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-37)
2.7.3. Apostoł zwiastunem królestwa Bożego
(Rdz 41,55-57; 42,5-7.14-15a.17-24a; Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7)
2.7.4. Wskazania na pracę apostolską
(Rdz 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Oz 11,1.3-4.8c-9; Mt 10,7-15)
2.7.5. Apostoł przygotowany na prześladowania
(Rdz 46,1-7.28-30; Oz 14,2-10; Mt 10,16-23)
2.7.6. Gotowość do służby i odwaga apostoła
(Rdz 49,29-33; 50,15-26; Iz 6,1-8; Mt 10,24-33)

Podsumowanie


Rozdział 3. Charakter sługi Bożego
3.1. Sługa Chrystusa człowiekiem nawrócenia – XV tydzień zwykły
3.1.1. Przyjmować Chrystusa w drugim człowieku
(Wj 1,8-14.22; Iz 1,11-17; Mt 10,34-11,1)
3.1.2. Rozpoznawać znaki Bożego działania
(Wj 2,1-15a; Iz 7,1-9; Mt 11,20-24)
3.1.3. Przyjmować właściwą postawę wobec Boga
(Wj 3,1-6.9-12; Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27)
3.1.4. Odkrywać rzeczywistą obecność Boga
(Wj 3,13-20; Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30)
3.1.5. Stawać się człowiekiem paschalnym
(Wj 11,10-12,14; Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8)
3.1.6. Naśladować w posłudze Chrystusa Sługę
(Wj 12,37-42; Mi 2,1-5; Mt 12,14-21)

3.2. Apostoł sługą Bożego słowa – XVI tydzień zwykły
3.2.1. Znak Jonasza
(Wj 14,5-9a.10-18; Mi 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42)
3.2.2. Prawdziwa rodzina Jezusa
(Wj 14,21-15,1; Mi 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50)
3.2.3. Przypowieść o siewcy
(Wj 16,1-5.9-15; Jr 1,1.4-10; Mt 13,1-9)
3.2.4. Oczy, które widzą, i uszy, które słyszą
(Wj 19,1-2.9-11.16-20b; Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17)
3.2.5. Wypełnienie Bożego słowa
(Wj 19,17; 20,1-17; Jr 3,14-17; Mt 13,18-23)
3.2.6. Przypowieść o chwaście w zbożu
(Wj 24,3-8; Jr 7,1-11; Mt 13,24-30)

3.3. Ewangelizacyjne zadanie apostoła – XVII tydzień zwykły
3.3.1. Rola Bożego zaczynu w świecie
(Wj 32,15-24.30-34; Jr 13,1-11; Mt 13,31-35)
3.3.2. „Namiot spotkania” narzędziem apostoła
(Wj 33,7-11; 34,5-9.28; Jr 14,17-22; Mt 13,36-43)
3.3.3. Królestwo Boże drogocennym skarbem
(Wj 34,29-35; Jr 15,10.16-21; Mt 13,44-46)
3.3.4. Królestwo Boże w znaku sieci
(Wj 40,16-21.34-38; Jr 18,1-6; Mt 13,47-53)
3.3.5. Misja proroka w swojej ojczyźnie
(Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37;
Jr 26,1-9; Mt 13,54-58)
3.3.6. Udział w zbawczej ofierze Chrystusa
(Kpł 25,1.8-17; Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12)

3.4. Apostoł Chrystusa świadkiem wiary – XVIII tydzień zwykły
3.4.1. Cudowne rozmnożenie chleba
(Lb 11,4b-15; Jr 28,1-17; Mt 14,13-21)
3.4.2. Jezus kroczy po jeziorze
(Lb 12,1-13; Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36)
3.4.3. Wiara kobiety kananejskiej
(Lb 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35; Jr 31,1-7; Mt 15,21-28)
3.4.4. Uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem
(Lb 20,1-13; Jr 31,31-34; Mt 16,13-23)
3.4.5. Postępowanie w wierze
(Pwt 4,32-40; Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28)
3.4.6. Potęga wiary konsekwentnej
(Pwt 6,4-13; Ha 1,12-2,4; Mt 17,14-20)

3.5. Postawa miłości wobec zagubionych – XIX tydzień zwykł
3.5.1. Potrzeba obrzezania serca
(Pwt 10,12-22; Ez 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27)
3.5.2. Słuchać Boga jak dziecko
(Pwt 31,1-8; Ez 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14)
3.5.3. Troska o zbawienie grzesznika
(Pwt 34,1-12; Ez 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20)
3.5.4. Konieczność przebaczenia
(Joz 3,7-10a.11.13-17; Ez 12,1-12; Mt 18,21-19,1)
3.5.5. Boża wierność wobec ludzkiej niewierności
(Joz 24,1-13; Ez 16,59-63; Mt 19,3-12)
3.5.6. Przyjąć Boży dar w postawie dziecka
(Joz 24,14-29; Ez 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15)

3.6. Tajemnica Bożego bogactwa – XX tydzień zwykły
3.6.1. Stracić wszystko dla Jezusa
(Sdz 2,11-19; Ez 24,15-24; Mt 19,16-22)
3.6.2. Bogactwo ubogich w duchu
(Sdz 6,11-24a; Ez 28,1-10; Mt 19,23-30)
3.6.3. Zasady Bożej ekonomii
(Sdz 9,6-15; Ez 34,1-11; Mt 20,1-16a)
3.6.4. Bóg zaprasza na ucztę
(Sdz 11,29-39a; Ez 36,23-28; Mt 22,1-14)
3.6.5. Prawo miłości Boga i bliźniego
(Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Ez 37,1-14; Mt 22,34-40)
3.6.6. Droga do wielkości przez służbę
(Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Ez 43,1-7a; Mt 23,1-12)

Podsumowanie

Rozdział 4. Służba na wzór Chrystusa Sługi

4.1. Odpowiedzialność za podjętą służbę – XXI tydzień zwykły
4.1.1. Niebezpieczeństwo faryzejskiego zaślepienia
(1 Tes 1,1-5.8b-10; 2 Tes 1,1-5.11b-12; Mt 23,1.13-22)
4.1.2. Właściwa motywacja ewangelizacji
(1 Tes 2,1-8; 2 Tes 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26)
4.1.3. Praca uczestnictwem w dziele Boga
(1 Tes 2,9-13; 2 Tes 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32)
4.1.4. Postawa czuwania owocem wiary
(1 Tes 3,7-13; 1 Kor 1,1-9; Mt 24,42-51)
4.1.5. Tajemnica ewangelicznej roztropności
(1 Tes 4,1-8; 1 Kor 1,17-25; Mt 25,1-13)
4.1.6. Prawda o ewangelicznych talentach
(1 Tes 4,9-11; 1 Kor 1,26-31; Mt 25,14-30)

4.2. Obdarowanie sługi Bożego – XXII tydzień zwykły
4.2.1. Zbawcza misja Jezusa Chrystusa
(1 Tes 4,13-18; 1 Kor 2,1-5; Łk 4,16-30)
4.2.2. Życie poddane Duchowi Bożemu
(1 Tes 5,1-6.9-11; 1 Kor 2,10b-16; Łk 4,31-37)
4.2.3. Potrzeba duchowego uzdrowienia
(Kol 1,1-8; 1 Kor 3,1-9; Łk 4,38-44)
4.2.4. Tajemnica obfitego połowu
(Kol 1,9-14; 1 Kor 3,18-23; Łk 5,1-11)
4.2.5. Prawda o ewangelicznej nowości
(Kol 1,15-20; 1 Kor 4,1-5; Łk 5,33-39)
4.2.6. Wszystko jest Bożym darem
(Kol 1,21-23; 1 Kor 4,6-15; Łk 6,1-5)

4.3. Realizacja służebnego powołania – XXIII tydzień zwykły
4.3.1. Co wolno czynić w szabat?
(Kol 1,24-2,3; 1 Kor 5,1-8; Łk 6,6-11)
4.3.2. Apostoł Chrystusa sługą uzdrowienia
(Kol 2,6-15; 1 Kor 6,1-11; Łk 6,12-19)
4.3.3. Jakie życie prowadzi do szczęścia?
(Kol 3,1-11; 1 Kor 7,25-31; Łk 6,20-26)
4.3.4. Miłość drogą do szczęścia
(Kol 3,12-17; 1 Kor 8,1b-7.10-13; Łk 6,27-38)
4.3.5. Jak unikać niebezpieczeństwa obłudy?
(1 Tm 1,1-2.12-14; 1 Kor 9,16-19.22-27; Łk 6,39-42)
4.3.6. Sługa Chrystusa poznany po owocach
(1 Tm 1,15-17; 1 Kor 10,14-22; Łk 6,43-49)

4.4. Służba na rzecz uzdrowienia – XXIV tydzień zwykły
4.4.1. Uzdrowienie mocą Bożego słowa
(1 Tm 2,1-8; 1 Kor 11,17-26.33; Łk 7,1-10)
4.4.2. Uzdrawiająca moc Ciała Chrystusa
(1 Tm 3,1-13; 1 Kor 12,12-14.27-31a; Łk 7,11-17)
4.4.3. Droga Jezusa – drogą miłości
(1 Tm 3,14-16; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 7,31-35)
4.4.4. Miłość Boża uzdrawia człowieka
(1 Tm 4,12-16; 1 Kor 15,1-11; Łk 7,36-50)
4.4.5. Bezinteresowna służba Jezusowi
(1 Tm 6,2c-12; 1 Kor 15,12-20; Łk 8,1-3)
4.4.6. Tajemnica owocowania Bożego słowa
(1 Tm 6,13-16; 1 Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15)

4.5. W służbie ludzkiego szczęścia – XXV tydzień zwykły
4.5.1. Wezwanie do świadectwa
(Ezd 1,1-6; Prz 3,27-35; Łk 8,16-18)
4.5.2. Uczestnictwo w Bożej rodzinie
(Ezd 6,7-8.12b.14-20; Prz 21,1-6.10-13; Łk 8,19-21)
4.5.3. Radość z posiadania dóbr niezbędnych
(Ezd 9,5-9; Prz 30,5-9; Łk 9,1-6)
4.5.4. Co jest w życiu marnością?
(Ag 1,1-8; Koh 1,2-11; Łk 9,7-9)
4.5.5. Wszystko ma swój czas
(Ag 1,15b-2,9; Koh 3,1-11; Łk 9,18-22)
4.5.6. Przemija postać tego świata
(Za 2,5-9.14-15a; Koh 11,9-12,8; Łk 9,43b-45)

4.6. Służba dla Bożej sprawy – XXVI tydzień zwykły
4.6.1. Chrystus przychodzi nas zbawić
(Za 8,1-8; Hi 1,6-22; Łk 9,46-50)
4.6.2. Bóg daje czas na nawrócenie
(Za 8,20-23; Hi 3,1-3.11-17.20-23; Łk 9,51-56)
4.6.3. Apostolskie powołanie – wymagania
(Ne 2,1-8; Hi 9,1-12.14-16; Łk 9,57-62)
4.6.4. Misja głoszenia Bożego pokoju
(Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Hi 19,21-27; Łk 10,1-12)
4.6.5. Rozpoznanie czasu nawiedzenia
(Ba 1,15-22; Hi 38,1.12-21; 40,3-5; Łk 10,13-16)
4.6.6. Przywileje uczniów Chrystusa
(Ba 4,5-12.27-29; Hi 42,1-3.5-6.12-17; Łk 10,17-24)

4.7. Sługa Bożego miłosierdzia – XXVII tydzień zwykły
4.7.1. Znak miłosiernego Samarytanina
(Jon 1,1-2,11; Ga 1,6-12; Łk 10,25-37)
4.7.2. Wybór najlepszej cząstki
(Jon 3,1-10; Ga 1,13-24; Łk 10,38-42)
4.7.3. Modlitwa sługi Bożego
(Jon 4,1-11; Ga 2,1-2.7-14; Łk 11,1-4)
4.7.4. Wytrwałość w modlitwie
(Ml 3,13-20a; Ga 3,1-5; Łk 11,5-13)
4.7.5. Walka ze złym duchem
(Jl 1,13-15; 2,1-2; Ga 3,7-14; Łk 11,15-26)
4.7.6. Radość ze słuchania Bożego słowa
(Jl 4,12-21; Ga 3,22-29; Łk 11,27-28)

Podsumowanie

Rozdział 5. Owoce służby podjętej dla Boga
5.1. Przemiana serca – XXVIII tydzień zwykły
5.1.1. Posłuszeństwo słowu Bożemu
(Rz 1,1-7; Ga 4,22-24.26-27.31-5,1; Łk 11,29-32)
5.1.2. Czystość wewnętrzna
(Rz 1,16-25; Ga 5,1-6; Łk 11,37-41)
5.1.3. Życie w Duchu Świętym
(Rz 2,1-11; Ga 5,18-25; Łk 11,42-46)
5.1.4. Postępowanie drogą sprawiedliwości
(Rz 3,21-29; Ef 1,1-10; Łk 11,47-54)
5.1.5. Dawanie świadectwa
(Rz 4,1-8; Ef 1,11-14; Łk 12,1-7)
5.1.6. Świadectwo życia z wiary
(Rz 4,13.16-18; Ef 1,15-23; Łk 12,8-12)

5.2. Postawa wiary konsekwentnej – XXIX tydzień zwykły
5.2.1. Troska o skarby nieprzemijające
(Rz 4,20-25; Ef 2,1-10; Łk 12,13-21)
5.2.2. Gotowość na przyjście Pana
(Rz 5,12.15b.17-19.20b-21; Ef 2,12-22; Łk 12,35-38)
5.2.3. Odpowiedzialność w służbie Bożej
(Rz 6,12-18; Ef 3,2-12; Łk 12,39-48)
5.2.4. Konsekwentne pójście za Chrystusem
(Rz 6,19-23; Ef 3,14-21; Łk 12,49-53)
5.2.5. Rozpoznanie znaków czasu
(Rz 7,18-24; Ef 4,1-6; Łk 12,54-59)
5.2.6. Potrzeba ciągłego nawrócenia
(Rz 8,1-11; Ef 4,7-16; Łk 13,1-9)

5.3. Chrześcijańskie świadectwo – XXX tydzień zwykły
5.3.1. Postępować jak dzieci światłości
(Rz 8,12-17; Ef 4,32-5,8; Łk 13,10-17)
5.3.2. Poddać życie Chrystusowi
(Rz 8,18-25; Ef 5,21-33; Łk 13,18-21)
5.3.3. Przyjąć Boży plan zbawienia
(Rz 8,26-30; Ef 6,1-9; Łk 13,22-30)
5.3.4. Nałożyć na siebie duchową zbroję
(Rz 8,31b-39; Ef 6,10-20; Łk 13,31-35)
5.3.5. Zawsze służyć bliźnim
(Rz 9,1-5; Flp 1,1-11; Łk 14,1-6)
5.3.6. Naśladować pokornego Chrystusa
(Rz 11,1-2a.11-12.25-29; Flp 1,18b-26; Łk 14,1.7-11)

5.4. Pokorna służba Bogu i bliźnim – XXXI tydzień zwykły
5.4.1. Bezinteresowna miłość bliźniego
(Rz 11,29-36; Flp 2,1-4; Łk 14,12-14)
5.4.2. Odpowiedź na Boże wezwanie
(Rz 12,5-16a; Flp 2,5-11; Łk 14,15-24)
5.4.3. Uczeń Chrystusa otwarty na miłość
(Rz 13,8-10; Flp 2,12-18; Łk 14,25-33)
5.4.4. Poszukiwanie zagubionych
(Rz 14,7-12; Flp 3,3-8a; Łk 15,1-10)
5.4.5. Roztropne zarządzanie dobrem
(Rz 15,14-21; Flp 3,17-4,1; Łk 16,1-8)
5.4.6. Jednoznaczna służba Bogu
(Rz 16,3-9.16.22-27; Flp 4,10-19; Łk 16,9-15)

5.5. Naśladowanie Jezusa Chrystusa – XXXII tydzień zwykły
5.5.1. Odpowiedzialność za bliźnich
(Mdr 1,1-7; Tt 1,1-9; Łk 17,1-6)
5.5.2. Pokorne pełnienie służby Bożej
(Mdr 2,23-3,9; Tt 2,1-8.11-14; Łk 17,7-10)
5.5.3. Okazywanie wdzięczności Bogu
(Mdr 6,1-11; Tt 3,1-7; Łk 17,11-19)
5.5.4. Kierowanie się Bożą mądrością
(Mdr 7,22-8,1; Flm 7-20; Łk 17,20-25)
5.5.5. Rozpoznanie przychodzącego Pana
(Mdr 13,1-9; 2 J 4-9; Łk 17,26-37)
5.5.6. Wytrwałość w modlitwie
(Mdr 18,14-16; 19,6-9; 3 J 5-8; Łk 18,1-8)
5.6. Nowe życie w Chrystusie – XXXIII tydzień zwykły
5.6.1. Uzdrowienie niewidomego
(1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Ap 1,1-4; 2,1-5a; Łk 18,35-43)
5.6.2. Nawrócenie Zacheusza
(2 Mch 6,18-31; Ap 3,1-6.14-22; Łk 19,1-10)
5.6.3. Spełnienie życiowego zadania
(2 Mch 7,1.20-31; Ap 4,1-11; Łk 19,11-28)
5.6.4. Rozpoznanie czasu nawiedzenia
(1 Mch 2,15-29; Ap 5,1-10; Łk 19,41-44)
5.6.5. Oczyszczenie świątyni
(1 Mch 4,36-37.52-59; Ap 10,8-11; Łk 19,45-48)
5.6.6. Perspektywa życia wiecznego
(1 Mch 6,1-13; Ap 11,4-12; Łk 20,27-40)

5.7. Wieczność w świetle wiary – XXXIV tydzień zwykły
5.7.1. Wartość wdowiego grosza
(Dn 1,1-6.8-20; Ap 14,1-3.4b-5; Łk 21,1-4)
5.7.2. Zapowiedź zburzenia Jerozolimy
(Dn 2,31-45; Ap 14,14-20; Łk 21,5-11)
5.7.3. Wytrwałość w prześladowaniu
(Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Ap 15,1-4; Łk 21,12-19)
5.7.4. Powtórne przyjście Chrystusa
(Dn 6,12-28; Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Łk 21,20-28)
5.7.5. Znaki czasów ostatecznych
(Dn 7,2-14; Ap 20,1-4.11-21,2; Łk 21,29-33)

5.7.6. Czuwanie na modlitwie
(Dn 7,15-27; Ap 22,1-7; Łk 21,34-36)

Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA
1. Źródła
2. Opracowania